7
Melkisɨtek
Suah u, Melkisɨtek,* Jen 14:17-20 in kig rəha Salem, Nərgɨn əha, Salem, in nərgɨn əuas rəha Jerusɨləm aupən. Nərgɨn əha, Salem, nɨpətɨn u “nəməlinuiən.” kəni in pris rəha Uhgɨn u Ilɨs Pɨk Agɨn. Aupən, nian Epraham təmuvən e nəluagɨniən ilah kig mɨn, kəni in təmol win e lah. Kəni in mɨnɨtəlɨg mɨnətuva. Melkisɨtek, in təmuvən meruh Epraham e suaru, kəni in təməfaki mətapuəh=pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman e nəuvɨriən kəm Epraham. Kəni Epraham, təmos rəkɨs tait Tait u məmə: Nəmə iətəmi kəti tatos nati ilah ten, nəmə pɨkəh uə nəuanɨgi uə məni, kəni tos rəkɨs kətiəh e natimnati ten konu məmə təfən kəm Uhgɨn uə kəm iətəmi kəti, nati kətiəh konu kəutəni məmə “tait.” e rəhan natimnati mɨn iətəm təmol win lan e nəluagɨniən, kəni məfən kəm Melkisɨtek. Melkisɨtek u, nɨpətɨ nərgɨn konu, “Kig rəha Nəhruahruiən.” Kəni nərgɨn kəti mɨn u, kətauɨn lan məmə Kig rəha Salem, nɨpətɨn u məmə, “Kig rəha Nəməlinuiən.” Nauəuə Rəha Uhgɨn təməsəghatiən e rəhan tatə mɨne mamə mɨne nəuanɨləuɨs mɨn. Kəni təsəniən nian təmair lan, mɨne nian iətəm təmɨmɨs lan. Təhmen əmə məmə in təməsɨmɨsiən, in tatol əhanəh uək rəha pris. Tol lanəha, nəkeruh məmə in təhmen nəuvetɨn e Nətɨ Uhgɨn u in pris itulɨn kəti.§ Sam 110:4
Nɨkim təhti-to Melkisɨtek. In iətəmi asoli kəti. Nati əpnapɨn məmə tɨpɨtah u Epraham in iətəmi asoli, mətəu in təmətɨsiai pɨk Melkisɨtek, mətəfən rəhan tait kəm in rəha natimnati mɨn iətəm təmol win lan e nəluagɨniən.* Jen 14:20 Kitah kotəhrun məmə, e nu mɨn rəfin, nətəm Isrel ilah kotəkeikei mautəfən rəhalah tait kəm nəuanɨləuɨs mɨn rəha Lifai, ilah u pris mɨn, təhmen=pən əmə məmə inu Lou rəha Uhgɨn tətəni mɨne. Nati əpnapɨn məmə pris mɨn əha ilah mɨn nəuanɨləuɨs mɨn rəha Epraham, təhmen e nətəmimi mɨn rəfin rəha Isrel, mətəu pialah mɨn u nətəm Isrel, kotəkeikei mautəfən tait kəm lah.
Melkisɨtek u, in səniəmə nəuanɨləuɨs kəti rəha Lifai. Mətəu in təmos tait mɨn u rəha natimnati rəha Epraham. Kəni in təməfaki=pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman e nəuvɨriən rəhan Jen 14:19,20 kəm Epraham u, Uhgɨn təməfən rəhan nəniəskasɨkiən kəm in. Kəni təhruahru agɨn məmə iətəmimi iətəm tatos nərgɨn asoli otəfaki məmə Uhgɨn otəhlman e nəuvɨriən tatuvən e iətəmimi iətəm ləhtəni əmə lan. Kəni pris mɨn nətəm kautos tait u, ilah nətəmimi əmə, nətəm okəmanohmɨs. Mətəu Melkisɨtek u, in tatos tait, kətəni məmə in tətəmiəgəh. Kətəni məmə Melkisɨtek tətəmiəgəh mətəu inu Nauəuə Rəha Uhgɨn təsəniən məmə təmɨmɨs nian kəti mɨne. Hip 7:3§ Hip 5:6 Epraham təmətəou rəhan tait tatuvən kəm Melkisɨtek lanəha, kəni kəhrun nəniən məmə Lifai iətəm tatos tait rəha Isrel, in mɨn təməfən tait kəm Melkisɨtek mətəu-inu Lifai in mipɨn tərah rəha Epraham. 