3
Noliən təuvɨr rəha iərman mɨne pətan u kəmuol marɨt
Kəni e noliən əhmen əmə rəha nɨsiaiən Iərmənɨg, itəmah nɨpətan nəkotəkeikei motol nəuia rəhatəmah mɨn nəman mətəu-inu o nati u. Nəmə ilah kəsotəhatətəiən e nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn əmə okotiuvi=pən rəhalah nətəlɨgiən o Uhgɨn. Noliən təuvɨr mɨn rəhatəmah kotəhmen, motapirəkɨs nəmə nəutəghati kəm lah. Efəs 5:22 Nian ilah koteruh məmə noliən rəhatəmah in təhruahru vivi, kəni kauteruh nɨsiaiən e nəmiəgəhiən rəhatəmah, inu təhmen əmə məmə otiuvi=pa ilah kəhuva o Uhgɨn. Pəh malə-malə rəhatəmah in səniəmə rəha nɨpətɨtəmah, təhmen e noliən rəha nəlisiən nəuanutəmi, uə nuvəniən e natimnati kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip,* Nati kətəuan kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, uə iəring, uə ring, uə nəuanati katəlis nəhlmɨtəmi lan. uə nuvəniən e napən vi mɨn. 1Tim 2:9 Mətəu otol malə-malə e nɨkitəmah iətəm nəuvɨriən rəhan ko təsɨkəiən. Malə-malə u tol lanu, in noliən əpəou əmə, mɨne noliən mətɨg nəməlinuiən əha ikɨn. Noliən əha in noliən keikei kotəuvɨr e nəhmtɨ Uhgɨn. Inu noliən rəha nɨpətan nəfaki mɨn aupən nətəm kəmotələhu=pən əskasɨk rəhalah nətəlɨgiən e Uhgɨn. Ilah kəmotol nəuia rəhalah mɨn nəman, kəni noliən əha, kəmautol malə-malə e nɨkilah, təhmen e Serə iətəm təmol nəuia Epraham, kəni mətauɨn lan məmə in rəhan iətəmi asoli. Kəni itəmah nenətɨ Serə nəmə itəmah nautol noliən mɨn iətəm kotəhruahru, kəni məsotəgɨniən. Jen 18:12
Kəni itəmah nəman nətəm nəmotol marɨt, e noliən əha inəha rəha nɨsiaiən Iərmənɨg, nəkotəkeikei motos neinatɨgiən o neruh viviən rəhatəmah mɨn nɨpətan e nəmiəgəhiən rəhatəmah mətəu-inu, ilah kəsotosiən nəsanəniən təhmen e təmah. Kəni motɨsiai ilah e rəhatəmah noliən mɨn mətəu-inu ilah mɨn okotos mɨn nati təuvɨr u, nəmiəgəhiən itulɨn. Otol lanəha məmə nati kəti otəsasisɨgiən e rəhatəmah nəfakiən. Efəs 5:25
Nəfaki mɨn rəfin
Naunun nəghatiən əha. Itəmah rəfin nəkotəkeikei motol noliən mɨn u: otos nətəlɨgiən kətiəh, otasəkəhruin itəmah mɨn, otolkeikei itəmah mɨn, otol nɨkitəmah tɨmətɨg o təmah mɨn, otosiahu rəhatəmah nətəlɨgiən. Nəmə nətəmimi kautol tərah e təmah, mətəu nəsotalpɨniən nɨtai nərahiən. Nəmə nətəmimi kəutəghati rah e təmah, mətəu nəsotalpɨniən. Mətəu otəfaki motəni=pən kəm Uhgɨn məmə in otol təuvɨr kəm lah. Nəkotol lanəha mətəu-inu Uhgɨn təmauɨn e təmah məmə onəkotol noliən əha, pəh onəkotos nəuvɨriən rəhan. 10 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmimi iətəm tolkeikei nəmiəgəhiən təuvɨr,
kəni molkeikei məmə otətəu təuvɨr nian rəfin,
in otəkeikei məsəniən nəghatiən tərah mɨn,
kəni in otəkeikei məsəniən neiuəiən.
11 In otəkeikei məuhlin in, miet rəkɨs e noliən tərah mɨn,
kəni mol əmə natimnati mɨn iətəm kotəuvɨr.
In otəkeikei malkut pɨk məmə otatɨg ilah nətəmimi rəfin e nəməlinuiən.
12 In otəkeikei mol lanəha mətəu-inu Iərmənɨg tateh vivi nətəm kotəhruahru,
kəni matətəlɨg vivi e rəhalah nəfakiən,
mətəu tatol tɨkɨmɨr ilah nətəm kautol təfagə tərah.” Sam 34:12-16
