6
Noliən rəha nakiliən itəmi
Nian nəmə itəmah kəti tatorgəhu ilau in kəti, tol naulɨsiən məmə otələs muvən kəm nətəmimi nətəm kəsotəfakiən məmə okotiuvi pətɨgəm ilau motakil rəhalau norgəhuiən. Mətəu nəkotəkeikei motos məhuvən kəm nəfaki mɨn. ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə nəfaki mɨn, ilah okotakil nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni?* E Japtə 5 kəutafin məmə ko kəsotakiliən nətəmimi ihluə e niməfaki, mətəu e fes u tətəni məmə kitah okotakil ilah. Nɨpətɨn u təni məmə, RƏUEIU kitah okəsotakiliən nətəm ihluə e niməfaki, mətəu nian Krɨsto otuva mɨn, nian əha inəha, kitah okotakil ilah. ?Kəni nəmə itəmah onəkotakil nətəmimi e nəhue nɨftəni, kəni təhro nɨkitəmah təhti məmə nəsotəhmeniən o nakiliən rəhatəmah norgəhuiən əlkələh mɨn? Nəh 20:4 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, kitah okotakil nagelo mɨn? !Kəni natimnati mɨn rəha nəhue nɨftəni, ilah kotɨmətɨg əmə o nakiliən!
?Kəni tol lanəha, nəmə nautorgəhu o nətəlɨgiən mɨn nəuvein, təhro nəutəhuvən o nətəm ihluə məmə okotakil norgəhuiən rəhatəmah? Ilah kəsotosiən nɨsiaiən rəha niməfaki. Iatəni lanəha məmə nəkotaulɨs lan. ?Təhro? ?Itəmah kəti tɨkə iətəm teinatɨg məmə in təhrun nələhuiən nəniən mɨn əha? !Mətəu kəpə! Itəmah piatəmah mɨn nəutorgəhu, kəni mautəhuvən o nətəm ihluə məmə ilah okotakil rəhatəmah norgəhuiən mɨn. Kəsi.
Itəmah nautəhuvən o iətəmi kəti məmə otakil rəhatəmah norgəhuiən. Inu tətəgətun məmə nəmotəmkarəpən agɨn e suaru rəha Uhgɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah. ?Təhro? Nəmə iətəmi kəti tatol tərah kəm ik, təuvɨr məmə nəkalu əmə lan. Nəmə təteiuə əmə lam mətakləh kəm ik, alu mɨn əmə lan. Mətəu kəpə. Nautol tərah pɨk! Itəmah piatəmah mɨn əmə, mətəu itəmah aru nautol tərah kəm təmah mɨn, kəni mauteiuə e təmah mɨn məutakləh kəm təmah mɨn.
Sotətəlɨgiən e neiuəiən. Nəkotəkeikei motəhrun məmə, nətəmi kautol nərahiən, ko kəsəhuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn: ilah nətəm kəutakləh e pətan, mɨne nətəm kəutəfaki kəm narmɨ nati mɨn, mɨne nəman nətəm kɨnotol rəkɨs marɨt kəutakləh e pətan, mɨne nəman nətəm kautit aru ilah mɨn, 10 mɨne nakləh mɨn, mɨne navərəs mɨn, mɨne nətəm kəutapɨs e wain, mɨne nətəm kəutəghati rah e nərgɨ nətəmimi, mɨne nətəm kəuteiuə məutakləh kəm nətəmimi, ilah mɨn u ko kəsəhuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Kəl 5:19-21; Efəs 5:5; Nəh 22:15 11 Kəni itəmah nəuvein, nəmautol lanəha. Mətəu, Narmɨn Rəha Uhgɨn rəhatah təmafəl itəmah, mələhu kalɨn itəmah məmə rəhan, mol itəmah nəkotəhruahru e nəhmtɨn e nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto. Tait 3:3-7
Noliən rəha nakləhiən
e pətan in təfagə tərah
