15
Nati iətəm tatol iətəmimi tətamɨkmɨk
(Mak 7:1-23)
Kəni Farəsi mɨn nəuvein mɨne nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou kəmotsɨpən Jerusɨləm məhuva o Iesu. Kəni motətapuəh ohni məmə, “?Təhro rəham mɨn nətəmimi kəutatgəhli kastɨm rəhatah iətəm rəhatah kəha mɨn aupən kəmotəgətun itah lan? Ilah kəutauən mətəu kəsotaupəniən moteikuas e nəhlmɨlah.”
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Mətəu təhro itəmah mɨn nəutatgəhli Lou rəha Uhgɨn o naskəlɨm əskasɨkiən kastɨm pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəhatəmah? Iətəni lanəha mətəu-inu, Uhgɨn təməni məmə, ‘Nəkotɨsiai rəhatəmah tatə mɨne mamə,’ Eks 20:12; Dut 5:16 kəni təməni mɨn məmə, ‘Iətəmimi iətəm otəghati rah e rəhan tatə uə mamə, okəkeikei kohamu.’ Eks 21:17; Lev 20:9 Mətəu itəmah nəkotəni məmə, nəmə iətəmi kəti rəhan kəti məni əha ikɨn iətəm in təhrun nasiruiən e rəhan tatə mɨne mamə, in təhrun nəniən kəm lau məmə, ‘Kəsi, iəmələhu pɨsɨn məni u məmə rəha Uhgɨn,’ kəni təsəfəniən məni u kəm rəhan tatə, kəni noliən əha tətəgətun məmə ko in təsɨsiaiən in. E noliən əha, itəmah nautol nəghatiən rəha Uhgɨn tatol nati əpnapɨn lan, mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei məmə nəkotaskəlɨm kastɨm mɨn əmə rəhatəmah. !Itəmah nəfaki eiuə mɨn. Nəkotəhmen e kəhvitei. Inu ihluə nəkotəuvɨr, mətəu nəkəutamɨkmɨk e nɨkitəmah. Iəni Aiseə təməghati əhruahru e təmah nian təməni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
‘Nətəmimi mɨn u kautɨsiai iəu e nohlɨlah əmə,
mətəu nɨkilah isəu ohniəu,
Rəhalah noliən rəha nəfakiən kəm iəu in nati əpnapɨn əmə,
kəni nian kəutəgətun, kəutəni məmə nəghatiən mɨn rəhak,
mətəu in nəghatiən mɨn rəha nətəmimi əmə.’ ” Aes 29:13
10 Kəni Iesu təmauɨn e nətəmimi məmə okəhuva ohni, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Otətəlɨg-to, kəni motəhrun nati u. 11 Nati nak iətəm nətəfən e nohlɨm matun, təsoliən ik nəkamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nati nak iətəm tatiet e nohlɨm, in tatol ik nəkamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.” Mat 12:34
12 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəməhuva ohni məutətapuəh məmə, “?Nəkəhrun məmə Farəsi mɨn, nɨkilah tərah nian kəmotətəu nəghatiən əha?” 13 Kəni təməni=pən məmə, “Nɨgi mɨn rəfin iətəm rəhak Tatə əpəha e negəu e neai təməsərfeiən, okeuvi-pəri ilah nokɨn. 14 Əpəh ilah. Ilah kautit nətəmimi, mətəu nəhmtɨlah təpɨs. Nəmə iətəmimi, iətəm nəhmtɨn təpɨs tit iətəmimi kəti iətəm nəhmtɨn təpɨs, kəni ilau pəti okiauvɨg=pən e nɨmɨl.” Luk 6:39; Rom 2:19
15 Kəni Pitə təməni=pən kəm in məmə “Əni-to nɨpətɨ nəghatiən əuhlin u kəm tɨmah.”
16 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Itəmah rəhak mɨn nətəmimi, mətəu itəmah mɨn nəsotəhrun əhanəhiən? 17 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, nati nak iətəm tatuvən e nohlɨ iətəmimi meiuaiu e nərfɨn, kəni miet mɨn e nɨpətɨ iətəmimi? 18 Mətəu natimnati mɨn iətəm kautohiet e nohlɨ iətəmimi, ilah kautsɨpən e nɨki iətəmimi. Kəni natimnati mɨn tərah əpəha e nɨki iətəmimi kautol iətəmimi u tətamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. 19 Tol lanəha mətəu-inu, natimnati iətəm kautsɨpən e nɨki iətəmimi kotol lanu lan: nətəlɨgiən tərah mɨn; nohamuiən iətəmimi; nakləhiən e pətan; nɨpətan mɨne nəman mɨne, kautit oneuən ilah mɨn; nakləhiən; nəghati eiuəiən e nətəmimi; nəni rahiən nərgɨ iətəmimi. 20 Inu natimnati iətəm tol iətəmimi tətamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu nəmə iətəmi kəti təseikuasiən e nəhlmɨn kəni mauən, inu təsoliən in tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.”
Nəhatətəiən
rəha pətan Ianihluə
(Mak 7:24-30)
21 Kəni Iesu təmiet ikɨn əha, kəni muvən ikɨn iətəm taun keiu əha, Taea mɨne Saedon kətuəməhli ikɨn. 22 Kəni pətan kəti əha ikɨn, Ianihluə pətan Kenan, təmuva ohni mətasək əfəməh məmə, “Iərmənɨg, Mipɨ Tefɨt, asiru lak. Narmɨn tərah kəti təskasɨk tətatɨg e nətɨk pətan mətərəkɨn in.”
