4
Timoti, oiəkəni=pɨnə nəghatiən keikei kəti kəm ik e nəhmtɨ Uhgɨn mɨne Krɨsto Iesu iətəm otakil noliən rəha nətəmimi rəfin, nətəm kautəmiəgəh mɨne nətəm kəmohmɨs, kəni oiəkəni=pɨnə nəghatiən u mətəu-inu in otuva mɨn mətarmənɨg. Kəni inəha, iətəkeikei mətəuvahag əskasɨk mətəni kəm ik məmə, əni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni əhtul maru o nəni pətɨgəmiən, nati əpnapɨn məmə otɨmətɨg əmə, uə tiəkɨs. Uhalpɨn nati məgəu əhruahru noliən rəha nətəmimi, əniəhu noliən tərah rəha nətəmimi, kəni məuvahag məfəri nətəlɨgiən rəha nətəmimi. Kəni nian natol uək mɨn u, rəham nətəlɨgiən otəkeikei məfəməh, kəni rəham nəgətuniən otəkeikei məhruahru vivi məuvɨr.
Nəkəkeikei mol lanəha mətəu-inu, nian iətəm tətuva, nətəmimi okəsotolkeikeiən məmə okotətəlɨg e nəghatiən pəhriən. Mətəu nɨkilah əmə otit ilah mɨn, kəni ilah okotos iəgətun pɨsɨn pɨsɨn mɨn motolkeikei məmə nəgətun mɨn okotəhli matəlgɨlah motəgətun nəghatiən mɨn iətəm ilah əmə kotolkeikei. 1Tim 4:1 Kəni ilah okotəuhlin nɨmatəlgɨlah o nətəlɨgiən e nəghatiən pəhriən, kəni məhuvən məutətəlɨg e nonagei eiuə mɨn.
Mətəu ik, ateh vivi rəham nətəlɨgiən mɨne rəham noliən mɨn e nian mɨn rəfin, nati əpnapɨn nati pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəutəhuva e rəham nəmiəgəhiən, kəni əhtul əskasɨk nian nərahiən tətuva, kəni uvən məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, kəni ol rəfin uək iətəm Uhgɨn təməfɨnə kəm ik məmə onəkol.
Timoti, ol natimnati mɨn əha, mətəu-inu otəsuvəhiən, iəu iəkɨmɨs. Kəni rəueiu nəmiəgəhiən rəhak təhmen e wain iətəm kɨnatiuvi=pən e oltə məmə okol sakrifais lan. Fɨl 2:17* Nian nəuvein, nian nətəm Isrel kautol naunun e lafet, kəni məutauvəregɨn wain məmə kautol sakrifais lan tatuvən kəm Uhgɨn. Təsuvəhiən nəmiəgəhiən rəha Pol tol naunun, kəni in təməni məmə nəmiəgəhiən rəhan təhmen e wain u tatol naunun e lafet lan. E rəhak nəluagɨniən təuvɨr rəha nəhatətəiən, iəmatu vivi e nəhlmək, kəni e rəhak naiuiən, iəu iəmaiu vivi rəkɨs mətəuarus=pa naunun naiuiən, kəni iəu iəmətaskəlɨm vivi noliən əhruahru rəha nəhatətəiən kəni iəməsəpəhiən uək rəha nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr. 1Tim 6:12 Kəni rəueiu, Iərmənɨg iətəm rəhan nakiliən təhruahru vivi, in təmol əpenə-penə e nətəouiən rəhak, inu kəfəfau rəha iətəm tatol win e rəhan naiuiən, kəni in otəfəfau=pa kəm iəu e nian rəha nakiliən mətəu-inu in təmakil iəu məmə rəhak nəmiəgəhiən təhruahru. Kəni səniəmə iəu pɨsɨn əmə, mətəu otəfən kəm nətəmimi rəfin nətəm kotolkeikei mautəhtahnin məmə in otuva mɨn. 1Kor 9:24-25
Pol təməni pətɨgəm nanusiən rəha in mɨn nəuvein
