4
Noliən rəha nuvaiən iuəkɨr o nəhue nɨftəni, uə Uhgɨn
?Nak u nəukətɨ nəməuiən mɨne norgəhuiən rəhatəmah? Natimnati mɨn əha kəutəhuva mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei nətəuiən təuvɨr e nɨpətɨtəmah, kəni nətəlɨgiən mɨn əha rəha nətəuiən təuvɨr, ilah kəutəluagɨn e nɨkitəmah kətiəh kətiəh məmə okəhuva nətəmi asoli mɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Rom 7:23 Nɨkitəmah tatuvən o natimnati rəha iətə-pɨsɨn, mətəu nəsotosiən, kəni nautorgəhu məutəməu ohni. Nautolkeikei natimnati nəuvein, mətəu nəsotosiən. Kəni məta onəkohamu nətəmimi ohni. Nəsotosiən natimnati mətəu-inu nəsotətapuəhiən lan o Uhgɨn. Kəni nian nəkotətapuəh lan, mətəu nəsotosiən, mətəu-inu nəmotətapuəh lan e nətəlɨgiən tərah məmə otol itəmah aru əmə nəkotətəu təuvɨr lan.
Itəmah nəmotəpəh Uhgɨn kəni mautohtəu=pən natimnati rəha nəhue nɨftəni, təhmen e pətan iətəm təsɨsiaiən rəhan iərman, məpəh kəni mətɨtəu=pən əpnapɨn əmə nəman. Nəkotəhrun uə kəpə məmə, iətəmimi iətəm tolkeikei pɨk natimnati rəha nəhue nɨftəni, in tətəməki e Uhgɨn. Kəni iətəmimi kəti iətəm tatɨtəpɨn məmə otolkeikei natimnati rəha nəhue nɨftəni, in tətuva məmə in tɨkɨmɨr rəha Uhgɨn. Rom 8:7; 1Jon 2:15 Kəni nəghatiən u rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn səniəmə nəghatiən əpnapɨn əmə. Tətəni məmə, “Uhgɨn tolkeikei pɨk məmə nɨkitah iətəm in təməfa kəm tah, otolkeikei pɨk in matuvən əmə ohni.” Mətəu Uhgɨn tətəfa əuau rəhan nəuvɨriən tətuva kəm tah məmə otasiru e tah. Kəni tol lanəha, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Uhgɨn tətahtɨpəsɨg e nətəmimi mɨn u kəutəfəri,
mətəu tətəfən rəhan nəuvɨriən kəm nətəmimi mɨn u kautosiahu rəhalah nətəlɨgiən.” Prov 3:34; 1Pitə 5:5
Kəni tol lanəha, otosiahu itəmah kəni mautol nəuia Uhgɨn. Otəhtul əskasɨk nian Setən tətuva mətəfən-əfən kəm təmah, kəni in otaiu muvən isəu o təmah. Efəs 6:12 Əhuvən iuəkɨr o Uhgɨn, kəni in otuva iuəkɨr o təmah. Itəmah u nol təfagə tərah, otafəl nəhlmɨtəmah. Kəni itəmah u rəhatəmah nəhtuliən keiu, otol nɨkitəmah tuva kətiəh məhruahru. Aes 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7 Təuvɨr məmə nɨkitəmah otahmə məpəou, kəni nəkotasək əfəməh o rəhatəmah təfagə tərah. Otəuhlin rəhatəmah naləhiən otuva nasəkiən, kəni rəhatəmah nagiəniən otuva mɨsiu. 10 Otosiahu rəhatəmah nətəlɨgiən tuvən kəm Iərmənɨg, kəni in otəfəri itəmah. Job 5:11; 1Pitə 5:6
