18
Papilon təməmei
Uərisɨg e natimnati mɨn u, iəmafu agelo kəti mɨn təmsɨpəri e neai. In tatos nepətiən asoli, kəni in tətasiəgəpɨn rəfin nəhue nɨftəni e rəhan nəhagəhagiən. Təməmərɨt əfəməh e nəuian kəti iətəm iahgin, məmə,
“!Təməmei! !Papilon Əsanən Nahgin Tepət təməmei!
Iərmɨs tərah mɨn kɨnəhuva motatɨg ikɨn.
In nəuanɨprasɨn rəha narmɨn tərah mɨn.
In nəuanɨprasɨn rəha mənɨg tərah mɨn, kəsuniən,
iətəm kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.
Mətəu-inko kəntri mɨn rəfin kɨnotapɨs e nɨmɨn wain u, mautɨtəu nalməliən, mautit in.
Kig mɨn rəha nəhue nɨftəni kəmotit mɨn,
kəni nətəmi kautol səlɨm e natimnati mɨn e nəhue nɨftəni,
rəhalah nautə nepət rəkɨs e rəhan noliən iətəm
tətaumɨs o natimnati rəhan.”
Kəni əmeiko iəmətəu nəuian kəti mɨn e negəu e neai təni məmə,
“Ohiet rəkɨs lan, rəhak mɨn nətəmimi,
məmə rəhan noliən tərah otəsələs pɨkɨniən itəmah,
kəni itəmah nəsotosiən rəhan kəti nalpɨniən,
mətəu-inko in təmətoriarun rəhan noliən tərah təri iuəkɨr əmə tek neai, mol Uhgɨn təsaluiən e rəhan noliən tərah mɨn.
Otalpɨn nɨtai nati təhmen e iətəm in təmol kəm rəham nətəmimi.
Otəfən rəhan nətəouiən mau keiu.
Otiuvi rəkɨs nɨmɨn wain iətəm in tarfu məskasɨk,
rəhan nəsanəniən tepət mapirəkɨs iətəmi ko iətəm in təməfən kəm lah.
Pətan konu, təmatəfəri aru in, mətətəu təuvɨr e nautə rəhan,
mətəu rəueiu əha, əfən nətəouiən rəhan e nahməiən mɨne nasəkiən,
mətəu-inu tətəghati əfəri e nɨkin mətəni məmə, ‘Iəu kwin kəti. Ikɨnu iətəharəg, mətarmənɨg. Səniəmə iəu pətalɨmɨs. Ko iəsasəkiən nian kəti.’
O nəfəriən rəhan, rəhan nalpɨniən mɨn otələs in o nian kətiəh əmə.
In otatɨmɨs, mətətəu tərah mətasək.
Kəni in otatɨg e nian iəkɨs o nosiən nauəniən,
kəni nɨgəm otus in,
mətəu-inu Iərmənɨg Uhgɨn əha, nahgin tepət,
in tətəfən rəhan nalpɨniən.”
“Kəni nian kig mɨn rəha nəhue nɨftəni nətəm kəmautit kəni mautos pəti nautə mɨn rəhan, koteruh nəhanɨgəm e nɨgəm iətəm tatus, kəni ilah okotasək, mautətəu tərah ohni. 10 Rəhan nahməiən otol ilah kotəgɨn, kəni motəhtul=pən əmə isəu məutəni məmə,
‘!Kəsi! !Kəsi o taun asoli!
!Əui, Papilon, taun iətəm təmətəsanən pɨk! Mətəu rəueiu agɨn uəha, kəmau kətiəh əmə lan, in tɨnatos rəhan nalpɨniən!’
11 “Nətəmimi kautol səlɨm e natimnati e nəhue nɨftəni, ilah mɨn okotasək motasək o pətan u, mətəu-inu iətəmimi kəti mɨn tɨkə o nosiən nəhmtɨ rəhalah natimnati. 12 Iətəmi kəti mɨn otəsosiən nəhmtɨ aiən u kol, mɨne sɨlfə, mɨne kəpiel təuvɨr mɨn, mɨne perəl* Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn. rəhalah, kəni iətəmi kəti otəsosiən nəhmtɨ napən təuvɨr u linən, mɨne napən təuvɨr u sɨlɨk, mɨne napən u iətəm tətərarəuv, iətəm nəhmtɨlah tiəkɨs agɨn. Iətəmimi otɨkə o nosiən nəhmtɨn nɨgi pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm kəutəpien vivi, mɨne natimnati mɨn iətəm katol e rəhnəpati eləfən, mɨne nɨgi əskasɨk mɨn u nəhmtɨn tiəkɨs agɨn, mɨne prons, Prons in aiən kəti, mətəu rəhan kalə təhmen e kol. mɨne aiən, mɨne kəpiel təuvɨr kəti u, mapɨl. 13 Iətəmimi otɨkə o nosiən nəhmtɨ nati nəmiəvɨlah tətəpien vivi mɨn, inu sɨnəmon, mɨne səntə, mɨne insens, mɨne frankɨnsens, mɨne fomat u mɨr. Nətəmimi okohkə o nosiən nəhmtɨ wain mɨne oiel mɨne flauə mɨne wit rəhalah. Kəni iətəmimi otɨkə mɨn o nosiən nəhmtɨ kau mɨn, mɨne sipsip mɨn, mɨne əhos mɨn, mɨne kat mɨn, mɨne slef mɨn rəhalah.