23 Mətəu Iesu təsəni=pən agɨniən nəghatiən kəti kəm in. Kəni rəhan nətəmimi kəməhuva mautəkeikei ohni, motəni məmə, “Ahli=pən in isəu, mətəu-inu tətasək əfəməh matuərisɨg e tah.”
24 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Kəmahli=pa əmə iəu o sipsip mɨn rəha nəuanɨləuɨs rəha Isrel nətəm kəmotəluei.” Mat 10:6 25 Mətəu pətan əha təmuva mɨsin nəulɨn aupən e Iesu mətəni məmə, “Iərmənɨg, asiru lak.” 26 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Təsəhruahruiən məmə iəkos nauəniən nɨg kəlkələh mɨn, kəni məraki=pən kəm kuri mɨn.”* Nəghatiən u “kəlkələh” tətəghati e nətəm Isrel, kəni nəghatiən u “kuri” tətəghati e Nanihluə mɨn. Nəghatiən u səniəmə nəghatiən təuvɨr agɨn. Iesu in tətəni əmə nəghatiən rəha nətəm Isrel mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəutəni. Kəni rəueiu in tolkeikei məmə otəgətun ilah e nati kəti məmə nəhatətəiən rəha pətan u tətəgətun məmə səniəmə in nati əpnapɨn əmə e nəhmtɨ Uhgɨn. 27 Kəni pətan u təməni=pən məmə, “Əuəh, Iərmənɨg. Mətəu kuri mɨn kautun nɨpɨspɨsɨ nauəniən iətəm tətəmei e tepɨl rəha narmənɨg mɨn rəhalah.” 28 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Ei, pətan. !Rəham nəhatətəiən in iahgin! Nati nak iətəm nəkolkeikei, otuva mol nɨpəhriəniən.” Kəni rəueiu agɨn, nətɨn pətan təuvɨr mɨn.
Iesu təmol vivi nɨmɨsiən tepət
29 Kəni Iesu təmiet ikɨn əha maliuək e nɨkalɨ nəhu Lek Kaləli. Kəni məri muvən əpəha ilɨs e nɨtəuət kəti kəni mətəharəg. 30 Nɨmənin nətəmimi kəməhuva ohni, mautos nətəmi mɨn u nətəm nəhlkɨlah təməpaiu-əpaiu, mɨne nətəmi mɨn u nəhmtɨlah təpɨs, mɨne nətəmi mɨn u nɨpətɨlah nəuvetɨn təmɨmɨs, mɨne nətəmi mɨn u kotəruru nəghatiən, mɨne nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəni motəlɨn=pən ilah iuəkɨr o Iesu, kəni tol vivi ilah. 31 Kəni nɨmənin nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg nian kəmotafu nətəmimi kotəruru nəghatiən kəmotəghati, mɨne nətəm nɨpətɨlah nəuvetɨn təmɨmɨs kotəuvɨr, mɨne nətəm nəhlkɨlah təməpaiu-əpaiu kotaliuək, mɨne nətəm nəhmtɨlah təpɨs koteruh nati. Kəni mautəni-vivi Uhgɨn rəha Isrel. Mak 7:37
Iesu təmaugɨn
nətəmimi fo-tausɨn
(Mak 8:1-10)
32 Kəni Iesu təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi kəhuva ohni, təməni=pən kəm lah məmə, “Nɨkik nahmə pɨk o nətəmimi mɨn u. Kitah min ilah o nian kɨsɨl əha rəueiu, kəni nati tɨkə məmə okotun. Iəsolkeikeiən məmə iəkahli=pən ilah kautəhuvən, nəumɨs tus ilah, məta nəuvein kohmɨseah e suaru.” Mat 14:14
33 Kəni rəhan nətəmimi kotəni=pən kəm in məmə, “?Okotos iə pɨret u ikɨnu, ikɨn təpiə-məpiə ikɨn iətəm təhmen məmə okotaugɨn nɨmənin nətəmimi lan?”
34 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Pɨret ko kuvəh u nautos?”
Kəni kotəni=pən məmə, “Iautos pɨret səpɨn mɨne nəmu əkəku nəuan nəuvein əmə.”
35 Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi məmə okotəharəg e nɨftəni. 36 Kəni təmos pɨret ilah səpɨn, mɨne nəmu əlkələh, kəni məfaki məni tagkiu kəm Uhgɨn ohni, kəni məhapu ilah, məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi, kəni kotəfən kəm nətəmimi. 37 Kəni ilah rəfin kəmotun nərfɨlah tasisi. Kəni nətəmimi rəha Iesu kəmotaipei=pən nɨpɨspɨsɨ nauəniən iətəm kəmotun motəpəh e kətɨm asoli ilah səpɨn, kəmotəri vivi. 38 Nətəmimi nətəm kəmotun, nəman ilah fo-tausɨn, mətəu kəsafiniən nɨpətan mɨne kəlkələh mɨn. 39 Kəni Iesu tahli=pən nɨmənin nətəmimi kautəhuvən, kəni in təmuvən e bot muvən ikɨn Makatən.

15:4 Eks 20:12; Dut 5:16

15:4 Eks 21:17; Lev 20:9

15:9 Aes 29:13

15:11 Mat 12:34

15:14 Luk 6:39; Rom 2:19

15:24 Mat 10:6

*15:26 Nəghatiən u “kəlkələh” tətəghati e nətəm Isrel, kəni nəghatiən u “kuri” tətəghati e Nanihluə mɨn. Nəghatiən u səniəmə nəghatiən təuvɨr agɨn. Iesu in tətəni əmə nəghatiən rəha nətəm Isrel mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəutəni. Kəni rəueiu in tolkeikei məmə otəgətun ilah e nati kəti məmə nəhatətəiən rəha pətan u tətəgətun məmə səniəmə in nati əpnapɨn əmə e nəhmtɨ Uhgɨn.

15:31 Mak 7:37

15:32 Mat 14:14