11
Pol mɨne aposɨl eiuə mɨn
Iəkolkeikei məmə nəkotegəhan lak pəh iəkəni rəhak nəuvetɨn nalməliən kəm təmah. Mətəu pəhriən, nautol rəkɨs. Iateh vivi itəmah, məsolkeikeiən məmə iətəmi kəti mɨn otəmki rəkɨs itəmah e nəhlmək, kəni noliən əha rəhak təmsɨpən əmə o Uhgɨn. Iəu tatə rəhatəmah, kəni itəmah nəkotəhmen e pətan mɨtə kəti iətəm kɨnəni rəkɨs məmə okos rəhan kətɨm kan məmə otɨtəu=pən suah kətiəh əmə, nərgɨn u Krɨsto. Kəni iateh vivi rəhak pətan mɨtə əha məmə iəkegəhan=pən lan kəm rəhan iərman, kəni in təruru əhanəh iərman. Efəs 5:26-27
Mətəu iətəgɨn məmə onəkotəhmen e pətan u Iv iətəm Setən təmeiuə lan e nəghatiən ətəhiən. Iətəgɨn məmə iətəmi kəti otiuvi=pən rəhatəmah nətəlɨgiən tuvən ikɨn pɨsɨn, kəni nəkotəpəh rəhatəmah nolkeikeiən e Krɨsto, iətəm in təhruahru məpiə vivi. Jen 3:4,13 Iatəni lanəha mətəu-inu nian iətəmi kəti tətuva o təmah mətəni pətɨgəm Iesu iətəm tol pɨsɨn e Iesu iətəm iəutəni pətɨgəm, uə nəmə itəmah nautos narmɨn iətəm tol pɨsɨn e Narmɨn nəmotos rəkɨs, uə nəkotətəu nanusiən təuvɨr iətəm tol pɨsɨn e iətəm nəmotos rəkɨs, mətəu itəmah ialməli mɨn, nəkotegəhan əmə lan. Kəl 1:8-9 Aposɨl mɨn əha nətəm itəmah nəutəni məmə ilah “aposɨl mɨn ilɨs pɨk,” mətəu e rəhak nətəlɨgiən, ilah ko kəsotapirəkɨsiən iəu e nati kəti. 1Kor 15:10; 2Kor 12:11 Nəmə təhro kəsəgətun viviən iəu e nəghatiən, mətəu iəkəhrun vivi nəukətɨ nanusiən təuvɨr. Itɨmah iəmotəgətun nati əha kəm təmah e noliən mɨn rəfin nian tepət. 1Kor 2:1,13
Nian iəmotəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn kəm təmah, iəsoliən məmə nəkotətəou nati kəti. Iəu aru əmə iəmosiahu iəu o nəfəriən itəmah. ?Kəni təhro? ?Noliən əha in təfagə tərah kəti? !Kəpə! 1Kor 9:18 Nian iəmatol uək kitah min itəmah, niməfaki mɨn ikɨn pɨsɨn kəməutətəou iəu. Iuəkɨr təhmen məmə iəmakləh kəm lah məmə iəkasiru e təmah. Kəni nian kəməutan, kəni rəhak nati kəti tɨkə, iəsətapuəhiən o iətəmi kəti o nasiruiən mətəu-inu piatah mɨn nətəm kəmotsɨpən Masetoniə kəmotəfa natimnati iətəm rəhak tɨkə. Tol lanəha, iəsətapuəhiən o nati kəti o təmah, kəni məsəfɨnəiən uək əskasɨk kəm təmah o nehiən iəu, kəni iəkol lanəha nian rəfin. 2Kor 12:13; Fɨl 4:15-16 10 Təhmen e nɨpəhriəniən rəha Krɨsto tətatɨg lak, iətəni pəhriən məmə iətəmi kəti tɨkə ikɨn mɨn rəfin əpəha Akaiə o nəniəhuiən iəu o nəghati əfəriən məmə iəməsətapuəhiən o təmah o nasiruiən. 11 ?Kəni təhro iəsətapuəhiən o nati kəti o təmah? Nɨkitəmah təhti məmə iəsolkeikeiən itəmah? !Kəpə! Uhgɨn təhrun məmə iəkolkeikei pɨk itəmah.
