2
Sotehiən nətəmimi nəuvein məmə ilah ilɨs kotapirəkɨs nətəmimi nəuvein
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Itəmah nəutəhatətə e Iesu Krɨsto, Iərmənɨg rəhatah iətəm ilɨs agɨn kəni katɨsiai pɨk in. Tol lanəha, təsəuvɨriən məmə nəkəuteh iətəmi kəti məmə in ilɨs, kəni mautol təuvɨr kəm in; mətəu mauteh iahu iətəmi kəti mɨn mautol tərah kəm in. Uək 10:34-35; Jem 2:9 Tol mə inu mɨne. Iətəmimi keiu kətiəuva e niməfaki rəhatəmah. Kəti tatuvən e napən təuvɨr mɨn u nəhmtɨlah tiəkɨs, mɨne nəuanati mɨn kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip. Kəni suah kəti mɨn tatuvən e napən tərah mɨn əmə. Təsəuvɨriən məmə nəkotəfən nɨsiaiən kəm iətəmimi iətəm tatuvən e napən təuvɨr mɨn, motəni=pən məmə, “Va, məharəg u ikɨn təuvɨr ikɨn.” Mətəu iətəm tatuvən e napən tərah mɨn, nəkotəni=pən kəm in məmə, “Əhtul=pən əpəha,” uə “Əharəg əmə e nɨftəni.” Nian nautol noliən tol mɨn lanəha, nauteh nətəmimi nəuvein məmə ilah ilɨs tapirəkɨs nətəmimi nəuvein mɨn, kəni nəutakil nətəmimi e rəhatəmah nətəlɨgiən tərah.
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn iətəm iəkolkeikei pɨk. Otətəlɨg-to. Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs nanrah mɨn rəha nəhue nɨftəni məmə rəhalah nəhatətəiən e Krɨsto otepət. Kəni təmɨtəpɨn mɨn ilah məmə okotos Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm təməni rəkɨs məmə rəha nətəmimi nətəm kotolkeikei in. Mat 5:3; Luk 6:20; 1Kor 1:26-28 Mətəu itəmah nəmoteh iahu nanrah mɨn. ?Mətəu nətəmimi pəh mɨn u kautol nahməiən kəm təmah, kəni mautiuvi=pən itəmah e kot? ?Nətəmi rəhalah nautə tepət, uə kəpə? Əuəh, ilah kəha. Kəni nətəmimi mɨn u kəutəghati rah e nərgɨn u ilɨs, nərgɨ Iesu iətəm rəhan u itəmah.
Lou rəha Kig iətəm tətatɨg e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Olkeikei ik kəti təhmen əmə məmə nəkolkeikei aru ik.” Nəmə nəutətəu=pən pəhriən nəghatiən u, nautol noliən əhruahru. Mat 19:19; Kəl 5:14 Mətəu təfagə tərah kəti tol lanu, nəmə nauteh nətəmimi nəuvein məmə ilah ilɨs tapirəkɨs nətəmimi nəuvein mɨn. Kəni nəghatiən rəha Lou tətəni məmə nətəmimi kautol lanəha, ilah nətəmi rəha natgəhliən Lou. 10 Tol lanəha mətəu-inu, nəmə iətəmimi kəti tətatgəhli nəghatiən kətiəh əmə rəha Lou, uə nəmə in tətatgəhli nəghatiən mɨn rəfin agɨn rəha Lou, kəni e nəhmtɨ Uhgɨn, in iol təfagə, 11 mətəu-inu, Uhgɨn u iətəm tətəni məmə, “Sakləhiən e pətan,” in Uhgɨn kətiəh əmə iətəm tətəni məmə, “Sohamuiən itəmi.” Kəni nəmə nəsotakləhiən e nɨpətan, mətəu nəmotohamu nətəmimi, itəmah nətəmimi nətəm nəmotatgəhli Lou. Eks 20:13-14; Rom 13:9
12 Nəghatiən mɨne noliən rəhatəmah otəkeikei mɨtəu=pən lou iətəm təmɨtɨs itəmah. Motol noliən rəha nətəmimi nətəm kotəhrun məmə Uhgɨn otakil ilah e lou əha. Jem 1:25; 1Pitə 2:16 13 Otol lanəha mətəu-inu nəmə itəmah nəsotasəkəhruiniən nətəmimi, kəni Uhgɨn otəsasəkəhruiniən itəmah nian in otakil nətəmimi. Mətəu nəmə itəmah nəutasəkəhruin nətəmimi, kəni Uhgɨn otasəkəhruin itəmah, kəni məni=pɨnə məmə onəsotosiən nalpɨniən e nian in otələhu=pən nəghatiən rəha nalpɨniən kəm nətəmimi. Mat 5:7; 18:21-35
Nəhatətəiən mɨne uək təuvɨr mɨn