13 ?Nəmə nəkotalkut pɨk o noliən natimnati mɨn iətəm kotəuvɨr, pəh otol nərahiən kəm təmah? 14 Mətəu nəmə nɨpəhriəniən nautətəu nahməiən o noliən əhruahru rəhatəmah, kəni nəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən. Sotəgɨniən e nərahiən iətəm nətəmimi kotəhrun noliən kəm təmah, kəni pəh nɨkitəmah təsəhti pɨkiən. Aes 8:12-13; Mat 5:10; 1Pitə 2:20; 4:14 15 Mətəu e nɨkitəmah, otɨsiai Krɨsto məmə in Iərmənɨg. Otəhtul maru e nian rəfin o nuhalpɨniən nəghatiən rəha iətəmimi pəh iətəm tətətapuəh o təmah məmə təhro nəutələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən e Iesu. Mətəu otəghati mətɨg kəm lah e nɨsiaiən. 16 Kəni nian rəfin nəkotəkeikei motəhrun e nətəlɨgiən rəhatəmah məmə rəhatəmah noliən in təhruahru əmə. Kəni nəmə nətəmimi kotəghati rah e noliən təuvɨr mɨn rəhatəmah mətəu-inu itəmah rəha Krɨsto, ilah okotaulɨs e nəghatiən tərah mɨn rəhalah. 1Pitə 2:12
17 Nian nautol noliən təuvɨr mɨn, mətəu nautos nahməiən lan, kəni nahməiən u, in nati təuvɨr nəmə nahməiən u in nətəlɨgiən rəha Uhgɨn. Mətəu nəmə nautol noliən tərah mɨn, in nati tərah, nati əpnapɨn məmə nautos nahməiən lan. 18 Tol lanəha mətəu-inu, Krɨsto təmɨmɨs o təfagə tərah mɨn, təmɨmɨs nian kətiəh əmə tɨnəhmen, ko təsɨmɨs mɨniən nian kəti. In iətəmi in təhruahru agɨn, mətəu təmɨmɨs o nətəm kəsotəhruahruiən məmə otos itəmah muvən kəm Uhgɨn. Kəmotuhamu in kəni nɨpətɨn tɨmɨs, mətəu Uhgɨn təmol məmə in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, e nəmiəgəhiən kəti rəha negəu e neai. 19 Kəni e nəmiəgəhiən əha, təmuvən məni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn kəm narmɨ nətəm kəmohmɨs u kəutatɨg e kaləpus, Nətəmimi nətəm kotəhrun vivi Baebol, kəutəni məmə suaru keiu o nəhruniən fes 19 u. Suaru 1: Aupən suah u Noa təmətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn kəm nətəmimi. Nian in təmətəni pətɨgəm nəghatiən təhmen lanu, təhmen əmə məmə ilau Iesu kəmətuan. Kəni nəghatiən rəha Noa in təhmen əmə e nəghatiən rəha Iesu. Mətəu nətəmimi e nian əha kəmotəuhlin=pən nəmtahlah e nəghatiən rəhan, kəni rəueiu əha ilah kəutəməhli e kaləpus. Suaru 2: Kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau e Fraide. Kəni e Sarere, nian nɨpətɨn təmətəməhli əhanəh e nɨpəg, mətəu narmɨn rəhan təmuvən meruh nətəmimi mɨn u ilah kəutəməhli e kaləpus u fes 19 tətəni. Kəni məghati kəm lah. In təmuvən məmə təni=pən kəm lah məmə in təmol win e rəhan uək. Mətəu in təməsegəhaniən e lah məmə okotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən kəni motəhatətə lan, mətəu ilah kəmotəmkarəpən rəkɨs. 20 ilah u kəmautəhti nəuia Uhgɨn aupən aupən agɨn nian Uhgɨn təmatos rəhan nətəlɨgiən əfəməh mətəhtahnin ilah e nian suah u Noa təmatuvləkɨn negəu. E nian əha rəha nəhu asoli, Uhgɨn təmosmiəgəh nətəmimi eit əmə nətəm ilah kəməutatɨg e negəu nian negəu təmuvən=pən e nəhu. Jen 6–7 21 Kəni nəhu əha, in narmɨ noliən bəptais iətəm tatosmiəgəh itəmah mɨn rəueiu. Noliən bəptais u, nɨpətɨn səniəmə tətafəl rəkɨs nəmɨt e nɨpətɨ iətəmimi, mətəu in təhmen məmə nəkotətapuəh o Uhgɨn məmə in otəfa kəm təmah nəhruniən məmə rəhatah təfagə tərah mɨn təmɨkə. Kəni nəsanəniən asoli iətəm Uhgɨn təmol Iesu Krɨsto təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən lan, in nəsanəniən iətəm tatosmiəgəh itəmah e noliən bəptais. 22 Kəni Iesu Krɨsto tɨnuvən rəkɨs əpəha e negəu e neai, kəni mətatɨg e nɨkalɨ Uhgɨn maru, ikɨn nɨsiaiən tətatɨg ikɨn, mɨne nəsanəniən, mɨne nepətiən. Kəni Uhgɨn təmol məmə nagelo mɨn, mɨne natimnati rəfin iətəm kautos nepətiən mɨne nəsanəniən, ilah rəfin kəutatɨg ahgəl narmənɨgiən rəha Iesu.

