Fɨlimon
Nauəuə iətəm Pol təmətei tuvən kəm Fɨlimon
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Fɨlimon
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm Fɨlimon əpəha e niməfaki ikɨn Kolosi. Ilau niəli təuvɨr mil. Fɨlimon in iətəmimi kəti iətəm tatos slef mɨn.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? E nian əha, nətəmimi tepət kautos slef. Kəni nəfaki mɨn nəuvein mɨn, ilah mɨn kautos slef mɨn. Fɨlimon, rəhan kəti əha ikɨn slef, nərgɨn u, Onesiməs. Mətəu Onesiməs, məta in təmakləh e məni nəuvein rəha Fɨlimon, kəni əmeiko, in magɨm. Nəmə Fɨlimon oteruh Onesiməs, lou rəha Rom tətəni məmə Fɨlimon təhrun nohamuiən tɨmɨs. Mətəu Onesiməs təmeruh Pol əpəha e kaləpus ikɨn Rom, kəni Pol təməni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr kəm in, kəni təməhatətə e Iesu Krɨsto. Kəni Onesiməs in təmasiru e Pol. Kəni Pol təmahli=pən in tɨtəlɨg=pən o Fɨlimon. Pol təməni kəm Fɨlimon məmə nati əpnapɨn Onesiməs in slef rəhan, mətəu rəueiu in pian e Iesu Krɨsto.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə u mətətapuəh o Fɨlimon məmə otalu e noliən rəha Onesiməs, kəni mos in tɨtəlɨg=pa mɨn. Nati əpnapɨn məmə in rəhan slef, mətəu Pol tolkeikei məmə Fɨlimon oteruh Onesiməs təhmen əmə məmə in pian kəti e Iesu Krɨsto. Nətəmimi nəuvein, nɨkilah təhti məmə Apia (fes 2) in pətan rəha Fɨlimon, kəni Akipəs in nətɨn.
1
Iəu Pol, iətəm iətatɨg e kaləpus o Krɨsto Iesu, itɨmlau piatah Timoti, iətuəni təuvɨr kəm ik Fɨlimon. Ik iətəmi keikei iətəm iəkuolkeikei pɨk, kəni kitahal kahlol uək kətiəh əmə rəha Iesu. Kəni iətuəni təuvɨr kəm nəuvɨnɨtah Apia, mɨne Akipəs iətəm kitah soldiə mɨn kəutəluagɨn rəha Uhgɨn, kəni iətuəni təuvɨr kəm nətəmimi rəha niməfaki nətəm kəutəhuva mautəfaki e rəham nimə. Kol 4:17; 2Tim 2:3
Pəh Uhgɨn u Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto okuəfɨnə nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən kəm təmah.
Nəfakiən rəha Pol
E nian mɨn rəfin iətəm iətəfaki ohnik, mətəni tagkiu kəm Uhgɨn ohnik, mətəu-inu iəmətəu nəhatətəiən rəham e Iərmənɨg Iesu, mɨne nolkeikeiən rəham iətəm tatuvən o niməfaki mɨn rəfin. Kəni iateruh noliən rəham, məmə nətəfən e nɨkim agiən mətəu-inu e rəham nəhatətəiən. Kəni iətəfaki məmə noliən əha otasiru lam məmə onəkəhrun vivi, kəni mos nati vi mɨn rəfin rəha Uhgɨn iətəm tətəfa kəm tah e Krɨsto. Piak, iətəfaki lanu lan mətəu-inu rəham nolkeikeiən təmol nɨki nətəm kəutəfaki kotətəu təuvɨr, kəni nian iəmətəu, iəu mɨn, nɨkik təmagiən kəni tətəfəri rəhak nətəlɨgiən. 2Kor 7:4
Nətapuəhiən rəha Pol
Tol lanəha, e Krɨsto iəsəgɨniən o nəniən kəm ik məmə onəkol nati kəti iətəm nəkəkeikei mol, mətəu iəsoliən lanəha. Iətətapuəh əmə e nolkeikeiən. Iəu Pol iauəhli kəti iətatɨg e kaləpus o Krɨsto Iesu. 10 Iətətapuəh e suah kəti e rəhak nɨpəhriəniən məmə nəkos e nɨkim agiən. Iətəmi əha in təmuva təhmen=pən e nətɨk nian iəmətatɨg e kaləpus, inu Onesiməs, rəham slef. 1Kor 4:15; Kol 4:9 11 Aupən, in təməsol viviən uək kəm ik, mətəu rəueiu in təhrun nol viviən uək təuvɨr kəm lau pəti.* Nərgɨn u “Onesiməs” in təni məmə, “iətəmimi iətəm təhrun noliən uək təuvɨr.”
