19
Iərman mɨne pətan
kətuəpəh ilau mɨn
(Mak 10:1-12; Luk 16:18)
Nian Iesu təmol naunun e nəniən natimnati mɨn u, kəni miet Kaləli muvən e nɨtəni Jutiə e nɨtəni=pən e nɨkalɨ nəhu Jotən. Kəni nɨmənin nətəmimi kəmautəhuərisɨg lan məhuvən əha ikɨn əha, kəni təmol vivi ilah e nɨmɨsiən mɨn.
Kəni Farəsi mɨn nəuvein kəmotol nəniən ekəu-ekəu məmə otiuvi=pən Iesu e nəghatiən kəti iətəm təsəhruahruiən. Kəməhuva o Iesu motəni məmə, “?Lou tətəni məmə iərman təhrun nəpəhiən rəhan pətan mol difos lan o nati əpnapɨn əmə kəti uə kəpə?”
Kəni təmol aulɨs ilah məni=pən məmə, “?Nəmotafin uə kəpə məmə, e nətuəuiniən nian muva mətəuarus=pa u rəueiu, Uhgɨn u iətəm təmol nətəmimi rəfin, təmol iərman mɨne pətan? Jen 1:27; 5:2 Kəni Uhgɨn u inu, u təməni məmə, ‘O nati əha in əha, iərman otəpəh rəhan tatə mɨne mamə, kəni mətuatɨg ilau rəhan pətan. Kəni ilau okiəuva nɨpətɨlau kətiəh.’ Jen 2:24; Efəs 5:31 Kəni rəueiu, ilau səniəmə keiu, mətəu kətiəh əmə. Uhgɨn tɨnɨlpɨn ilau kɨniəuva mɨnuol kətiəh, kəni o nati əha, pəh iətəmimi əpnapɨn əmə kəti ko təsətahtuviən rəhalau natɨgiən.”
Kəni Farəsi mɨn kotəni=pən məmə, “?Mətəu təhro Mosɨs təməni məmə iətəmimi təhrun nəfəniən nauəuə kəti kəm rəhan pətan o nəpəhiən mol difos lan, kəni mahli=pən tatuvən?” Dut 24:1-4; Mat 5:31
Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Mosɨs təmegəhan e təmah nətəm Isrel məmə onəkotəpəh rəhatəmah nɨpətan mɨn motol difos e lah mətəu-inu rəhn-kapə təmah təskasɨk pɨk. Mətəu aupən, e nətuəuiniən nian muva mətəuarus=pa u rəueiu təməsoliən lanu. Mətəu iətəni kəm təmah məmə, nəmə suah kəti tatol tifos mətəpəh rəhan pətan mətəu pətan u təsapɨliən ilau suah pɨsɨn kəti, kəni suah u in mit pətan pɨsɨn, təhmen əmə məmə in tatol təfagə mətakləh e pətan əha.” Mat 5:32; 1Kor 7:10-11
10 Kəni nətəmimi rəha Iesu kotəni məmə, “Nəmə natɨgiən rəha iərman mɨne pətan təskasɨk pɨk lanu, təuvɨr məmə iərman mɨne pətan okəsuoliən marɨt.”
11 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Səniəmə nətəmimi rəfin okotəhrun nosiən nəghatiən u, mətəu nətəmimi əmə mɨn konu nətəm kəməfən nəghatiən u kəm lah, məmə rəhalah əmə. 12 Tol lanəha mətəu-inu, nətəmimi nəuvein okəsotoliən marɨt o nati pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəti ko təsoliən marɨt mətəu-inu nɨpətɨn nəuvetɨn tərah nian təmair. Kəti ko təsoliən marɨt mətəu-inu nətəmimi kəmotərəkɨn nɨpətɨn nəuvetɨn. Kəni kəti tətəni aru məmə in otəsoliən marɨt məmə otol uək rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Iətəmimi iətəm təhrun nosiən nəghatiən u, in təkeikei mos.”
Iesu təməfaki o kəlkələh mɨn
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)
13 Kəni nətəmimi kəmotos kəlkələh mɨn məhuva o Iesu məmə otələhu=pən nəhlmɨn e lah, kəni məfaki o lah. Mətəu nətəmimi rəha Iesu kəmotəniəhu ilah. 14 Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Pəh kəlkələh mɨn kəhuva ohniəu, sotəniəhuiən ilah, mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn in rəha nətəmimi mɨn u kotol lanu.” Mat 18:2-3 15 Kəni təmələhu=pən nəhlmɨn e lah məfaki o lah, kəni miet ikɨn əha.
Iətəm aluə iətəm
rəhan nautə tepət
(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16 Kəni suah kəti təmuva o Iesu məni=pən məmə, “Iəgətun. ?Iəu oiəkəkeikei mol uək nak iətəm in təuvɨr məmə iəkos nəmiəgəhiən itulɨn?”
