16
Iesu tɨnəmiəgəh
e rəhan nɨmɨsiən
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Nian rəha Sapət tɨnuva mɨnuvən rəkɨs, kəni Meri Maktələ mɨne Meri mamə rəha Jemɨs, mɨne Səlome kəmlos nəhmtɨ nati pien-pien mɨn u nəmiəvɨlah təuvɨr məmə okɨlol=pən e nɨpətɨ Iesu. Ləplapɨn agɨn mɨtɨgar tɨnətəri e Sante, pəta milahal u kəmhluvən e suvət. Nian kəmhluvən e suaru kəni məhləni kəm lahal mɨn məmə, “?Kərmə pah otasiru e tahal mɨsuə rəkɨs kəpiel asoli əpəha e nɨpəg kəpiel?” Mətəu-inu kəpiel əha kəpiel asoli.
Mətəu nian kəmhluvən iuəkɨr, mɨləsal=pən mɨlafu kɨnɨsuə rəkɨs e kəpiel. Kəmhluvən imə e nɨpəg kəpiel mɨlafu iətəm aluə kəti tətəharəg əha e nɨpəg kəpiel e nɨkalɨn maru ikɨn rəhalahal, təmuvən e kot əfəməh ruən kəti, kəni ilahal kəmhlauɨt pɨk ohni. Kəni təməni=pən kəm lahal məmə, “Sləgɨn pɨkiən. Nələsal e Iesu iətəm Nasərɨt, iətəm kəmətu-pəri e nɨgi kəməluau, mətəu in tɨkə u ikɨnu rəueiu. In tɨnəmiəgəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsiən. Leruh-to nɨmein u kəmələhu=pən ikɨn. Kəni rəueiu onəkluvən mɨhləni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi mɨne Pitə, məmə in otaupən matuvən Kaləli, kəni onəkohuərisɨg lan məhuvən moteh əha ikɨn məmə inu təməni rəkɨs mɨne kəm təmah.” Mat 26:32; Mak 14:28
Kəmlaiu mɨhliet e suvət məhlagɨm, mətəu-inu kɨnləgɨn pɨk məhlərəmrumɨn. Kəni mɨhluvən məsləniən nati kəti mɨne kəm nətəmimi mətəu-inu kɨnləgɨn pɨk.* E kopi əuas mɨn tepət rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, fes 9-20 kohkə, kəni nəghatiən rəha Mak təmol naunun u ikɨnu. Kəni nətəmi asoli nətəm kotəhrun vivi Baebol, nɨkilah təhti məmə nətəpɨsɨn kotɨlpɨn fes 9-20. E kopi əuas mɨn nəuvein mɨn rəha Niutestɨmɨn, nəghatiən u tatos nɨmei fes 9-20: Nɨpətan mɨn u kəməhuva, motəfa nəniən mɨn u kəm Pitə mɨne in mɨn nəuvein u ilah min ilah, e natimnati mɨn u iətəmi u təməni kəm lah. Konu uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu əmə təməfən nəghatiən kəm lah u tasim, tətəmiəgəh, məruru məsɨkəiən nian kəti. Nəghatiən u tətəni məmə Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən nətəmimi, in təhrun naskəlɨmiən iətəmimi mətəuarus naunun nian. Kəni Iesu təmahli pətɨgəm nətəmimi mɨn rəhan məmə okotos rəhan nəghatiən məhuvən e nɨtəni mɨn rəfin rəha nəhue nɨftəni.
Iesu təmietpa o Meri Maktələ
(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)
Nian Iesu təməmiəgəh mɨn e Sante ləplapɨn agɨn, kəni maupən miet=pa o Meri Maktələ. Aupən təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah səpɨn lan. 10 Kəni Meri təmuvən məni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi nətəm kəməutan ilah min ilah aupən, mətəu nɨkilah tətahmə pɨk kəni məutasək. 11 Mətəu nian kəmotətəu məmə Iesu tɨnəmiəgəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsiən, kəni miet=pa o pətan əha, mətəu ilah kəməsotəniən nɨpəhriəniən lan.
Iesu təmietpa o rəhan iətəmimi mil keiu
(Luk 24:13-35)
12 Uərisɨg, Iesu təmiet=pa o iətəmimi mil keiu kəmiasɨpən Jerusɨləm mətian e suaru, mətəu e nian əha nɨpətɨn təmol pɨsɨn. 13 Kəni ilau kəmiatəlɨg mɨn mian muəni=pən kəm ilau mɨn nəuvein, mətəu ilah kəməsotəni mɨniən nɨpəhriəniən e lau.
Iesu təmietpa o rəhan nətəmimi lepɨn
(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Uək 1:6-8)
14 Kəni uərisɨg, Iesu təmiet=pa mɨn o rəhan nətəmimi lepɨn nian kəməutauən. Kəni mətahi ilah məmə, “Itəmah nəsotəhatətəiən lak, rəhn-kapə təmah tiəkɨs pɨk.” Təmahi ilah mətəu-inu kəsotəhatətəiən e nətəm kəmoteh məmə tɨnəmiəgəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsiən. 1Kor 15:5
15 Kəni məni=pən kəm lah məmə “Əhuvən motəni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr kəm nətəmimi mɨn e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn rəfin. Uək 1:8 16 Iətəmi otətəu Nanusiən Təuvɨr təhatətə lan kəni mol bəptais, Uhgɨn otosmiəgəh. Mətəu iətəmi təsəhatətəiən lan, Uhgɨn otol nalpɨniən asoli kəm in. Uək 2:38 17 Kəni nətəmi okotəhatətə lak, Uhgɨn otol ilah kotol nati apɨspɨs mɨn. Okotəhgi pətɨgəm narmɨn tərah tepət e nərgək, kəni motəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn mɨn. Uək 2:4; 8:7 18 Ilah kotəhrun naskəlɨmiən sɨneik u tatus itəmi, motəhrun nəmnɨmiən nati kətakonə lan, mətəu ko təsərəkɨniən ilah. Ilah motəhrun nələhu-pəniən nəhlmɨlah e nətəm kautohmɨs kotəmiəgəh.” Luk 10:19; Uək 28:3-6
Iesu tɨnəri matuvən e neai
(Luk 24:50-53; Uək 1:9-11)
19 Kəni nian Iərmənɨg Iesu tɨnəghati rəkɨs kəm rəhan mɨn nətəmimi, kəni Uhgɨn tos mɨnatuvən e neai, kəni in tətəharəg e nɨkalɨ Uhgɨn maru, ikɨn ima nəsanəniən mɨne nɨsiaiən. Uək 1:9-11; 2:33-34
20 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet məhuvən motanus pətɨgəm rəhan nəghatiən əpəha ikɨn mɨn rəfin. Kəni Iərmənɨg tətasiru e lah matol nəmtətiən tepət. Kəni nəmtətiən mɨn əha kautol nəfɨgəmiən məmə rəhalah nəghatiən in nɨpəhriəniən. Uək 14:3; Hip 2:3-4

