25
Nəghatiən əuhlin
e nɨpətan əlkələh ten
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəghatiən əuhlin u tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn e nian iətəm rəhatəmah Iərmənɨg otuva mɨn lan. Nɨpətan mɨtə* Nɨpətan əha, kəsotol əhanəhiən marɨt. Rəhalah nu tuenti mɨne. ilah ten kəmohiet lapɨn məmə okəhuvən e marɨt kəti, kəni məutəhtahnin iətəmi otol marɨt otuva mos rəhan pətan muvən e rəhan nimə, əpəha ikɨn katol lafet ikɨn. Ilah ten kəmotos rəhalah lait. Luk 12:35; Nəh 19:7 Faif kotalməli, kəni faif koteinatɨg. Nɨpətan mɨn u ilah faif nətəm kotalməli kəmotos rəhalah lait mɨn, mətəu kəsotosiən kərəsin nəuvetɨn mɨn o niuvi-pəniən e lait. Mətəu nɨpətan mɨn u ilah faif nətəm koteinatɨg kəmotos rəhalah lait mɨn, kəni motos mɨn kərəsin nəuvetɨn mɨn o niuvi-pəniən e rəhalah lait. Kəni iətəmi otol marɨt təsuva uəhaiən, kəni napɨliən tɨnos ilah, kəni mɨnəutapɨli.
“Kəni lapɨn agɨn, iətəmi təmagət əfəməh məmə, ‘!Iətəmimi iətəm tatol marɨt tɨnatuva əha rəueiu! !Əhuva moteruh!’
“Kəni nɨpətan mɨtə mɨn u ilah ten kəmotair motuerin asoli rəhalah mɨn lait. Kəni nɨpətan nətəm kotalməli kotəni=pən kəm nɨpətan nətəm koteinatɨg məmə, ‘!Əui! Otəfa rəhatɨmah nəuvetɨn kərəsin mətəu-inu rəhatɨmah kərəsin e rəhatɨmah lait kɨnotamɨr, okotəpɨs rəueiu.’
“Mətəu nɨpətan nətəm koteinatɨg kotəni=pən kəm lah məmə, ‘!Kəpə! Kərəsin mɨn u kəsotəhmeniən e tah rəfin. Mətəu ohtəlɨg məhuvən motos nəhmtɨ rəhatəmah kətɨ kərəsin əpəha e stəuə.’
10 “Mətəu nian nɨpətan nətəm kotalməli kəmohtəlɨg məhuvən o kərəsin, kəni iətəmi iətəm otol marɨt təmuva. Kəni nɨpətan mɨtə nətəm kautəhtul maru, kəməhuvən ilah min e nauəniən rəha marɨt, kəni məhuvən imə. Kəni kasisɨg e doə.
11 “Uərisɨg, nɨpətan mɨtə nətəm kotalməli kəmohtəlɨg=pa motauɨn motəni məmə, ‘!Iətəmi asoli, iətəmi asoli! !Egəhan e tɨmah iəkəhuvnə imə!’ Luk 13:25-27
12 “Mətəu iətəmi otol marɨt təməni=pən kəm lah məmə, ‘Iətəni=pɨnə pəhriən məmə, iəu iəkəruru itəmah.’ ” Mat 7:23
13 Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən əuhlin, təməni=pən kəm lah məmə, “Tol lanu lan, itəmah nəkotəkeikei məutair, mətəu-inu nəkotəruru nian mɨne auə rəha rəhatəmah Iərmənɨg otuva lan.” Mat 24:42
Nəghatiən əuhlin
e noluək mɨn kɨsɨl
14 Kəni Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti mɨn məmə, “Iəkəni mɨn nəghatiən əuhlin u tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn e nian iətəm rəhatəmah Iərmənɨg otuva mɨn lan. Iətəmi asoli kəti təmol əpenə-penə məmə otaliuək muvən isəu e nɨtəni pɨsɨn kəti. Kəni mauɨn e rəhan noluək mɨn kəhuva, kəni tələhu=pən e nəhlmɨlah rəhan məni məmə okotol nati kəti lan. 15 Təməfən tɨtəu=pən rəhalah nəhruniən məmə okotol uək lan. Iətəmimi kətiəh təfən faif-miliən vatu. Kəni kəti mɨn təməfən tu-miliən vatu. Kəni naunun lanko təməfən uan-miliən vatu. E Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, təməfən “talən” pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm lah, faif talən, mɨne tu talən, mɨne uan talən. Kəni iətəmi asoli təmiet muvən e rəhan naliuəkiən. Rom 12:6