Əsal uəhai əmə rəham suaru məmə onəkuva meh iəu, 10 mətəu-inu Timəs, u tolkeikei pɨk nati rəha nɨftəni u, in tɨnəpəh iəu mɨnuvən Təsalonaikə. Kresens tɨnuvən rəkɨs Kəlesiə, kəni Taitəs tɨnuvən rəkɨs Talmesiə. 11 Mətəu Luk pɨsɨn əmə itɨmlau min. Təuvɨr məmə nian nətuva, onəkit Mak itəlau min, mətəu-inu in təhrun nasiruiən e uək rəhak. Uək 15:37-39; 2Kor 8:23; Kol 4:14 12 Iəmahli=pən rəkɨs Tikikəs tuvən əpəha Efəsɨs. 13 Kəni nian nəkuva, onəkos rəhak kot iətəm iəmələhu kəm Karpəs əpəha Troas, kəni onəkos mɨn rəhak nauəuə mɨn iətəm kəmaiu-aiu, E nian əha, nauəuə rəfin kəmaiu-aiu. Kotos mapepe əfəməh kəti kəni kəmaiu-aiu. kəni iəkolkeikei pɨk mɨn məmə onəkos nauəuə mɨn u kəmol e nɨlosɨ sipsip. Uək 20:6
14 Suah u Aleksantə u iətəmimi rəha noliən uək e aiən, in təmatol tərah lak. Iərmənɨg otəfən nɨtai nətəouiən rəhan o natimnati mɨn əha. Aes 59:18; Rom 2:6 15 Kəni ik mɨn, atətəu ik o suah konu, mətəu-inu tətahtɨpəsɨg e nəghatiən mɨn rəhatah.
16 Nian iəmaupən məhtul e kot məmə iəkəni pətɨgəm nəghatiən mɨn rəhak, suah kəti təməsəhtul pətɨgəmiən masiru lak, mətəu nətəmimi rəfin kəmotagɨm motəpəh iəu. Pəh Uhgɨn nɨkin otəsəhtiən natimnati rəfin iətəm ilah kəmotol. 17 Mətəu Iərmənɨg təməhtul e nɨkalɨk məfa nəsanəniən kəm iəu məmə iəkəni pətɨgəm vivi nəghatiən rəhan, kəni pəh Nanihluə Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn okotətəu. Kəni təmləfətɨgəm iəu e nohlɨ laion.§ Nəghatiən mɨn nəuvein e fes mɨn 9-17, təhmen əmə e nəghatiən mɨn nəuvein e Sam 22. 18 Iərmənɨg otos rəkɨs iəu e nərahiən mɨn rəfin iətəm okol kəm iəu, kəni in otaskəlɨm vivi iəu, kəni mos iəu iəkuvən e negəu e neai, ikɨn tətarmənɨg ikɨn. Pəh okətəfəri nərgɨn tatuvən matuvən naunun tɨkə. Əuəh.
Naunun nəghatiən
19 Iatəni təuvɨr kəm Prisilə mɨne Akuilə, mɨne Onesiforəs mɨne rəhan mɨn. Uək 18:2; 2Tim 1:16-17 20 Erastəs təməsɨtəu=paiən iəu, in əpəha Korən. Kəni nian iəmiet Maelitəs, mupəh Trofiməs tətatɨg mətəu-inu in tatɨmɨs. Uək 19:22; 20:4; Rom 16:23 21 Alkut pɨk məmə nəkuva uəhai əmə u ikɨnu, uərisɨg nian rəha nətəpuiən. Iupuləs tətəni təuvɨr kəm ik, kəni Putens, mɨne Linus, mɨne Klotiə, mɨne piatah mɨn rəfin u ikɨnu kəutəni təuvɨr kəm ik.
22 Pəh Iərmənɨg tətatɨg itəlau min. Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəha nəuvɨriən kəm təmah.

4:3 1Tim 4:1

4:6 Fɨl 2:17

*4:6 Nian nəuvein, nian nətəm Isrel kautol naunun e lafet, kəni məutauvəregɨn wain məmə kautol sakrifais lan tatuvən kəm Uhgɨn. Təsuvəhiən nəmiəgəhiən rəha Pol tol naunun, kəni in təməni məmə nəmiəgəhiən rəhan təhmen e wain u tatol naunun e lafet lan.

4:7 1Tim 6:12

4:8 1Kor 9:24-25

4:11 Uək 15:37-39; 2Kor 8:23; Kol 4:14

4:13 E nian əha, nauəuə rəfin kəmaiu-aiu. Kotos mapepe əfəməh kəti kəni kəmaiu-aiu.

4:13 Uək 20:6

4:14 Aes 59:18; Rom 2:6

4:17 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

§4:17 Nəghatiən mɨn nəuvein e fes mɨn 9-17, təhmen əmə e nəghatiən mɨn nəuvein e Sam 22.

4:19 Uək 18:2; 2Tim 1:16-17

4:20 Uək 19:22; 20:4; Rom 16:23