17
Pəta-ionəhan tərah agɨn
Kəni əmeiko, agelo mɨn səpɨn əha kəti u kəutəmki pesɨn ilah səpɨn təmuva məni=pa kəm iəu məmə, “Va-to, pəh iəkəgətun kəm ik nalpɨniən rəha pəta-ionəhan* Pəta-ionəhan, nɨpətɨn pətan rəha suaru. tərah agɨn, iətəm tətəharəg=pən e nəhu tepət. Pətan əha, kig mɨn rəha nəhue nɨftəni ilah kəmautit, kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni ilah kəmautəmnɨm nɨmɨn wain, məutapɨs ilah min kəni mautit.”
Kəni nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol kəm iəu, kəni agelo təmit rəkɨs iəu iəkian əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn. Kəni ikɨn əha, iəmafu pətan əha tətasuə e nati miəgəh ərarəuv kəti. Kəmətei=pən nərgɨn mɨn iətəm tətəni rah Uhgɨn, tɨrəuei rəfin nɨpətɨn, kəni rəhn-kapə təmɨsɨm ilah səpɨn, konu rəhnəpati ten. Pətan əha, tatuvən e napən iətəm tol nəugɨ naris mɨne mərarəuv təhmen e kwin kəti, in təmol malə-malə e nɨpətɨn, tətəuan nəuanati mɨne iəring, iətəm kəmol e aiən u kol, mɨne kəpiel iətəm nəhmtɨn tiəkɨs, mɨne nati kəti təuvɨr pɨk u, perəl. Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn. Kəni in tatos kap kəti e nəhlmɨn, iətəm kəmol e aiən u kol, kəni təriauəh e nati tərah mɨn, iətəm kotamɨkmɨk agɨn e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni ilah kəha nəua noliən tərah rəhan. Kəni inəha e nɨpənəgɨn, kəmətei=pən nərgɨn kəti əha ikɨn, iətəm nɨpətɨn tətəhluaig u, tətəni məmə,
Tauɨn Əsanən Nahgin Tepət u Papilon.
In itɨ nɨpəta-ionəhan mɨn rəfin.
Kəni in nəukətɨ noliən nati kotamɨkmɨk agɨn mɨn.
Kəni iəkafu məmə pətan u, in tɨnapɨs e nɨra nətəmimi mɨn rəha Uhgɨn, nɨra nətəmimi kəmautəhtul pətɨgəm o nəni pətɨgəmiən Iesu.
Nian iəmafu, kəni narmək təmiuvɨg pɨk pəhriən. Kəni əmeiko agelo təməni=pa kəm iəu məmə, “?Narməm tatiuvɨg lankonu lan o nak? Iəu iəkɨtɨs nəghatiən oneuən e pətan u mɨne nati miəgəh iətəm tətasuə-pəri lan, iətəm rəhn-kapə təmɨsɨm ilah səpɨn kəni rəhnəpati ten. Nati miəgəh iətəm nəmeruh, təmətatɨg, kəni təsatɨgiən rəueiu, kəni otəsuvəhiən otəri e nɨpəg asoli iətəm teiuaiu agɨn, kəni tɨnətaiu matuvən məmə Uhgɨn otərəkɨn.
“Kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni nətəm kəməsəteiən nərgɨlah e nauəuə rəha nəmiəgəhiən, ilah, narmɨlah otiuvɨg pɨk nian okotafu nati miəgəh u, mətəu-inu aupən in təmətəmiəgəh, mətəu təsatɨgiən əha rəueiu, mətəu in otiet pətɨgəm mɨn.
“Iətəmimi otəkeikei mos neinatɨgiən o nəhruniən nɨpətɨ nəghatiən u. Rəhn-kapə nati miəgəh u, ilah səpɨn, kəutəgətun=pən nɨtəuət mɨn iətəm pətan əha tətəharəg-pəri e lah. Nətəmimi tepət nɨkilah təhti məmə nati u tətəgətun Rom, in kəmuvləkɨn-pəri e nɨtəuət ilah səpɨn lan. 10 Kautəgətun=pən mɨn kig ilah səpɨn. Kig faif ilah kɨnohiet rəkɨs, kətiəh tətəmiəgəh rəueiu, kəni kəti mɨn təsuva əhanəhiən. Mətəu nian tuva, in otəkeikei mətatɨg o nian əkuəkɨr əmə. 11 Nati miəgəh u iətəm təmətatɨg, kəni rəueiu in təsatɨgiən, in mɨn in kig kəti, iətəm tatol nəmpə eit lan, mətəu in mɨn in kig kəti rəha kig mɨn u ilah səpɨn, kəni tɨnətaiu mɨnatuvən e naunun suaru kəti məmə Uhgɨn otərəkɨn mau kətiəh lan.
12 “Rəhnəpati ilah ten iətəm nəmafu ilah, kəutəgətun=pən kig ilah ten, iətəm ilah kəsotos əhanəhiən narmənɨgiən rəhalah. Mətəu ilah okəpanotos nepətiən məmə ilah kig mɨn, motarmənɨg ilah nati miəgəh, mətəu o nian əkuəkɨr əmə. 13 Nətəlɨgiən rəhalah kətiəh əmə o nəfəniən rəhalah nəsanəniən mɨne nepətiən kəm nati miəgəh. 14 Ilah okotəluagɨn ilah Nətɨ Sipsip, mətəu Nətɨ Sipsip otol win e lah, mətəu-inu Nətɨ Sipsip in Iərmənɨg rəha iərmənɨg mɨn, mɨne Kig rəha kig mɨn. Kəni in otuva ilah min nətəmi mɨn u təmɨtəpɨn ilah, kəni ilah kautəhtul əskasɨk e rəhalah nəhatətəiən.”
15 Kəni əmeikonu, agelo təni=pa mɨn kəm iəu məmə, “Nəhu mɨn u nəmafu, iətəm pəta-ionəhan tətəharəg-pəri e lah, tətəgətun=pən nətəmimi nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨn, nɨmənin nətəmimi, kəntri mɨn, mɨne nəghatiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 16 Nati miəgəh mɨne rəhnəpati ilah ten iətəm nəmafu, ilah okotəməki e pəta-ionəhan u. Kəni ilah okotərəkɨn in, motol in taiu piəpiə. Ilah okoton nɨpətɨn kəni motuvan aru nɨpətɨn e nɨgəm. 17 Okotol lanəha, mətəu-inu Uhgɨn təmələhu=pən nati u e nɨkilah, məmə okotol nətəlɨgiən rəhan, kəni mol nɨkilah kətiəh əmə o nəfəniən rəhalah nəsanəniən kəm nati miəgəh, məmə in otarmənɨg, mətəuarus nəghatiən rəha Uhgɨn tuva mol nɨpəhriəniən lan.
18 “Pətan əha nətafu, in taun nahgin tepət iətəm tətarmənɨg e kig mɨn rəha nəhue nɨftəni.”

*17:1 Pəta-ionəhan, nɨpətɨn pətan rəha suaru.

17:4 Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn.

17:9 Nətəmimi tepət nɨkilah təhti məmə nati u tətəgətun Rom, in kəmuvləkɨn-pəri e nɨtəuət ilah səpɨn lan.