5
Nəmiəgəhiən e nəhagəhagiən
Tol lanəha, otalkut əskasɨk məmə onəkotɨsɨkəuvɨn Uhgɨn mətəu-inu itəmah nenətɨ Uhgɨn mɨn iətəm in tolkeikei pɨk itəmah. Mat 5:48 Kəni otaskəlɨm əskasɨk noliən rəha nolkeikeiən, təhmen əmə məmə Krɨsto təmolkeikei itah lan kəni muva mɨmɨs o tah, kəni nɨmɨsiən rəhan təhmen e sakrifais kəti iətəm kəmuvan e nɨgəm nəmiəvɨ nahnɨgəm təuvɨr iətəm kətəfən kəm Uhgɨn mol nɨkin tagiən lan.* Uvən meruh e tiksɨnəri nəghatiən u “sakrifais.” Eks 29:18; Hip 10:10
Mətəu-inu itəmah nətəmimi rəha Uhgɨn iətəm nəkotəhruahru, kəni itəmah onəsotol agɨniən noliən nati kəti məmə okəni rah itəmah ohni. Iatəni noliən tərah mɨn təhmen e nɨpətan mɨne nəman mɨne, kautit oneuən ilah mɨn; mɨne noliən tərah rəfin iətəm tol naulɨsiən o nəniən; mɨne nətəmimi mɨn u navərəs mɨn. Kəni təsəuvɨriən məmə nəkotəni nəghatiən iətəm taulɨs o nəniən, uə nəghatiən alməli mɨn, uə nəuvsaniən tərah, uə nəpauəiən. Təsəhruahruiən məmə nəkotəni nəghatiən tərah mɨn əha. Mətəu otəni nəghatiən təuvɨr mɨn kəm Uhgɨn, məmə nɨkitəmah tagiən o natimnati iətəm in təmol o təmah. Kəni nəkotəkeikei motəhrun nati u məmə, nətəmimi nətəm kautohtəu nɨpətan, uə nətəmimi nətəm kautol noliən tərah iətəm tol naulɨsiən o nəniən, uə nətəm kəutaumɨs, ilah mɨn əha ko kəsəhuvəniən e negəu rəha Krɨsto mɨne Uhgɨn, (nətəm kəutaumɨs kotəhmen e nətəmimi kəutəfaki kəm narmɨ nati mɨn, rəhalah nautə in uhgɨn rəhalah). 1Kor 6:9-10; Kol 3:5
Sotegəhaniən məmə suah kəti otiuvi=pən itəmah e nəghatiən eiuə mɨn rəhan u nɨpəhriən lan tɨkə. Mətəu-inu o noliən tərah mɨn əha, Uhgɨn nɨkin otərah kəni tol nalpɨniən kəm nətəmimi iətəm kəutəhti nəuian. Rom 1:18; Kol 2:4,8 Tol lanəha, nəsəhuvəniən motan pəti itəmah min ilah motol noliən tərah mɨn iətəm kautol.
Nian kəti aupən, napinəpuiən təmatarmənɨg e təmah, mətəu rəueiu itəmah nɨnəhuva o Krɨsto kəni nəhagəhagiən tɨnətarmənɨg e təmah. Jon 12:36; Efəs 2:13; Kol 1:13; 1Pitə 2:9 Tol lanəha, otəni təhmen e nətəmi rəha nəhagəhagiən, mətəu-inu nəhagəhagiən e nəmiəgəhiən rəhatəmah tətəuə e nəuvɨriən, mɨne nəhruahruiən, mɨne nɨpəhriəniən. 10 Kəni otalkut məmə onəkotəsal motəhrun noliən mɨn iətəm okotol Uhgɨn nɨkin tagiən lan. 11 Sotohtəu-pəniən nətəmimi rəha napinəpuiən motol noliən tərah mɨn itəmah min ilah. Nati təuvɨr mɨn e noliən mɨn əha tɨkə. Mətəu otəmki=pa noliən mɨn əha e nəhagəhagiən, kəni nətəmimi okotun məmə noliən mɨn əha kotərah. 12 Noliən oneuən mɨn rəha nətəmi u nətəm kəutəhti nəuia Uhgɨn, ilah noliən mɨn rəha naulɨsiən, kəni naulɨsiən asoli o nəni pətɨgəmiən noliən mɨn əha. 13 Mətəu natimnati rəfin iətəm kəhuva e nəhagəhagiən, nətəmimi koteruh vivi məmə ilah kotəhro lanu. Jon 3:20-21 14 Tol lanəha mətəu-inu nian nəhagəhagiən tətasiəgəpɨn nati kəti, kəni nətəmimi kauteruh əhruahru. O nati u kətəni məmə,
“Itəmah u nəutapɨli, otair-tə,
otəmiəgəh e nɨmɨsiən,
pəh Krɨsto otasiəgəpɨn itəmah.” Aes 26:19; Rom 13:11
