9
Ikɨn Tasim Ikɨn e nəhue nɨftəni mɨne Ikɨn Tasim Ikɨn e negəu e neai
Kəni e nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən iətəm təmaupən matɨg, nətəm Isrel kəmotəkeikei motohtəu=pən suaru əhruahru mɨn o nəfakiən. Kəni Nima Tapolɨn Asim, in rəha nəhue nɨftəni əmə u. Nətəmi aupən u, kəmotiuvi Nima Tapolɨn Asim u,* Eks 25:8,9 mautol nəuan kəti əpəha nəlugɨn əhruahru, kəmotətɨhli nəuan keiu. Nəuan iətəm tətaupən lan, kautəni məmə Ikɨn Tasim Ikɨn. Eks 26:33,34 E nəuan əha, kəmotələhu=pən nati kətaharu-pəri lait lan Eks 25:31-40; Jon 8:12; Nəh 1:20 ikɨn, mɨne tepɨl kəti iətəm kəməlɨn-pəri pɨret asim mɨn lan.§ Eks 25:23-29; Jon 6:35,48
Kəmiuvi pəsɨg=pən napən e nəuan uərisɨg, kəni nəuan əha, kətəni məmə, “Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn.”* Eks 26:31-33 Ikɨn əha, nati kəti əha ikɨn kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, iətəm katəmki=pən nati pien-pien lan, katuvan. Kəni ikɨn əha, Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən u, in “Covenant Box,” uə “Bokɨs we i Saen blong Promes.” Eks 25:10-22 tətəharəg əha ikɨn. Bokɨs u kəmol e nɨgi, kəni kəuveg e aiən u kol tətoraip-oraip. Kəni e nɨpəgnəua Bokɨs əha, pətəl kəti əha ikɨn kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, kəmargɨn=pən pɨret u mana, E nian rəha Mosɨs, Uhgɨn təməfən pɨret təmsɨpən e neai, nərgɨn u mana. Eks 16:31-33; Jon 6:48-51. nəuan nəuvetɨn ikɨn. Konu kəmələhu=pən mɨn kasɨkɨn rəha Eron e Bokɨs u, kasɨkɨn u aupən Uhgɨn təmol teviə mɨn.§ Nam 17:1-10 Kəni kəpiel mil keiu əha ikɨn, iətəm kuepin-epin, kəmətei rəkɨs=pən Lou ilah ten e lau.* Eks 31:18 Kəni ilɨs e rəhn-kapə Bokɨs u, narmɨ Jerəb rəha Nəhagəhagiən, Jerəb mil u ilau, kətəni məmə Jerəb mil rəha Nəhagəhagiən, mətəu-inu nəhagəhagiən asoli rəha nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg e nəlugɨn e lau. Nian nəuvein ilau katuos nəhagəhagiən rəha Uhgɨn mətian əha kəti. (Esik 1:4-21; 10:9-22; Sam 18:10) ilau keiu əha ikɨn. Kətiauvi pəsɨg nɨməlməlɨlau o Ikɨn Katɨlpɨn Niəməha rəha Uhgɨn Ikɨn. Ikɨn Katɨlpɨn Niəməha rəha Uhgɨn Ikɨn, inko, rəhn-kapə Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən ilɨs ikɨn. Ikɨn əha, nəhagəhagiən asoli rəha nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg ikɨn. Nətəmimi kotəruru nuvəniən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn məmə okeruh nati mɨn u, mətəu pris asoli agɨn əmə. Kəni in təsuvəniən nian rəfin. Nian kətiəh əmə e nu kətiəh tatuvən. Pris asoli agɨn təhrun nuvəniən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, in təmki nɨrə rəha sakrifais kəni muvən kəni mol nɨrə təfələfəl=pən e rəhn-kapə bokɨs u. Noliən əha, in nəmtətiən təuvɨr kəti, iətəm tətəgətun məmə nətəmimi okotəkeikei mohmɨs o rəhalah noliən tərah mɨn. Mətəu e nɨmɨsiən rəha sakrifais iətəm nɨrə in nəmtətiən lan, in tatɨlpɨn niəməha rəha Uhgɨn.§ Eks 25:17-22; Hip 4:16 Mətəu ko iəsəniən natimnati mɨn u, mətei əlkələh.
Nian kəmotəlɨn vivi rəfin natimnati mɨn u, pris mɨn kotəhrun nuvəniən imə miet e nəuan iətəm tətaupən nian ilah kautol uək rəha nəfakiən.* Nam 28:2-4 Mətəu pris asoli agɨn, in əmə təhrun nuvəniən imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. Mətəu ko təsuvəniən nian rəfin. Lev 16:2 In təhrun nuvəniən nian kətiəh əmə e nu mɨn rəfin. Lev 16:34 Kəni nian in tatuvən, in təkeikei mos nɨrə, kəni mol sakrifais lan o noliən tərah rəhan,§ Lev 16:3,11,14; Hip 5:3 kəni matɨg mol mɨn o noliən tərah rəha nətəmimi,* Lev 16:15 iətəm ilah kotəruru məmə kautol təfagə tərah.
