6
Noliən əhruahru o slef mɨn
Slef mɨn nətəm kəutəfaki okotəkeikei motɨsiai nətəmi asoli mɨn rəhalah. Noliən əha in otahtɨpəsɨg e nətəmimi u kəsotəfakiən məmə kəsotəni rahiən nərgɨ Uhgɨn, mɨne nəgətuniən rəhatah. Efəs 6:5 Mətəu slef mɨn nətəm rəhalah nətəmi asoli ilah mɨn nəfaki, ilah okəsotoliən noliən əha u kotəni məmə, “Ei. Iətəmi asoli əha in piatah əmə kəti,” kəni ilah məsotɨsiai viviən. Mətəu ilah okotəkeikei motol əhruin pɨk nati kəm lah e nɨkilah pəhriən, mətəu-inu rəhalah nətəmi asoli mɨn ilah nəfaki mɨn nətəm noluək mɨn kotolkeikei ilah. Flm 16
Nəgətuniən neiuəiən mɨn
mɨne natimnati vivi mɨn pəhriən
Natimnati mɨn u, ik onəkəkeikei mətəgətun nətəmimi lan. Kəni e nian rəfin, ik onəkəkeikei mətəghati əskasɨk kəm lah o nɨtəu-pəniən.
Mətəu nətəmimi nəuvein kəutəgətun nəghatiən nəuvein iətəm tol pɨsɨn e nəghatiən əha rəhak, kəni ilah kəutəni məmə nəgətuniən rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto, in neiuəiən, mautəni məmə nəgətuniən rəha noliən rəha nəmiəgəhiən iətəm Uhgɨn tolkeikei, in neiuəiən. Kəl 1:6-9 Nətəmimi mɨn əha kautol lanəha ilah kəsotəhrun agɨniən nati kəti, kəni ilah nətəm kəutəfəri pɨk ilah. Ilah kəutalməli o nuvəniən məghati pɨk o nəghatiən mɨn iətəm tatiuvi=pa niəməha, o nəghatiən mɨn iətəm nətəmimi kəutəməki e lah mɨn ohni. Noliən u in tatol nətəmimi kəutɨtgərah ilah mɨn, kəni məutəhapu-əhapu ilah mɨn, kəni məutəghati rah e nərgɨlah mɨn, kəni məutətəlɨg rah e lah mɨn. Kəni e nian rəfin ilah kautol tɨməti. Inu noliən rəha nətəmimi nətəm rəhalah nətəlɨgiən tərah, ilah kəutəluei e nəghatiən pəhriən. Ilah, nɨkilah təhti məmə noliən rəha nəhatətəiən e Uhgɨn in noliən kəti o nosiən məni mɨne nautə mɨn. 2Tim 3:8; 4:4; Tait 1:14
Mətəu nati təuvɨr pɨk səniəmə kitah kautos məni mɨne nautə. Nati təuvɨr pɨk məmə kitah okotaliuək e noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei. Kəni məutagiən əmə, nati əpnapɨn nəmə rəhatah nautə təkəku uə tepət, Fɨl 4:11-12; 1Tim 4:8; Hip 13:5 mətəu-inu nian kitah kəmotair=pa e nəhue nɨftəni u, kəni kəməsotosiən nati kəti məhuva. Kəni e nian okohmɨs lan, ko kəsotos mɨniən nati kəti mohtəlɨg. Job 1:21 Mətəu nəmə nɨgtah nauəniən mɨne napən təhmen əmə, kəni kitah kotagiən.
Nətəmimi nətəm kotolkeikei pɨk məmə rəhalah nautə otepət, tɨmətɨg əmə o lah məmə okotol noliən tərah mɨn tepət. In təhmen=pən e nalɨg kəti iətəm otələs ilah e nəuan nalməliən rəha nərahiən, kəni ilah kotolkeikei məmə okotol natimnati tepət rəha nalməliən, kəni natimnati tepət iətəm tərah o lah. Kəni nolkeikeiən rəha natimnati tərah mɨn əha okotərəkɨn-ərəkɨn nəmiəgəhiən rəhalah. 10 Mətəu-inu noliən rəha nolkeikei pɨkiən məni, in nəukətɨ natimnati tərah tepət. Kəni nətəmimi nəuvein ilah kautəhtul iəkɨs o nɨtəu-pəniən suaru u, kəni ilah kɨnəhuvən rəkɨs isəu o noliən rəha nəhatətəiən, kəni ilah kautol natimnati mɨn nəuvein iətəm tətərəkɨn aru nɨkilah, kəni kautos nərahiən tepət lan. Efəs 5:5
Nəghatiən təuvɨr rəha Pol tatuvən kəm Timoti
