14
Nətəmi asoli kəməutəsal
e suaru o Iesu məmə okotoh
(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Nian keiu əmə əha ikɨn kəmanol lafet mil lan rəha Pasova mɨne Pɨret U Is Tɨkə Lan. Kəni pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəməutəsal e suaru o Iesu məmə okotələs oneuən motohamu. Kəni kotəni məmə okəsotoliən e nian rəha lafet mətəu-inu məta nɨmənin nətəmimi okotorgəhu nəmə kotəhrun məmə kəmotol nati kəti tərah kəm Iesu.
Pətan kəti təməueiu
rəhn-kapə Iesu e səntə
(Mat 26:6-13; Jon 12:1-8)
Kəni Iesu təmətatɨg əpəha Petəni ima Saimon u leprosi təmatol aupən. Nian təmətauən, kəni pətan kəti təmos səntə kəti təməri e pətəl u kəmol e kəpiel iətəm nəhmtɨn tiəkɨs, kətəni məmə alapastə. Səntə u, nəmiəvɨn təuvɨr, kəni nəhmtɨn tiəkɨs, kəmol e nokɨ nard, nɨgi kəti. Kəni pətan əha təməhti rəkɨs, məueiu rəhn-kapə Iesu e səntə əha. Luk 7:37-38 Kəni nətəmimi nəuvein kəməutəharəg əha ikɨn, niəməha təmol ilah, kəni mautəni=pən kəm lah mɨn məmə, “?Təhro tətərəkɨn səntə? !Nəmə tol səlɨm lan təhrun nosiən məni asoli təhmen e tri-hanrɨt tənariəs,* “Tənariəs,” inu məni rəhalah, təhmen e vatu rəha Vanuatu. Rəueiu, tri-hanrɨt tənariəs təhmen e tri-hanrɨt-tausɨn vatu (300,000 vatu). məhrun nəfəniən kəm nanrah mɨn!” Kəni məutahi pətan u.
Mətəu Iesu təni məmə, “!Otəpəh-tə! ?Nəutahi onak? In təmol nati təuvɨr kəm iəu. Nian mɨn rəfin itəmah nanrah mɨn nəutatɨg, kəni nəmə nəkotolkeikei, nəkotəhrun nasiruiən e lah. Mətəu iəu iəsatɨgiən nian rəfin kitah min itəmah. Dut 15:11 Pətan u təmol nati u in təhrun. Təməueiu nɨpətɨk məmə otol əpenə-penə o nian okɨtənɨm iəu. Jon 19:40 Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, ikɨn mɨn rəfin okətanus pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr, kəni okətanus mɨn nati u pətan u təmol məmə okəsaluiən lan.”
Jutəs təməni məmə otegəhan e Iesu
(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)
10 Kəni Jutəs Iskariot in e nətəmi tueləf rəha Iesu, təmuvən meruh pris asoli mɨn məmə otegəhan=pən e Iesu kəm lah. 11 Nian kəmotətəu rəhan nəghatiən, kəni kəmotagiən ohni, motəni məmə okəmanotəfən məni kəm in. Kəni Jutəs təmətəhtahnin əmə nian təuvɨr məmə otuva kəni tegəhan e Iesu lan kəm lah.
Nol əpenə-penəiən
o lafet rəha Pasova
(Mat 26:17-19; Luk 22:7-13)
12 Nian tɨnuva o noliən lafet rəha Pɨret U Is Tɨkə Lan, kəni kɨnatətuəuin noliən lafet, kəni noliən rəhalah katoh sipsip o lafet rəha Pasova. E nian əha, nətəmimi mɨn rəha Iesu kəməhuva ohni motəni məmə, “?Nəkolkeikei məmə iəkəhuvən iə motol əpenə-penə ikɨn məmə onəkol lafet ikɨn rəha Pasova?” Eks 12:6
13 Kəni Iesu təmahli=pən rəhan keiu iətəmimi mil məmə, “Onəkian əha taun mueruh iətəmi kəti tətaharu pəri pətəl asoli kəti təmətu=pən nəhu lan, kəni nəkuɨtəu=pən. 14 Əpəha e nimə iətəm tatuvən=pən ikɨn, kəni nəkuətapuəh o iətəmi asoli rəha nimə ko məmə, ‘?Iəgətun təni məmə nəuan u in pəhruvən məmə itɨmah in, mɨne rəhan mɨn nətəmimi iəkotauən ikɨn e lafet rəha Pasova?’ 15 Kəni in otəgətun nəuan asoli u in ilɨs agɨn kɨnəlɨn vivi rəkɨs natimnati ikɨn. Onəkian əmə muol nɨgtah ikɨn nauəniən.”
16 Kəni kəmian e taun mueruh natimnati təhmen=pən əmə məmə inu Iesu təməni mɨne. Kəni ilau kəmuol əpenə-penə nauəniən ikɨn məmə rəha lafet rəha Pasova.
Iesu təməni pətɨgəm məmə Jutəs otegəhanpən lan