10 Mətəu-inu nian Melkisɨtek təmeruh Epraham, Lifai təməsair əhanəhiən. Mətəu nian Epraham təmətəou lanəha tait tuvən kəm Melkisɨtek, in təhmen əmə məmə rəhan u nəuanɨləuɨs, Lifai, in mɨn təmətəou=pən tait kəm Melkisɨtek, mətəu-inko in tɨnətatɨg rəkɨs e nɨpətɨ rəhan kəha.* Nati kɨsɨl kəhləgətun məmə Melkisɨtek in ilɨs tapirəkɨs pris mɨn u nəuanɨləuɨs rəha Lifai. Kətiəh u, Melkisɨtek in təməsɨmɨsiən, tətəmiəgəh əmə. Keiu u, tɨpɨ Lifai u Epraham, in təmatəfən tait rəhan kəm Melkisɨtek. Kɨsɨl u, Melkisɨtek təməfaki=pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman e nəuvɨriən rəhan kəm Epraham, mətəu səniəmə Epraham təməfaki=pən rəha Melkisɨtek.
Krɨsto təhmen e Melkisɨtek
11 Pris mɨn rəfin rəha Isrel kəmotsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Lifai. Uhgɨn təməni məmə pris mɨn kəha okautol natimnati pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəni uək rəhalah, in nəukətɨ Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm nətəm Isrel. Mətəu uək mɨn rəfin iətəm pris mɨn kəmotol, kəsotəhmeniən Hip 7:18,19; 8:7 o noliən rəfin natimnati iətəm Uhgɨn tolkeikei e nətəlɨgiən mɨne nɨki nətəmimi. Hip 10:1 Tol lanəha, pris kəti mɨn təkeikei muva. In təsɨsɨpəniən e nəuanɨləuɨs rəha Lifai mɨne Eron,§ Nian Uhgɨn təməfən Lou kəm Mosɨs, təməni məmə pris mɨn rəfin okohiet e nəuanɨləuɨs rəha Lifai. Eron in təmsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Lifai, kəni in təmaupən pris asoli agɨn rəha Isrel. mətəu-inu uək rəha pris mɨn əha təsəhmeniən. Kəpə. Pris pɨsɨn kəti təkeikei muva iətəm in təhmen e Melkisɨtek. 12 Nian noliən rəha nɨtəpɨniən pris tətəuhlin, kəni Lou okəkeikei kəuhlin mɨn. 13 Otəkeikei mol lanu lan mətəu-inu, kitah kəutəghati e Iərmənɨg rəhatah, iətəm təmsɨpən e nəuanɨləuɨs pɨsɨn kəti iətəm iətəmi kəti tɨkə e nəuanɨləuɨs əha təmol uək e oltə təhmen e pris kəti. 14 Kitah kɨnotəhrun rəkɨs məmə Iərmənɨg rəhatah in təmsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Juta,* Jen 49:10; Mat 1:3; 2:6; Nəh 5:5 kəni nian Lou rəha Mosɨs təmətəghati e uək rəha pris mɨn, in təməsəghati agɨniən e nəuanɨləuɨs u.
15 Mətəu təuvɨr əmə, mətəu-inu kitah kinotəhrun məmə pris kəti mɨn təmuva rəkɨs, iətəm təhmen e Melkisɨtek. 16 Lou təməni məmə pris mɨn kotəkeikei motsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Lifai, kəni nati əpnapɨn Iesu təsɨsɨpəniən e nəuanɨləuɨs əha, mətəu in təmuva pris kəti. Kəni in təmos uək rəha pris e nati kəti iətəm təsanən mapirəkɨs Lou, mapirəkɨs nəuanɨləuɨs rəha Lifai. In təmos uək rəha pris e nəsanəniən rəha nəmiəgəhiən u rəhan iətəm naunun tɨkə. Jon 1:4; 5:26; Hip 7:25 17 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Ik pris kəti təhmen e Melkisɨtek Jen 14:18; Sam 110:4; Sek 6:13; Hip 5:6,10; 6:20; 7:1-22 aupən,
