6
Nətəmimi rəha Iesu kəməutəhli wit
e nian rəha Sapət
(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)
Nian kəti e Sapət, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək məutohapumɨn e nasumiən mɨn rəha wit, nati kəti təhmen e rais, kəni rəhan mɨn nətəmimi kəutəhli wit nəuvein məutauɨg rəkɨs nɨlosɨn, kəni mautun. Dut 23:25
Mətəu Farəsi mɨn nəuvein kəmotagət məmə, “!Ei! Sapət u rəueiu, kəni noliən u nautol təsəhmen-pəniən e Lou. ?Təhro itəmah nautol lanko?” Jon 5:10
Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Itəmah nəsotafiniən e Nauəuə Rəha Uhgɨn, natimnati mɨn əha Kig Tefɨt təmol aupən? Ilah rəhan mɨn nətəmimi nəumɨs təmus ilah. 1Saml 21:1-6 Kəni in təmuvən imə e Nima Tapolɨn rəha Uhgɨn, təmos pɨret u iətəm pris mɨn kɨnotəfən rəkɨs kəm Uhgɨn. Kəni Lou tətəni məmə pris mɨn əmə kotəhrun nuniən, mətəu Tefɨt in təmun kəni məfən nəuvein kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okotun.” Lev 24:5-9 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəu iətarmənɨg e nian rəha Sapət.”
Iesu təmol vi iətəmimi
e nian rəha Sapət
(Mat 12:9-14; Mak 3:1-6)
Kəni e nian pɨsɨn kəti mɨn rəha Sapət, Iesu təmuvən əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən, mətəgətun nətəmimi. Kəni ikɨn əha, suah kəti əha ikɨn nəhlmɨn maru təmɨmɨs, ko təsegaruiən lan. Kəni nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne Farəsi mɨn, ilah kəutəsal məmə okoteruh mə Iesu otol vi suah u e nian rəha Sapət, pəh ilah kotəhrun nəniən mə Iesu təmatgəhli Lou.
Mətəu Iesu təməhrun əmə nətəlɨgiən rəhalah, kəni təməni=pən kəm suah u nəhlmɨn təmɨmɨs məmə, “Va, məhtul aupən.” Kəni tuvən məhtul=pən əha aupən. Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəkolkeikei məmə iəkətapuəh nati kəti o təmah. ?Təhro? ?E nian rəha Sapət, noliən nak in təhruahru e Lou məmə okol, kəhrun noliən nati təuvɨr uə kəhrun noliən nati tərah? ?Okosmiəgəh iətəmi, uə okuhamu itəmi?” 10 Kəni Iesu təməsal=pən meruh nətəmimi mɨtəlau, kəni məni=pən kəm suah u nəhlmɨn təmɨmɨs məmə, “Uahru-to e nəhlməm.” Kəni in təmuahru e nəhlmɨn, kəni nəhlmɨn təuvɨr. 11 Mətəu Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, nɨkilah nərah pɨk agɨn, kəni məutəghati-əghati kəm lah mɨn məmə okotəhro e suah kəha Iesu.
Iesu təmauɨn
e tueləf aposɨl mɨn rəhan
(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)
