4
Suaru rəha noliən nəuia Uhgɨn
Tol lanəha natimnati mɨn əha, itəmah onəkotəkeikei motos nətəlɨgiən rəha Krɨsto kəni mautəhtul maru o nətəuiən nahməiən e nɨpətɨtəmah, mətəu-inu in təmətəu nahməiən asoli e nɨpətɨn. Nautol lanəha mətəu-inu nəmə itəmah nɨnotətəu tərah e nɨpətɨtəmah, nati əpnapɨn nautol noliən təuvɨr mɨn, kəni tətəgətun məmə nɨnotəpəh noliən rəha təfagə tərah. Rom 6:2,7 Tol lanəha, nian itəmah nəutatɨg e nəhue nɨftəni u, nəsotohtəu-pəniən suaru rəha noliən natimnati tərah mɨn iətəm tətatɨg e rəhatəmah nətəlɨgiən, mətəu onəkotohtəu=pən suaru rəha noliən nəuia Uhgɨn. Nəmotərəkɨn rəkɨs nian tepət o nɨtəu-pəniən noliən mɨn rəha nətəmimi mɨn u kəsotəniən nɨpəhriəniən e Uhgɨn. Aupən, itəmah nəmautit əpnapɨn nɨpətan; kəni nətəlɨgiən rəhatəmah təmatuvən o natimnati tərah mɨn; kəni nəməutapɨs; kəni nəmautol lafet rəha nɨtəuiən nɨpətan; kəni nəməutəmnɨm alikol məutapɨs məutalməli; kəni nəməutəfaki kəm narmɨ nati mɨn iətəm in noliən tərah agɨn. Efəs 2:2-3 Nətəmimi mɨn əha kəsotəniən nɨpəhriəniən e Uhgɨn, narmɨlah təmiuvɨg mətəu-inu itəmah nəmotəpəh nɨtəu-pəniən ilah məhuvən motamnɨm e təfagə tərah rəhalah iətəm təhmen e naruəh asoli iətəm tətaiu. Kəni ilah kəutəni rah pɨk itəmah ohni.
Mətəu ilah okotəkeikei motəni pətɨgəm natimnati mɨn rəfin e nəmiəgəhiən rəhalah kəm Uhgɨn iətəm in tətəhtul maru məmə otakil məni nəghatiən rəha nalpɨniən rəha nətəm kəmohmɨs, mɨne nətəm kəutəmiəgəh. Uək 10:42 Tol lanəha, nətəmimi mɨn u nətəm kəmohmɨs rəkɨs, ilah kəmotətəu nanusiən təuvɨr* Nəmə təhro nəghatiən u, “Nətəmimi mɨn u nətəm kəmohmɨs rəkɨs,” tətəghati e nətəmimi nətəm kəmotəhatətə e Krɨsto, kəni uərisɨg lan kohmɨs. Uə nəmə təhro tətəghati e nətəmimi nətəm kəmohmɨs e nian rəha Noa (eruh-to 3:19). məmə nati əpnapɨn kəmohmɨs təhmen e nətəmimi rəfin, mətəu Uhgɨn təhrun noliən ilah okotəmiəgəh mɨn e narmɨn, təhmen lan.
Kitah kəutəhuva iuəkɨr e nian rəha naunun natimnati rəfin. Tol lanəha, otol rəhatəmah nətəlɨgiən otərman-ərman məmə nəkotəhrun nəghatiən kəm Uhgɨn e nəfakiən iətəm təsanən. 1Pitə 1:13; 5:8; Rom 13:11-12 Kəni nati keikei in ilɨs tapirəkɨs natimnati rəfin məmə, nəkotolkeikei itəmah mɨn e nɨkitəmah rəfin mətəu-inu e nian nautol lanəha, kəni nian rəfin, nəutəhtul maru o naluiən e noliən tərah mɨn rəhatəmah. 1Pitə 1:22 Kəni nəkotəkeikei motit itəmah mɨn məhuvən lahuənu mɨn rəhatəmah məmə nəkotauən itəmah mɨn, kəni motəgətun ikɨn nətəmimi okotapɨli ikɨn. Kəni məsotoliən məmə nɨkitəmah təsagiəniən ohni.
10 Uhgɨn təməfɨnə nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm təmah kətiəh kətiəh. Təuvɨr məmə nəkotol uək e nəsanəniən mɨn əha məutasiru e təmah mɨn. Kəni otol uək əha e noliən rəha noluək mɨn nətəm kautol uək əhruahru rəha Uhgɨn nian rəfin. Onəkotəuəri nəuvɨriən rəhan e suaru pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm in tətəfɨnə. 11 Tol lanu, nəmə Uhgɨn təməfən kəm iətəmi kəti nəsanəniən rəha nəni pətɨgəmiən, kəni təuvɨr məmə in otəni pətɨgəm təhmen əmə məmə rəhan nəghatiən in rəha Uhgɨn. Nəmə Uhgɨn təməfən kəm iətəmi kəti nəsanəniən rəha nasiruiən, kəni təuvɨr məmə in otasiru e nətəmimi e nəsanəniən iətəm Uhgɨn təməfən məmə, e natimnati rəfin, nətəmimi okotəni-vivi Uhgɨn o nati iətəm Iesu Krɨsto təmol. Pəh kitah kəutəni pətɨgəm rəhan nəuvɨriən mɨne nəsanəniən əmə lanko matuvən naunun tɨkə. Əuəh. Rom 12:6-8