12 Nətəmimi nəuvein kotolkeikei məmə nɨkitəmah təhti ilah məmə kotəhmen e tɨmah e uək iətəm kəutəghati əfəri ohni. Mətəu iətəkeikei o noliən rəha nəsətapuəhiən o natimnati məmə rəhalah nəghatiən otəmei. 13 Nətəmimi kotol lanəha, ilah aposɨl eiuə mɨn, kəni kəuteiuə e nətəmimi e uək rəhalah. !Kəni ilah kəutan təhmen məmə ilah aposɨl mɨn pəhriən rəha Krɨsto, mətəu kəpə! 14 Mətəu kəsotauɨtiən e noliən əha, mətəu-inu Setən aru, tətan təhmen e agelo kəti rəha nəhagəhagiən. 15 Kəni səniəmə in nati kəti məmə okotauɨt lan, nəmə noluək mɨn rəha Setən kotan təhmen məmə ilah noluək mɨn rəha noliən əhruahru. E naunun nian, ilah okotos rəhalah nətəouiən tɨtəu=pən əmə noliən rəhalah.
16 Iəkɨsɨmaru mɨn. Pəh iətəmi kəti tɨkə nɨkin təhti məmə iəu ialməli. Mətəu nəmə nɨkitəmah təhti lanəha, kəni otegəhan lak pəh iəkol noliən rəha ialməli nəuvetɨn, kəni pəh iəkəghati əfəri nəuvetɨn. 17 Nəghatiən u rəhak səniəmə nati iətəm Iərmənɨg təməni=pa kəm iəu məmə iəkəni. Mətəu iətəghati əmə təhmen e ialməli kəti. 18 Nətəmimi tepət kəutəghati əfəri o noliən mɨn rəha nəhue nɨftəni, kəni tol lanəha, iəu mɨn, iəkəghati əfəri. 19 !E! !Nəkoteinatɨg vivi, kəni tol lanəha, motegəhan lan məmə nalməli mɨn kotəgətun itəmah!* E fes 19-21, Pol tətəghati əuvsan e lah. Nɨpəhriəniən, in tətəniəhu ilah. 20 Nəkotegəhan əmə məmə iətəmi əpnapɨn kəti tatol itəmah slef, uə nəmə tatos nati kəti rəhatəmah e noliən ekəu-ekəu, uə tətəfəri aru in, uə tatem=pən nəhmtɨtəmah. 21 !Iətaulɨs məmə nətəlɨgiən rəhatɨmah təpəou pɨk məmə iəsotoliən noliən tərah mɨn əha!
Rəhak nəghatiən in talməli, mətəu noliən nak iətəm nətəmimi mɨn əha kotəni məmə okotəghati əfəri ohni, iəu mɨn, iəkəghati əfəri ohni. 22 ?Təhro? ?Ilah kautəni məmə ilah nətəm Hipru? Iəu mɨn. ?Kautəni məmə ilah nətəm Isrel? Iəu mɨn. Kautəni məmə ilah namipɨ Epraham? Iəu mɨn. Fɨl 3:5 23 ?Kautəni məmə ilah noluək mɨn rəha Krɨsto? Iəu mɨn, mətəu iəkapirəkɨs ilah. Kəsi, iətəghati təhmen e ialməli kəti. Iəmol pɨk uək tapirəkɨs ilah, kəni kləfən iəu e kaləpus nian tepət tapirəkɨs ilah, kəni kəmalis iəu tapirəkɨs ilah, kəni iuəkɨr iəkɨmɨs nian tepət. Uək 16:23
24 Nian faif, nətəm Isrel kəmotalis iəu motau tate-nain. Lou rəha Mosɨs tətəni məmə nəmə kol nalpɨniən kəm iətəmimi kəti məmə okalis, okəsalisiən motapirəkɨs motau fote. Iətəm tətakil iətəmi təsolkeikeiən məmə otatgəhli lou, kəni kol məmə nəmə kalis kəsapirəkɨsiən kau fote, kotalis kau tate-nain, nəmə məta kotəmkarəpən e nafiniən. Dut 25:3 25 Nian kɨsɨl, kəmalis iəu e nɨkɨlkɨl. Nian kəti