2 Timoti
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəm Pol təmətei tuvən kəm Timoti
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Timoti
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm Timoti. Kəni in molkeikei məmə ilah mɨn əpəha e niməfaki rəha Efəsɨs, məmə okotafin. Afin e “Nəghatiən Əkuəkɨr Rəha Nauəuə u 1 Timoti” o nəhruniən məmə Timoti in pəh.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? Nian kəpmən rəha Rom tətaskəlɨm Pol əpəha Rom, in təsatɨgiən e kaləpus, mətəu in təmətatɨg e rəhan kəti nimə, kəni soldiə mɨn kəmautatɨg ilah min mauteruh vivi məmə in otəsagɨmiən. Naunun japtə rəha Uək Mɨn tətəghati e nian mɨn əha. Kəni əmeiko kəpmən təmahli pətɨgəm in, kəni taliuək əmə mətan o nu keiu. Mətəu rəueiu əha, tɨnuvən mɨn e kaləpus əpəha Rom, kəni kaləpus əha in tərah pəhriən ikɨn. Nauəuə rəha Uək Mɨn təsəghatiən e nian əha, nauəuə tɨnol naunun rəkɨs. Kaləpus əha in tətəpu ikɨn, kəni tiəkɨs o nətəmimi o nuvəniən məsal=pən lan. Luk əmə ilau min. Pol təmolkeikei məmə Timoti otuva meh mətəu-inu in rəhan niəli təuvɨr. Kəni in molkeikei məmə Timoti in otəmki nauəuə mɨn rəhan.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təməhrun məmə otəsuvəhiən kohamu in tɨmɨs. Tol lanəha, in təmətei nauəuə u o nələhu-pəniən niməfaki e nəhlmɨ nətəmi asoli pɨsɨn mɨn nəuvein təhmen e Timoti. Nian iəkɨs mɨn kəutəhuva o niməfaki, kəni Pol in tolkeikei məmə Timoti otətaskəlɨm Nanusiən Təuvɨr, kəni matəhtul əskasɨk e nəhatətəin rəhan, kəni məsəgɨniən e nəni pətɨgəmiən Nanusiən Təuvɨr, kəni in otəhtul maru o nətəuiən nahməiən e nɨpətɨn nəmə nərahiən otuva.
1
Pol təməni təuvɨr kəm Timoti
Iəu Pol, u iəu aposɨl kəti rəha Krɨsto Iesu, iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs iəu məmə rəhan, kəni mahli=pa iəu məmə iəkəni pətɨgəm rəhan nəniəskasɨkiən rəha nəmiəgəhiən itulɨn e Krɨsto Iesu. Iətəni təuvɨr kəm ik Timoti, nətɨk iətəm iəkolkeikei pɨk ik.
Pəh Uhgɨn Tatə mɨne Krɨsto Iesu rəhatah Iərmənɨg okuəfɨnə rəhalau nəuvɨriən, mɨne nasəkəhruiniən, mɨne nəməlinuiən kəm ik. Uək 16:1; 1Tim 1:2
Pol təməfəri nətəlɨgiən rəha Timoti
Nian rəfin lapɨn mɨne lənian, iətəfaki ohnik, kəni mətəni tagkiu kəm Uhgɨn ohnik. Kəni iatol uək rəhan təhmen=pən əmə e tɨpɨk mɨn, kəni iəkəhrun məmə noliən tərah kəti təsatɨgiən lak. Uək 23:1 Nɨkik tətəhti nəhu nəhmtəm, kəni iəkolkeikei pɨk məmə iəkeruh mɨn ik pəh nɨkik otagiən. Nɨkik tətəhti nəhatətəiən pəhriən rəham iətəm təhmen=pən əmə e nəhatətəiən iətəm təmaupən mətatɨg e rəham kəha Lois mɨne rəham mamə Iunis, kəni iəkəhrun pəhriən məmə rəueiu in tɨnatɨg lam. Uək 16:1
