2
Iətəmi Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian Rəfin
Piak mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Pəh iəkləghati o nian rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto otuva mɨn lan, kəni Uhgɨn otuhapumɨn kitah min Krɨsto lan. Iəhlətapuəh məmə nɨkitəmah təsəhti pɨkiən, kəni məsotauɨtiən e nəghatiən eiuə kəti u nətəmimi nəuvein kətəni məmə Nian Rəha Uhgɨn tɨnuva rəkɨs.* Nian Rəha Uhgɨn, in nian iətəm Iərmənɨg Iesu Krɨsto otɨtəlɨg=pa mɨn lan makil nətəmimi rəfin. Kəpə, neiuəiən əmə. Mətəu kətəni məmə itɨmahal iəmhlətei nəghatiən u e nauəuə kəti, uə məhləni pətɨgəm nəghatiən kəti rəha Uhgɨn, uə məhləni pətɨgəm nanusiən kəti. Mətəu kəpə, nəghatiən əha təsɨsɨpəniən e tɨmahal. 3-4 Sotoliən iətəmimi kəti teiuə e təmah e nəghatiən kəti e Nian Rəha Uhgɨn, mətəu-inu nian əha otəsuvaiən mətəuarus nian nətəmimi okəhuva tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn motol nəluagɨniən ilah min. Kəni Uhgɨn otol pətɨgəm Iətəm Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian Rəfin, 1Tim 4:1; 1Jon 2:18; 4:3 In otuva tɨkɨmɨr e natimnati mɨn rəfin iətəm nətəmimi kəutəfaki ohni, mɨne natimnati rəfin iətəm kəutəni məmə rəhalah uhgɨn mɨn. In əmə u otəfəri aru in ilɨs e natimnati mɨn rəfin. Kəni in otuvən məharəg e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni məni məmə in Uhgɨn. Mətəu Uhgɨn otərəkɨn pəhriən tətəu=pən əmə rəhan nəlpəkauiən aupən rəkɨs. Esik 28:2; Dan 11:36
?Təhro? ?Nəmotalu məmə nian iəmətatɨg kitah min itəmah, iəmətəni=pɨnə natimnati mɨn u? Kəni nɨnotəhrun nati nak iətəm tətahtɨpəsɨg e iətəmi əha rəueiu, məmə Uhgɨn otol pətɨgəm in e nian əhruahru rəhan. Nəsanəniən oneuən rəha Təfagə Tərah Agɨn tɨnatol rəkɨs uək. Mətəu iətəmi iətəm tətahtɨpəsɨg e nəsanəniən əha, in otol lanəha mətəuarus=pən Uhgɨn otos rəkɨs. Kəni Uhgɨn otol pətɨgəm Iətəm Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian Rəfin. Nian Iərmənɨg Iesu otuva mɨn, in otərəkɨn suah u e nɨmətagi e nohlɨn, kəni mərəkɨn agɨn e nəhagəhagiən rəhan. Aes 11:4; Nəh 19:15 Iətəm Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian Rəfin otuva mol uək rəha Setən e nəsanəniən rəhan, kəni in otol nati apɨspɨs eiuə mɨn, mɨne nəmtətiən eiuə mɨn, mɨne nati eiuə mɨn iətəm otol narmɨ nətəmimi tiuvɨg, 10 mɨne nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəfin iətəm kəuteiuə e nətəmi mɨn u kəutaliuək e suaru tatuvən e nalpɨniən. Uhgɨn otərəkɨn ilah mətəu-inu kəmotəni əskasɨk məmə kəsotolkeikeiən nɨpəhriəniən iətəm təhrun nosmiəgəhiən ilah. 11 O nətəlɨgiən əha, Uhgɨn tahli=pən kəm lah nati kəti təsanən iətəm tatol nətəlɨgiən rəhalah tətalməli məmə okotəni nɨpəhriəniən e neiuəiən. 12 Kəni tahli=pən məmə otəni pətɨgəm nalpɨniən rəha nətəmimi rəfin nətəm kəsotəniən nɨpəhriəniən e nɨpəhriəniən, mətəu kautətəu təuvɨr agɨn e noliən tərah mɨn.
Nəfaki mɨn okotəkeikei motəhtul əskasɨk
13 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn iətəm Iərmənɨg tolkeikei itəmah. Nian rəfin iəkləkeikei məhləni tagkiu kəm Uhgɨn o təmah, mətəu-inu e nətuəuiniən Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmah məmə otosmiəgəh itəmah. In otol lanəha e uək rəha Narmɨn Rəhan iətəm tatələhu kalɨn itəmah məmə rəhan, kəni otosmiəgəh itəmah e nəhatətəiən rəhatəmah e nɨpəhriəniən. Efəs 1:4; 2Təs 1:3 14 Uhgɨn təmauɨn e təmah o natimnati mɨn əha e nanusiən təuvɨr iətəm iəhləni pətɨgəm, məmə kitah kəhuva kətiəh kitah rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto e rəhan nɨsiaiən, mɨne nəsanəniən, mɨne nəhagəhagiən. 15 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, otəhtul əskasɨk kəni motaskəlɨm nəgətuniən iətəm iəmhləfɨnə kəm təmah e nəghatiən iətəm təmiet e nohlɨtɨmahal, mɨne nəghatiən iətəm nəmotafin e nauəuə iəmlahli=pɨnə.
16 Uhgɨn rəhatah Tatə təmolkeikei itah, kəni e nəuvɨriən rəhan təməfəri nɨkitah naunun tɨkə, kəni təmol məmə kitah okotələhu=pən əskasɨk rəhatah nətəlɨgiən lan. Kəni pəh rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto aru ilau Uhgɨn Tatə, 17 okuəfəri nɨkitəmah kəni muol itəmah nəkotəsanən e noliən təuvɨr mɨn rəfin iətəm nautol, mɨne nəghatiən təuvɨr mɨn rəfin iətəm nautəni.

*2:2 Nian Rəha Uhgɨn, in nian iətəm Iərmənɨg Iesu Krɨsto otɨtəlɨg=pa mɨn lan makil nətəmimi rəfin.

2:3-4 1Tim 4:1; 1Jon 2:18; 4:3

2:3-4 Esik 28:2; Dan 11:36

2:8 Aes 11:4; Nəh 19:15

2:13 Efəs 1:4; 2Təs 1:3