16 “Kəni ioluək iətəm təmos faif-miliən vatu təmuvən uəhai əmə mol bɨsnɨs tepət lan, kəni mos mɨn faif-miliən vatu. 17 Kəni təhmen əmə e iətəm təmos tu-miliən vatu, təmuvən mol bɨsnɨs tepət mɨn lan, kəni mos mɨn tu-miliən vatu. 18 Mətəu ioluək iətəm təmos uan-miliən vatu, in təmuvən mil nɨmɨl məhluaig=pən e məni rəha rəhan iətəmi asoli ikɨn.
19 “Kəni nu tepət tɨnuva mɨnuvən, kəni iətəmi asoli rəha noluək mɨn u təmɨtəlɨg=pa, kəni mauɨn e rəhan noluək mɨn məmə oteruh-to məmə ilah kəmotol nak e məni mɨn iətəm təməfən kəm lah. 20 Ioluək iətəm təmos faif-miliən vatu, təmos mɨn faif-miliən vatu muva məhtul e nəhmtɨ iətəmi asoli kəni məni məmə, ‘Iətəmi asoli. Aupən nəmələhu=pa faif-miliən e nəhlmək. Kəni iəmol bɨsnɨs lan, kəni mos mɨn inəuau faif-miliən u.’
21 “Kəni iətəmi asoli təməni=pən kəm in məmə, ‘Nəmol təuvɨr, kəni ik ioluək təuvɨr iətəm nətaskəlɨm vivi uək rəham kəni məsəpəhiən. Nəmol təuvɨr lanu e natimnati mɨn əha nəuan nəuvetɨn, kəni iəkələhu ik nəkarmənɨg e natimnati tepət. !Va imə matɨg ahgəl nagiəniən rəha iətəmi asoli rəham!’ Mat 24:45-47; Luk 16:10
22 “Ioluək iətəm təməfən tu-miliən vatu kəm in, təmuva məni=pən məmə, ‘Iətəmi asoli. Aupən nəmələhu=pa-tu miliən vatu e nəhlmək. Kəni iəmol bɨsnɨs lan, kəni mos mɨn inəuau tu-miliən u.’
23 “Kəni iətəmi asoli təməni=pən kəm in məmə, ‘Nəmol təuvɨr, kəni ik ioluək təuvɨr iətəm nətaskəlɨm vivi uək rəham kəni məsəpəhiən. Nəmol təuvɨr lanu lan e natimnati mɨn əha nəuan nəuvein, kəni iəkələhu ik nəkarmənɨg e natimnati tepət. !Va imə matɨg ahgəl nagiəniən rəha iətəmi asoli rəham!
24 “Ioluək iətəm kəməfən uan-miliən vatu kəm in, təmuva məni=pən məmə, ‘Iətəmi asoli. Ik iətəmi nətəkeikei pɨk kəm nətəmimi. Kəni ik natos nauəniən e nasumiən iətəm nəməsasumiən lan, kəni mətəhli nəua nɨgi e nɨgi iətəm nəməsərfeiən. 25 Kəni iəməgɨn lam, məmə nəmə iəmərəkɨn rəham məni, kəni onəkol nalpɨniən asoli kəm iəu, kəni iəmos rəham məni muvən məhluaig e nɨftəni. Ah, inu rəham məni.’
26 “Kəni rəhan iətəmi asoli təməni=pən məmə, ‘!Ik ioluək tərah, ik iəlpah! Ik nɨnəhrun rəkɨs məmə iatos nauəniən e nasumiən iətəm iəsasumiən lan, kəni mətəhli nəua nɨgi e nɨgi iətəm iəsərfeiən. 27 ?Təhro nəsuvəniən əmə mələhu=pən rəhak məni e bank? Nəmə nəmol lanəha, nian iəmɨtəlɨg=pa, iəkuvən mos rəhak məni, kəni iəkos məni nəuvetɨn mɨn iətəm bank otəfa.’ 28 Kəni iətəmi asoli təməni=pən kəm rəhan ioluək pɨsɨn məmə, ‘Os rəkɨs məni ohni məfən kəm ioluək u iətəm təmos faif-miliən, 29 mətəu-inu iətəmimi u iətəm tɨnos rəkɨs nati kəti mol uək lan tuva mepət, kəni okəfən mɨn nəuvein mɨn, rəhan natimnati tepət. Mətəu iətəmimi iətəm təsoliən uək e rəhan natimnati tuva mepət, okos rəkɨs rəfin natimnati ohni. Mat 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18 30 Kəni ioluək u iəlpah iətəm təruru noliən nati təuvɨr kəti, əraki=pən lan ihluə e napinəpuiən, ikɨn əha kətasək ikɨn katɨgət-ərain nəhluvtəmi ikɨn.’ ” Mat 8:12; Luk 13:28
Sipsip mɨn mɨne nəni mɨn