12 Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə, “Natimnati rəfin təuvɨr əmə məmə iəkol.” Mətəu, səniəmə ilah rəfin kotəhrun nasiruiən lak. Kəni, ko iəsegəhaniən məmə natimnati nəuvein okotarmənɨg e rəhak nəmiəgəhiən. 1Kor 10:23 13 Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə, “Nauəniən mɨne nərfɨtəmi, kəmol o lau mɨn,” inu kotəhrun nuniən nauəniən mɨn rəfin. Mətəu nauəniən mɨne nərfɨtəmi, Uhgɨn otol naunun e lau pəti, konu, nati mil u səniəmə nati kəti. Kəni nati u in nɨpəhriəniən. Mətəu nəghatiən u səniəmə e nɨpətɨtəmi. Uhgɨn təməsoliən nɨpətɨ tah məmə kitah okotapɨli əpnapɨn kitah nəman uə nɨpətan mɨn u səniəmə nəman mɨne nɨpətan mɨn rəhatah. Nɨpətɨtah mɨne Iərmənɨg, ilau rəhalau mɨn. Uhgɨn təmol nɨpətɨtah məmə okotɨsiai Iərmənɨg, kəni ko otəsoliən naunun e lah, təhmen e nauəniən mɨne nərfɨtəmi. 1Təs 4:3-5 14 Kitah okohmɨs. Mətəu o nian kəti e rəhan nəsanəniən, Uhgɨn otosmiəgəh mɨn itah e nɨmɨsiən mol vivi nɨpətɨtah. Kəni inu təhmen əhmen əmə məmə nian Iərmənɨg təmɨmɨs, Uhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən mol vivi nɨpətɨn. Rom 8:11; 1Kor 15:20; 2Kor 4:14
15 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, nɨpətɨtah, ilah nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨ Krɨsto? ?Kəni nɨkitəmah təhti məmə iəkəfən nɨpətɨk iətəm in kətiəh ilau Krɨsto, kəni mol kuol kətiəh ilau pətan rəha suaru? !Kəpə! Ko təsoliən lanəha. Efəs 5:30 16 Nɨpəhriəniən agɨn məmə iətəm tətan ilau pətan rəha suaru, ilau kətiəuva kətiəh əmə e nɨpətɨn. Mətəu-inu nəghatiən rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Ilau okiəuva nɨpətɨn kətiəh əmə.” Jen 2:24; Mat 19:5 17 Mətəu iətəmimi iətəm tatol kətiəh ilau Iərmənɨg, tətuva kətiəh ilau min e narmɨn. Kəni tol lanəha, nɨpətɨn tatol kətiəh ilau Iərmənɨg Krɨsto məmə rəhan. Kəni tərah agɨn nəmə otos rəkɨs e Krɨsto məfən kəm pətan kəti rəha suaru. Jon 17:21-23; Rom 8:9-11
18 Otagɨm rəkɨs məhuvən isəu e noliən rəha nɨtəu-pəniən nɨpətan. Noliən tərah rəfin iətəm iətəmi kəti tatol iətəm tol pɨsɨn e inu, in ihluə e nɨpətɨn. Mətəu təfagə tərah u, in tatol kəm nɨpətɨn aru. Təfagə tərah u, in tatol kəm nɨpətɨn aru mətəu-inu tɨnuva rəkɨs kətiəh ilau Krɨsto, tol məmə tatol təfagə e Krɨsto. 19 Nəkotəkeikei motəhrun məmə nɨpətɨtəmah in nati asoli, nɨpətɨtəmah in nimə kəti rəha Uhgɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg ikɨn, kəni Uhgɨn təməfɨnə Narmɨn kəm təmah, mətatɨg e təmah. Kəni itəmah səniəmə rəhatəmah aru u itəmah. 20 Uhgɨn təmətəou rəkɨs itəmah e nətəouiən iətəm nəhmtɨn tiəkɨs. Tol lanəha, otɨsiai Uhgɨn e noliən mɨn rəha nɨpətɨtəmah. 1Kor 7:23; 1Pitə 1:18-19

*6:2 E Japtə 5 kəutafin məmə ko kəsotakiliən nətəmimi ihluə e niməfaki, mətəu e fes u tətəni məmə kitah okotakil ilah. Nɨpətɨn u təni məmə, RƏUEIU kitah okəsotakiliən nətəm ihluə e niməfaki, mətəu nian Krɨsto otuva mɨn, nian əha inəha, kitah okotakil ilah.

6:2 Nəh 20:4

6:10 Kəl 5:19-21; Efəs 5:5; Nəh 22:15

6:11 Tait 3:3-7

6:12 1Kor 10:23

6:13 1Təs 4:3-5

6:14 Rom 8:11; 1Kor 15:20; 2Kor 4:14

6:15 Efəs 5:30

6:16 Jen 2:24; Mat 19:5

6:17 Jon 17:21-23; Rom 8:9-11

6:18 Təfagə tərah u, in tatol kəm nɨpətɨn aru mətəu-inu tɨnuva rəkɨs kətiəh ilau Krɨsto, tol məmə tatol təfagə e Krɨsto.

6:20 1Kor 7:23; 1Pitə 1:18-19