Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi

2 Təsalonaikə