(Mat 26:20-25; Luk 22:14,21-23; Jon 13:21-30)
17 Tɨnəhnaiuv, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi tueləf kəməhuva, 18 məutauən e tepɨl. Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə itəmah kəti u ikɨnu rəueiu kəutauən pəti kitah min, otegəhan=pən lak kəm rəhak mɨn tɨkɨmɨr.” Sam 41:9
19 Kəni rəhan mɨn nətəmimi nɨkilah təməpəou agɨn, kəni məutətapuəh kətiəh kətiəh ohni məmə, “?Ei, Iərmənɨg, pəh u? !?Iəu!?”
20 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Itəmah əmə kəti u nətəmi tueləf u in tətəuveri pəti pɨret e dis kətiəh matun. 21 Kəni iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkəkeikei mɨmɨs məmə inu Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni lak mɨne, mətəu kəsi o iətəmi u iətəm tatol kəuɨt kəsuə iətəm otegəhan=pən lak Nətɨ Iətəmimi. !Təməuvɨr əmə məmə in təməsair=paiən!”
Iesu mɨne kəmotauən
e lafet rəha Pasova
(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25)
22 E nian kəməutauən, Iesu təmos pɨret məfaki məni tagkiu ohni kəm Uhgɨn, kəni məhapu məfən kəm lah məni məmə, “Otos, inu nɨpətɨk.” Pɨret mɨne wain uə jus in nəmtətiən e nɨpətɨ Iesu mɨne nɨra Iesu, kəni mətasiru e tah məmə kautətəlɨg e nati nak Iesu təmol kəm tah e nɨgi kəməluau. Mətəu niməfaki mɨn nəuvein kotəni məmə pɨret u mɨne wain kətiəuva nɨpətɨ Iesu mɨne nɨra Iesu agɨn.
23 Matɨg mos mɨn kap wain məfaki məni tagkiu ohni kəm Uhgɨn, məfən kəm lah, kəni ilah rəfin kəmotəmnɨm=pən lan. 24 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Inu nɨrak iətəm tatol məmə nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən in tətəhtul mətəmiəgəh. Nɨrak u otaiu o nətəmimi tepət məmə otafəl rəkɨs rəhalah təfagə tərah mɨn. Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1Kor 10:16; Hip 9:20 25 Iətəni pəhriən kəm təmah məmə oiəsəmnɨm mɨniən wain u mətəuarus=pən oiəmanəmnɨm mɨn ikɨn Uhgɨn otarmənɨg ikɨn.”
26 Kəni kəmotani nəpuən əfaki kəti, uərisɨg kohiet məhuvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif.
Iesu təməni pətɨgəm məmə Pitə otəni məmə in təruru in
(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
27 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Itəmah rəfin u onəpanotagɨm motəpəh iəu mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tɨnəni rəkɨs aupən məmə Uhgɨn otəmanoh iətəmi rəha nəsaliən e sipsip mɨn, kəni sipsip mɨn okotaiu kətiəh kətiəh. Sek 13:7 28 Mətəu nian iəkəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, iəkaupən muvən əpəha Kaləli, kəni itəmah nəmanəhuərisɨg.” Mat 28:16; Mak 16:7
29 Mətəu Pitə təni məmə, “Nati əpnapɨn ilah rəfin okotagɨm rəkɨs lam, mətəu iəu əmə ko iəsagɨm rəkɨsiən lam.”
30 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Iətəni pəhriən kəm ik məmə o lapɨn əmə u, nian mənɨg otəsəkakə əhanəhiən mau keiu, kəni ik onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.”
31 Mətəu Pitə təməni əskasɨk məmə, “Nati əpnapɨn iəkəkeikei mɨmɨs kilau mɨn ik, ko iəsəniən məmə iəkəruru ik.” Kəni rəhan rəfin nətəmimi kotəni mɨn təhmen e Pitə. Jon 11:16
Iesu təmuvən mətəfaki
əpəha Ketsəməni
(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)
32 Kəni lapɨn kəməhuvən əpəha ikɨn kəti nərgɨn u Ketsəməni, kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Otəharəg u ikɨn u, pəh iəkuvən məfaki.” Jon 18:1
