9
Pol təmuhalpɨn nəghatiən iətəm kətəni lan.
Nɨkitəmah təhti məmə iəkəhrun noliən nati nak iətəm iəkolkeikei, uə kəpə? !Əuəh! Iəu aposɨl kəti, uə kəpə? !Əuəh! ?Iəmeruh Iesu Iərmənɨg rəhatah e nəhmtək, uə kəpə? !Əuəh! ?Itəmah u nəua rəhak uək e Iərmənɨg, uə kəpə? !Əuəh! Uək 22:17-18; 26:16; 1Kor 15:8-9 Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə səniəmə iəu aposɨl, mətəu nɨpəhriəniən, itəmah nəsotəhruniən nəniən lanəha, mətəu-inu nəmiəgəhiən rəhatəmah e Iərmənɨg tətəgətun məmə iəu aposɨl kəti. 2Kor 3:2-3
Iəkuhalpɨn nəghatiən rəha nətəmimi nəuvein nətəm kəutəni məmə iəu səniəmə aposɨl kəti. Kəutəni lanəha mətəu-inu e rəhalah neruhiən, iəsoliən noliən rəha aposɨl kəti, inəha itɨmah iəsotətapuəhiən o nati kəti o təmah məmə inəha aposɨl mɨn nəuvein kautol. ?Təhruahru məmə itɨmah aposɨl mɨn oiəkotətapuəh o təmah o nauəniən mɨne nəmnɨmiən, uə kəpə? Əuəh, itəmah nəkotəhrun. !Mətəu iəu iəməsoliən! Luk 10:8 Aposɨl mɨn nəuvein, mɨne pia Iərmənɨg mɨn, mɨne Pitə,* Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Kefəs” u nərgɨn kəti mɨn rəha Pitə, kəni ikɨn pɨsɨn mɨn e Niutestɨmɨn kətauɨn e Pitə məmə “Kefəs.” rəhalah nɨpətan nətəm kəutəfaki kautəhuərisɨg e lah nian ilah kəutaliuək mautol uək rəha Iərmənɨg. ?In təhruahru məmə kitah kotol təhmen-əhmen əmə, uə kəpə? Əuəh, itəmah nəkotəhrun. !Mətəu iəu iəməsoliən! ?Uə nɨkitəmah təhti məmə iəu əmə mɨne Panəpəs, itɨmlau pɨsɨn əmə iəkuəkeikei muol aru uək o nauəniən rəhatɨmlau?
Otətəlɨg-to, tol lanəha. Pəh tatol uək rəha soldiə kəni məsosiən nətəouiən lan? ?Uə, pəh tətasum məsuniən nauəniən lan? ?Uə, pəh tətaugɨn nati miəgəh mɨn məsuniən kəti mɨne?
?Nɨkitəmah təhti məmə natimnati mɨn iətəm iətəghati lan, kautsɨpən əmə e nətəlɨgiən rəha nətəmimi? !Kəpə! Lou tətəni nati kətiəh əmə. Kəmətei e Lou rəha Mosɨs məmə, “Nian nəkotasɨg kau məhuva məmə otol uək meuɨgeuɨg e wit, sotəlisiən nohlɨn. Pəh ton nɨpɨspɨsɨ wit nəuvein.” “wit” — Afin-to e tiksɨnəri. ?Təhro? ?Nɨki Uhgɨn tətəhti əmə kau mɨn, Dut 25:4; 1Tim 5:18 10 uə nɨkin tətəhti mɨn itah? Əuəh, kəməfa lou u o rəhatah nəuvɨriən, mətəu-inu nətəmimi nətəm kəutaupən mautərfei nati e nasumiən, mɨne nətəm kautəhuərisɨg mautəulək ikɨn, ilah rəfin nətəlɨgiən rəhalah kətiəh əmə məmə okotos pəti nauəniən e nasumiən u. 2Tim 2:6
11 E uək mɨn rəhatɨmah, təhmen əmə məmə iəmotasum kəti məmə itəmah nəkotauən ikɨn, inu nauəniən rəha narmɨtəmah. ?Kəni təhro, tiəkɨs o təmah məmə nəkotəfa nauəniən kəti rəha nɨpətɨn kəm tɨmah? Rom 15:27 12 Nətəpɨsɨn nəuvein kotəhrun nətapuəhiən o nauəniən o təmah, kəni in təhruahru əmə, mətəu ilah kautol uək rəha Uhgɨn. ?Kəni təhro e tɨmah? !Nətapuəhiən rəhatɨmah in təhruahru agɨn!
Itɨmah iəsotolkeikeiən məmə oiəkotol nati kəti məmə otəhtul pəsɨg e nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto, tol lanəha iəsotətapuəhiən itəmah o nati kəti, nati əpnapɨn itɨmah iəkotəhrun noliən. Tol lanəha, itɨmah iəmotos pɨk nərahiən, mətəu iəməsotətapuəhiən itəmah o nati kəti mətəu-inu iəsotolkeikeiən məmə iəkotəhtul pəsɨg e nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto. Uək 20:34; 2Kor 11:9 13 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, nətəmimi nətəm kautol uək e Nimə Rəha Uhgɨn, kautos nɨglah ikɨn nauəniən? Kəni nətəmimi nətəm kautol uək e oltə, ikɨn katol sakrifais ikɨn, kautos nɨglah ikɨn nauəniən. Dut 18:1-3 14 E suaru kətiəh əmə, Iərmənɨg təməni əskasɨk məmə, nətəmimi nətəm kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, rəhalah natimnati o natɨgiən otəkeikei mɨsɨpən ikɨn. Mat 10:10; Kəl 6:6
