4
Aposɨl mɨn rəha Krɨsto
Tol lanəha, nətəmimi okotəkeikei moteh itɨmah təhmen e noluək mɨn rəha Krɨsto iətəm Uhgɨn təmələhu=pən e nəhlmɨtɨmah məmə itɨmah iəkotol əpu nəlpəkauiən oneuən rəha Uhgɨn. Kəni nətəmimi nətəm kauteh natimnati rəha iətəmi asoli kəti, ilah kotəkeikei motol rəhalah uək təuvɨr e noliən iətəm iətəmi asoli tolkeikei. Luk 12:42 Nati əpnapɨn əmə kəm iəu nəmə itəmah, uə nətəpɨsɨn nəuvein kotəni pətɨgəm nətəlɨgiən rəhalah e rəhak uək. Kəni iəu aru iəsakiliən e rəhak uək. E rəhak nətəlɨgiən, məmə iəmol əmə nati iətəm in təuvɨr, mətəu nati u təsəniən məmə iəu iəkəhruahru. Iərmənɨg əmə təhruahru o nakiliən rəhak uək. Tol lanəha, sotauɨt-auɨtiən o nakiliən natimnati, mətəu nautəhtahnin nian Iərmənɨg otuva lan. In otəfətɨgəm=pən e nəhagəhagiən natimnati iətəm kəutəhluaig e napinəpuiən, kəni in otəni pətɨgəm nati nak tətatɨg e nɨki nətəmimi o noliən mɨn rəhalah. E nian əha Uhgɨn otəni-vivi ilah kətiəh kətiəh e noliən əhruahru. 1Kor 3:8
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəməni=pɨnə nəghatiən mɨn əha kəm təmah itɨmlau Apolos məmə itəmah onəkotos nəhruniən ikɨn. Kəni nəmə nəkotos nɨpətɨ nəghatiən mɨn u, “Nəkotəkeikei motol əmə nəghatiən mɨn iətəm kɨnətei rəkɨs,” kəni nəsotəfəriən nətəmi asoli nəuvein motosiahu nəuvein. Rom 12:3 ?Təhro? Itəmah nəsotepətiən motapirəkɨs nətəmimi mɨn rəfin. Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah natimnati mɨn rəfin nətəm nəmautos. ?Kəni təhro nəutəghati əuvsan o natimnati iətəm Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah təhmen əmə məmə inu itəmah əmə nəmotol natimnati mɨn əha? Rom 12:6
Nɨkitəmah təhti məmə nɨnotos rəfin rəkɨs natimnati rəha Uhgɨn. Nɨkitəmah təhti məmə nɨnotos rəfin rəkɨs nautə rəha Uhgɨn. Noliən rəhatəmah təhmen məmə nəməhuva kig mɨn rəha Uhgɨn, mətəu itɨmah iəutatɨg ləhtəni əmə. !Mətəu kəpə, səniəmə nɨpəhriəniən! !Nəman! Nəmə nɨpəhriəniən məmə itəmah nəməhuva kig mɨn rəha Uhgɨn, nɨkitɨmah otagiən pɨk, kəni nəmə tol lanəha, itɨmah mɨn iəkotol kig kitah min itəmah. Mətəu təsoliən lanəha. Itɨmah aposɨl mɨn, mətəu nɨkik təhti məmə Uhgɨn təmələhu itɨmah əpəha ləhtəni agɨn, iəutatɨg təhmen e nətəm kəmakil rəkɨs məmə okotəkeikei mohmɨs. Nɨkitəmah tətəhti lanəha mətəu-inu təhmen məmə itəmah nətəmimi nətəm kəməsotoliən win e nəluagɨniən, kəni məutəhtul e nəhmtɨ nagelo mɨn mɨne nətəmimi rəfin məmə ilah okoteruh məmə oiəkohmɨs.* Nian kig kəti təmol win e nəluagɨniən, mɨnatɨtəlɨg matit rəhan soldiə mɨn mɨne rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Rəhan soldiə mɨn kautəhuərisɨg lan, kəni tɨkɨmɨr mɨn kautəhuərisɨg e lah, kəni nətəmimi rəfin kotəhrun məmə tɨkɨmɨr mɨn okohmɨs. Nətəmimi kəmotol lafet kəti, kəni nətəmimi rəfin kəutarfu e tɨkɨmɨr mɨn kautoh aru ilah mɨn, uə nəmə təhro kautəluagɨn ilah nati arpɨn mɨn təhmen e laion. Kəni Pol tətəni məmə in mɨne rəhan mɨn nətəmimi kotəhmen e tɨkɨmɨr mɨn nətəm okohmɨs, kəni nətəmimi rəfin kauteruh. 10 !Nətəmimi tepət kəutəni məmə itɨmah nanməli mɨn o nərgɨ Krɨsto, mətəu nɨkitəmah təhti məmə itəmah nəkoteinatɨg vivi e Krɨsto! Mətəu səniəmə nɨpəhriəniən. !Nətəmimi tepət kəutəni məmə rəhatɨmah nepətiən tɨkə, mətəu nəutəghati əfəri məmə rəhatəmah nepətiən iahgin! Mətəu səniəmə nɨpəhriəniən. Nətəmimi tepət kautɨsiai itəmah, mətəu kətəni rah itɨmah.