12 Kəni e nian mɨn əha, Iesu təmuvən əpəha ilɨs e nɨtəuət məmə otəfaki, kəni mətəfaki lapɨn mətəuarus tian. 13 Kəni tɨnian, in təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi məmə okəhuva moteruh in. Kəni in təmɨtəpɨn rəkɨs tueləf, mauɨn e nərgɨn lah məmə aposɨl mɨn. 14 Nərgɨ aposɨl mɨn u tol lanu: Saimon iətəm Iesu təmauɨn e nərgɨ vi mə Pitə, mɨne pian Antɨru, mɨne Jemɨs mɨne Jon, mɨne Fɨlɨp, mɨne Patolomiu, 15 mɨne Matiu, mɨne Toməs, mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs, mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot,* Afin-to futnot e Mat 10:4. 16 mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs, mɨne Jutəs Iskariot u iətəm təmegəhan e Iesu kəm rəhan mɨn tɨkɨmɨr mɨn. Iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Saimon, ilau u Saimon Pitə mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn pɨsɨn məmə Tateas e nauəuə rəha Matiu.
Iesu təməgətun nətəmimi kəni mosmiəgəh
nətəm kautohmɨs
(Mat 4:23-25)
17 Kəni Iesu mɨne rəhan aposɨl mɨn kəmoteiuaiu e nɨtəuət məhuva ikɨn kəti təməhli ikɨn, ilah nətəmimi rəhan mɨn tepət, mɨne nətəmimi əpnapɨn mɨn tepət, kəmotsɨpən nɨtəni Jutiə, mɨne Jerusɨləm, mɨne nɨkalkalɨ nɨtəhi Taea mɨne Saedon. 18 Ilah kəməhuva məmə okotətəu nəghatiən rəha Iesu, kəni məmə otol vi nɨmɨsiən mɨn rəhalah. Kəni in təmol vi nɨmɨsiən mɨn rəhalah. Kəni in təmol vi mɨn nətəmimi narmɨn tərah mɨn kəmotərəkɨn ilah. 19 Kəni nətəmimi nətəm kəməutəhtul təlau-təlau lan, kəmotalkut məmə okotek mətəu-inu nəsanəniən tatsɨpən lan matol vi ilah rəfin.
Nagiəniən mɨne nərahiən
(Mat 5:1-12)
20 Kəni Iesu təməsal=pən meruh rəhan mɨn nətəmimi, kəni təni=pən kəm lah məmə,
“Itəmah u nanrah mɨn, nəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən. In nəuvɨriən pəhriən mətəu-inu, itəmah nətəmimi rəha Uhgɨn, kəni in otarmənɨg e təmah.
21 Itəmah nətəm nəumɨs tatus itəmah rəueiu, nəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən. In nəuvɨriən pəhriən mətəu-inu, onəkotəni məmə, ‘Əuəh, təhmen.’
Itəmah nətəm nəutasək u rəueiu, nəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən. In nəuvɨriən pəhriən mətəu-inu onəkotaləh. Sam 126:5-6; Aes 61:3; Nəh 7:16-17
22 Onəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nətəmimi kəutəməki e təmah, kəni kəsegəhaniən e təmah məmə onəkotol nati kətiəh itəmah min ilah, kəni kətəni rah itəmah, kəni kətərəkɨn nərgɨ təmah məmə itəmah rəha iərmɨs mɨn, kəni ilah kautol noliən mɨn əha kəm təmah mətəu-inu iəu Nətɨ iətəmimi, kəni itəmah rəhak mɨn. Jon 15:19; 16:2; 1Pitə 4:14
23 E nian mɨn əha, nəkotagiən, kəni motəmako e nagiəniən mətəu-inu nətəouiən asoli rəhatəmah rəha natimnati mɨn əha tətatɨg e negəu e neai. Nɨkitəmah otagiən mətəu tɨpɨlah mɨn kəmotol noliən kətiəh əmə kəm iəni mɨn aupən ikɨn.
24 Mətəu, kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah u rəhatəmah nautə tepət rəueiu mətəu-inu, nɨnotos rəkɨs nagiəniən rəfin iətəm onəkotos,
25 Kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah nətəm nəutauən pɨk məutətəu təuvɨr lanəha rəueiu mətəu-inu, nəumɨs otəpanus itəmah.