Kəni e natimnati mɨn u, Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəgətun məmə, nian Nima Tapolɨn Asim aupən təmətəhtul əhanəh, kəni suaru Luk 23:45; Jon 14:6; Hip 10:19-20 tɨkə əhanəh o tah o nuvəniən e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. In təhmen əmə e narmɨ nati kəti Hip 10:1-2 iətəm tətəgətun e nian u iətəm kotatɨg lan u rəueiu. Natimnati mɨn iətəm pris mɨn kautəfən kəm Uhgɨn, mautol sakrifais lan kəm in,§ Hip 5:1; 8:3 natimnati mɨn u, kəsotəhmeniən o nələhu əhruahruiən nɨki nətəmimi nətəm kəutəhuva o nəfakiən. 10 Mətəu-inu nəfakiən əuas aupən, in tətəgətun əmə suaru mɨn iətəm kautəni pɨk noliən rəha nauəniən* Lev 11:2-23 mɨne nəmnɨmiən Nam 6:3; Kolosi 2:16 mɨne neikuasiən. Lev 11:25,28,40 Natimnati mɨn u, ilah nati rəha nɨpətɨtəmi əmə. Mətəu noliən mɨn əha, ilah katipə fɨgəm əmə kəti rəha nətəmimi, matuvən mətəuarus=pən nian Uhgɨn otəuhlin natimnati mɨn rəfin kəhuva motɨvi mɨn.§ “Nian Uhgɨn otəuhlin natimnati mɨn rəfin kəhuva motɨvi mɨn” tətəghati e nian Krɨsto təmɨmɨs o noliən tərah.
Nɨmɨsiən rəha Iesu
in sakrifais kəti iətəm in təuvɨr mapirəkɨs agɨn
11 Mətəu rəueiu əha, Krɨsto tɨnuva rəkɨs, kəni in pris asoli agɨn iətəm təməmki natimnati təuvɨr mɨn, mɨnuva.* Hip 10:1 Kəni in təmuvən imə e Nima Tapolɨn Asim iətəm təuvɨr təhmɨn mɨn, mapirəkɨs iətəm təmaupən. Hip 8:2; 9:24 Nimə əha, in səniəmə nati kəti iətəm nətəmimi kəmotol, kəni səniəmə nati kəti rəha nəhue nɨftəni u. 12 Nian Krɨsto təmuvən imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, təməsuvəniən e nu mɨn rəfin, təhmen e pris asoli agɨn mɨn aupən kəmautol. In təmol mau kətiəh əmə, kəni təhmen, mətəu-inu in təsosiən nɨra nəni mɨne nɨra kau muvən imə məmə otos rəkɨs təfagə tərah. Kəpə, in təmos aru əmə nɨran, muvən imə, kəni in əmə təmətəou nəhmtɨtah mɨtɨs itah e təfagə tərah mɨn. Rom 3:25
13 E noliən rəha nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən aupən, kəmol=pən nɨra nəni mɨne kau, uə nəuanəhmtau e kau iətəm kəmuvan əhtuv e oltə, kol=pən e iətəmi kəti iətəm tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn məmə nɨpətɨn taruətuəh, namɨkmɨkiən tɨkə lan. 14 Mətəu nɨra Iesu§ 1Pitə 1:2,18-19 in tatos nəsanəniən asoli tapirəkɨs natimnati mɨn u.* Hip 10:4 Krɨsto in təmol aru sakrifais lan, e nəsanəniən rəha Narmɨn iətəm tətatɨg itulɨn. In sakrifais kəti iətəm təhruahru agɨn, nərahiən kəti tɨkə lan. Tol lanəha, kəni nɨran in tatos nəsanəniən, təhmen o nafəliən nɨkitəmah Sek 13:1; Hip 10:2,22; 1Jon 1:7 o noliən mɨn iətəm kotəhrun niti-pəniən itəmi e nɨmɨsiən, məmə itəmah onəkotəfaki əmə kəm Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh. Tait 2:14
15 O natimnati mɨn u iətəm Iesu təmol, in suaru o nosiən nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən.§ Luk 22:20 Uhgɨn təmauɨn e nətəmimi rəhan, kəni məni əskasɨk kəm lah məmə natimnati təuvɨr mɨn u, in rəhalah. Kəni natimnati mɨn u, ko kəsohkəiən nian kəti,* Hip 10:34 mətəu okəutatɨg itulɨn. Ilah okotos natimnati mɨn u, mətəu-inu rəueiu nɨmɨsiən rəha Krɨsto in tɨnətəou rəkɨs nəhmtɨ təfagə tərah rəha nətəmimi mɨn u nətəm kəmotatgəhli Lou rəha nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən iətəm təmaupən matɨg.
