4
Nəgətun eiuə mɨn
Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəni pətɨgəm vivi məmə e nian mɨn uərisɨg Iesu otəpanuva lan, nətəmimi nəuvein okotəpəh nɨtəu-pəniən noliən pəhriən rəha nəhatətəiən e Uhgɨn. Ilah okotohtəu=pən narmɨn eiuə mɨn kəni motohtəu=pən nəgətuniən rəha iərmɨs mɨn. Nəgətuniən mɨn əha kautsɨpən e nəgətun mɨn nətəm kəutəni məmə rəhalah nəghatiən in nɨpəhriəniən, mətəu ilah kəuteiuə, kəni məsotoliən nati iətəm kəutəni. Nətəmi mɨn əha, nətəlɨgiən rəhalah tekəu-ekəu agɨn, kəni kɨnotəruru nakiliən məmə nəghatiən pəhriən iə, kəni nəghatiən eiuə iə. Ilah kəutəgətun nətəmimi məutəni məmə okəsotoliən marɨt, kəni məutəgətun ilah məmə okəsotuniən nauəniən mɨn nəuvein. Mətəu Uhgɨn təmol nauəniən mɨn əha məmə okotun ilah. Kəni kitah u kəutəfaki kotəhrun nɨpəhriəniən, kotəhrun nosiən, motəfaki motəni tagkiu kəm Uhgɨn ohni, kəni motun, Jen 9:3; Rom 14:6; 1Kor 10:30-31 mətəu-inu natimnati rəfin iətəm Uhgɨn təmol ilah kotəuvɨr əmə. Jen 1:31 Nati kəti tɨkə məmə okəsotuniən. Kitah kotəhrun nuniən natimnati rəfin nəmə kitah kotəfaki motəni tagkiu kəm Uhgɨn ohni, mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə ilah kotəuvɨr, kəni kitah kəutəfaki ohni. Kəni rəueiu, nauəniən mɨn əha kotəuvɨr əmə.
Ioluək təuvɨr rəha Krɨsto Iesu
Nəmə nətəni pətɨgəm nəghatiən u kəm piatah mɨn mɨne nəuvɨnɨtah mɨn, kəni ik ioluək təuvɨr kəti rəha Krɨsto Iesu. Kəni tətəgətun məmə ik iətəmimi kəti iətəm natun nəghatiən təuvɨr mɨn rəha nəhatətəiən mɨne nəgətuniən əhruahru, kəni mətəmiəgəh lan, kəni rəham nəmiəgəhiən tatɨtəu=pən nəghatiən rəfin mɨn əha.
Əpəh, sətəlɨgiən e nəghatiən eiuə mɨn iətəm nətəlɨgiən rəha Uhgɨn tɨkə lan, nəghatiən mɨn təhmen e namsu əpnapɨn mɨn iətəm nɨpətɨn tɨkə. Mətəu əgətun aru rəham nəmiəgəhiən məmə tətɨtəu=pən Nauəuə Rəha Uhgɨn. 1Tim 1:4 Noliən rəha neruh viviən nɨpətɨm məmə in otəsanən, in təuvɨr o natimnati mɨn nəuvein, mətəu nəmə natəgətun aru rəham nəmiəgəhiən e noliən rəha Uhgɨn, kəni in təuvɨr məmə otasiru e natimnati rəfin e nəmiəgəhiən rəha nəhue nɨftəni u, mɨne rəha nəmiəgəhiən itulɨn.
Inu nəghatiən tətəni pəhriən, kəni kotəkeikei motəni nɨpəhriəniən lan. 10 Konu kitah kautol pɨk uək o nəgətun aruiən rəhatah nəmiəgəhiən e noliən əha, mətəu-inu kɨnotəhatətə rəkɨs e Uhgɨn u tətəmiəgəh kəni mətatɨg itulɨn, kəni in Iosmiəgəh mətəhan nəhlmɨn kəm nətəmimi rəfin, mətəu in tatosmiəgəh əmə nətəmi mɨn u nətəm kəutəhatətə lan. 1Tim 2:3-4
11 Əgətun natimnati mɨn əha kəm nətəmimi, kəni məni=pən kəm lah məmə okotəkeikei mautohtəu=pən. 12 Segəhaniən lam məmə nətəmimi okoteh iahu ik mətəu-inu ik iətəm aluə əmə kəti. Mətəu ol rəham nəmiəgəhiən təhruahru vivi məmə nətəmimi okoteruh məmə ik iətəm təmɨməhtə, kəni ilah kotəhrun nɨtəu-pəniən ik e nəghatiən mɨn, mɨne naliuəkiən, mɨne nolkeikeiən, mɨne nəhatətəiən, mɨne nol əhruahruiən. Tait 2:15 13 Ol natimnati mɨn əha, kəni nati kɨsɨl mɨn əha ikɨn. Onəkəkeikei mol vivi ilahal mətəuarus iəkuvnə: afin Nauəuə Rəha Uhgɨn kəm nətəmimi, kəni məni pətɨgəm Nauəuə Rəha Uhgɨn, kəni məgətun Nauəuə Rəha Uhgɨn. 14 Timoti. Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəsanəniən kəm ik o noliən uək rəhan nian eldə mɨn rəha niməfaki kəmotələhu=pən nəhlmɨlah lam, kəni iəni mɨn nəuvein rəhalah kəmotəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn təməni lam. Səpəhiən nəsanəniən əha, mətəu ol uək rəha Uhgɨn lan. 2Tim 1:6
15 Ik onəkəkeikei matol uək mɨn u, kəni rəham nətəlɨgiən otəkeikei mətatɨg əskasɨk e natimnati mɨn u pəh nətəmimi kotəhrun nehiən məmə rəham nəmiəgəhiən mɨne rəham uək tateviə vivi. 16 Ateh vivi noliən mɨn e nəmiəgəhiən rəham, kəni ol rəham nəgətuniən məmə in tətəhruahru e nian rəfin. Onəkəkeikei mətalkut əskasɨk məmə onəkol natimnati mɨn əha, mətəu-inu nəmə nəkol, kəni onəkosmiəgəh itəmah nətəm kəutətəlɨg lam.

4:3 Jen 9:3; Rom 14:6; 1Kor 10:30-31

4:4 Jen 1:31

4:7 1Tim 1:4

4:10 1Tim 2:3-4

4:12 Tait 2:15

4:14 2Tim 1:6