Kəsi, nahməiən asoli otuva o təmah nətəm nəutaləh əha rəueiu mətəu-inu, onəpanotasək agɨn.
26 Kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah nian nətəmimi mɨn kautləfəri nərgɨ təmah mətəu-inu, tɨpɨlah mɨn kəməutləfəri lanəha nərgɨ iəni eiuə mɨn aupən ikɨn.”
Otolkeikei rəhatəmah mɨn tɨkɨmɨr mɨn
(Mat 5:38-48; 7:12)
27 Kəni təməni mɨn məmə, “Mətəu iətəni kəm təmah nətəm nəutətəlɨg lak motəhrun məmə, onəkotəkeikei məutolkeikei rəhatəmah tɨkɨmɨr mɨn, kəni məutol təuvɨr kəm nətəm kəutəməki e təmah, 28 kəni nian nətəmimi kəutəuiakən e təmah, mətəu itəmah onəkotəni=pən kəm Uhgɨn məmə otəfən rəhan nəuvɨriən kəm lah, kəni onəkotəfaki o nətəmimi u kautol tərah e təmah.
29 “Okəmə suah kəti tem nɨkapɨm, əfən mɨn nəven tem. Okəmə suah kəti tos rəham kot, kəni ətəhtul maru mɨn o nəfən mɨniən rəham sot. 30 Kəni əfən mɨn nati nak kəm iətəmimi kəti nəmə teasiə lam, kəni iətəmimi kəti təmos rəham nəuvein natimnati, əpəh əmə, məsətapuəhiən lan. 31 Kəni otol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin e noliən mɨn rəfin iətəm nəkotolkeikei məmə nətəmimi okotol kəm təmah. Mat 7:12
32 “Nɨkitəmah təsəhtiən məmə okləfəri itəmah nəmə itəmah nautolkeikei əmə nətəmimi mɨn u kotolkeikei əmə itəmah mətəu-inu, nətəmi kotərah mɨn, ilah mɨn kotolkeikei ilah mɨn. 33 Nɨkitəmah təsəhtiən məmə okləfəri itəmah nəmə itəmah nautol təuvɨr əmə kəm nətəmi mɨn u kautol təuvɨr əmə kəm təmah. Mətəu-inu nətəm kotərah mɨn kautol mɨn nati kətiəh. 34 Nɨkitəmah təsəhtiən məmə okəni-vivi itəmah nəmə nautegəhan e natimnati kəm nətəmi nəuvein nətəm ilah kotəhrun nalpɨn-pɨnəiən nɨtain kəm təmah. Mətəu-inu nətəmimi kotərah, ilah mɨn kəutegəhan e natimnati kəm lah mɨn məmə nian kəti kəpanos=pən mɨn nɨtain.
35 “Mətəu onəkotəkeikei məutolkeikei rəhatəmah mɨn tɨkɨmɨr mɨn, kəni mautol təuvɨr kəm lah, kəni mautegəhan=pən e natimnati u kəmotos məmə okəsotalpɨniən. Okəmə onautol lanəha, rəhatəmah nətəouiən asoli tətatɨg, kəni nəkəhuva nenətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn, mətəu-inu in tatol təuvɨr kəm nətəm kəutaumɨs mɨn, kəni matol təuvɨr mɨn kəm nətəmi u kəsotəniən məmə nɨkilah tagiən o natimnati təuvɨr u in tatol kəm lah. 36 Mətəu onəkotolkeikei nətəmimi təhmen əmə e rəhatəmah Tatə tatolkeikei nətəmimi.”
Səniən noliən rəha iətəmimi
(Mat 7:1-5,17-27; 12:34-35)
37 Kəni Iesu təməni məmə, “Onəsəniən noliən rəha iətəmimi məmə tərah, pəh kəsəniən rəham noliən məmə tərah; onəsəniən məmə suah kəti otəkeikei mos nalpɨniən o təfagə tərah rəhan, kəni pəh okəsəniən məmə ik onəkəkeikei mos nalpɨniən o təfagə tərah kəti rəham; salpɨniən malu e noliən tərah rəha iətəmimi u tatol kəm ik, kəni pəh kəsalpɨniən kalu e noliən tərah rəham. Mat 6:14 38 Ətuati, məfən kəm nətəmimi, kəni Uhgɨn otəfɨnə natimnati tepət tepət kəm ik, təhmen e kətɨm u təməri kasin-asin kargɨn təri məriauəh kəni mətauvəregɨn u okəfɨnə e nəhlməm. Okəmə nəkəfən tepət, okəfɨnə tepət kəm ik, mətəu nəmə nəkəfən təkəku əmə, okəfɨnə əmə təkəku kəm ik.” Mak 4:24