33 Kəni mit Pitə, Jemɨs mɨne Jon məhuvən, kəni nɨkin tɨnətahmə pɨk, kəni tɨnətəu tərah agɨn. 34 Kəni təni məmə, “Nɨkik tətahmə pɨk, kəni iuəkɨr iəkɨmɨs lan. Ələharəg u ikɨnu kəni məhlair əmə.” Jon 12:27
35 Kəni muvən mɨn nəuvetɨn meiuaiu məmei e nɨftəni mətəfaki məmə, “Nəmə suaru kəti mɨn əha ikɨn, pəh nian əfɨgəm u otəsuvaiən ohniəu.” 36 Kəni mətəfaki məmə, “Apə,” (u nɨpətɨn u təni məmə rəhak tatə), “ik nəkəhrun noliən natimnati mɨn rəfin. Əui, os rəkɨs nahməiən mɨn u iətəm okəmanəhuva. Mətəu nəsoliən rəhak nətəlɨgiən, mətəu ol nati nak iətəm ik əmə nəkolkeikei.” Mak 10:38; Jon 6:38
37 Kəni mɨtəlɨg=pa. Mətəu rəhan iətəmimi milahal kəhlapɨli. Kəni təni=pən kəm Pitə məmə, “?Saimon, nətapɨli, uə? ?Təhro nəsairiən-to auə kətiəh əmə?” 38 Kəni məni=pən kəm lahal məmə, “Onəklair məhləfaki maleh vivi məmə onəsləmei-pəniən e nəfeifeiən. Nɨkitəmahal tolkeikei, mətəu nɨpətɨtəmahal təpəou.”
39 Kəni təməpəh mɨn ilahal, mɨtəlɨg=pən mɨn mətəfaki mətəni əmə nati kətiəh. 40 Kəni mɨtəlɨg=pa mɨn, mətəu kɨnlapɨli mɨn, mɨnləruru nairiən, kəni mɨnləruru məmə okɨhləni=pən nak kəm in.
41 Təmuvən mɨn kəni mɨtəlɨg=pa mau kɨsɨl, mətəu kəhlapɨli, kəni təməni=pən kəm lahal məmə, “?Nəhlapɨli əhanəh məhləmeig? !Nəhmen! Nian tɨnuva məmə iəu Nətɨ Iətəmimi okegəhan=pən lak e nəhlmɨ nətəm nol təfagə tərah. 42 !Ɨhləhtul-tə, kautəhuvən! Lahfu-to, iətəmimi u tətegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn, əpəha tətuva.”
Tɨkɨmɨr mɨn rəha Iesu kəmotaskəlɨm in
(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
43 Iesu təmətəghati əhanəh, kəni Jutəs in e nətəmi tueləf rəhan mɨn Inu Mak təmsɨmaru mɨn, məni məmə Jutəs in mɨn iətəmimi tueləf kəti rəha Iesu. In tolkeikei məmə təgətun əhruahru məmə noliən rəha Jutəs in tərah pəhriən agɨn. In tatol kəuɨt kəsuə. tətaupən e nɨmənin nətəmimi. Nəuvein kotəmki nau rəha nəluagɨniən, mɨne neim məhuva. Nətəmi mɨn u, pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəmotahli=pa ilah. 44 Iətəmi u tətegəhan e Iesu kəm lah təməni rəkɨs kəm lah məmə, “Iətəmi əha iəkol nəmtətiən kəti rəha nolkeikeiən lan, nəkotəhrun əmə məmə iətəmi əha in əha. !Nəkotaskəlɨm motos məhuvən motaskəlɨm vivi!”
45 Kəni əmeiko Jutəs təmuva iuəkɨr o Iesu, kəni məni məmə, “Iəgətun,” kəni mol nəmtətiən rəha nolkeikeiən lan. 46 Kəni nətəmimi mɨn əha kəməhuva motaskəlɨm tiəkɨs. 47 Mətəu ilah kəti rəha Iesu təmatəhtul iuəkɨr o lah təmeuvi nau rəha nəluagɨniən e nɨmein maut-aut əmeiko mauəh e nau mohatuv rəkɨs matəlgɨ ioluək kəti lan rəha pris asoli agɨn.
48 Kəni Iesu təni məmə, “?Təhro nəutəmki nau asoli rəha nəluagɨniən mɨne neim məutəhuva məmə onəkotələs iəu? ?Nɨkitəmah təhti məmə iəu iohamu itəmi kəti matol nəluagɨniən o nələs iahuiən kəpmən, uə? !Kəpə! 49 Nian mɨn rəfin kitah min itəmah əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn iətəgətun nətəmimi ikɨn. ?Kəni nəkotəhro məsotaskəlɨmiən iəu? Mətəu nati Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni otəkeikei muva mol nɨpəhriəniən lan.” Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20
50 Kəni rəhan mɨn rəfin nətəmimi kɨnotəpəh in, kəni motagɨm. Sam 31:11 51 Kəni iətəm aluə kəti iətəm təməlkahu əmə e napən kəti matuərisɨg e Iesu, kəni nətəmimi nəuvein kəmotələs, motəmkarəpən lan, 52 kəni rəhan napən tɨtɨs, taiu piəpiə əmə magɨm.§ Nətəmimi tepət kotəni məmə iətəm aluə u in Mak, in iətəmimi u təmətei nauəuə u.