31 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nətɨ Iətəmimi otuva e nepətiən əhagəhag mɨne nəsanəniən rəhan, ilah nagelo mɨn rəfin. In Kig, kəni in otəharəg e rəhan jeə rəha Kig mətarmənɨg e nəsanəniən mɨne nepətiən əhagəhag rəhan. Mat 16:27; 19:28 32 Nətəmimi rəfin e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nəhue nɨftəni, okotuhapumɨn ilah min e nəhmtɨn, kəni in otəuəri nətəmimi təhmen e iətəmimi iətəm tateh sipsip mɨn tatəuəri sipsip mɨn mɨne nəni mɨn. Esik 34:17; Nəh 20:11-13 33 In otəuəri sipsip mɨn kəhuva e nəhlmɨn maru, kəni nəni mɨn okəhuvən e nəhlmɨn məuɨl. Nətəmimi rəha Iesu kotəhrun məmə lapɨn, nətəmimi rəha nəsaliən e sipsip mɨn, okotəkeikei motəuəri sipsip mɨn mɨne nəni mɨn mətəu inko nəni mɨn kotəkeikei motapɨli pɨsɨn u nətəpuiən təsepət pɨkiən ikɨn. Təuvɨr mɨn məmə kəhrun məmə nətəm Isrel ilah kotolkeikei sipsip mɨn tapirəkɨs nəni mɨn.
34 “Kəni Kig otəni=pən kəm nətəmimi mɨn əha e nəhlmɨn maru məmə, ‘Əhuva-tə, itəmah u nətəm rəhak Tatə Uhgɨn təməfɨnə rəkɨs nəuvɨriən rəhan kəm təmah. Əhuva-tə motos nati nak u iətəm Uhgɨn təmələhu pɨsɨn rəhatəmah. Əhuva motatɨg ahgəl narmənɨgiən rəhan iətəm təmol əpenə-penə lan uərisɨg təmanol nɨtəni. 35 Əhuva motos, mətəu-inu nian nəumɨs təmatus iəu, nəkotəfa nauəniən iəkun; kəni iəmətəuauə, nəkotəfa nəhu iəkəmnɨm; kəni iəu iapɨspɨs, nəmotit iəu kəhuvən e rəhatəmah lahuənu; Aes 58:7 36 kəni rəhak napən tɨkə, kəni nəkotəfa napən kəm iəu; kəni matɨmɨs, nəkoteh vivi iəu; kəni iəmətatɨg e kaləpus, nəkəhuva motəsal=pa lak.’
37 “Kəni nətəmimi nətəm kotəhruahru okotəni=pən kəm in məmə, ‘?Iərmənɨg, nian nak iəmoteruh ik nəumɨs təmus ik, kəni iəkotaugɨn ik; uə nəməuauə, kəni iəkotəfɨnə nəhu məmə nəkəmnɨm? 38 ?Nian nak iəmoteruh ik iapɨspɨs, kəni iəkotit ik məhuvən lahuənu; uə rəham napən tɨkə, kəni iəkotəfɨnə napən kəm ik? 39 ?Nian nak iəmoteruh ik natɨmɨs, uə nətatɨg e kaləpus, kəni iəkəhuvnə motəsal=pɨnə lam?’
40 “Kəni Kig otəni=pɨnə məmə, ‘Iətəni=pɨnə nɨpəhriəniən məmə nati nak iətəm nəmotol kəm piak mɨn u kəti, nati əpnapɨn in ianrah, mətəu nəmotol kəm iəu.’ Prov 19:17; Mat 10:42; Mak 9:41
41 “Kəni in otəni=pən kəm nətəmimi mɨn u e nəhlmɨn məuɨl məmə, ‘Əhuvən isəu ohniəu. Uhgɨn tɨnələhu rəkɨs rəhatəmah nalpɨniən. Əhuvən e nɨgəm asoli iətəm tatuəu naunun tɨkə u Uhgɨn təmol rəha Setən mɨn nagelo mɨn rəhan. Mat 7:23 42 Əhuvən isəu mətəu-inu nian nəumɨs təmus iəu, nəsotəfaiən nauəniən kəti məmə iəkun; kəni iəmətəuauə, nəsotəfaiən nəhu məmə iəkəmnɨm; 43 kəni iəu iapɨspɨs, nəsotauɨniən lak məmə iəkuva lahuənu; kəni rəhak napən tɨkə, nəsotəfaiən napən kəti rəhak; kəni iəmatɨmɨs, mətatɨg e kaləpus, nəsotuvaiən motəsal=pa lak.’
44 “Kəni ilah mɨn okotəni=pən məmə, ‘!Iərmənɨg! ?Nian nak iətəm iəmoteruh ik nəumɨs təmus ik, uə mətəuauə, uə ik iapɨspɨs, uə rəham napən tɨkə, uə nəmatɨmɨs, uə nəmətatɨg e kaləpus kəni iəsəhuvnəiən motəsal=pɨnə lam?
45 “Kəni in otəni=pən kəm lah məmə, ‘Iətəni=pɨnə pəhriən kəm təmah məmə, nəmə nəməsotasiruiən e piak mɨn u kəti, nati əpnapɨn in ianrah, mətəu nəməsoliən kəm iəu.’
46 “Kəni ilah okəhuvən motos nalpɨniən iətəm naunun tɨkə. Mətəu nətəmimi nətəm kotəhruahru okotos nəmiəgəhiən itulɨn.” Dan 12:2; Jon 5:29