kəməhti iəu e kəpiel apɨn. Nian kɨsɨl iəmuvən e negəu kəni negəu tamnɨm, kəni nian kəti iəmeai əpəha itəhi lokamnɨm o nian apiəpiə kəti, lapɨn mɨne nərauiə. Uək 16:22; 14:19 26 Nian rəfin iətaliuək o noliən uək rəhak. Kəni iuəkɨr naruəh asoli tələs iəu iəkɨmɨs, kəni iəmətatɨg ikɨn tasɨlə ikɨn ima nakləh mɨn, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn ima nətəmimak mɨn nətəm Isrel, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn ima Nanihluə mɨn, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn e taun asoli, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn əpəha təpiə-məpiə ikɨn, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn əpəha itəhi, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn ima piak eiuə mɨn. Uək 9:23; 14:5 27 Iəmol pɨk uək, kəni nian tepət iəsapɨliən lapɨn. Nian mɨn nəuvein, nəumɨs tus iəu, kəni mətəuauə, kəni nian tepət nəgək nauəniən tɨkə. Kəni nian tepət iətətəpu, kəni rəhak napən təsəhmeniən o nətəpuiən.
28 Kəni tapirəkɨs natimnati mɨn əha, nian rəfin nɨkik təhti pɨk niməfaki mɨn rəfin. 29 Nəmə iətəmi kəti rəha niməfaki rəhan nəmiəgəhiən teiuaiu, kəni iəu mɨn, rəhak nəmiəgəhiən teiuaiu. Nəmə iətəmi kəti tatit iətəmi kəti mɨn e təfagə tərah, kəni nɨkik tahmə pɨk ohni.
30 Nəmə iəkəkeikei məghati əfəri, kəni iəkəghati əfəri o nati iətəm tətəgətun məmə rəhak nəsanəniən tɨkə. 31 Kəni Uhgɨn, u in Uhgɨn mɨne Tatə rəha Iərmənɨg Iesu, iətəm kətəfəri nərgɨn nian mɨn rəfin naunun tɨkə, in təhrun məmə iəu, iəseiuəiən. 32 Əpəha Təmaskɨs, iətəmi asoli rəha Kig Aretəs təməlɨn rəhan soldiə mɨn o neruh viviən namtɨhluə rəha taun məmə okotəsal lak motaskəlɨm iəu motləfən iəu e kaləpus. 33 Mətəu kəmləfən iəu e kətɨm asoli kəti, kətu=pən nɨləuɨs lan, kləfən e wintə e nɨpai asoli kəmol e kəpiel, kəni kəhlman-əhlman teiuaiu muvən əpəha ləhtəni, kəni inəha suaru iəmagɨm lan. Uək 9:23-25

11:2 Efəs 5:26-27

11:3 Jen 3:4,13

11:4 Kəl 1:8-9

11:5 1Kor 15:10; 2Kor 12:11

11:6 1Kor 2:1,13

11:7 1Kor 9:18

11:9 2Kor 12:13; Fɨl 4:15-16

*11:19 E fes 19-21, Pol tətəghati əuvsan e lah. Nɨpəhriəniən, in tətəniəhu ilah.

11:22 Fɨl 3:5

11:23 Uək 16:23

11:24 Lou rəha Mosɨs tətəni məmə nəmə kol nalpɨniən kəm iətəmimi kəti məmə okalis, okəsalisiən motapirəkɨs motau fote. Iətəm tətakil iətəmi təsolkeikeiən məmə otatgəhli lou, kəni kol məmə nəmə kalis kəsapirəkɨsiən kau fote, kotalis kau tate-nain, nəmə məta kotəmkarəpən e nafiniən.

11:24 Dut 25:3

11:25 Uək 16:22; 14:19

11:26 Uək 9:23; 14:5

11:33 Uək 9:23-25