Iesu təməhtul
e nəhmtɨ kaunsɨl mɨn
(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)
53 Kəni tətapinəpu əhanəh, kəmotos Iesu məhuvən əpəha ima pris asoli agɨn u kətuhapumɨn rəfin pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel ikɨn. 54 Kəni Pitə tətan təlɨg-təlɨg matuərisɨg e lah muvən əpəha lahuənu ima pris asoli agɨn ikɨn. Kəni təmuvən əpəha e iat mətəharəg ilah soldiə mɨn rəha pris asoli agɨn mətətogəm e nɨgəm.
55 Kəni pris asoli mɨn mɨne nətəmimi rəfin rəha kaunsɨl kəməutəsal e nəniən mɨn nəuvein rəha Iesu məmə okotohamu ohni. Mətəu kəsotehiən kəti mɨne. 56 Kəni nətəmimi tepət kəmoteiuə e Iesu, mətəu rəhalah nəghatiən tətaiu pɨsɨn pɨsɨn.
57 Kəni nəuvein kotəhtul moteiuə lan məmə, 58 “Iəmətəu təməni məmə otərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn u nətəmimi əmə kəmotol e nəhlmɨlah. Mətəu e nian tatol kɨsɨl lan, təmanuvləkɨn mɨn nɨtain u kəsoliən e nəhlmɨtəmi.” Jon 2:19-21 59 Kəmotəni lanəha mətəu ilah mɨn, rəhalah nəghatiən tətaiu pɨsɨn pɨsɨn.
60 Kəni pris asoli agɨn təməhtul aupən e lah kəni məni=pən kəm Iesu məmə, “?Təhro nəsəghatiən? ?Təhro e nəghatiən mɨn əha iətəm kautəni pətɨgəm tətələs pɨkɨn ik?”
61 Mətəu Iesu təpnapɨn əmə məsəghatiən. Kəni pris asoli agɨn əpəha təməni=pən mɨn məmə, “?Təhro? ?Ik Məsaiə u Nətɨ Iətəmi kətəni-vivi?”
62 Kəni Iesu təni məmə, “!Əuəh, iəu u! Onəpanoteruh iəu Nətɨ Iətəmimi iətəharəg e nəven maru rəha Uhgɨn u iətəm rəhan nəsanəniən iahgin, kəni manoteh mɨn iəu e nəpuə e neai iətuva.”
63 Kəni pris asoli agɨn tearɨs rəhan napən mɨn mətəu-inu in tolkeikei məgətun kəm nətəmimi məmə nɨkin təmərah o nəghatiən rəha Iesu, kəni məni məmə, “Okəsotəsal mɨniən iətəmi kəti məmə otəni mɨn nati kəti lan. 64 !Nɨnotətəu rəkɨs tətəghati rah e Uhgɨn! ?Nəutəhrətəlɨg? ?Okotəhro e suah u?” Kəni ilah rəfin kəmotəni məmə otəkeikei mɨmɨs. Lev 24:16; Jon 19:7
65 Kəni kəmotol əuvsan Iesu, kəni nəuvein kəmotagəh lan, nəuvein kotəlis nəhmtɨn motoh kəni motəni məmə, “!Ei, ik iəni rəha Uhgɨn! !Əni-to məmə pəh u təmoh ik!” Kəni soldiə mɨn rəha pris asoli agɨn kəmotem.
Pitə təməni məmə
in təruru Iesu
(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-27)
66 Kəni Pitə təmətan əhanəh əpəha ləhtəni e iat. Kəni pətan mɨtə kəti u in ioluək rəha pris asoli agɨn təmuva. 67 Kəni mafu tətətogəm e nɨgəm, kəni təmeruh mətɨg Pitə kəni məni məmə, “Ik mɨn itəlau Iesu iətəm Nasərɨt nəmətuan.”
68 Mətəu Pitə təmeiuə, kəni məni məmə, “Iəkəruru nati ko nətəni,” kəni muvən mətəhtul əpəha e ket rəha iat. Kəni mənɨg kəti təkakə.
69 Kəni pətan əha təmeruh mɨn in ikɨn əha, kəni məni=pən kəm nətəm kəutəhtul əha ikɨn məmə, “Suah u in mɨn in ilah kəti.” 70 Mətəu Pitə təmeiuə mɨn.
Kəni təsuvəhiən, nətəmimi nətəm kəutəhtul əha ikɨn əha kəmotəni=pən mɨn kəm in məmə, “Nɨpəhriən, ik mɨn ilah kəti mətəu-inu iəkotəhrun məmə ik iətəm Kaləli.”
71 Mətəu Pitə təməni məmə, “Nəmə iəteiuə, pəh Uhgɨn otol nalpɨniən əskasɨk kəm iəu,” kəni mos mɨn nonauvɨl məmə, “!Iəkəruru suah kəha nəutəni!”
72 Kəni rəueiu agɨn mɨn mənɨg təkakə mɨn, kəni nɨkin təhti nəghatiən rəha Iesu məmə, “Mənɨg otəsəkakə əhanəhiən mau keiu, kəni ik onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.” Kəni Pitə tɨnətəu tərah əmeiko mətasək.

