Hiprus
Nauəuə iətəm kəmətei tuvən kəm nətəm Isrel
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Hiprus
?Pəh təmətei nauəuə u? Kitah kotəruru məmə pəh təmətei nauəuə u. Iətəm təmətei nauəuə u təməsəniən nərgɨn e nauəuə. Iətəm təmətei təməsehiən Iesu Krɨsto. Mətəu təmətəu Nanusiən Təuvɨr o nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn nətəm kəmoteruh Iesu. Kəni iətəmi u, in təhrun nəghatiən rəha Oltestɨmɨn, mɨne noliən rəha nətəm Isrel aupən. Kəmə təhro Panəpəs uə Apolos kəti təmətei nauəuə u mətəu-inu ilau kuəhrun natimnati mɨn əha. Kəni ilau kuepət e niməfaki. Nətəmimi nəuvein, nɨkilah təhti məmə Pol təmətei, mətəu nɨkitah təsəhtiən lanəha mətəu-inu e letə tepət rəha Pol, təmələhu=pən nərgɨn, mətəu nərgɨn tɨkə e nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei nauəuə u kəm nətəm Isrel nətəm kəutəhatətə e Krɨsto Iesu, mətəu nəmə təhro nəuvein kəmohtəlɨg=pən nəuvetɨn e noliən rəha nɨtəu-pəniən Lou rəha Mosɨs. Nəmə təhro ilah kəsotəhrun viviən nəukətɨ Nanusiən Təuvɨr.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian əha, nətəm Isrel kautərəkɨn nətəm Isrel nətəm kəutəhatətə e Iesu Krɨsto. Nɨkilah təpəou ohni. Təuvɨr məmə ilah okotətəu məmə nəhatətəiən rəhalah in nɨpəhriəniən, kəni Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.
Təmətei nauəuə u o nak? E nian əha nətəmimi nəuvein e niməfaki, nɨkilah təhti məmə noliən rəha nɨtəu-pəniən Lou rəha Mosɨs e Oltestɨmɨn, in ilɨs tapirəkɨs noliən rəha nəhatətəiən e Iesu Krɨsto. Mətəu noliən mɨn lanəha rəha Oltestɨmɨn, ilah narmɨn mɨn əmə rəha natimnati mɨn iətəm Iesu otol. Kəmotətei nauəuə u məmə nətəmimi okoteruh motəhrun məmə Iesu Krɨsto in ilɨs tapirəkɨs natimnati mɨn rəfin, təhmen e iəni mɨn, mɨne nagelo mɨn, mɨne Mosɨs, mɨne Eron mɨne pris mɨn. Noliən rəha nəhatətəiən e Iesu Krɨsto in təuvɨr pɨk tapirəkɨs noliən rəha nɨtəu-pəniən lou rəha Mosɨs. Inu, in nɨpəhriəniən mətəu-inu natimnati rəfin rəha Oltestɨmɨn təmuva mol nɨpəhriəniən lan e Iesu Krɨsto. Kəni nɨmɨsiən əmə rəhan in təhmen əmə məmə otos rəkɨs noliən tərah mɨn rəha nətəmimi.
1
Krɨsto təmol əpu Uhgɨn kəm tah
Aupən ikɨn, Uhgɨn təmətəni* Hip 2:2 nəghatiən rəhan, mətəu təmətəni asoli əmə kəm tɨpɨtah mɨn e iəni mɨn e nian tepət mɨne e suaru pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Mətəu rəueiu əha, kɨnotevɨg=pən e naunun nian, 1Pitə 1:20 kəni tɨnətəghati əhruahru kəm tah e Nətɨn, iətəm in təməfəri məmə otarmənɨg e nautə rəfin rəha tatə rəhan. Sam 2:8 Kəni e Nətɨn əha, in təmol natimnati rəfin e nəhue nɨftəni.§ Jon 1:1-3; Kol 1:16 Nətɨ Uhgɨn in nəhagəhagiən rəha nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn.* Jon 1:14; 12:41; Aes 6:1-4 In təməru əhruahru əmə rəhan tatə e natimnati rəfin. Jon 14:9; Fɨl 2:6-7; Kol 1:15; 2Kor 4:4 In tətəmkərain natimnati rəfin e nəsanəniən rəha nəghatiən rəhan. Kol 1:17 Nian in təmɨmɨs rəkɨs məmə otafəl rəkɨs rəhatah noliən tərah mɨn,§ Tait 2:14 kəni in təməharəg e nəven maru rəha kig, ikɨn ima rəha nepətiən mɨne nɨsiaiən, e negəu e neai.* Fɨl 2:5-11; Kol 1:15-18.