*25:1 Nɨpətan əha, kəsotol əhanəhiən marɨt. Rəhalah nu tuenti mɨne.

25:1 Luk 12:35; Nəh 19:7

25:11 Luk 13:25-27

25:12 Mat 7:23

25:13 Mat 24:42

25:15 E Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, təməfən “talən” pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm lah, faif talən, mɨne tu talən, mɨne uan talən.

25:15 Rom 12:6

25:21 Mat 24:45-47; Luk 16:10

25:29 Mat 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18

25:30 Mat 8:12; Luk 13:28

25:31 Mat 16:27; 19:28

25:32 Esik 34:17; Nəh 20:11-13

25:33 Nətəmimi rəha Iesu kotəhrun məmə lapɨn, nətəmimi rəha nəsaliən e sipsip mɨn, okotəkeikei motəuəri sipsip mɨn mɨne nəni mɨn mətəu inko nəni mɨn kotəkeikei motapɨli pɨsɨn u nətəpuiən təsepət pɨkiən ikɨn. Təuvɨr mɨn məmə kəhrun məmə nətəm Isrel ilah kotolkeikei sipsip mɨn tapirəkɨs nəni mɨn.

25:35 Aes 58:7

25:40 Prov 19:17; Mat 10:42; Mak 9:41

25:41 Mat 7:23

25:46 Dan 12:2; Jon 5:29