Nəfaki mɨn okotos nahməiən e nɨpətɨlah
12 Iəu mɨn nəuvein nətəm iəkolkeikei pɨk itəmah, iəkəhrun məmə rəueiu nərahiən əskasɨk tatələs pɨkɨn itəmah təhmen e nɨgəm, kəni nautətəu nahməiən asoli lan. Mətəu təsəuvɨriən məmə narmɨtəmah otiuvɨg pɨk o nərahiən mɨn əha. Nərahiən mɨn əha kəutəhuva o nətəmimi tepət, səniəmə itəmah əmə. 13 Mətəu təuvɨr məmə nɨkitəmah otətagiən əmə mətəu-inu nəutətəu nahməiən təhmen=pən əmə e Krɨsto. Kəni nəmə nautol lanəha, kəni nɨkitəmah otagiən pɨk agɨn nian in otol əpu rəhan nəhagəhagiən asoli rəha nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəhan. Uək 5:41; Jem 1:2; 1Pitə 1:6-7 14 Nəmə nətəmimi kəutəni rah itəmah o nərgɨ Krɨsto, kəni onəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən, mətəu-inu nian kəutəni rah itəmah o Krɨsto, inu tətəgətun məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm təsanən məhagəhag mətatɨg o təmah. 1Pitə 2:20 15 Tərah məmə itəmah kəti otol noliən rəha nohamuiən itəmi, uə nakləhiən, uə natgəhliən lou, uə təfagə tərah əkəku kəti təhmen e nəghati pɨkiən. Nəmə in tatos nalpɨniən mətətəu nahməiən ohni, kəni təhruahru əmə. 16 Mətəu nəmə itəmah nautos nahməiən mətəu-inu itəmah Krɨstɨn mɨn, sotaulɨsiən ohni, mətəu nəkotəkeikei motəni-vivi Uhgɨn məmə nautos nərgɨn u Krɨstɨn. 17 Tol lanəha mətəu-inu nian rəha nakiliən nətəmimi rəha Uhgɨn tɨnətuəuin. !Kəni nəmə nakiliən əha tɨnətuəuin e nətəmimi rəha Uhgɨn, kəni okəmanəhro e nətəmimi mɨn u kəutəhti nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn! 18 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Nəmə in tiəkɨs o nətəm kotəhruahru məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah,
kəni otiəkɨs pɨk o nətəmimi kotəruru Uhgɨn mautol təfagə tərah məmə in otosmiəgəh ilah.” Prov 11:31
19 Kəni tol lanəha, nətəmimi nətəm kautətəu nahməiən mətəu-inu in nətəlɨgiən rəha Uhgɨn, təuvɨr məmə ilah okotələhu=pən nəmiəgəhiən rəhalah e nəhlmɨ Uhgɨn iətəm təmol neai mɨn nɨftəni mɨne natimnati rəfin, kəni nian rəfin in tatol rəhan nəghatiən. Kəni təuvɨr məmə ilah okautəkeikei mautohtəu=pən mɨn əmə suaru rəha noliən təuvɨr.

4:1 Rom 6:2,7

4:3 Efəs 2:2-3

4:5 Uək 10:42

*4:6 Nəmə təhro nəghatiən u, “Nətəmimi mɨn u nətəm kəmohmɨs rəkɨs,” tətəghati e nətəmimi nətəm kəmotəhatətə e Krɨsto, kəni uərisɨg lan kohmɨs. Uə nəmə təhro tətəghati e nətəmimi nətəm kəmohmɨs e nian rəha Noa (eruh-to 3:19).

4:7 1Pitə 1:13; 5:8; Rom 13:11-12

4:8 1Pitə 1:22

4:11 Rom 12:6-8

4:13 Uək 5:41; Jem 1:2; 1Pitə 1:6-7

4:14 1Pitə 2:20

4:18 Prov 11:31