Nətɨ Uhgɨn u, in ilɨs tapirəkɨs nagelo mɨn
Tol lanəha, Uhgɨn təməfəri rəkɨs Nətɨn u, kəni in ilɨs tapirəkɨs nagelo mɨn, təhmen=pən məmə nərgɨn u iətəm Uhgɨn təməfən kəm in, in ilɨs pɨk tapirəkɨs nərgɨlah rəfin. Efəs 1:20-21; Fɨl 2:9 Uhgɨn təməsəni agɨniən kəm agelo kəti rəhan məmə,
“Ik nətɨk.
Rəueiu inuva rəham tatə əhruahru.” Sam 2:7; Uək 13:33; Hip 5:5; 1Kron 17:13
Mətəu in təməghati lanəha kəm Iesu. Kəni Uhgɨn təməsəni agɨniən kəm agelo kəti məmə,
“Iəu tatə rəham,
kəni ik onəkuva nətɨk.”
Mətəu in təməghati lanəha kəm Iesu.§ Mat 3:17
Mətəu e nian Uhgɨn tahli=pa Nətɨn iətəm təmaupən mair* Kətəni məmə in təmaupən mair mətəu-inu tatos nepətiən mɨne nɨsiaiən lanəha təhmen e iəpəou iətəm təmaupən mair. Kəni natimnati mɨn rəfin, rəhan əmə. Kolosi 1:15 tətəni məmə, “Aupən aupən agɨn, nian nɨftəni mɨne neai mɨne natimnati mɨn rəfin kəmautohkə əhanəh, mətəu Nətɨn, in təmaupən matɨg rəkɨs. Kəni tol=pən in, in ilɨs tətarmənɨg e natimnati mɨn rəfin u.” Sam 89:27; Hip 2:10; Rom 8:29. tuva e nətuəuiniən, kəni in təni məmə,
“Pəh rəhak rəfin nagelo mɨn,
nɨpənəgɨlah tek nɨftəni e nɨsiaiən, motəni-vivi in.”
Nian Uhgɨn tətəghati e nagelo mɨn, in tətəni məmə,
“Iəu iəmol rəhak nagelo mɨn
ilah kotəhmen e nɨmətagi iətəm tətan ikɨn mɨn rəfin, matol rəhak uək.
Ilah noluək mɨn rəhak, təhmen e nɨgəm.” Sam 104:4 Nɨmətagi mɨne nɨgəm kəmiəuva nian Uhgɨn təməfa Lou. Hip 2:2; 12:18-21.
Mətəu təmətəghati e Nətɨn kəni mətəni məmə,
“Uhgɨn, rəham narmənɨgiən otətatɨg itulɨn, naunun tɨkə.
Nətarmənɨg maskəlɨm neim rəham, kəni rəham narmənɨgiən in təhruahru agɨn.
Ik nəmolkeikei əmə nəhruahruiən
kəni mətəməki e noliən ekəu-ekəu mɨn.
Tol lanəha, iəu u, rəham əhruahru Uhgɨn,
iəu iəmələhu aupən ik, kəni ik ilɨs e ik mɨn nəuvein.
Kəni iəmol=pən kalɨku e rəhm-kapə e nɨsiaiən,
matol nɨkim tagiən tapirəkɨs ik mɨn nəuvein.”§ Sam 45:6-7
10 Kəni Uhgɨn tətəni=pɨnə mɨn kəm in məmə,
“Iərmənɨg, e nətuəuiniən, ik nəmol natimnati mɨn e nəhue nɨftəni u,
mol in təskasɨk.
Kəni e nəhlməm aru əmə,
ik nəmol natimnati rəfin iətəm kəutatɨg e neai.
11 Natimnati mɨn rəfin u, ilah okəpanohkə,
ilah okotəuas təhmen e napən iətəm təməmnəmɨt,
mətəu ik nətatɨg itulɨn əmə.* Aes 34:4; 51:6; Nəh 6:12-17
12 Ik onəkaiu-aiu ilah,
təhmen əmə məmə iətəmimi təmaiu-aiu rəhan napən.
Ik onəkəuhlin natimnati mɨn u,
təhmen e iətəmimi təmɨtɨs rəhan napən,
məmə in otətəuti e in pɨsɨn.
Mətəu ik, nətatɨg itulɨn əmə lanko,
kəni ko nəsɨmɨsiən nian kəti.” Sam 102:25-27
13 Uhgɨn təməsəni=pən agɨniən kəm agelo kəti rəhan məmə,
“Ik əharəg e rəhak maru, ikɨn ima rəha nepətiən mɨne nɨsiaiən,
kəni mətəhtahnin.
Pəh iəu iəkosiahu rəham mɨn tɨkɨmɨr mɨn,
mol ilah kotəhmen e napən kəti iətəm nətafəl nəhlkəm lan.” Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “iəkol rəham tɨkɨmɨr mɨn ilah kotəhmen e nati kəti iətəm nətəharəg mətəfu-pəri nəhlkəm lan,” kəni nɨpətɨn u məmə, “Oiəkol ik ilɨs agɨn tapirəkɨs rəham tɨkɨmɨr mɨn.”§ Sam 110:1
14 Mətəu nagelo mɨn, ilah noluək mɨn əmə. Nagelo mɨn, ilah narmɨn mɨn nətəm Uhgɨn təmahli=pa ilah məmə kəutəsal o nətəmimi nətəm otosmiəgəh ilah.