14:3 Luk 7:37-38

*14:5 “Tənariəs,” inu məni rəhalah, təhmen e vatu rəha Vanuatu. Rəueiu, tri-hanrɨt tənariəs təhmen e tri-hanrɨt-tausɨn vatu (300,000 vatu).

14:7 Dut 15:11

14:8 Jon 19:40

14:12 Eks 12:6

14:18 Sam 41:9

14:22 Pɨret mɨne wain uə jus in nəmtətiən e nɨpətɨ Iesu mɨne nɨra Iesu, kəni mətasiru e tah məmə kautətəlɨg e nati nak Iesu təmol kəm tah e nɨgi kəməluau. Mətəu niməfaki mɨn nəuvein kotəni məmə pɨret u mɨne wain kətiəuva nɨpətɨ Iesu mɨne nɨra Iesu agɨn.

14:24 Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1Kor 10:16; Hip 9:20

14:27 Sek 13:7

14:28 Mat 28:16; Mak 16:7

14:31 Jon 11:16

14:32 Jon 18:1

14:34 Jon 12:27

14:36 Mak 10:38; Jon 6:38

14:43 Inu Mak təmsɨmaru mɨn, məni məmə Jutəs in mɨn iətəmimi tueləf kəti rəha Iesu. In tolkeikei məmə təgətun əhruahru məmə noliən rəha Jutəs in tərah pəhriən agɨn. In tatol kəuɨt kəsuə.

14:49 Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20

14:50 Sam 31:11

§14:52 Nətəmimi tepət kotəni məmə iətəm aluə u in Mak, in iətəmimi u təmətei nauəuə u.

14:58 Jon 2:19-21

14:64 Lev 24:16; Jon 19:7