39 Kəni in təməni nəghatiən əuhlin kəti kəm lah məmə, “Iətəmi nəhmtɨn təpɨs ko təsitiən iətəmi kəti mɨn u nəhmtɨn təpɨs mɨn. !Kəsi, okiauvɨg=pən e nɨpəg asoli! Mat 15:14 40 Iətəm kətəgətun, in təsapirəkɨsiən rəhan iəgətun, mətəu iətəmi u tətətəlɨg vivi mətɨtəu=pən iəgətun e nətəlɨgiən mɨn rəfin, in otuva məhmen e rəhan iəgətun. Mat 10:24-25
41 “?Təhro nətəni nɨpɨspɨsɨ nɨgi e nəhmtɨ piam, mətəu nɨkim təsəhtiən nɨgi asoli agɨn e nəhmtəm? 42 ?Nəmə nəsəhruniən nɨgi asoli e nəhmtəm, kəni onəkəhro mos rəkɨs nɨpɨspɨsɨ nɨgi e nəhmtɨ piam? !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Aupən mos rəkɨs nɨgi asoli e nəhmtəm, kəni məhrun neruhiən nɨftəni e nəhmtɨ piam kəti.”
43 Mətəu Iesu təkeikei mətəni məmə, “Ko nɨgi katun kəti kotəsəuəiən e nɨgi kəsuniən, təhmen=pən əmə e nɨgi kəsuniən ko təsəuəiən e nɨgi katun, 44 mətəu kəhrun neruhiən nɨgi e nəuan. Ko iətəmi təsəhliən nəua nɨgi katun e nɨgi akonə, kəni ko iətəmi təsəhliən nəua nɨgi ətəhiən e nəuanɨləuɨs arfu. 45 Iətəmi təuvɨr, nɨkin təriauəh e natimnati təuvɨr mɨn, kəni in tatol natimnati təuvɨr. Kəni iətəm tərah, nɨkin təriauəh əmə e noliən tərah mɨn, kəni in tatol əmə noliən tərah; mətəu-inu e nian in tətəghati, kəni natimnati mɨn əha e nɨkin kautohiet.” Mat 7:17-20; 12:34-35
46 Kəni Iesu təməni məmə, “?Təhro nəutauɨn lak məmə ‘Iərmənɨg, Iərmənɨg,’ mətəu nəsotoliən nati iətəni? Mat 7:21 47 Pəh iəkəgətun itəmah e noliən rəha suah kəti iətəm təmuva ohniəu, kəni mətətəu nəghatiən mɨn rəhak, kəni matol natimnati mɨn iətəm iətəni ilah.
48 “Kəni in təhmen əmə e iətəmimi u təmol rəhan nimə. Təmaupən mel nɨftəni meiuaiu muvən mafəl vivi kəpiel əpəha ləhtəni, kəni mol pən rəhan nimə ikɨn. Nian nuhuən təməfuv maiu mahruəh muva mələs pɨkɨn, mətəu təsəlauəliən lan, mətəu-inu təmol təskasɨk. 49 Mətəu iətəmi iətəm tətətəu nəghatiən rəhak kəni məsoliən, in təhmen=pən e iətəm təmol pəri rəhan nimə əmə e nɨftəni. Nian nuhuən təməfuv maiu mahruəh muva mələs pɨkɨn nimə, kəni əmeiko təmei morin məhapu-əhapu.”

6:1 Dut 23:25

6:2 Jon 5:10

6:3 1Saml 21:1-6

6:4 Lev 24:5-9

*6:15 Afin-to futnot e Mat 10:4.

6:16 Iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Saimon, ilau u Saimon Pitə mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn pɨsɨn məmə Tateas e nauəuə rəha Matiu.

6:21 Sam 126:5-6; Aes 61:3; Nəh 7:16-17

6:22 Jon 15:19; 16:2; 1Pitə 4:14

6:31 Mat 7:12

6:37 Mat 6:14

6:38 Mak 4:24

6:39 Mat 15:14

6:40 Mat 10:24-25

6:45 Mat 7:17-20; 12:34-35

6:46 Mat 7:21