16 Nəmə Iesu təsɨmɨsiən lanəha, kəni rəhan nətəmimi okəsotosiən natimnati təuvɨr mɨn iətəm in təməniəkɨs məmə rəhalah. Mətəu-inu nəmə iətəmi kəti tol nəniəskasɨkiən kəti məmə rəhan natimnati otuvən o iətəmi pɨsɨn kəti nian in otɨmɨs, kəni iətəmi u in otəkeikei mɨmɨs pɨpɨm, konu nəniəskasɨkiən rəhan in otətatɨg mətəmiəgəh. 17 Nəniəskasɨkiən kəti tol lanəha, təsatɨgiən məsəmiəgəhiən nian iətəmimi təməni tətatɨg əhanəh. Rəhan nəniəskasɨkiən in otətatɨg matəmiəgəh əmə nian in tɨnɨmɨs rəkɨs. 18 O natimnati mɨn u, e nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən aupən, nɨra nati miəgəh kəti təkeikei maiəh, təgətun məmə nati kəti təmɨmɨs, kəni otol məmə nəniəskasɨkiən in tətəmiəgəh mətatɨg.
19 Tol lanəha, nian Mosɨs in təməni pətɨgəm rəkɨs nəghatiən mɨn rəfin rəha Lou kəm nətəmimi, kəni uərisɨg lan, in təmos nɨmeimei sipsip kəmol tərarəuv mɨne nəhlmɨ nɨgi u hisop, məuveri=pən e nɨra nətɨ kau mɨne nɨra nəni mɨne nəhu, kəni morarəgrəg=pən nɨrə e nauəuə rəha Lou mɨne nətəmimi mɨn. Eks 24:6-8 20 Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Inu nɨra nati miəgəh kəti iətəm təmɨmɨs o noliən nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən rəha Uhgɨn tətatɨg mətəmiəgəh. Kəni itəmah nəkotəkeikei mautɨsiai, mautol nəuian.” Eks 24:8; Luk 22:20 21 E noliən kətiəh əmə, Mosɨs təmol=pən nɨrə e Nima Tapolɨn Asim mɨne natimnati mɨn iətəm kəmos o nəfakiən. 22 Lou tətəni məmə pris otəkeikei matol=pən nɨrə e natimnati tepət, iuəkɨr natimnati rəfin, məmə ilah okotasim. Kəni nəmə nɨrə təsaiuiən ohni, kəni Uhgɨn ko təsafəliən təfagə tərah.§ Lev 17:11
23 Tol lanəha, nɨrə rəha noliən sakrifais, in təmaiəh o noliən natimnati mɨn u kotasim. Mətəu Nima Tapolɨn Asim mɨne natimnati mɨn rəhan əha ikɨn, ilah narmɨ natimnati mɨn əmə* Hip 8:5 iətəm tatəpsen=pən natimnati iətəm kəutatɨg e negəu e neai. Mətəu nəfakiən o natimnati iətəm tol nɨpətɨ nati agɨn mɨn, iətəm kəutatɨg e negəu e neai, nɨra nati miəgəh təsəhmeniən o noliən ilah kotasim. Okəkeikei kol sakrifais kəti iətəm təuvɨr mapirəkɨs. 24 Iesu in təsuvəniən imə e Ikɨn Tasim Ikɨn rəha nəhue nɨftəni u, iətəm nətəmimi əmə kəmotol. Nimə kəha, in narmɨ nati əmə rəha Ikɨn Tasim Ikɨn pəhriən əpəha ilɨs e negəu e neai. Mətəu Iesu təmuvən e negəu e neai, kəni rəueiu əha in tətəhtul e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nɨmɨsiən rəhan in sakrifais rəhatah matos nɨmeitah. 1Jon 2:1; Rom 8:34
25 Kəni nian Iesu təmol aru sakrifais e rəhan nəmiəgəhiən, in rəhan noliən tol pɨsɨn e pris asoli agɨn u aupən. E nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən u aupən, pris asoli agɨn otəkeikei muvən imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn kəni mos nɨra nati miəgəh, səniəmə nɨran aru, mol sakrifais lan. Təkeikei matol lanəha e nu mɨn rəfin. Mətəu Krɨsto təmuvən e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn e negəu e neai, təmos aru nɨran kəni mol sakrifais lan mau kətiəh əmə kəni tɨnəhmen. 26 Nəmə Krɨsto təmatol sakrifais lanəha e nu mɨn rəfin, təhmen e pris mɨn u aupən, in otəkeikei mətəu nahməiən nian tepət tətuəuin e nian Uhgɨn təmol nɨftəni. Mətəu rəueiu, kitah kɨnotatɨg e naunun nian, in təmiet pətɨgəm=pa mau kətiəh əmə, Hip 9:12,28 məmə otol aru sakrifais e rəhan nəmiəgəhiən o nos rəkɨsiən təfagə tərah. Kəni rəhan sakrifais, in naunun.
27 Kitah nətəmimi, Uhgɨn tɨnələhu nian əhruahru rəhatah kətiəh kətiəh məmə okohmɨs lan, mau kətiəh əmə. Kəni uərisɨg lanko, in otakil rəhatah noliən mɨn.§ 2Kor 5:10 28 Kəni Krɨsto təmol aru sakrifais lan, mau kətiəh əmə,* Hip 7:27; 9:12,26; 10:10 məmə in otatipə e təfagə rəha nətəmimi tepət. Aes 53:12 Kəni uərisɨg, nian otatɨtəlɨg=pa mɨn, Mat 16:27 in otəsuvaiən mɨn o nos rəkɨsiən təfagə tərah. Kəni nətəmimi nətəm kəutəhtahnin, nəumɨs tus ilah ohni, ilah u, Krɨsto otəsuva mɨniən məmə in otakil ilah, mətəu otuva mɨn məmə in otosmiəgəh ilah.§ 2Tim 4:8