12 Kəni rəueiu, iətahli=pɨnə mɨn suah u, iətəmimi iətəm iəkolkeikei pɨk. 13 Nəmə tətatɨg itɨmlau min, nɨkik tagiən ohni, kəni in otatos nɨmeim mətasiru lak nian iətatɨg u ikɨnu e kaləpus o nanusiən təuvɨr. 14 Mətəu iəsolkeikeiən məmə iəkol nati kəti ik nəsegəhaniən lan. Kəni nəmə natol nati təuvɨr, iəkolkeikei məmə tatsɨpən əmə e nɨkim agiən, mətəu səniəmə nati iəu iatəkeikei kəm ik məmə nəkol.
15 Iəsəhruniən, nəmə təhro Onesiməs təmagɨm o nian əkuəkɨr məmə onəkos mɨn in tɨtəlɨg=pa mɨn nəutatɨg agɨn, 16 mətəu səniəmə in otol mɨn əmə slef rəham, kəpə. Mətəu rəueiu əha, in iətəmimi təuvɨr tapirəkɨs agɨn slef kəti, in pialau təuvɨr. Iəu iəkolkeikei pɨk in, mətəu ik onəkolkeikei pɨk in tapirəkɨs, mətəu-inu in slef rəham, kəni in piam e Iərmənɨg. 1Tim 6:2
17 Nəmə nateruh iəu məmə kilau kəmiəuva kətiəh e uək mɨne nolkeikeiən rəha Krɨsto, kəni tol lanəha, iətətapuəh məmə nian in otuvnə, nəkos in e nɨkim agiən təhmen=pən əmə lak. 18 Nəmə təmol nati kəti tərah lam, uə təmos nati kəti rəham kəni məsətəouiən, pəh nəkələhu=pən tətatɨg e kauɨn rəhak. 19 Kəni inəha rəueiu, Iəu Pol, iətətei e nəhlmək — pəh iəu iəpanətəou. Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos iətəmi kəti mɨn məmə otətətei nəghatiən mɨn rəhalah. Suah kəti təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən rəhan. Kəni Pol aru təmətei fes 19 u. Mətəu təuvɨr məmə nəsaluiən e rəham kauɨn asoli agɨn ohniəu, u tol lanu məmə, iəmasiru lam kəni nəmos rəham nəmiəgəhiən itulɨn. 20 Piak, iəkolkeikei məmə onəkətuəuin matətəou rəham kauɨn kəm iəu, kəni ol nati u iətətapuəh ohni e nərgɨ Iərmənɨg, kəni ol nɨkik tətəu təuvɨr e Krɨsto. 21 Iətətei nauəuə u kəm ik mətəu-inu iəkəhrun məmə onəkol nəuiak, kəni onəkol tapirəkɨs nati nak iətəm iətətapuəh ohni.
22 Kəni nati kəti mɨn, ol əpenə-penə rəhak kəti rum mətəu-inu iəmələhu=pən rəhak nətəlɨgiən e Uhgɨn məmə in otos iəu iəkɨtəlɨg=pɨnə mɨn o təmah, inu nəua nəfakiən rəhatəmah. Fɨl 1:25; 2:24
Naunun nəghatiən rəha Pol
23 Epafras, itɨmlau min iətuatɨg e kaləpus o nərgɨ Krɨsto Iesu, kəni in tətəni təuvɨr kəm təmah. Kol 1:7 24 Kəni Mak, mɨne Aristakəs, mɨne Timəs, mɨne Luk, nətəm itɨmah iautol pəti uək, ilah mɨn kəutəni=pɨnə təuvɨr kəm təmah. Kol 4:10-14
25 Pəh Iərmənɨg Iesu Krɨsto otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin.

1:2 Kol 4:17; 2Tim 2:3

1:7 2Kor 7:4

1:10 1Kor 4:15; Kol 4:9

*1:11 Nərgɨn u “Onesiməs” in təni məmə, “iətəmimi iətəm təhrun noliən uək təuvɨr.”

1:16 1Tim 6:2

1:19 Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos iətəmi kəti mɨn məmə otətətei nəghatiən mɨn rəhalah. Suah kəti təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən rəhan. Kəni Pol aru təmətei fes 19 u.

1:22 Fɨl 1:25; 2:24

1:23 Kol 1:7

1:24 Kol 4:10-14