kəni ik onatol uək rəha pris nian rəfin,
matuvən matuvən naunun tɨkə.”
18 Kəmələhu kalɨn Lou aupən, mətəu-inu rəhan nəsanəniən tɨkə, in təsasiruiən, ko təsoliən nati kəti.§ Rom 8:3; Kəl 3:21; Hip 9:9; 10:1 19 Mətəu-inu Lou əha, təruru nələhu əhruahruiən nati kəti.* Rom 3:20 Kəni rəueiu əha, noliən pɨsɨn kəti iətəm təuvɨr mapirəkɨs, in tɨnos nɨmein, məmə kitah okotələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən lan. Kəni in suaru rəhatah u, o nuvəniən iuəkɨr o Uhgɨn. Hip 4:16; 10:22; Jem 4:8
20 Uhgɨn təməni əskasɨk məmə Krɨsto in otol uək rəha pris matuvən matuvən naunun tɨkə, kəni təmos nonauvɨl ohni, məmə rəhan nəghatiən otəfɨgəm. Mətəu təməsosiən nonauvɨl lanəha o pris mɨn aupən. 21 Mətəu Uhgɨn təmos əmə nonauvɨl nian Iesu təmuva pris. Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iərmənɨg təmos nonauvɨl kəti,
kəni ko otəsəuhliniən nətəlɨgiən rəhan. 1Saml 15:29; Mal 3:6
In tətəni məmə,
‘Ik onəkol uək rəha pris nian rəfin,§ Sam 110:4; Hip 5:6; 6:20; 7:17
matuvən matuvən naunun tɨkə.’ ”
22 Uhgɨn təmos nonauvɨl lanəha, matol məmə Iesu tuva mol suaru iətəm tatol kitah kotəhrun əsas məmə nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən in təuvɨr, mapirəkɨs nəniəskasɨkiən u aupən.* Luk 22:20; Hip 8:6; 12:24
23 Aupən, pris mɨn ilah tepət, mətəu-inu kətiəh tol uək matuvən matuvən mɨmɨs ko, kəti tos nɨmein, mol uək matuvən matuvən, mɨmɨs mautol əmə lanəha. Ilah kəsotol itulɨniən uək. 24 Mətəu Iesu, in otos uək rəha pris rəhatah matuvən matuvən naunun tɨkə, mətəu-inko, in tətatɨg itulɨn. 25 Tol lanəha, in təhrun nosmiəgəh itulɨn agɨniən itah u, kotɨlpɨn itah min məmə kəhuvən o Uhgɨn, mətəu-inu in tətəmiəgəh itulɨn mətəghati rəhatah lan kəm Uhgɨn. Rom 8:34; 1Jon 2:1
26 O nati u inu, in pris asoli agɨn Hip 2:17; 4:14; 6:20; 8:1 iətəm in təhmen o nasiruiən e tah. In tasim, kəni məhruahru vivi, in təsoliən noliən tərah. In tol pɨsɨn agɨn e nətəm kautol təfagə tərah, kəni in ilɨs tapirəkɨs ilah əpəha e negəu e neai. 27 In tol pɨsɨn e pris asoli agɨn mɨn u aupən. Nian rəfin, e nian ilah kautol sakrifais rəha nian əha, kotəkeikei motaupən mautol sakrifais o nafəl rəkɨsiən təfagə tərah rəhalah.§ Lev 9:8; 16:6, Uərisɨg lanko, ilah kəpanotol mɨn sakrifais kəti mɨn, o nafəl rəkɨsiən təfagə tərah rəha nətəmimi mɨn.* Lev 9:15; 16:15; Hip 5:1,3 Mətəu nian Iesu tategəhan məmə in otol sakrifais aru e rəhan nəmiəgəhiən, o noliən tərah mɨn rəha nətəmimi, Efəs 5:2 kəni mau kətiəh əmə Rom 6:10; Hip 9:12,26,28; 10:10; 1Pitə 3:18 in təhmen məuaou. 28 Lou in tətəfəri pris mɨn nətəm kəsotəhmeniən.§ Hip 5:1-2 Mətəu nonauvɨl rəha Uhgɨn, iətəm tatuərisɨg e Lou, in tətəfəri Nətɨn u,* Hip 1:2 iətəm təuvɨr məhmen agɨn Hip 2:10 o noliən uək u, matuvən naunun tɨkə.