15 Mətəu iəsətapuəhiən kəm təmah o nati nak iətəm təhruahru əmə kəni iəkəhrun nətapuəhiən. Kəni iəməsəteiən nauəuə u məmə itəmah nəkotol natimnati mɨn əha nəuvein kəm iəu. Iətəfəri nəuvetɨn məmə iətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəsətəouiən iəu lan. Kəni iəsolkeikei agɨniən məmə iəkɨtəu=pən suaru pɨsɨn. !Nɨmɨsiən in təuvɨr tapirəkɨs suaru pɨsɨn!
16 Mətəu iəsəfəriən iəu məmə iətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr mətəu-inu, iəkəkeikei məni pətɨgəm. !Kəsi, nərahiən asoli otuva ohniəu nəmə iəsəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr! Jer 20:9 17 Nəmə iətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn mətəu-inu iəkolkeikei mol lanu lan, kəni təhruahru məmə iəkos nətəouiən lan. Mətəu in Uhgɨn əmə iətəm təmɨtəpɨn iəu məmə iəkol uək u, kəni tol lanəha, iəkəkeikei mol nati əpnapɨn katətəou iəu uə kəpə. 18 ?Kəni rəhak nətəouiən in nati nak? In əmə u, məmə nian iəkəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, rəhak nətəouiən tɨkə. Kəni tol lanəha iəsətapuəhiən o nati kəti, nati əpnapɨn in təhruahru məmə iəkol.
19 Suah kəti təsarmənɨgiən lak, mətəu iəu iəmosiahu aru iəu məmə iəu slef əmə rəha nətəmimi rəfin. Iatol lanu məmə iəkiuvi=pa tepət kəhuva o Krɨsto. 20 Nian iəmətan itɨmah nətəm Isrel nətəm kəutohtəu=pən Lou, iəmuva məhmen e nətəm Isrel məmə iəkiuvi=pa ilah kəhuva o Krɨsto. Kəni nati əpnapɨn Lou təsarmənɨgiən lak, nian iəmətan itɨmah nətəm kəutohtəu=pən Lou, inəha nətəm Isrel, kəni iəmuva məhmen e lah, məmə iəkiuvi=pa ilah kəhuva o Krɨsto. Uək 21:20-26 21 Nian iəmətan itɨmah Nanihluə mɨn nətəm kəsotohtəu-pəniən Lou, iəmuva məhmen e lah. (Mətəu iəsərakiən Lou rəha Uhgɨn, kəpə. Lou rəha Krɨsto tətarmənɨg lak.) Iəmol lanəha məmə iəkiuvi=pa ilah kəhuva o Krɨsto. 22 Nian iəmətan itɨmah nətəm rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨkiən, iəmuva məhmen e lah məmə iəkiuvi=pa ilah kəhuva o Krɨsto. Iəmuva məhmen e nətəmimi rəfin məmə e noliən mɨn rəfin iəkiuvi=pa nəuvein kəhuva o Krɨsto. 2Kor 11:29 23 Iatol lanəha o nanusiən təuvɨr məmə iəu mɨn iəkos natimnati təuvɨr mɨn rəhan. Pol tətəni mɨn məmə nɨkin tagiən məmə in otəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr nati əpnapɨn kəsətəouiən in lan.
24 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, e naiuiən, nətəmimi rəfin kəutaiu, mətəu kətiəh əmə tatol win? Kəni təuvɨr məmə nəkotaiu e noliən rəha naiuiən iətəm nəutalkut pɨk məmə onəkotol win. 25 Nətəmimi nətəm kotolkeikei məmə kəhuvən e naiuiən, kotətuakəm əskasɨk o rəhalah naiuiən. Kautol məmə okotol win e nati kəti iətəm otəpanɨkə, mətəu kitah kautol məmə kitah okotol win e nati kəti iətəm tətatɨg itulɨn. Fɨl 3:14; 2Tim 2:4-5; 4:7-8 26 Tol lanəha, təhmen e naiuiən, iəsaiu əpnapɨniən, kəni təhmen e boksig, iəsətahrə-pəniən təhmen e iətəm təhtəhti nɨmagəuagəu. 27 !Kəpə! Iətətuakəm əskasɨk o nɨpətɨk məmə otuva rəhak slef. Iatol lanəha məmə, nian iəməni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm nətəmimi tepət rəkɨs məmə ilah okəhuva e naiuiən əha, kəni iəu iəsuvaiən məhmen e iətəmimi iətəm təmatgəhli lou rəha naiuiən kəni kəraki lan e naiuiən. Rom 8:13; 13:14

9:1 Uək 22:17-18; 26:16; 1Kor 15:8-9

9:2 2Kor 3:2-3

9:4 Luk 10:8

*9:5 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Kefəs” u nərgɨn kəti mɨn rəha Pitə, kəni ikɨn pɨsɨn mɨn e Niutestɨmɨn kətauɨn e Pitə məmə “Kefəs.”

9:9 “wit” — Afin-to e tiksɨnəri.

9:9 Dut 25:4; 1Tim 5:18

9:10 2Tim 2:6

9:11 Rom 15:27

9:12 Uək 20:34; 2Kor 11:9

9:13 Dut 18:1-3

9:14 Mat 10:10; Kəl 6:6

9:16 Jer 20:9

9:20 Uək 21:20-26

9:22 2Kor 11:29

9:23 Pol tətəni mɨn məmə nɨkin tagiən məmə in otəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr nati əpnapɨn kəsətəouiən in lan.

9:25 Fɨl 3:14; 2Tim 2:4-5; 4:7-8

9:27 Rom 8:13; 13:14