3
Noliən rəha nəfaki mɨn
Taitəs, əni=pən vivi mɨn kəm rəham nətəmimi məmə okotɨsiai nətəmi asoli mɨne kəpmən rəhalah. Okotəkeikei mautol nəuialah, kəni mautəhtul maru e nian rəfin o noliən uək iətəm otasiru e nətəmimi. Rom 13:1-7; 1Pitə 2:13-14 Kəni ilah okəsotəghati eiuəiən o nərəkɨniən nərgɨ nətəmimi, kəni okəsotoliən tɨməti, mətəu ilah nan mətɨg əmə kəni mautol təuvɨr kəm nətəmimi, kəni mautosiahu rəhalah nətəlɨgiən mautɨsiai nətəmimi rəfin.
Kautol mɨn lanu mətəu aupən kitah kotərah kəmotəhmen əmə e lah. Kəni Uhgɨn təmasiru e tah nian kitah mɨn kəmautol noliən tərah mɨn əha, kitah ianməli mɨn. Kəməsotoliən nəuia Uhgɨn. Nəfən-əfəniən rəha nərahiən təmərəkɨn itah. Kəni noliən tərah mɨn rəhatah iətəm kitah kəmautolkeikei, kəmautarmənɨg e tah. Kitah kəmautol əmə nəuialah, kəni kəmautol noliən tərah rəfin. Kəni kəmautolkeikei natimnati mɨn rəha nətəpɨsɨn. Noliən tərah rəhatah təmol məmə nətəmimi kotəməki e tah, kəni kitah kəmautəməki e tah mɨn. 1Kor 6:9-11; Efəs 2:1-2; 5:8
Mətəu nian nolkeikeiən mɨne nəuvɨriən rəha Uhgɨn Iosmiəgəh rəhatah təmietɨgəm=pa, kəni in təmosmiəgəh itah, mətəu səniəmə təmol mətəu-inu kitah nətəmi əhruahru. !Kəpə! In təmosmiəgəh itah mətəu-inu təmasəkəhruin itah. In təmosmiəgəh itah nian Narmɨn Rəha Uhgɨn təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn, kəni kotair vi mɨn, kəni Narmɨn təməuiək e nɨkitah. 2Tim 1:9; Hip 10:22 Iesu Krɨsto Iosmiəgəh rəhatah, in suaru iətəm Uhgɨn tatətəlmɨn nɨkitah tətəri e Narmɨn Rəhan, kəni tatol e nɨkin agiən. Uək 2:17-18 In təmol itah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəuvɨriən rəhan məmə okotəhatətə e rəhan nəghatiən iətəm təməni kəm tah məmə o nian kəti, kitah kotatɨg itulɨn kitah min. Inu nəghatiən kəti in nəghatiən pəhriən.
Kəni iəu iəkolkeikei məmə onəkəgətun vivi nətəmimi lan məmə okotəhrun vivi. Nəgətuniən mɨn əha okotasiru e nəfaki mɨn məmə rəhalah nətəlɨgiən otətatɨg əskasɨk əmə e noliən natimnati iətəm təuvɨr. Nəgətuniən mɨn u ilah kotəuvɨr kəni okotasiru vivi e nətəmimi. Mətəu nəkəpəh nəghatiən alməli mɨn iətəm nətəmimi kəutəni tol mɨn lanu lan: kautos nərgɨ lus mɨn aupən mɨn ikɨn mautol məmə nərgɨ lus mɨn rəhalah təfəməh, kəni okotəfəri ilah aru lan; kəni mautetet ilah mɨn kəni mautəniəhu ilah mɨn o nɨpətɨ nəghatiən rəha Lou rəha Mosɨs. Əpəh əmə nəghatiən mɨn u mətəu-inu ko təsasiruiən e iətəmi kəti mɨne, kəni rəhan nəuvɨriən tɨkə. 2Tim 2:14,16 10 Nəmə iətəmi kəti tatol nətəmimi kəutəuəri ilah mɨn o nəghatiən tol mɨn lanəha, onəkuvən məghati əskasɨk kəm in kəni məniəhu. Mətəu nəmə tatol mɨn, kəni nəkuvən mɨn məniəhu mɨn. Nəmə nəməniəhu pau mau keiu, mətəu in tatəkeikei e rəhan noliən, kəni otəhtul=pən isəu ohni motəpəh. Mat 18:15-17 11 Mətəu ik nəkəhrun məmə iətəmi kəti tol lanu lan, rəhan nətəlɨgiən tərah kəni tatol kekəu-ekəu, kəni matol təfagə tərah e nəhmtɨ Uhgɨn. Rəhan əmə noliən tətəgətun məmə in iol rah nati.
Naunun nəghatiən rəha Pol
12 Oiəkahli=pɨnə suah mil u kəti, Ateməs uə Tikikəs otuvnə meh ik. Nian otuvnə, ik onəkəkeikei məsal uəhai əmə e suaru mə onəkuvnə meh iəu əpəha taun Nikopolɨs, mətəu-inu iəu iəmolkeikei məmə iəkuvən matɨg ikɨn e nian rəha nətəpuiən. Efəs 6:21-22; Kol 4:7-8 13 Kəni iətəmimi keiu, Apolos mɨne Sinəs u in ieinatɨg e lou,* Ieinatɨg e lou — Suah kəti iətəm təhrun vivi lou rəha kot, kəni in tətəghati rəha nətəmimi nətəm kautəhuvən e kot. ilau katualiuək e rəhalau naliuəkiən, mətəu ik onəkasiru e lau məmə natimnati rəfin rəhalau otəkeikei matɨg. Uək 18:24; 1Kor 3:5-6
14 Rəhatah nətəmimi okotəkeikei motəhrun vivi suaru o noliən uək kəni mautol nati iətəm təuvɨr məmə ilah kotəhrun nasiruiən e nətəmimi nəuvein nətəm rəhalah natimnati təsəhmeniən. Təsəuvɨriən məmə ilah kotatɨg əpnapɨn əmə. Efəs 4:28
15 Nətəmi mɨn u nətəm itɨmah iəutatɨg kəutahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr kəm təmah. Kəni əni təuvɨr kəm nəfaki mɨn nətəm kotolkeikei itɨmah.
Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah.

3:1 Rom 13:1-7; 1Pitə 2:13-14

3:3 1Kor 6:9-11; Efəs 2:1-2; 5:8

3:5 2Tim 1:9; Hip 10:22

3:6 Uək 2:17-18

3:9 2Tim 2:14,16

3:10 Mat 18:15-17

3:12 Efəs 6:21-22; Kol 4:7-8

*3:13 Ieinatɨg e lou — Suah kəti iətəm təhrun vivi lou rəha kot, kəni in tətəghati rəha nətəmimi nətəm kautəhuvən e kot.

3:13 Uək 18:24; 1Kor 3:5-6

3:14 Efəs 4:28