5
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Təuvɨr əmə məmə iəsəteiən kəm təmah e nian əhruahru rəha natimnati mɨn əha, mətəu-inu itəmah nəkotəhrun rəkɨs məmə nian iətəm Iərmənɨg otuva mɨn e nəhue nɨftəni u təhmen e iakləh iətəm tətuva lapɨn, nian nətəmimi əpnapɨn kotəruru məsotəhtul maruiən ohni. Mat 24:42-43; 2Pitə 3:10; Nəh 3:3 Nian nətəmimi kəutəni məmə, “Natimnati rəfin təməlinu, kəni nərahiən tɨkə,” kəni nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn otuva uəhai əmə o lah, kəni ko nətəmimi kəsotagɨmiən, təhmen e pətan iətəm nəmtahn tətahmə o neməkiən, nahməiən tətuva uəhai əmə, kəni ko pətan əha otəsagɨmiən. Mat 24:39; Luk 21:34-35
Mətəu piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iateruh məmə nəsotəhtuliən e napinəpuiən e natimnati mɨn əha, kəni nuvaiən rəha nian əha otəsoliən itəmah nəkotauɨt təhmen e nətəmimi u kotauɨt nian iakləh kəti təmuva. Itəmah rəfin nenətɨ nəhagəhagiən mɨne nenətɨ nianiən. Kitah səniəmə nətəmimi rəha lapɨn mɨne napinəpuiən. Rom 13:12 Kəni tol lanəha, pəh kəsotoliən təhmen e nətəmi mɨn u kəutapɨli, mətəu pəh kotair kəni mauteruh vivi rəhatah nətəlɨgiən mɨne rəhatah noliən mɨn, mətəu nətəmimi mɨn u kəutapɨli, ilah kəutapɨli lapɨn, kəni nətəmi mɨn u kəutapɨs, ilah kəutapɨs lapɨn. Mətəu pəh kitah kotarmənɨg e noliən mɨn rəhatah, mətəu-inu kitah nətəmi rəha nianiən. Pəh kotaskəlɨm noliən rəha nəhatətəiən mɨne nolkeikeiən məmə nəpaliən kəti, inu təhmen e soldiə kəti iətəm tətəfən napən təhmen e aiən iətəm tətəməhli pəsɨg e nɨmankɨlahatəmi məmə nəpaliən kəti. Kəni pəh kotələhu=pən əskasɨk rəhatah nətəlɨgiən e Uhgɨn məmə nəpaliən kəti, inu təhmen e soldiə kəti iətəm tɨtaharu=pən kəfəfau əskasɨk kəmol e aiən iətəm tətəhtərain rəhn-kapə təmi məmə nəpaliən kəti. Aes 59:17; Efəs 6:14,17
Pəh kotol lanəha mətəu Uhgɨn təməsauɨn rəkɨsiən e tah məmə niəməha mɨne nalpɨniən rəhan otuva o tah, mətəu təmɨtəpɨn itah məmə in otosmiəgəh itah e rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto. 10 Təmɨmɨs o tah məmə kitah kotəhrun natɨgiən pəti kitah min nəmə kautəmiəgəh uə kəmohmɨs. Rom 14:8-9; 1Təs 4:14 11 Tol lanəha, onəkotəfəri rəhatəmah mɨn nətəlɨgiən, kəni otasiru e təmah mɨn məmə nəkotol nəhatətəiən rəhatəmah təskasɨk. Pəhriən, inu noliən itəmah nəkotol u rəueiu.
Naunun nəghatiən rəha Pol
12 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Rəueiu iəklətapuəh o təmah məmə nəkotɨsiai nətəmi mɨn u kautol uək əskasɨk itəmah min ilah, kəni məutarmənɨg e təmah e Iərmənɨg, kəni məutagət asoli e təmah nian nəkotəmkarəpən motol tərah. 13 Otɨsiai vivi ilah motolkeikei ilah o uək iətəm kautol, kəni motatɨg e nəməlinuiən kəni məsotetetiən e təmah mɨn.
14 Kəni piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəhlətapuəh əskasɨk məmə nəkotagət əskasɨk e nətəmi mɨn u kəutəlpah məsotoliən nati kəti. Otəfəri nətəlɨgiən rəha nətəmi nɨkilah təpəou. Otasiru e nətəmi rəhalah nəsanəniən tɨkə. Otol rəhatəmah nətəlɨgiən təfəməh o nətəmimi rəfin. 2Təs 3:6,11 15 Nəmə iətəmi kəti otol nati kəti təsəhmeniən e təmah, kəni itəmah nəsotalpɨniən nɨtai nərahiən, mətəu nian rəfin, itəmah nəkotəkeikei motalkut məmə nəkotol təuvɨr kəm təmah mɨn mɨne nətəpɨsɨn pɨsɨn mɨn. Rom 12:17; 1Pitə 3:9
16 Nɨkitəmah otəkeikei mətagiən nian rəfin; Fɨl 4:4 17 kəni motəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən nian rəfin; 18 kəni nian rəfin otəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmah tagiən, nati əpnapɨn nəkotatɨg e nəuvɨriən, uə nərahiən. Otol nati milahal əha mətəu-inu ilahal nəuia Uhgɨn o təmah e Krɨsto Iesu. Efəs 5:20
19 Sotalɨfu əpɨsiən nɨgəm rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn; Efəs 4:30 20 sotəniən məmə nəghatiən iətəm Uhgɨn təməfən kəm iətəmi kəti in tol nati əpnapɨn əmə lan. 21 Otaupən pɨpɨm moteruh kəni motakil vivi natimnati rəfin, kəni otaskəlɨm tiəkɨs nati iətəm təuvɨr, 22 kəni motəpəh natimnati rəfin iətəm tərah. 1Jon 4:1
23 Pəh Uhgɨn pɨsɨn əmə iətəm in Uhgɨn rəha nəməlinuiən, otol itəmah məmə rəhan pɨsɨn əmə u itəmah. Pəh Uhgɨn otol məmə nəmiəgəhiən rəfin rəhatəmah okotəhruahru, e narmɨtəmah mɨne e nətəlɨgiən rəhatəmah mɨne e nɨpətɨtəmah. Kəni nɨpəgnəmtɨn kəti tɨkə mə otəhkul=pən e təmah, nian rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto tətuva mɨn. 2Təs 3:3 24 Iətəm tətauɨn e təmah, nian rəfin tatol rəhan nəghatiən, kəni in otol natimnati mɨn əha.
25 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Otəfaki o tɨmah. Kol 4:3; 2Təs 3:1 26 Otəni təuvɨr kəm təmah mɨn təhmen məmə itəmah kətiəh əmə e Krɨsto. 27 E nərgɨ Iərmənɨg, iətəni əskasɨk kəm təmah məmə nəkotafin nauəuə u kəm piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn rəfin.
28 Pəh rəhatəmah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah.

5:2 Mat 24:42-43; 2Pitə 3:10; Nəh 3:3

5:3 Mat 24:39; Luk 21:34-35

5:5 Rom 13:12

5:8 Aes 59:17; Efəs 6:14,17

5:10 Rom 14:8-9; 1Təs 4:14

5:14 2Təs 3:6,11

5:15 Rom 12:17; 1Pitə 3:9

5:16 Fɨl 4:4

5:18 Efəs 5:20

5:19 Efəs 4:30

5:22 1Jon 4:1

5:23 2Təs 3:3

5:25 Kol 4:3; 2Təs 3:1