11 Mətəu, inu nɨpəhriəniən. Mətəuarus=pa u rəueiu matuvən, nəumɨs tatus itɨmah, kəni məutəuauə, kəni iautəhuvən e napən əhapu-əhapu, nətəmimi kautoh itɨmah, kəni rəhatɨmah nimə tɨkə. 2Kor 11:23-27 12 Itɨmah aru əmə iautol pɨk uək e nəhlmɨtɨmah məmə iəkotos məni o nauəniən. Nian okotəni rah itɨmah, mətəu itɨmah iəkotəfaki o nəuvɨriən o lah. Nian nətəmimi kautol nərahiən kəm tɨmah, mətəu itɨmah iəkotəpnapɨn əmə. Mat 5:44; 2Təs 3:8 13 Nian nətəmimi kəutəni rah itɨmah, mətəu itɨmah iəutəghati vivi əmə kəm lah. Mətəuarus=pa u rəueiu matuvən itɨmah iəkotəhmen e nɨmənərɨk rəha nətəmimi rəfin, uə namɨkmɨkiən rəha nɨtəni mɨn rəfin.
Ilah okotəkeikei motohtəupən noliən rəha Pol
14 Iəsəteiən nəghatiən u məmə iəkol itəmah nəkotaulɨs, mətəu mə otəhgi-pəri itəmah, mətəu-inu itəmah nenətɨk mɨn nətəm iəkolkeikei itəmah. 15 Rəhatəmah nəgətun mɨn tepət nətəm okotəgətun itəmah e Krɨsto, kəni nəmə təhro ilah kotəhmen əmə e tatə kalɨn mɨn ilah ten-tausɨn, mətəu rəhatəmah tatə əhruahru kətiəh əmə, inu iəu, mətəu-inu e Krɨsto Iesu iəmuva rəhatəmah tatə əhruahru nian iəməni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm təmah aupən. Kəl 4:19 16 Tol lanəha, iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə onəkotohtəu=pa rəhak noliən mɨn. Fɨl 3:17 17 Mətəu-inu o nati u, iətahli=pɨnə nətɨk e Krɨsto u Timoti iətəm iəkolkeikei. In tətaiu əskasɨk e Iərmənɨg matol vivi rəhan uək. In otəni mɨn kəm təmah suaru rəha nəmiəgəhiən rəhak e Krɨsto Iesu iətəm tətɨtəu=pən natimnati iətəm iətəgətun e niməfaki mɨn ikɨn mɨn rəfin. Uək 19:22
18 Kəni itəmah nəuvein nəutagət əfəri pɨk o rəhatəmah nepətiən mətəu-inu nɨkitəmah təhti məmə iəsuvnə mɨniən məsəghati əskasɨkiən kəm təmah o rəhatəmah noliən. 19 Mətəu otəsuvəhiən, iəkəkeikei muvnə meruh itəmah (nəmə Iərmənɨg tegəhan lak.) Kəni oiəkəhrun nəmə nətəm kəutagət əfəri kautos pəhriən nəsanəniən rəha Uhgɨn, uə kəpə. 20 Mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn səniəmə in nati kəti rəha nəghatiən, mətəu in nati kəti rəha nəsanəniən. 1Kor 2:4 21 ?Kəni nəkotolkeikei nak? ?Iəkuvnə malis itəmah, uə iəkuvnə e nolkeikeiən u e nɨkik teiuaiu əmə?

4:2 Luk 12:42

4:5 1Kor 3:8

4:6 Rom 12:3

4:7 Rom 12:6

*4:9 Nian kig kəti təmol win e nəluagɨniən, mɨnatɨtəlɨg matit rəhan soldiə mɨn mɨne rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Rəhan soldiə mɨn kautəhuərisɨg lan, kəni tɨkɨmɨr mɨn kautəhuərisɨg e lah, kəni nətəmimi rəfin kotəhrun məmə tɨkɨmɨr mɨn okohmɨs. Nətəmimi kəmotol lafet kəti, kəni nətəmimi rəfin kəutarfu e tɨkɨmɨr mɨn kautoh aru ilah mɨn, uə nəmə təhro kautəluagɨn ilah nati arpɨn mɨn təhmen e laion. Kəni Pol tətəni məmə in mɨne rəhan mɨn nətəmimi kotəhmen e tɨkɨmɨr mɨn nətəm okohmɨs, kəni nətəmimi rəfin kauteruh.

4:11 2Kor 11:23-27

4:12 Mat 5:44; 2Təs 3:8

4:15 Kəl 4:19

4:16 Fɨl 3:17

4:17 Uək 19:22

4:20 1Kor 2:4