4
Nəmiəgəhiən rəhatəmah təkeikei mol Uhgɨn nɨkin tagiən
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, rəueiu iəkəkeikei məghati e natimnati mɨn nəuvein. Iəmləgətun rəkɨs itəmah e noliən iətəm nəkotol məmə Uhgɨn nɨkin otagiən o təmah. Kəni pəhriən, onəkotol lanəha. Kəni rəueiu iəhlətapuəh o təmah kəni məhlətapuəh əskasɨk e Iərmənɨg Iesu məmə nautol təhmɨn mɨn lanko. Otol lanəha mətəu-inu itəmah nəkotəhrun suaru iətəm iəmləgətun itəmah lan, kəni Iərmənɨg Iesu təməfa nepətiən məmə iəkləgətun itəmah lan.
Nətəlɨgiən rəha Uhgɨn məmə in təmələhu kalɨn itəmah məmə rəhan mɨn məmə nəkotol nati iətəm təhruahru vivi: sotohtəu-pəniən suaru rəha nɨpətan mɨne nəman iətəm kautit oneuən ilah mɨn. 1Təs 5:23; 1Pitə 1:16 Itəmah kətiəh kətiəh nəkotəkeikei motarmənɨg e nɨpətɨtəmah e noliən iətəm təuvɨr məhruahru kəni kɨsiai. Sotoliən noliən rəha nɨtəu-pəniən nətəlɨgiən əskasɨk o nit oneuəniən pətan uə iərman. Noliən əha rəha nətəm kəsotəfakiən motəruru Uhgɨn. 1Kor 6:13 Kəni e natimnati mɨn əha, sotoliən tərah e piatəmah mɨn e nakləhiən e pətan rəha iətəmi pɨsɨn. Iərmənɨg otol nalpɨniən kəm nətəmimi mɨn u iətəm kautol noliən mɨn iətəm tol lanəha, kəni inhləni rəkɨs nati u kəm təmah o nəhgi-pəriən itəmah. Tol lanəha mətəu Uhgɨn təməsauniən e tah məmə okotamɨkmɨk e nəhmtɨn, okotatɨg e nəmiəgəhiən iətəm kəmotələhu kalɨn məmə rəhan. Hip 12:14 Tol lanəha, iətəm tətəuhlin nəmtahn e nəghatiən əha, səniəmə tətəuhlin nəmtahn kəm iətəmimi, mətəu tatəuhlin nəmtahn kəm Uhgɨn iətəm təməfa Narmɨn Rəhan kəm təmah. Luk 10:16; 2Kor 1:22
Nəkotəhrun rəkɨs noliən rəha nolkeikeiən itəmah iəfaki mɨn, kəni təsəhmeniən mɨn məmə iəkətei e nauəuə, mətəu Uhgɨn tɨnəgətun rəkɨs itəmah o nolkeikeiən itəmah mɨn. Jon 13:34 10 Kəni pəhriən, nəkotolkeikei piatah mɨn rəfin ikɨn Masetoniə. Mətəu, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəklətapuəh əskasɨk məmə nəkautol təskasɨk təhmɨn lanko lan.
11 Itəmah nəkotəkeikei motalkut o nɨtəu-pəniən suaru rəha nəmiəgəhiən iətəm in təməlinu, kəni motol aru rəhatəmah uək, kəni nəkautol uək e nəhlmɨtəmah məmə nauəniən rəhatəmah mɨne natimnati mɨn otəhmen, təhmen əmə məmə iəmhləni mɨne kəm təmah. Efəs 4:28 12 Otol lanəha məmə rəhatəmah nəmiəgəhiən otiuvi=pa nɨsiaiən rəha nətəm ihluə mɨn, kəni itəmah nəsotarəriəiən e suah kəti.
Nuvaiən rəha Iərmənɨg
13 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəklolkeikei məmə itəmah onəkotəhrun itəmah mɨn nəuvein u kɨnohmɨs rəkɨs, məmə kɨnəhro e lah. Kəni iəslolkeikeiən məmə itəmah nəkotasək təhmen e nətəmimi nətəm kəsotələhu-pəniən rəhalah nətəlɨgiən e Uhgɨn u təhrun nauməhtuliən e nətəmimi e nɨmɨsiən. Ilah okotəkeikei motasək pɨk. Mətəu kitah okəsotasək pɨkiən, mətəu inu 14 kitah kəutəhatətə məmə Iesu təmɨmɨs kəni məmiəgəh mɨn, kəni nɨkitah təhrun məmə nian Iesu otuva mɨn, kəni Uhgɨn otol məmə, nətəmi mɨn u nətəm kɨnotəhatətə rəkɨs e Iesu nian kəmohmɨs, okəhuva mɨn ilah Iesu. Rom 14:9; 1Kor 15:3-4,12 15 Kəni iəhləni kəm təmah nəghatiən əhruahru rəha Iərmənɨg məmə, kitah u nətəm kəutəmiəgəh əhanəh məutatɨg mətəuarus nuvaiən rəha Iərmənɨg, pəhriən kitah okəsotaupəniən e nətəmi mɨn u nətəm kəmotaupən mohmɨs.
16 Mətəu Iərmənɨg əhruahru əmə otsɨpəri e negəu e neai meiuaiu=pa, kəni məni pətɨgəm əfəməh, kəni iətəmi asoli rəha nagelo mɨn otagət əfəməh, kəni nətəmimi okotətəu təui rəha Uhgɨn, kəni nətəmi mɨn u nətəm kɨnotəhatətə rəkɨs Iesu nian kəmohmɨs, okotəmiəgəh motaupən motəri. 1Kor 15:51-52 17 Kəni uərisɨg lan, kitah nətəm kəutəmiəgəh əhanəh, okotəri kitah min ilah e nɨmalɨ nəpuə məmə okoteruh Iərmənɨg e magəuagəu. Kəni tol lanəha, okotatɨg kitah Iərmənɨg naunun tɨkə. 18 Tol lanəha, otəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah mɨn e nəghatiən mɨn u.
 

4:3 1Təs 5:23; 1Pitə 1:16

4:5 1Kor 6:13

4:7 Hip 12:14

4:8 Luk 10:16; 2Kor 1:22

4:9 Jon 13:34

4:11 Efəs 4:28

4:14 Rom 14:9; 1Kor 15:3-4,12

4:16 1Kor 15:51-52