3
Pol təmətapuəh o nəfakiən
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Inu naunun nəghatiən. Otəfaki o tɨmahal məmə nəghatiən rəha Iərmənɨg otuvən uəhai əmə ikɨn mɨn rəfin, kəni nətəmimi okotɨsiai motohtəu=pən, təhmen əmə e təmah nətəm nəmotɨsiai in məutohtəu=pən. Kəni otəfaki o tɨmahal məmə Uhgɨn otos rəkɨs itɨmahal o nətəm kotərah, mətəu-inu səniəmə nətəmimi rəfin kəutəhatətə e Iərmənɨg. Mətəu Iərmənɨg, nian rəfin tatol rəhan nəghatiən, kəni in otol itəmah nəkotəsanən, kəni mateh vivi itəmah o Setən məmə otəsərəkɨniən itəmah. Kəni kitah kotəhrun vivi e Iərmənɨg məmə rəueiu itəmah nautol nati nak itɨmahal iəmhləni=pɨnə kəm təmah, kəni onəkotəkeikei mautol lankonu. 2Kor 7:16; Kəl 5:10 Pəh Uhgɨn otit nɨkitəmah e suaru rəha nolkeikeiən rəha Uhgɨn mɨne noliən rəha Krɨsto o nəhtul əskasɨkiən nian nərahiən otuva.
Soliən noliən rəha nəlpahiən
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. E nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto, iəhləni əskasɨk kəm təmah məmə nəkotəhtul isəu o piatah mɨn iətəm kautol noliən rəha nəlpahiən, kəni məsotatɨgiən mətɨtəu=pən nəgətuniən iətəm nəmotos o tɨmahal. Rom 16:17 Itəmah aru nəkotəhrun məmə nəkotəkeikei məutohtəu=pən noliən iətəm iəmahlol. Nian iəməhlatɨg kitah min itəmah, iəməsləlpahiən, Fɨl 3:17 kəni iəmlos nəhmtɨ nauəniən o nətəmimi, iəməslos əpnapɨniən. Mətəu iəmahlol uək pɨk, lapɨn mɨne lənian, iəmahlol uək e nəhlmɨtɨmahal mahlos məni o nauəniən məmə iəsləfɨnəiən uək əskasɨk o təmah e nehiən itɨmahal. 1Təs 2:9 Təhruahru o təmahal məmə iəklətapuəh o təmah məmə nəkoteruh itɨmahal, mətəu itɨmahal iəməsloliən lanəha mətəu-inu itəmahal iəklolkeikei məmə iəkləgətun itəmah e noliən iətəm təhruahru məmə nəkotohtəu=pən. 1Kor 9:4; 1Təs 1:6 10 Kəni nian iəməhlatɨg əha kitah min itəmah, iəmhləfɨnə lou u məmə, “Nəmə iətəmi təlpah, kəni kəsəfəniən nauəniən kəm in.”
11 Iəhləni lanu mətəu-inu iəmlətəu məmə nətəmimi nəuvein ko itəmah min ilah kəutəlpah, ilah kəsotoliən uək kəti, ilah kəutəfən rəhalah kərəsei məmə kotəu rəkɨs nəghatiən mɨn lan, mətəu kəsotoliən uək. 1Tim 5:13 12 E nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto, iəhləni kəni məhləkeikei kəm nətəmimi iətəm kotol lanəha məmə okotəkeikei motəpəh negəsiən motatɨg mətɨg əmə, kəni motol uək o nətəouiən nauəniən nɨglah 1Təs 4:11 13 Kəni itəmah piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, sotəpəouiən e noliən nati əhruahru. Kəl 6:9
14 Nəmə nətəmimi nəuvein kəsotohtəu-pəniən rəhatɨmahal nəghatiən e nauəuə u, kəni nəkotəkeikei motol məmə nətəmimi okotəhrun məmə ilah pəh. Kəni məsotəghatiən agɨn kəm lah pəh nəkotol ilah kotaulɨs o nəlpahiən rəhalah. 15 Mətəu nəsoteruhiən ilah məmə rəhatəmah tɨkɨmɨr mɨn, mətəu ilah piatəmah mɨn, kəni təuvɨr məmə nəkotagət asoli e lah məmə okotair asoli e rəhalah nətəlɨgiən. 1Təs 5:14
Naunun nəghatiən
16 Kəni pəh Iərmənɨg rəha nəməlinuiən, in pɨsɨn əmə otəfɨnə nəməlinuiən nian rəfin e noliən mɨn rəfin. Pəh Iərmənɨg tətatɨg itəmah min itəmah.
17 Iəu Pol, iatos pen mətətei əmə e nəhlmək nəghatiən u rəha nəniən təuvɨr kəm təmah. Kəni e nauəuə mɨn rəfin iəkətei lanu məmə nəkotəhrun in rəhak nauəuə. Inu noliən rəha nəteiən rəhak.
18 Pəh rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin.

3:4 2Kor 7:16; Kəl 5:10

3:6 Rom 16:17

3:7 Fɨl 3:17

3:8 1Təs 2:9

3:9 1Kor 9:4; 1Təs 1:6

3:11 1Tim 5:13

3:12 1Təs 4:11

3:13 Kəl 6:9

3:15 1Təs 5:14