19
Nətəmimi ilɨs e negəu e neai
kəmotəni-vivi Uhgɨn
Uərisɨg e nəghatiən rəha agelo kəha, iəkətəu nəuian asoli kəti təhmen e nətəmimi tepət tepət kəutagət əfəməh, əpəha e negəu e neai, mautəni məmə,
“!Aleluiə! !Pəh kotəni-vivi Iərmənɨg!
!In Uhgɨn u, təmosmiəgəh itah!
Nepətiən əhagəhag mɨne nəsanəniən in rəhan pɨsɨn əmə,
mətəu-inu nakiliən rəhan in təhruahru pəhriən.
Rəhan nəghatiən tɨnoh rəkɨs pəta-ionəhan u, iətəm təmit əpnapɨn nətəmimi,
kəni tɨnətalpɨn nɨra rəhan noluək mɨn.”
Kəni kəmotagət əfəməh mɨn motəni məmə,
“!Pəh kotəni-vivi Iərmənɨg Uhgɨn! Nəhanɨgəm e nɨgəm iətəm tatus pətan u, tətəri tətəri naunun tɨkə.”
Nətəmi asoli nətəm kəmotəhuitən mɨn ilah tuenti-fo, mɨne nati miəgəh ilah kuvət, kəmotasiəulɨn nəulɨlah kəm Uhgɨn. Ilah kəmoteiuaiu, nɨpənəgɨlah tek nɨftəni, motəfaki kəm in, iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg. Kəni ilah motəni məmə,
“!Əuəh! !Pəh Kotəni-vivi Iərmənɨg!”
Marɨt rəha Nətɨ Sipsip
Kəni əmeiko, nəuian kəti təmsɨ=pən əpəha e jeə rəha kig, mətəni məmə,
“!Otəni-vivi Uhgɨn rəhatah!
!Itəmah rəhan noluək mɨn rəfin, otəni-vivi in!
!Itəmah u, nəutɨsiai, mautəgɨn e Uhgɨn, otəni-vivi in!
!Nati əpnapɨn nəmə itəmah nautos nepətiən asoli mɨn, o nətəmi əpnapɨn əmə, mətəu otəni-vivi Uhgɨn!”
Kəni əmeiko iəmətəu nəuia nati kəti təhmen e nətəmimi tepət kəutagət, kəni məhmen mɨn e nɨtəhi iətəm tatem nəuanaluəluə, mɨne kaluəluə tətatɨperəh atɨperəh motəni məmə,
“!Pəh kotəni-vivi Iərmənɨg!
Mətəu-inu Iərmənɨg Uhgɨn rəhatah, Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, in tɨnətarmənɨg.
Pəh nɨkitah təriauəh e nagiəniən,
kəni motəni nɨpəhriəniən e rəhan nepətiən,
mətəu-inu tɨnuva e nian əhruahru rəha marɨt rəha Nətɨ Sipsip.
Kəni rəhan pətan tətəhtul maru mətəhtahnin əmə.
Kəni Uhgɨn təməfən napən təuvɨr kəm in, məmə otuvən lan.
Napən təuvɨr u linən, tətoraip-oraip, məruən.”
(Napən təuvɨr u linən, tətəgətun=pən noliən əhruahru rəha nətəmimi rəha Uhgɨn.)
Konu agelo u, təni=pa kəm iəu məmə, “Ətei rəkɨs natimnati mɨn u. ‘Nətəmi mɨn u inu nətəm kəmauɨn e lah məmə okəhuvən e nauəniən rəha marɨt rəha Nətɨ Sipsip, ilah okotatɨg e nəuvɨriən pəhriən.’ ”
Kəni matɨg məni məmə, “Nəghatiən mɨn u, ilah nəghatiən pəhriən rəha Uhgɨn.” 10 Təməni lanəha, kəni iəmɨsin=pən nəulɨk e nəhlkɨn, meiuaiu, nɨpənəgək tek nɨftəni, məmə iəkəfaki kəm in. Mətəu in təni=pa kəm iəu məmə, “!Səfakiən kəm iəu! Kilau min ik ioluək mil əmə, kitah piam mɨn nətəm ilah kautəhtul əskasɨk o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr rəha Iesu. Əfaki əmə kəm Uhgɨn, mətəu-inu nəhtul-pətɨgəmiən rəha Iesu, in nəukətɨ nəghatiən mɨn rəha iəni mɨn.”
Iətəm təmasuə e əhos kəruən
