16
Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn kəutətapuəh o nəmtətiən kəti.
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
Kəni Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn kəməhuva o Iesu, kəni kəmotəghati əuhlin kəm in məmə otol kəm lah nəmtətiən kəti rəha negəu e neai, inu nati apɨspɨs asoli iətəm otəgətun məmə Uhgɨn təmahli=pa in. Mat 12:38; Luk 11:16 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Nian tɨnəhnaiuv, nəkotəni məmə, ‘olauɨg tərauiə, mətəu-inu nəpuə tətərəuvarəuv.’ Kəni ləplapɨn nəkotəni məmə, ‘Nuhuən otəfuv, mətəu-inu nəpuə tɨnərəuvarəuv mɨtəlau.’* Inu e Nɨtəni kotəni məmə, “Nəmə nəpuə apɨn tɨnəri, kəni otəsuvəhiən təfuv.” Nəkotəhrun nəniən məmə nɨpətɨ nəmtətiən mɨn e nɨmalɨ nəpuə iətəm tatiet, mətəu nəkotəruru nəniən nɨpətɨ nəmtətiən iətəm nəuteruh əha rəueiu, inəha nati agɨn mɨn iətəm kəutəhuva e nəmiəgəhiən rəhatəmah rəueiu.
“Itəmah nətəmimi rəueiu mɨne, nəkotərah, itəmah nətəm Isrel nəmotəpəh rəhatəmah nəhatətəiən e Uhgɨn, təhmen e pətan kəti tətəpəh rəhan iərman mətɨtəu=pən suah pɨsɨn. Kəni rəueiu nəkotolkeikei məmə iəkol nəmtətiən kəti iətəm otəgətun məmə iəmsɨpən e Uhgɨn. Mətəu Uhgɨn otəfɨnə əmə nəmtətiən kətiəh əmə, kəni inəha nəmtətiən rəha iəni Jonə.” Nian təfla təmərgei Jonə, in təhmen məmə təmɨmɨs, kəni nərfɨ təfla u təhmen e suvət rəhan. Təmatɨg e nərfɨ təfla o nian kɨsɨl. Nian təfla təmeuə e Jonə, təhmen məmə təməmiəgəh mɨn e rəhan nɨmɨsiən. Iesu təni məmə in otɨmɨs, kəni nətəmimi okohtənɨm e suvət kəti. In otatɨg e suvət o nian kɨsɨl, kəni otəmiəgəh mɨn. Tol lanəha, nəmtətiən rəha Jonə məmə Iesu otɨmɨs matɨg e suvət o nian kɨsɨl məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Afin-to Mat 12:40 mɨne Jona 1:17. Kəni in təməpəh ilah matuvən.
Is rəha Farəsi mɨn
mɨne Satusi mɨn
(Mak 8:14-21)
Nian Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmautəhuvən e nəve nəhu=pən e nəhu Lek Kaləli, rəhan nətəmimi kəmotalu məmə okotos pɨret nəuvein. Kəni nian kɨnəhuvən e nəve nəhu=pən, kəni təməni=pən kəm rəhan nətəmimi məmə, “Onəutətəu itəmah o is rəha Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn.” Luk 12:1
Kəni nəruruiən tɨnos ilah, kəni kəmotəni=pən kəm lah mɨn məmə, “Tətəghati lanəha mətəu-inu kəmotalu e nəmkiən pɨret nəuvein.”
Mətəu Iesu tɨnəhrun rəhalah nətəlɨgiən, kəni təməni=pən kəm lah məmə. “Ei, rəhatəmah nəhatətəiən təkəku agɨn. ?Təhro nəutəni=pən kəm təmah mɨn məmə pɨret tɨkə o təmah? Mətəu təhro nəutətəlɨg pɨk məmə pɨret tɨkə? ?Nəsotəhrun əhanəhiən, uə kəpə? ?Nɨnotalu e pɨret faif u iətəm iəmaugɨn nətəmimi faif-tausɨn lan, kəni uərisɨg, nauəniən tepət əha ikɨn kəməpəh, kəni nəməhuveipei=pən nɨpɨspɨsɨ nauəniən e kətɨm asoli tepət? Mat 14:17-21 10 ?Kəni nɨnotalu e pɨret səpɨn u iətəm iəmaugɨn nətəmimi fo-tausɨn? Kəni kəpəh nɨpɨspɨsɨ nauəniən tepət əha ikɨn, kəni nəmotaipei=pən e kətɨm asoli tepət. Mat 15:34-38 11 ?Təhro itəmah nəsotəhruniən məmə iəu iəsəghatiən e pɨret? Autətəu itəmah o is rəha Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn.” 12 Təməni lan əha, kəni e nian əha, ilah kəmotəhrun məmə in təsəghatiən e is rəha noliən pɨret məmə okautətəu ilah ohni, mətəu okotətəu ilah o nəghatiən mɨn iətəm Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn kautəgətun nətəmimi lan.
Pitə təməni məmə
Iesu in Krɨsto
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Nian Iesu təmuva ikɨn Sisəriə Fɨlɨpai, məni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “?Nətəmimi kautəni iəu məmə iəu pəh, Nətɨ Iətəmimi?”
14 Kəni kotəni=pən məmə, “Nəuvein kautəni məmə ik Jon Bəptais, nəuvein kautəni məmə ik iəni Elaijə, kəni nəuvein kautəni məmə ik iəni Jerɨmaiə, uə iəni kəti aupən ikɨn.” Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8
15 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “?Mətəu təhro e təmah? ?Nəkotəni məmə pəh u iəu?”
16 Kəni Saimon Pitə təməni=pən məmə, “Ik Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa. Ik Nətɨ Uhgɨn iətəm tətatɨg mətəmiəgəh.” Jon 6:69
17 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm ik, Saimon nətɨ Jonə, mətəu-inu səniəmə iətəmimi əmə təmol pətɨgəm nati u kəm ik, mətəu rəhak Tatə əpəha e negəu e neai iətəm təmol əpu nati u kəm ik. Kəl 1:15-16 18 Kəni iəkəni=pɨnə kəm ik Pitə, u nɨpətɨn təni məmə kəpiel. Kəni iəkuvləkɨn rəhak niməfaki e kəpiel u, kəni ko nəsanəniən rəha nɨmɨsiən otəsapirəkɨsiən. Jon 1:42; Efəs 2:20 19 Iəkəfɨnə kəm ik nepətiən iətəm tatsɨpən o Uhgɨn əpəha e negəu e neai. Kəni əpəha e negəu e neai, Uhgɨn tɨnegəhan rəkɨs e nəuiam iətəm onəkəni e nəhue nɨftəni. Nian onəkahtɨpəsɨg e nati kəti, uə nəkegəhan e nati kəti, kəni otol.” 20 Kəni məni=pən əskasɨk kəm rəhan nətəmimi məmə okəsotəni-pəniən kəm iətəmi kəti məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.
Iesu təməni pətɨgəm
rəhan nɨmɨsiən
(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)
21 E nian əha, Iesu təmətuəuin mətəni pətɨgəm kəm rəhan nətəmimi məmə in otəkeikei muvən Jerusɨləm, kəni pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmi asoli mɨn rəfin rəha nətəm Isrel okotol in tətəu nahməiən e nərahiən tepət, kəni okotohamu in. Kəni uərisɨg e nian kɨsɨl lan, in otəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.
22 Kəni Pitə tos pɨsɨn Iesu, kəni mətuəuin mətəniəhu mətəni məmə, “Iərmənɨg, Uhgɨn otəkeikei mahtɨpəsɨg e nati əha. !Nati əha ko təsuvaiən mol nɨpəhriəniən lan!”
23 Kəni Iesu təlali məni=pən kəm Pitə məmə, “!Setən! !Uvən isəu ohniəu! Ik nətəhtul-pəsɨg lak. Rəham nətəlɨgiən səniəmə nətəlɨgiən rəha Uhgɨn, mətəu in nətəlɨgiən rəha nətəmimi əmə.”
24 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan nətəmimi məmə, “Iətəmimi iətəm tolkeikei məmə otuərisɨg lak, otəkeikei malu aru lan, kəni mələs rəhan nɨgi kəməluau mɨtəu=pa iəu. Jon 19:17; Fɨl 2:8; Mat 10:38; Luk 14:27 25 Tol lanəha mətəu-inu, iətəmimi iətəm tatol pɨk uək əmə məmə rəhan nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u in otəuvɨr, otəmkarəpən e nəmiəgəhiən pəhriən. Mətəu iətəmimi iətəm otɨmɨs o nərgək, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25 26 ?Nəmə iətəmimi kəti tatos rəfin natimnati e nəhue nɨftəni, mətəu təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn, in təmol win e nati təuvɨr, uə kəpə? Kəpə. Ko iətəmi əha təsəfəniən nati kəti rəha nəhue nɨftəni kəm Uhgɨn məmə Uhgɨn otəfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm in. Mat 4:8-9 27 Tol lanəha mətəu-inu, iəu Nətɨ Iətəmimi iəpanuva itɨmah nagelo mɨn e nəsanəniən mɨne nepətiən əhagəhag asoli rəha Tatə rəhak, kəni iəkəfən nətəouiən kəm nətəmimi rəfin e uək əhruahru iətəm kəmotol. Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 25:31; Rom 2:6; Nəh 22:12 28 Iətəni=pɨnə nɨpəhriəniən məmə nətəmimi nəuvein kautəhtul u ikɨnu nətəm kəsohmɨsiən motəmiəgəh əmə moteruh Nətɨ Iətəmimi u in kig, nian tətuva e narmənɨgiən rəhan.”