*1:1 Hip 2:2

1:2 1Pitə 1:20

1:2 Sam 2:8

§1:2 Jon 1:1-3; Kol 1:16

*1:3 Jon 1:14; 12:41; Aes 6:1-4

1:3 Jon 14:9; Fɨl 2:6-7; Kol 1:15; 2Kor 4:4

1:3 Kol 1:17

§1:3 Tait 2:14

*1:3 Fɨl 2:5-11; Kol 1:15-18.

1:4 Efəs 1:20-21; Fɨl 2:9

1:5 Sam 2:7; Uək 13:33; Hip 5:5; 1Kron 17:13

§1:5 Mat 3:17

*1:6 Kətəni məmə in təmaupən mair mətəu-inu tatos nepətiən mɨne nɨsiaiən lanəha təhmen e iəpəou iətəm təmaupən mair. Kəni natimnati mɨn rəfin, rəhan əmə. Kolosi 1:15 tətəni məmə, “Aupən aupən agɨn, nian nɨftəni mɨne neai mɨne natimnati mɨn rəfin kəmautohkə əhanəh, mətəu Nətɨn, in təmaupən matɨg rəkɨs. Kəni tol=pən in, in ilɨs tətarmənɨg e natimnati mɨn rəfin u.” Sam 89:27; Hip 2:10; Rom 8:29.

1:7 Sam 104:4

1:7 Nɨmətagi mɨne nɨgəm kəmiəuva nian Uhgɨn təməfa Lou. Hip 2:2; 12:18-21.

§1:9 Sam 45:6-7

*1:11 Aes 34:4; 51:6; Nəh 6:12-17

1:12 Sam 102:25-27

1:13 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “iəkol rəham tɨkɨmɨr mɨn ilah kotəhmen e nati kəti iətəm nətəharəg mətəfu-pəri nəhlkəm lan,” kəni nɨpətɨn u məmə, “Oiəkol ik ilɨs agɨn tapirəkɨs rəham tɨkɨmɨr mɨn.”

§1:13 Sam 110:1