3
Nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki
Inu nəghatiən tətəni pəhriən məmə, “Nəmə iətəmimi kəti tolkeikei məmə in otuva iətəmi asoli kəti rəha niməfaki, kəni uək u, in uək təuvɨr agɨn kəti iətəm in tolkeikei.”
Kəni iətəmi asoli tol lanəha:
okəkeikei kəseh-pəniən noliən tərah kəti lan;
in məsol-pəniən rəhan pətan;
in təhrun nəni aruiən e nɨkin məmə otəpəh noliən natimnati iətəm tərah kəni mol əmə nati iətəm təuvɨr;
tatol natimnati e nəhruniən;
katɨsiai in;
tateh vivi nətəmimi nətəm kautəhuvən iman ikɨn;
in iəgətun təuvɨr kəti;
səniəmə iətəmimi kəti rəha napɨsiən uə nəhtiən itəmi;
mətəu in iətəmi mətɨg;
səniəmə in iətəmi rəhan nəghatiən tɨtatɨperəh pɨk təhmen e kaluəluə;
nɨkin təsuvən pɨkiən e məni;
in otəkeikei mətarmənɨg vivi e rəhan mɨn, kəni mol məmə rəhan kəlkələh mɨn kautol nəuian mautɨsiai vivi. ?Mətəu nəmə in təruru narmənɨg viviən o rəhan mɨn, kəni in otəhro əhanəh marmənɨg e niməfaki rəha Uhgɨn?
Iətəmimi tətəhatətə vi əmə e Iesu, in təsəhmeniən məmə otos uək u, məta in tətəfəri pɨk in, kəni Uhgɨn tol nalpɨniən kəm in təhmen e inəha təmol e Setən u iəfəri pɨk. Tait 1:6-9
Kəni iətəmi asoli, rəhan noliən otəkeikei məuvɨr məhruahru məmə nətəm kəsotəfakiən okotəni məmə in iətəmi təuvɨr. Nəmə təsoliən, məta nəuanɨkulu rəha Setən toh pɨkɨn, kəni nərgɨn otərah. 2Kor 8:21
Dikon mɨn,
nətəm kəutasiru e niməfaki
E noliən əhmen əmə, dikon mɨn, rəhalah nəmiəgəhiən otəkeikei məhruahru vivi, kəni məutəni əmə nɨpəhriəniən e nian rəfin. Nətəm kəutapɨs uə kotolkeikei pɨk məni, kəsotəhmeniən o naskəlɨmiən uək u. Ilah nətəmimi nətəm kotəhrun məmə noliən tərah kəti təsatɨgiən e lah, kəni mautaskəlɨm əskasɨk nəghatiən pəhriən mɨn rəha Iesu Krɨsto iətəm Uhgɨn təmol əpu. 10 Nətəmimi kotol lanəha, niməfaki otəkeikei makil vivi rəhalah nəmiəgəhiən, nəmə kəseh-pəniən nati kəti tərah e lah, kəni ilah okotos uək rəha dikon.
11 Kəni təhmen-əhmen əmə, nɨpətan rəha dikon mɨn,* Suaru keiu o nəuhliniən nəghatiən u “nɨpətan” e fes u. 1. Nɨpətan rəha dikon mɨn 2. Nɨpətan nətəm kautos uək rəha dikon. ilah mɨn okotəkeikei motol rəhalah nəmiəgəhiən təhruahru vivi. Təsəuvɨriən məmə ilah nɨpətan nətəm kəutəni nɨkalɨtəmi, uə nɨpətan rəha napɨsiən, mətəu ilah nɨpətan nətəm nətəmimi kəutəhatətə e lah e nian rəfin. Tait 2:3
12 Suah kəti iətəm tatos uək rəha dikon, in otəkeikei mos rəhan pətan kətiəh əmə, kəni in otəkeikei mətarmənɨg vivi e rəhan mɨn kəlkələh mɨn mɨne rəhan lahuənu. 13 Nətəmimi nətəm kautol vivi uək rəha dikon, nərgɨlah in təuvɨr lan, kəni rəhalah nətəlɨgiən in otəskasɨk pɨk o naskəlɨmiən nəhatətəiən rəhalah e Krɨsto Iesu.
Nəukətɨ nəhatətəiən rəhatah
14 Rəueiu əha, nian iətətei nauəuə u kəm ik, nɨkik tətəhti məmə, otəsuvəhiən kəni iəkuvnə meruh ik. 15 Mətəu nəmə iəsuvnə uəhaiən, kəni nauəuə u in otəni natimnati rəfin iətəm kitah nenətɨ Uhgɨn okotohtəu=pən. Inu kitah u nətəm kəutəfaki, kəni Uhgɨn rəhatah tətəmiəgəh mətatɨg naunun tɨkə. Kitah nətəm kəutəfaki u kəutaskəlɨm nəghatiən pəhriən, kəni mauteh vivi. 16 Nɨpəhriəniən, nəghatiən pəhriən rəha Iesu Krɨsto iətəm Uhgɨn təmol əpu, in nati apɨspɨs iətəm in iahgin, kəni tol lanəha:
Krɨsto in təmuva iətəmimi kəni nətəmimi kəmoteruh.
Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəgətun vivi məmə Iesu təhruahru vivi pɨk.
Kəni nagelo mɨn kəmoteruh in.
Kəni nətəmimi kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəhan kəm nətəmimi ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn.
Kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u kəutəhatətə lan.
Kəni Uhgɨn təmos muvən ilɨs e neai mətatɨg ilau min. Mak 16:19; Kol 1:23; 1Jon 2:18

3:6 Tait 1:6-9

3:7 2Kor 8:21

*3:11 Suaru keiu o nəuhliniən nəghatiən u “nɨpətan” e fes u. 1. Nɨpətan rəha dikon mɨn 2. Nɨpətan nətəm kautos uək rəha dikon.

3:11 Tait 2:3

3:16 Mak 16:19; Kol 1:23; 1Jon 2:18