14 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nəmə iətəmi kəti tətəni məmə tətəhatətə e Iesu Krɨsto, mətəu in təsoliən uək təuvɨr mɨn, kəni rəhan nəhatətəiən tol lanəha, ko təsosmiəgəhiən iətəmi kəha. 15 Tol mə inu mɨne. Piatah kəti uə nəuvɨnɨtah kəti, rəhan napən tɨkə, kəni nɨgɨn nauəniən təsəhmeniən. 1Jon 3:17 16 Itəmah kəti tətəni=pən kəm in məmə, “Atuvən, pəh Uhgɨn otasiru lam, kəni onəsətəpuiən, onəkauən vivi.” ?Mətəu nəmə in təsoliən nati kəti məmə otasiru lan, in təmol nati təuvɨr nak? 17 E noliən əha inəha, nəmə iətəmi kəti tatos nəhatətəiən pɨsɨn əmə, mətəu təsoliən uək təuvɨr kəti tɨtəu=pən, kəni rəhan nəhatətəiən təmɨmɨs, nɨpətɨn tɨkə.
18 Mətəu nəmə təhro iətəmi kəti otəni məmə, “Nətəmimi nəuvein kautos nəhatətəiən, kəni nətəmimi nəuvein kautol uək təuvɨr mɨn.”
Mətəu iətəni kəm ik lanu lan məmə, “Nəmə iəsehiən rəham uək təuvɨr mɨn, kəni iəsəhruniən nəmə rəham nəhatətəiən in nɨpəhriəniən, uə kəpə. Mətəu nian onəkeruh uək təuvɨr mɨn rəhak, kəni tətəgətun məmə nəhatətəiən rəhak in nɨpəhriəniən.” Kəl 5:6
19 Nətəni məmə nəhatətəiən rəham in nɨpəhriəniən mətəu-inu nətəni nɨpəhriəniən e nəghatiən u məmə, “Uhgɨn kətiəh əmə.” !Təuvɨr ohnik! Mətəu nati əpnapɨn iərmɨs mɨn, ilah mɨn kəutəni nɨpəhriəniən e nəghatiən əha, mətəu ilah kəutərəmrumɨn məutəgɨn pɨk mətəu-inu kotəhrun məmə Uhgɨn otol nalpɨniən kəm lah.
20 !Ik rəhm-kapə tɨkə! Iətəmimi iətəm tətəhatətə, mətəu təsoliən uək təuvɨr mɨn, rəhan nəhatətəiən in nɨpətɨn tɨkə. Pəh iəkəgətun ik e nati kəti iətəm otəni kəm ik məmə inu nɨpəhriəniən.
21 Nɨkim otəhti tɨpɨtah u Epraham. Uhgɨn təmeruh məmə in təhruahru e nəhmtɨn e uək iətəm təmol, mətəu-inu təmos nətɨn u Aisək, muvən mələhu-pəri e oltə. Jen 22:9-12 22 Kəni rəhan nəhatətəiən mɨne rəhan uək mɨn katuol nati kətiəh əmə, kəni rəhan nəhatətəiən təməuə e nəuan, inu rəhan uək mɨn. 23 Kəni nəghatiən u rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn təmuva mol nɨpəhriəniən, tətəni məmə, “Epraham təməhatətə e Uhgɨn, kəni Uhgɨn təməni məmə Epraham in təhruahru e nəhmtɨn o nəhatətəiən əha.” Jen 15:6 Kəni kətəni məmə niəli rəha Uhgɨn. 24 Kəni rəueiu nəkəhrun nehiən məmə, nəhatətəiən pɨsɨn əmə təsəhmeniən məmə otol nətəmimi kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nətəmimi kotəkeikei motol mɨn noliən təuvɨr mɨn, inəha noliən təuvɨr mɨn iətəm tatsɨpən e nəhatətəiən pəhriən.* Noliən təuvɨr mɨn iətəm kautsɨpən e nəhatətəiən pəhriən rəha suah kəti tətəgətun məmə rəhan nəhatətəiən in nɨpəhriəniən.
25 Kəni e noliən əha inəha, Uhgɨn təmeruh məmə Rehap u, pətan rəha suaru, in təmuva məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn o uək iətəm təmol, Jos 2; Hip 11:31 Iətəmimi mil keiu rəha Isrel kəmian oneuən əpəha Jeriko məmə oteruh vivi taun əha. Kəni Rehap u, təmateh vivi ilau, kəni mahli=pən ilau e suaru pɨsɨn kiatəlɨg mətian. 26 Nɨpətɨ iətəmimi, nəmə nəmiəgəhiən tɨkə lan, təmɨmɨs. Kəni təhmen əmə, kitah kəti iətəm tatos nəhatətəiən, mətəu təsoliən uək təuvɨr mɨn, rəhan nəhatətəiən təmɨmɨs.

2:1 Uək 10:34-35; Jem 2:9

2:5 Mat 5:3; Luk 6:20; 1Kor 1:26-28

2:8 Mat 19:19; Kəl 5:14

2:11 Eks 20:13-14; Rom 13:9

2:12 Jem 1:25; 1Pitə 2:16

2:13 Mat 5:7; 18:21-35

2:15 1Jon 3:17

2:18 Kəl 5:6

2:21 Jen 22:9-12

2:23 Jen 15:6

*2:24 Noliən təuvɨr mɨn iətəm kautsɨpən e nəhatətəiən pəhriən rəha suah kəti tətəgətun məmə rəhan nəhatətəiən in nɨpəhriəniən.

2:25 Jos 2; Hip 11:31