11 Kəni əmeiko iəkafu negəu e neai təmerəh, kəni mafu əhos kəruən kəti. Iətəm tətasuə-pəri lan, nərgɨn ko, “Iətəmi Kəhrun Nəhatətə Əskasɨkiən Lan, kəni in Nɨpəhriəniən.” In tətəməu, kəni mətəfən nalpɨniən kəm nətəmimi e noliən iətəm təhruahru əmə. 12 Nəhmtɨn təhmen e nəmnamɨ nɨgəm, kəni kəməfəfau=pən kəfəfau tepət tepət e rəhn-kapə, kəfəfau mɨn u, ilah kəfəfau mɨn rəha kig asoli agɨn. Kəmətei=pən nərgɨn kəti lan, mətəu iətəmi kəti təsəhruniən nərgɨn əha, in pɨsɨn əmə təhrun. 13 In tatuvən e napən kəti iətəm kəmel e nɨrə,* Aes 63:1-6 kəni nərgɨn kəha, Nəghatiən Rəha Uhgɨn. Jon 1:1,14 14 Kəni soldiə mɨn rəha negəu e neai kautəhuərisɨg lan. Ilah rəfin kəutəharəg e əhos kəruən mɨn, kəni mautəhuvən e napən təuvɨr u, linən, təruən məuvɨr. 15 Iətəmi kəha, rəhan kəti əha ikɨn nau iətəm tatsɨpən e nɨpəgnəuan. Aes 49:2; Hip 4:12; Nəh 1:16; 2:12 Kəni in otətamu nətəmimi e kəntri mɨn e nau əha. “In otarmənɨg e lah, kəni nəmtətiən rəha nepətiən u, in neim iətəm kəmol e aiən.”§ Sam 2:9 In otol təskasɨk agɨn kəm lah, təhmen əmə məmə katol e nəua krep mɨn iətəm nətəmimi kautevɨg-evɨg lan məmə nəhuɨn otaiəh kəni kol wain lan. Noliən əha inəha, Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk Agɨn tatol pətɨgəm rəhan niəməha asoli. 16 Kəmətei=pən nərgɨn e rəhan napən, mɨne nuvan, məmə,
Kig Rəha Kig Mɨn Mɨne Iərmənɨg Rəha Iərmənɨg Mɨn* 1Tim 6:15; Nəh 17:14
17 Kəni əmeikonu iəkəsal=pən mafu agelo kəti tətəhtul=pən e mɨtɨgar, in tətasək əfəməh mətəni=pən kəm mənɨg mɨn iətəm kautiuvɨg əpəha e nɨmagəuagəu, məmə, “Əhuva, motuhapumɨn itəmah mɨn o nauəniən asoli rəhan Uhgɨn, 18 məmə itəmah onəkoton nəhuvegɨ kig mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha soldiə mɨn, mɨne nətəmi nahgilah tepət, mɨne əhos mɨn, mɨne nətəmi kəutasuə-pəri e lah, mɨne nəhuvegɨ nətəmimi rəfin, nətəmi səniəmə slef, mɨne slef mɨn, nətəmi kautos nepətiən asoli mɨn, mɨne nətəmi əpnapɨn əmə.”
19 Kəni əmeikonu, iəkatɨg mafu mɨn nati miəgəh əpələ, mɨne kig mɨn rəha nəhue nɨftəni, mɨne rəhalah soldiə mɨn. Ilah kəmotuhapumɨn ilah mɨn məmə okotəluagɨn ilah iətəm tətasuə e əhos kəruən, mɨne rəhan soldiə mɨn. 20 Mətəu kəmotaskəlɨm nati miəgəh kəha, mɨne iəni eiuə mɨn iətəm təmatol nəmtətiən apɨspɨs mɨn nian təmətatɨg ilau nati miəgəh. In təmatol nəmtətiən mɨn əha, o neiuəiən e nətəmimi mɨn u nətəm kautos mak rəha nati miəgəh, kəni məutəfaki kəm narmɨn iətəm kəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi. Kəmotəraki=pən ilau pəti kətuəmiəgəh əmə, əpəha e nɨpəgnəua nəmnamɨ nɨgəm asoli iətəm təpiapei matuəu matəpien. 21 Iətəm tətasuə e əhos kəruən, təmohamu kig mɨn mɨne soldiə mɨn rəfin e nau rəha nəluagɨniən iətəm tatsɨpən e nɨpəgnəuan kəni mənɨg mɨn rəfin kəmoton nɨpətɨlah, moton, nərfɨlah tasisi vivi.

*19:13 Aes 63:1-6

19:13 Jon 1:1,14

19:15 Aes 49:2; Hip 4:12; Nəh 1:16; 2:12

§19:15 Sam 2:9

*19:16 1Tim 6:15; Nəh 17:14