Kəni tol lanəha, iətəni mɨn kəm ik məmə onəkelel nɨgəm rəha nəsanəniən iətəm Uhgɨn təməfɨnə o noliən rəhan uək. Uhgɨn təməfɨnə nəsanəniən əha nian iəmələhu=pən nəhlmək mətəfaki=pɨnə lam. 1Tim 4:14 Ol uək e nəsanəniən əha, mətəu-inu Uhgɨn təsəfaiən kəm tah nɨkin rəha nəgɨniən, mətəu təməfa nɨkin rəha nəsanəniən, mɨne nɨkin rəha nolkeikeiən, mɨne nɨkin iətəm tatol noliən mɨn iətəm in təhrun məmə kotəhruahru. Rom 8:15
Kəni inəha, saulɨsiən o nəni pətɨgəmiən Iərmənɨg, kəni saulɨsiən lak iətəm iətatɨg e kaləpus o nərgɨn. Iətətəu nahməiən o nanusiən təuvɨr, kəni nəmə nian əskasɨk tətuva ohnik, nəkəkeikei mol məmə iəu mɨne e nəsanəniən iətəm Uhgɨn tətəfɨnə kəm ik. Uhgɨn təmosmiəgəh itah kəni mauɨn e tah məmə kitah okəhuva rəhan mɨn nətəmimi nətəm kotasim, kəni təməsoliən o nati kəti iətəm kitah kəmotol, mətəu in təmol e rəhan aru əmə nətəlɨgiən, mɨne nəuvɨriən. Nian Uhgɨn təməsol əhanəhiən nɨftəni mɨne, mətəu in təmələhu rəkɨs nəlpəkauiən məmə in otəfən rəhan nəuvɨriən kəm tah e Krɨsto Iesu, Efəs 2:8-9; Tait 3:5 10 mətəu rəueiu, in təmol əpu nəuvɨriən əha kəm tah e nuvaiən rəha Iosmiəgəh rəhatah, Krɨsto Iesu. Kəni Krɨsto təmohapɨs nɨmɨsiən mɨne rəhan nəsanəniən, kəni təmasiəgəpɨn mol əpu suaru rəha nəmiəgəhiən u naunun tɨkə, kəni kitah kauteh e nanusiən təuvɨr əha. Hip 2:14
11 Kəni Uhgɨn təmɨtəpɨn iəu məmə iəu iəgəhati, mɨne aposɨl, mɨne iəgətun o nanusiən təuvɨr əha. 1Tim 2:7 12 Tol lanəha iətətəu pɨk nahməiən ohni u ikɨnu e kaləpus. Mətəu iəsaulɨsiən, mətəu-inu iəkəhrun məmə pəh u iətəhatətə lan, kəni məhrun vivi məmə in təhrun neh viviən nati nak iətəm in təmələhu=pa e nəhlmək o naunun nian.* Suaru pɨsɨn o nəuhliniən fes 12b: “kəni məhrun vivi məmə in təhrun neh viviən nati nak iətəm iəu iəmələhu=pən e nəhlməm o naunun nian.”
13 Ɨtəu=pən əmə suaru rəha nəgətuniən u təhruahru iətəm iəməni kəm ik, kəni ol nati u e nəhatətəiən mɨne nolkeikeiən e Krɨsto Iesu. 14 E nasiruiən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm tətatɨg e nɨkitah, kəni ateruh vivi nati təuvɨr iətəm Uhgɨn təmələhu=pən e nəhlməm. 1Tim 6:20
15 Nəkəhrun məmə rəhak mɨn nətəmimi əpəha Esiə, ilah Fukeləs mɨne Hermokenəs, ilah rəfin kəmotagɨm rəkɨs motəpəh iəu.
16 Pəh Iərmənɨg otasəkəhruin Onesiforəs mɨne rəhan mɨn, mətəu-inu nian tepət təmasiru lak mətəfəri rəhak nətəlɨgiən. Kəni təməsaulɨsiən məmə iəmətatɨg e kaləpus. 17 Nɨpəhriəniən, nian in təmuva Rom, təməsal pɨk lak mətəuarus meruh iəu. 18 !Pəh Iərmənɨg otasəkəhruin in e naunun nian! Ik nəkəhrun vivi natimnati təuvɨr mɨn iətəm təmol kəm iəu əpəha Efəsɨs.

1:2 Uək 16:1; 1Tim 1:2

1:3 Uək 23:1

1:5 Uək 16:1

1:6 1Tim 4:14

1:7 Rom 8:15

1:9 Efəs 2:8-9; Tait 3:5

1:10 Hip 2:14

1:11 1Tim 2:7

*1:12 Suaru pɨsɨn o nəuhliniən fes 12b: “kəni məhrun vivi məmə in təhrun neh viviən nati nak iətəm iəu iəmələhu=pən e nəhlməm o naunun nian.”

1:14 1Tim 6:20