14 “Kəni nətəmimi rəha noliən səlɨm e natimnati mɨn, ilah okotasək pɨk, nɨkilah tahmə. Ilah okotəni məmə, ‘Nəua uək asoli mɨn rəham iətəm ik rəham nətəlɨgiən təmuvən pɨk lan, kəni nəmatol, ilah kɨnotagɨm motəpəh ik. Rəham nautə mɨn mɨne malə-malə mɨn rəham kɨnotagɨm, ko nəsos mɨniən ilah.’ 15 Nətəmimi kautol səlɨm e natimnati mɨn rəhalah kəm pətan u, mautos nautə asoli mɨn lan, ilah kautəhtul=pən isəu ohni, məutərəmrumɨn o rəhan nahməiən. Ilah nɨkilah otahmə kəni kotasək motasək əfəməh, 16 motəni məmə,
‘!Əui, kəsi! Taun əsanən iətəm təmatuvən e napən təuvɨr mɨn u linən, iətəm tatol nəugɨ naris mɨn tərarəuv mɨne, kəni matol malə-malə e nɨpətɨn tətəuan nəuanati mɨne iəring, iətəm kəmol e aiən u kol, mɨne kəpiel mɨn nəhmtɨn tiəkɨs, mɨne nati təuvɨr mɨn u perəl mɨne.
17 Mətəu rəueiu agɨn uəha, kəmau kətiəh əmə lan, kəmərəkɨn rəfin nautə asoli mɨn rəhan.’
“Kəni əmeikonu nətəmi kautələs negəu mɨn rəfin, nətəmi kəutaliuək e negəu, mɨne kɨru mɨn rəha negəu, mɨne nətəmimi rəfin iətəm kautos məni rəhalah o natɨgiən e nəhue nɨtəhi, ilah okotəhtul=pən isəu ohni. 18 Nian kotafu nəhanɨgəm lan tatuəu, kəni ilah okotəni məmə, ‘!Kəsehiən taun kəti təsanən təhmen e taun asoli u!’ 19 Kəni ilah okotatu rəhn-kapə lah e nɨməulul, tətəgətun=pən məmə nɨkilah tətahmə, kəni motasək pɨk məmə,
‘!Əui, kəsi! !Taun asoli u iətəm nətəmimi rəfin iətəm kautos negəu mɨn itəhi, ilah rəhalah nautə təmepət e rəham natimnati!
Mətəu rəueiu agɨn uəha, kəmau kətiəh əmə lam, kəmərəkɨn agɨn ik.’
20 !Mətəu itəmah e negəu e neai, itəmah nətəmimi rəha Uhgɨn, mɨne aposɨl mɨn mɨne iəni mɨn,
itəmah nɨkitəmah təkeikei magiən,
mətəu-inu Uhgɨn təmos rəkɨs neim e təmah mələhu=pən o pətan u!”
21 Kəni əmeiko, agelo əsanən kəti təmələs kəpiel asoli kəti, matu=pən e nahgin rəfin əpəha itəhi, kəni məni məmə,
“Kəməraki=pən lanəha Papilon Əsanən Nahgin Tepət əpəha itəhi.
Kəni okol in təsəhtul mɨniən.
22 Kəni ko kəsətəu mɨniən nəuia hap Hap in nati kəti katoh o naniən nəpuən, təhmen e kitar. mɨne nəpuən mɨn, mɨne nəuia nahliən nau mɨne təui u ikɨn u.
Iətəmimi rəha nəlpəkauiən təuvɨr e natimnati otɨkə u ikɨn u,
kəni okəsətəu mɨniən nərkərɨkiən rəha kəpiel mɨn iətəm kətəuei ərɨs-ərɨs wit katol flauə lan.§ Aupən ikɨn, kəmotos kəpiel keiu, motələhu=pən nɨkɨtɨ wit e nəlugɨlau motəuei ərɨs-ərɨs nɨkɨtɨ wit lan məmə otol niauin mol flauə lan. Suaru kəti o nəuhliniən fes u məmə, “kəni okəsətəu mɨniən kakiəh nien.” 23 Nəhagəhagiən rəha lait mɨn ko kəsotasiə mɨniən,
kəni ko kəsətəu mɨniən nəuia pətan mɨne iərman iətəm katuol nəniəskasɨkiən rəhalau e nian rəha marɨt,
mətəu-inu aupən, nətəmimi u kautol səlɨm e natimnati rəham,
ilah kautol win e nəhue nɨftəni mɨn rəfin,
kəni ik nətaugɨn asim nətəmimi e kəntri pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə kəhuva o rəham narmənɨgiən, e noliən masig rəham.
24 Taun asoli u Papilon in təmos nalpɨniən
mətəu-inu kəmatiuvi nɨra iəni mɨn mɨne nətəmimi mɨn rəhan Uhgɨn ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni.
Nɨpəhriəniən, nɨra nətəmimi rəfin nətəm kəmohamu ilah,
in tətatɨg e taun asoli u.”

*18:12 Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn.

18:12 Prons in aiən kəti, mətəu rəhan kalə təhmen e kol.

18:22 Hap in nati kəti katoh o naniən nəpuən, təhmen e kitar.

§18:22 Aupən ikɨn, kəmotos kəpiel keiu, motələhu=pən nɨkɨtɨ wit e nəlugɨlau motəuei ərɨs-ərɨs nɨkɨtɨ wit lan məmə otol niauin mol flauə lan. Suaru kəti o nəuhliniən fes u məmə, “kəni okəsətəu mɨniən kakiəh nien.”