3:1 Efəs 5:22

*3:3 Nati kətəuan kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, uə iəring, uə ring, uə nəuanati katəlis nəhlmɨtəmi lan.

3:3 1Tim 2:9

3:6 Jen 18:12

3:7 Efəs 5:25

3:12 Sam 34:12-16

3:14 Aes 8:12-13; Mat 5:10; 1Pitə 2:20; 4:14

3:16 1Pitə 2:12

3:19 Nətəmimi nətəm kotəhrun vivi Baebol, kəutəni məmə suaru keiu o nəhruniən fes 19 u. Suaru 1: Aupən suah u Noa təmətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn kəm nətəmimi. Nian in təmətəni pətɨgəm nəghatiən təhmen lanu, təhmen əmə məmə ilau Iesu kəmətuan. Kəni nəghatiən rəha Noa in təhmen əmə e nəghatiən rəha Iesu. Mətəu nətəmimi e nian əha kəmotəuhlin=pən nəmtahlah e nəghatiən rəhan, kəni rəueiu əha ilah kəutəməhli e kaləpus. Suaru 2: Kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau e Fraide. Kəni e Sarere, nian nɨpətɨn təmətəməhli əhanəh e nɨpəg, mətəu narmɨn rəhan təmuvən meruh nətəmimi mɨn u ilah kəutəməhli e kaləpus u fes 19 tətəni. Kəni məghati kəm lah. In təmuvən məmə təni=pən kəm lah məmə in təmol win e rəhan uək. Mətəu in təməsegəhaniən e lah məmə okotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən kəni motəhatətə lan, mətəu ilah kəmotəmkarəpən rəkɨs.

3:20 Jen 6–7