11 Mətəu ik Timoti, iətəmi rəha Uhgɨn, aiu=pən isəu o noliən tərah mɨn əha. Ik onəkəkeikei malkut pɨk o nɨtəu-pəniən noliən əhruahru, iətəm Uhgɨn tolkeikei. Rəham nəhatətəiən otəkeikei məskasɨk, kəni ik onəkəkeikei molkeikei nətəmimi. Askəlɨm əmə rəham nəhatətəiən lanko, tatuvən naunun tɨkə. Kəni onəkeikei muva ik iətəmi mətɨg kəti. 2Tim 2:22 12 Onəkəluagɨn vivi e nəluagɨniən rəha nəhatətəiən. Kəni maskəlɨm vivi nəmiəgəhiən itulɨn iətəm Uhgɨn təmauɨn lam ohni. Aupən rəkɨs, in təmauɨn lam ohni nian nəməni pətɨgəm nəhatətəiən rəham e Iesu e nəhmtɨ nətəmimi tepət. 1Kor 9:25-26; 2Tim 4:7
13 E nəhmtɨ Uhgɨn, iətəm tətəfa nəmiəgəhiən kəm natimnati rəfin, kəni e nəhmtɨ Krɨsto Iesu iətəm təməni pətɨgəm vivi nəghatiən pəhriən e nəhmtɨ Pontiəs Pailət, iətəghati əskasɨk kəm ik lanu lan: Jon 18:36-37 14 Ol natimnati mɨn u, kəni məsəpəhiən kəti mətəuarus=pən Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto otuva 15 e nian əhruahru iətəm Uhgɨn təməni. Uhgɨn iətəm kitah okotəkeikei mautəni-vivi e nian rəfin, in pɨsɨn əmə tətarmənɨg e natimnati rəfin. In Kig rəha kig mɨn rəfin, kəni Iərmənɨg rəha iərmənɨg mɨn rəfin. Nəh 17:14 16 In əmə təsɨmɨsiən mətatɨg itulɨn, rəhan nətuəuiniən tɨkə, kəni naunun tɨkə. Ikɨn tətatɨg ikɨn, nəhagəhagiən tasiə matɨtəlau lan, kəni ko kəsaniən iuəkɨr ohni. Suah kəti təseh əhanəhiən in, kəni ko iətəmi kəti təsəhruniən nehiən nian kəti. Nian rəfin kitah okotəkeikei motɨsiai in, kəni məutəni pətɨgəm rəhan nəsanəniən mɨne narmənɨgiən mautəhuvən mautəhuvən naunun tɨkə. Tol lanəha lan. Əuəh.
Nəfaki mɨn u rəhalah nautə tepət
17 Əghati əskasɨk kəm nətəm kautəfaki nətəm rəhalah nautə rəha nəhue nɨftəni u tepət. Əni məmə ilah okəsotəfəri pɨkiən ilah, kəni kəsotəhatətəiən e rəhalah məni u tepət. Məni in rəha rəueiu əmə, mətəu olauɨg mɨne tɨkə mɨn. Ilah okotəkeikei motəhatətə əmə e Uhgɨn iətəm tətəfa natimnati təuvɨr tepət kəm tah məmə kitah okotətəu təuvɨr lan. Luk 12:20-21 18 Əghati əskasɨk kəm lah məmə rəhalah noliən təuvɨr mɨn, mɨne rəhalah nasiruiən təuvɨr mɨn otepət. Kəni nɨkilah otəkeikei magiən o nətuatiən kəm nətəmimi. 19 E noliən əha, in təhmen məmə ilah kautələhu natimnati təuvɨr mɨn tepət, təhmen=pən əmə məmə kəmotasə təuvɨr o nəmiəgəhiən iətəm otəpanuva. Kəni ilah kotəhrun nosiən nəmiəgəhiən, iətəm nəmiəgəhiən pəhriən. Mat 6:20
Naunun nəghatiən rəha Pol
20 Timoti, ik onəkəkeikei mateh vivi natimnati mɨn iətəm Uhgɨn təmələhu=pən rəkɨs e nəhlməm. Əpəh kəni məhtul isəu o nəghatiən mɨn iətəm nɨpətɨlah tɨkə kəni kəsotəfəniən nɨsiaiən kəm Uhgɨn, kəni nəghatiən mɨn iətəm kəsotəhruahruiən e Nauəuə Rəha Uhgɨn. Nəghatiən mɨn əha kətəni məmə kautəfa nəhruniən, mətəu kəpə, kauteiuə. 21 Mətəu nətəmimi nəuvein kautəhuərisɨg e nəghatiən eiuə mɨn əha, kəni mɨnotəmkarəpen e suaru rəha nəhatətəiən pəhriən.
Pəh Uhgɨn otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah. 1Tim 1:6; 2Tim 2:18

6:1 Efəs 6:5

6:2 Flm 16

6:3 Kəl 1:6-9

6:5 2Tim 3:8; 4:4; Tait 1:14

6:6 Fɨl 4:11-12; 1Tim 4:8; Hip 13:5

6:7 Job 1:21

6:10 Efəs 5:5

6:11 2Tim 2:22

6:12 1Kor 9:25-26; 2Tim 4:7

6:13 Jon 18:36-37

6:15 Nəh 17:14

6:17 Luk 12:20-21

6:19 Mat 6:20

6:21 1Tim 1:6; 2Tim 2:18