^
2 TƏSALONAIKƏ
Pol təməni təuvɨr kəm lah
Nəni-viviən mɨne nəfakiən rəha Pol
Iətəmi Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian Rəfin
Nəfaki mɨn okotəkeikei motəhtul əskasɨk
Pol təmətapuəh o nəfakiən
Soliən noliən rəha nəlpahiən
Naunun nəghatiən