15 Kəni əutətəu vivi itəmah o rəhatəmah noliən mɨn, məsotatɨgiən məmə nətəm kəutalməli mɨne, mətəu nəkotatɨg e neinatɨgiən, 16 kəni nian rəfin okəmə nəkoteruh suaru o noliən nəuvɨriən kəti, autol, mətəu-inu rəueiu kəutatɨg e nian rəha nərahiən tepət. Kol 4:5 17 Kəni tol lanəha, sotalməliən-tə, mətəu otəkeikei motalkut məmə onəkotəhrun nati nak iətəm Iərmənɨg tolkeikei. 18 Sotapɨsiən e wain mətəu-inu otiuvi=pən itəmah e nalməliən, mətəu təuvɨr məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah otəriauəh əmə e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Luk 21:34 19 Otəghati kəm təmah mɨn e nəpuən mɨn e Nauəuə rəha Nəpuən, mɨne nəpuən mɨn rəha niməfaki, mɨne nəpuən mɨn iətəm tatsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kol 3:16 Otani, kəni otani nəpuən mɨn e nɨkitəmah kəm Iərmənɨg, 20 kəni nəkotəkeikei məutəni kəm Tatə Uhgɨn məmə nɨkitəmah tagiən o natimnati rəfin, kəni otəni e nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto. Kol 3:17
Noliən rəha nətəm kəmotol marɨt
21 Nian itəmah kəti tətəghati, sotaskəlɨmiən e rəhatəmah əmə nətəlɨgiən, mətəu otətəlɨg-to e nəghatiən rəhan, kəni motol mətəu-inu nəkotɨsiai Krɨsto.
22 Itəmah nɨpətan nətəm nɨnotol rəkɨs marɨt, otətəlɨg kəni motol nəghatiən rəha nəman mɨn rəhatəmah təhmen məmə nautol kəm Iərmənɨg. 23 Otol lanəha mətəu-inu iərman in tarmənɨg e rəhan pətan təhmen e Krɨsto in tarmənɨg e niməfaki u nɨpətɨn, kəni in rəhan Iosmiəgəh. 24 Niməfaki tətətəlɨg lan kəni matol nəghatiən rəha Krɨsto, kəni təhmen-əhmen əmə, nɨpətan nətəm kɨnotol rəkɨs marɨt okotəkeikei mautətəlɨg lan kəni motol nəghatiən rəha rəhalah mɨn nəman e natimnati rəfin.
25 Kəni itəmah nəman nətəm nɨnotol rəkɨs marɨt, otolkeikei rəhatəmah nɨpətan təhmen əmə məmə Krɨsto təmolkeikei niməfaki, kəni məfən rəhan nəmiəgəhiən ohni. 26 Təmol lanəha məmə in otol niməfaki otəhruahru, kəni təmeikuas lan e nəghatiən rəha Uhgɨn, təhmen e nəhu təteikuas e nətəmimi. 27 Təmol mɨn lanəha məmə Krɨsto təhrun nosiən rəhan niməfaki muva ohni, kəni niməfaki u təhruahru vivi, kəni kəseh-pəniən noliən tərah kəti lan, kəni in təuvɨr məhagəhag. Niməfaki əha in təhmen e pətan kəti iətəm kəmol=pən malə-malə kəm in məmə otol marɨt, kəni nati kəti tɨkə e nɨpətɨn iətəm təsəhruahruiən.
28 Kəni təhmen əmə lanəha, nəman okotəkeikei motolkeikei rəhalah nɨpətan mɨn təhmen məmə kautolkeikei aru əmə nɨpətɨlah. Iətəmi u in tolkeikei pɨk rəhan pətan, tolkeikei aru in. 29 Otətəlɨg-to, iətəmi kəti tɨkə iətəm tətəməki aru e nɨpətɨn, mətəu in tətaugɨn vivi kəni materuh vivi, təhmen əmə məmə Krɨsto tatol kəm niməfaki, 30 mətəu-inu kitah nəuvetɨn nɨpətɨn. 31 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Kəni o nati əha, suah kəti otiet rəkɨs e rəhan tatə mɨne mamə, kəni mol kətiəh ilau rəhan pətan, kəni ilau okiəuva matuol kətiəh e nɨpətɨlau mɨne nəmiəgəhiən rəhalau.” Jen 2:24; Mat 19:5 32 Nəghatiən əha in nəghatiən təuvɨr kəti iətəm təfɨgəm, kəni nɨpətɨn tətəhluaig. Mətəu iətəni məmə in nəghatiən əuhlin kəti məmə Krɨsto mɨne niməfaki, ilau kətiəh. 33 Mətəu nəghatiən əha tətuva mɨn o təmah. Kəni itəmah nəman kətiəh kətiəh onəkotolkeikei rəhatəmah nɨpətan mɨn təhmen e nautolkeikei aru mɨn itəmah. Kəni nɨpətan, nəkotəkeikei motɨsiai rəhatəmah nəman.

5:1 Mat 5:48

*5:2 Uvən meruh e tiksɨnəri nəghatiən u “sakrifais.”

5:2 Eks 29:18; Hip 10:10

5:5 1Kor 6:9-10; Kol 3:5

5:6 Rom 1:18; Kol 2:4,8

5:8 Jon 12:36; Efəs 2:13; Kol 1:13; 1Pitə 2:9

5:13 Jon 3:20-21

5:14 Aes 26:19; Rom 13:11

5:16 Kol 4:5

5:18 Luk 21:34

5:19 Kol 3:16

5:20 Kol 3:17

5:31 Jen 2:24; Mat 19:5