16:7 Mat 26:32; Mak 14:28

*16:8 E kopi əuas mɨn tepət rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, fes 9-20 kohkə, kəni nəghatiən rəha Mak təmol naunun u ikɨnu. Kəni nətəmi asoli nətəm kotəhrun vivi Baebol, nɨkilah təhti məmə nətəpɨsɨn kotɨlpɨn fes 9-20. E kopi əuas mɨn nəuvein mɨn rəha Niutestɨmɨn, nəghatiən u tatos nɨmei fes 9-20: Nɨpətan mɨn u kəməhuva, motəfa nəniən mɨn u kəm Pitə mɨne in mɨn nəuvein u ilah min ilah, e natimnati mɨn u iətəmi u təməni kəm lah. Konu uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu əmə təməfən nəghatiən kəm lah u tasim, tətəmiəgəh, məruru məsɨkəiən nian kəti. Nəghatiən u tətəni məmə Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən nətəmimi, in təhrun naskəlɨmiən iətəmimi mətəuarus naunun nian. Kəni Iesu təmahli pətɨgəm nətəmimi mɨn rəhan məmə okotos rəhan nəghatiən məhuvən e nɨtəni mɨn rəfin rəha nəhue nɨftəni.

16:14 1Kor 15:5

16:15 Uək 1:8

16:16 Uək 2:38

16:17 Uək 2:4; 8:7

16:18 Luk 10:19; Uək 28:3-6

16:19 Uək 1:9-11; 2:33-34

16:20 Uək 14:3; Hip 2:3-4