11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Sotəni rahiən itəmah mɨn. Nəmə iətəmi kəti tətəghati rah e pian kəti, uə in tətələhu nəghatiən kəti məmə in təmol təfagə tərah kəti,* Nəghatiən u rəha Jemɨs nɨpətɨn təsəniən məmə kitah okəsotəgətuniən təfagə tərah rəha nətəmimi. Nəghatiən mɨn tepət e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə kitah kotəkeikei motəgətun təfagə tərah rəha nətəmimi məmə okohiet rəkɨs lan. Mətəu kotəkeikei motol e nətəlɨgiən təuvɨr. Kəl 6:1; Luk 17:3; 2Tim 3:16; Jem 5:20; Kəl 5:21; 1Təs 5:14; 2Təs 3:15; Tait 3:10. kəni iətəmi kəha, in tətəni rah lou “lou” e fes u tətəghati e “lou rəha nolkeikeiən.” Eruh e Jemɨs 2:8. mətələhu nəghatiən məmə lou təsəhmeniən məmə otol rəhan uək, uə lou in nati əpnapɨn əmə. Kəni nian nəkotələhu=pən lou məmə in təsəhmeniən, itəmah nəsotohtəu-pəniən lou, mətəu nəmotəri motəharəg-pəri e lou, kəni məsotatɨg ahgəliən lou. 12 Uhgɨn əmə in təməfa lou, kəni in əmə tətakil nətəmimi mətələhu nəghatiən lan. Kəni in təhrun nosmiəgəhiən, kəni məhrun nərəkɨniən. ?Mətəu itəmah, nɨkitəmah təhti məmə itəmah Uhgɨn mɨn, məmə nəkotakil təfagə tərah mɨn rəha piatəmah mɨn motəni pətɨgəm nalpɨniən rəhalah? !Kəpə! Rom 2:1; 14:4
Nəghatiən əfəri
13 Otətəlɨg-to, itəmah nətəmimi nəutəni məmə, “Rəueiu uə olauɨg, kəhuvən itaun u uə taun əha, motatɨg o nu kəti, motol bɨsnɨs ikɨn, kəni motol məni.” 14 ?Nəkotəhra motəhrun məmə nak otuva olauɨg? ?Nəmiəgəhiən rəhatəmah in nak? Itəmah nəkotəhmen e nahnɨgəm iətəm otəmanɨkə mɨn. Sam 39:5,11; Prov 27:1 15 Mətəu nəghatiən iətəm təhruahru məmə onəkotəni in tol lanu, nəkotəkeikei motəni məmə, “Nəmə in nəuia Iərmənɨg pəhriən, kəni iəkotatɨg kəni motol natimnati mɨn u, uə natimnati mɨn əha.” 16 Mətəu rəueiu, nəutagət əfəri məutəfəri pɨk itəmah. Kəni nəghatiən mɨn əha iətəm nautəni, ilah rəfin kotərah.
17 Tol lanəha, in təfagə tərah kəti nəmə iətəmimi təhrun nati kəti təuvɨr iətəm təkeikei mol, mətəu təsoliən. Luk 12:47

4:1 Rom 7:23

4:4 Rom 8:7; 1Jon 2:15

4:6 Prov 3:34; 1Pitə 5:5

4:7 Efəs 6:12

4:8 Aes 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7

4:10 Job 5:11; 1Pitə 5:6

*4:11 Nəghatiən u rəha Jemɨs nɨpətɨn təsəniən məmə kitah okəsotəgətuniən təfagə tərah rəha nətəmimi. Nəghatiən mɨn tepət e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə kitah kotəkeikei motəgətun təfagə tərah rəha nətəmimi məmə okohiet rəkɨs lan. Mətəu kotəkeikei motol e nətəlɨgiən təuvɨr. Kəl 6:1; Luk 17:3; 2Tim 3:16; Jem 5:20; Kəl 5:21; 1Təs 5:14; 2Təs 3:15; Tait 3:10.

4:11 “lou” e fes u tətəghati e “lou rəha nolkeikeiən.” Eruh e Jemɨs 2:8.

4:12 Rom 2:1; 14:4

4:14 Sam 39:5,11; Prov 27:1

4:17 Luk 12:47