*7:1 Jen 14:17-20

7:1 Nərgɨn əha, Salem, in nərgɨn əuas rəha Jerusɨləm aupən. Nərgɨn əha, Salem, nɨpətɨn u “nəməlinuiən.”

7:2 Tait u məmə: Nəmə iətəmi kəti tatos nati ilah ten, nəmə pɨkəh uə nəuanɨgi uə məni, kəni tos rəkɨs kətiəh e natimnati ten konu məmə təfən kəm Uhgɨn uə kəm iətəmi kəti, nati kətiəh konu kəutəni məmə “tait.”

§7:3 Sam 110:4

*7:4 Jen 14:20

7:6 Jen 14:19,20

7:8 Kətəni məmə Melkisɨtek tətəmiəgəh mətəu inu Nauəuə Rəha Uhgɨn təsəniən məmə təmɨmɨs nian kəti mɨne. Hip 7:3

§7:8 Hip 5:6

*7:10 Nati kɨsɨl kəhləgətun məmə Melkisɨtek in ilɨs tapirəkɨs pris mɨn u nəuanɨləuɨs rəha Lifai. Kətiəh u, Melkisɨtek in təməsɨmɨsiən, tətəmiəgəh əmə. Keiu u, tɨpɨ Lifai u Epraham, in təmatəfən tait rəhan kəm Melkisɨtek. Kɨsɨl u, Melkisɨtek təməfaki=pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman e nəuvɨriən rəhan kəm Epraham, mətəu səniəmə Epraham təməfaki=pən rəha Melkisɨtek.

7:11 Hip 7:18,19; 8:7

7:11 Hip 10:1

§7:11 Nian Uhgɨn təməfən Lou kəm Mosɨs, təməni məmə pris mɨn rəfin okohiet e nəuanɨləuɨs rəha Lifai. Eron in təmsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Lifai, kəni in təmaupən pris asoli agɨn rəha Isrel.

*7:14 Jen 49:10; Mat 1:3; 2:6; Nəh 5:5

7:16 Jon 1:4; 5:26; Hip 7:25

7:17 Jen 14:18; Sam 110:4; Sek 6:13; Hip 5:6,10; 6:20; 7:1-22

§7:18 Rom 8:3; Kəl 3:21; Hip 9:9; 10:1

*7:19 Rom 3:20

7:19 Hip 4:16; 10:22; Jem 4:8

7:21 1Saml 15:29; Mal 3:6

§7:21 Sam 110:4; Hip 5:6; 6:20; 7:17

*7:22 Luk 22:20; Hip 8:6; 12:24

7:25 Rom 8:34; 1Jon 2:1

7:26 Hip 2:17; 4:14; 6:20; 8:1

§7:27 Lev 9:8; 16:6,

*7:27 Lev 9:15; 16:15; Hip 5:1,3

7:27 Efəs 5:2

7:27 Rom 6:10; Hip 9:12,26,28; 10:10; 1Pitə 3:18

§7:28 Hip 5:1-2

*7:28 Hip 1:2

7:28 Hip 2:10