17 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “?Təhro nətətapuəh ohniəu o nati nak iətəm təuvɨr? Iətəmi kətiəh əmə iətəm in təuvɨr. Nəmə nəkolkeikei məmə nəkos nəmiəgəhiən itulɨn, ɨtəu=pən nəghatiən mɨn rəha Lou.” Lev 18:5; Luk 10:28
18 Kəni suah u təməni=pən məmə, “?Lou mɨn pəhruvən?”
Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Sohamuiən iətəmimi, kəni məsakləhiən e pətan, kəni məsakləhiən, kəni məseiuəiən e kot, Eks 20:13-16; Dut 5:17-20 19 kəni mɨsiai rəham tatə mɨne mamə, kəni molkeikei ik kəti təhmen əmə məmə nəkolkeikei aru ik.” Eks 20:12; Lev 19:18
20 Kəni iətəm aluə u təməni=pən məmə, “Natimnati rəfin ko iatol. ?Nati nak mɨn əha ikɨn iətəm iəsoliən?”
21 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nəmə nəkolkeikei məmə rəham noliən otəhruahru agɨn, uvən mol nətəmimi kotos nəhmtɨ rəham nautə, kəni məfən məni lan kəm nanrah mɨn. Kəni ik onəkos nəuvɨriən tepət əpəha e negəu e neai. Kəni muva, muərisɨg lak, mol məmə rəhak iətəmimi.”
22 Nian iətəm aluə təmətəu nəghatiən əha, kəni təmagɨm matuvən. Nɨkin təpəou mətəu-inu rəhan nautə tepət.
23 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Iətəni pəhriən məmə, tiəkɨs o iətəmimi iətəm rəhan nautə tepət məmə otuvən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 24 Kəni iətəni mɨn kəm təmah məmə, tiəkɨs məmə kaməl* Kaməl in nati miəgəh kəti iətəm in iahgin tapirəkɨs hos mɨne kau. Afin-to e tiksɨnəri. otuvən=pən e nɨpəg nitɨl, mətəu tiəkɨs pɨk məmə iətəmimi rəhan nautə tepət otuvən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”
25 Nian nətəmimi rəha Iesu kəmotətəu nəghatiən əha, narmɨlah təmiuvɨg pɨk, mətəu nɨkilah təhti məmə ilah u nətəm rəhalah nautə tepət, konu Uhgɨn tolkeikei pɨk agɨn ilah, mətəu in tətasiru e lah. Kəni motəni=pən məmə, “?Kəni pəh təhrun nosiən nəmiəgəhiən itulɨn?”
26 Kəni Iesu təməsal=pən əhruahru meruh ilah kəni məni məmə, “Nati u, ko iətəmimi təsoliən. Mətəu Uhgɨn, in təhrun noliən natimnati rəfin.” Job 42:2
27 Kəni Pitə təməni=pən məmə, “Iəmotəpəh natimnati rəfin məmə iəkotohtəu=pɨnə ik. ?Nati nak u, o nian kəti in rəhatəmah?”
28 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, e nian iətəm natimnati rəfin okotəuhlin məhuva motiuvi, kəni Nətɨ Iətəmimi otəharəg e rəhan jeə rəha kig iətəm in təhagəhag məuvɨr agɨn, kəni itəmah ko nətəm nəmotohtəu=pa iəu, onəkotəharəg mɨn e jeə rəha kig ilah tueləf, kəni məutakil məutarmənɨg e nəuanɨləuɨs mɨn ilah tueləf rəha Isrel. Mat 25:31; Luk 22:30; Nəh 3:21 29 Kəni nətəmimi rəfin u nətəm kəmotəpəh rəhalah nimə mɨn, uə pialah mɨn, uə nəuvɨnɨlah mɨn, uə rəhalah tatə uə məmə, uə nenətɨlah mɨn, uə rəhalah nɨpətan mɨn o nərgək, Uhgɨn otəfən natimnati mɨn əha tepət pɨk agɨn kəm lah, kəni məfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm lah. 30 Mətəu nətəmimi tepət nətəm kautəhtul aupən e nəhue nɨftəni rəueiu, okəhuva motəhtul uərisɨg e nəmiəgəhiən iətəm otuva. Kəni nətəmimi tepət kautəhtul uərisɨg e nəhue nɨftəni rəueiu, okəhuva motəhtul aupən e nəmiəgəhiən iətəm otuva.” Mat 20:16; Luk 13:30

19:4 Jen 1:27; 5:2

19:5 Jen 2:24; Efəs 5:31

19:7 Dut 24:1-4; Mat 5:31

19:9 Mat 5:32; 1Kor 7:10-11

19:14 Mat 18:2-3

19:17 Lev 18:5; Luk 10:28

19:18 Eks 20:13-16; Dut 5:17-20

19:19 Eks 20:12; Lev 19:18

*19:24 Kaməl in nati miəgəh kəti iətəm in iahgin tapirəkɨs hos mɨne kau. Afin-to e tiksɨnəri.

19:26 Job 42:2

19:28 Mat 25:31; Luk 22:30; Nəh 3:21

19:30 Mat 20:16; Luk 13:30