*9:2 Eks 25:8,9

9:2 Eks 26:33,34

9:2 Eks 25:31-40; Jon 8:12; Nəh 1:20

§9:2 Eks 25:23-29; Jon 6:35,48

*9:3 Eks 26:31-33

9:4 Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən u, in “Covenant Box,” uə “Bokɨs we i Saen blong Promes.” Eks 25:10-22

9:4 E nian rəha Mosɨs, Uhgɨn təməfən pɨret təmsɨpən e neai, nərgɨn u mana. Eks 16:31-33; Jon 6:48-51.

§9:4 Nam 17:1-10

*9:4 Eks 31:18

9:5 Jerəb mil u ilau, kətəni məmə Jerəb mil rəha Nəhagəhagiən, mətəu-inu nəhagəhagiən asoli rəha nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg e nəlugɨn e lau. Nian nəuvein ilau katuos nəhagəhagiən rəha Uhgɨn mətian əha kəti. (Esik 1:4-21; 10:9-22; Sam 18:10)

9:5 Ikɨn Katɨlpɨn Niəməha rəha Uhgɨn Ikɨn, inko, rəhn-kapə Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən ilɨs ikɨn. Ikɨn əha, nəhagəhagiən asoli rəha nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg ikɨn. Nətəmimi kotəruru nuvəniən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn məmə okeruh nati mɨn u, mətəu pris asoli agɨn əmə. Kəni in təsuvəniən nian rəfin. Nian kətiəh əmə e nu kətiəh tatuvən. Pris asoli agɨn təhrun nuvəniən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, in təmki nɨrə rəha sakrifais kəni muvən kəni mol nɨrə təfələfəl=pən e rəhn-kapə bokɨs u. Noliən əha, in nəmtətiən təuvɨr kəti, iətəm tətəgətun məmə nətəmimi okotəkeikei mohmɨs o rəhalah noliən tərah mɨn. Mətəu e nɨmɨsiən rəha sakrifais iətəm nɨrə in nəmtətiən lan, in tatɨlpɨn niəməha rəha Uhgɨn.

§9:5 Eks 25:17-22; Hip 4:16

*9:6 Nam 28:2-4

9:7 Lev 16:2

9:7 Lev 16:34

§9:7 Lev 16:3,11,14; Hip 5:3

*9:7 Lev 16:15

9:8 Luk 23:45; Jon 14:6; Hip 10:19-20

9:9 Hip 10:1-2

§9:9 Hip 5:1; 8:3

*9:10 Lev 11:2-23

9:10 Nam 6:3; Kolosi 2:16

9:10 Lev 11:25,28,40

§9:10 “Nian Uhgɨn otəuhlin natimnati mɨn rəfin kəhuva motɨvi mɨn” tətəghati e nian Krɨsto təmɨmɨs o noliən tərah.

*9:11 Hip 10:1

9:11 Hip 8:2; 9:24

9:12 Rom 3:25

§9:14 1Pitə 1:2,18-19

*9:14 Hip 10:4

9:14 Sek 13:1; Hip 10:2,22; 1Jon 1:7

9:14 Tait 2:14

§9:15 Luk 22:20

*9:15 Hip 10:34

9:19 Eks 24:6-8

9:20 Eks 24:8; Luk 22:20

§9:22 Lev 17:11

*9:23 Hip 8:5

9:24 1Jon 2:1; Rom 8:34

9:26 Hip 9:12,28

§9:27 2Kor 5:10

*9:28 Hip 7:27; 9:12,26; 10:10

9:28 Aes 53:12

9:28 Mat 16:27

§9:28 2Tim 4:8