16:1 Mat 12:38; Luk 11:16

*16:3 Inu e Nɨtəni kotəni məmə, “Nəmə nəpuə apɨn tɨnəri, kəni otəsuvəhiən təfuv.”

16:4 Nian təfla təmərgei Jonə, in təhmen məmə təmɨmɨs, kəni nərfɨ təfla u təhmen e suvət rəhan. Təmatɨg e nərfɨ təfla o nian kɨsɨl. Nian təfla təmeuə e Jonə, təhmen məmə təməmiəgəh mɨn e rəhan nɨmɨsiən. Iesu təni məmə in otɨmɨs, kəni nətəmimi okohtənɨm e suvət kəti. In otatɨg e suvət o nian kɨsɨl, kəni otəmiəgəh mɨn. Tol lanəha, nəmtətiən rəha Jonə məmə Iesu otɨmɨs matɨg e suvət o nian kɨsɨl məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Afin-to Mat 12:40 mɨne Jona 1:17.

16:6 Luk 12:1

16:9 Mat 14:17-21

16:10 Mat 15:34-38

16:14 Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8

16:16 Jon 6:69

16:17 Kəl 1:15-16

16:18 Jon 1:42; Efəs 2:20

16:24 Jon 19:17; Fɨl 2:8; Mat 10:38; Luk 14:27

16:25 Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25

16:26 Mat 4:8-9

16:27 Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 25:31; Rom 2:6; Nəh 22:12