7
Nəghatiən o marɨt
Rəueiu iəkəni=pɨnə nəniən e nauəuə rəhatəmah iətəm nəmotətei kəm iəu. Əuəh, in təuvɨr məmə iətəmimi kəti təsoliən marɨt. Mətəu nətəmimi tepət nətəm kautohtəu=pən nɨpətan. Tol lanəha, təuvɨr məmə iətəmimi otəkeikei mos aru rəhan pətan, kəni pətan tatos rəhan iərman kəni muol marɨt. Nian kuol marɨt, iərman otəkeikei mətapɨli ilau rəhan pətan nəmə pətan tolkeikei, kəni pətan otəkeikei mətapɨli ilau rəhan iərman nəmə iərman tolkeikei. Pətan təsarmənɨg aruiən e nɨpətɨn, mətəu rəhan iərman tətarmənɨg lan. Kəni təhmen-əhmen əmə e iərman, in təsarmənɨg aruiən e nɨpətɨn, mətəu rəhan pətan tətarmənɨg lan. Təsəuvɨriən məmə pətan uə iərman təgɨn o nɨpətɨn nəmə kəti tolkeikei. Mətəu nəmə ilau pəti kuegəhan məmə təuvɨr əmə okuəpəh napɨli pətiən nəmə kəti təni məmə otəfaki o nian nəuvein, kəni təuvɨr əmə. Mətəu okuəkeikei miəuva mɨn kətiəh. Nəmə kəsuoliən, kəni Setən oteh suaru o nəfən-əfəniən kəm lau. Iatəni lanu mətəu-inu itəmah rəfin nəsotəskasɨkiən.
Nəghatiən əha məmə, “okuəpəh o nəfakiən o nian nəuvein,” iətəni məmə iətegəhan lan, mətəu iəsəniən məmə in lou kəti. E rəhak nətəlɨgiən, təuvɨr məmə nətəmimi rəfin okəsotoliən marɨt təhmen lak. Mətəu Uhgɨn tatol suaru pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm tah kətiəh kətiəh, kəni tatol məmə nəuvein kautol marɨt, kəni nəuvein kəutan əmə.
Nətəm kəmotol marɨt mɨne pətalɨmɨs mɨn
Kəni iətəni kəm nətəm kəsotoliən marɨt mɨne pətalɨmɨs mɨn məmə, təuvɨr məmə kəutan əmə məmə iəu mɨne. Mətəu nəmə tiəkɨs o lah nətəm kəsotoliən marɨt məmə okotaliuək e suaru əhruahru kəti, inəha kəsotapɨliən e pətan uə iərman kəti, kəni təuvɨr məmə okotəkeikei motol marɨt pəh nɨkilah təsəhti pɨkiən ilau pətan uə iərman nian mɨn rəfin. 1Tim 5:14; Prov 6:20-29
Nətəm kəmotol marɨt kəsotəhapuiən
10 Itəmah nətəm nəmotol marɨt, iəkəni=pɨnə nəghatiən u kəm təmah, səniəmə rəhak mətəu rəha Iərmənɨg məmə, pətan otəsəpəhiən rəhan iərman. Mat 5:32 11 Mətəu nəmə in otol, kəni təuvɨr məmə otəsɨtəu=pən mɨniən suah kəti mɨn, uə nəmə təhro, tɨtəlɨg=pən mɨn əmə o rəhan iərman. Kəni iərman otəsəpəhiən rəhan pətan.
Nəmə ilau kəti təsəfakiən
12 Pəh iəkəni nəghatiən kəti kəm təmah nətəm rəhatəmah nəman uə nɨpətan kəsotəfakiən. Inu rəhak əmə nəghatiən, səniəmə rəha Iərmənɨg əhruahru. Nəmə itəmah kəti, rəhan pətan təsəfakiən, mətəu tolkeikei məmə ilau kətuatɨg, iərman otəsəpəhiən. 13 Kəni nəmə itəmah kəti, rəhan iərman təsəfakiən, mətəu tolkeikei məmə ilau okuatɨg, pətan otəsəpəhiən. 14 Otol lanəha mətəu-inu nian pətan kəti tətəfaki, kəni Uhgɨn tətələhu kalɨn mɨn rəhan iərman məmə rəha Uhgɨn. Kəni nian iərman kəti tətəfaki, kəni Uhgɨn tətələhu kalɨn mɨn rəhan pətan məmə rəha Uhgɨn. Nəmə təsoliən lanu, kəni rəhatəmah kəlkələh mɨn, ilah rəha nəhue nɨftəni əmə, mətəu tol lanəha, Uhgɨn tətələhu kalɨn ilah məmə rəhan mɨn, mətəu-inu təmələhu kalɨn rəkɨs tatə mɨne mamə.
15 Mətəu nəmə iətəmi təsəfakiən tolkeikei məmə otəpəh rəhan pətan uə iərman iətəm tətəfaki, otegəhan əmə lan. Iətəm tətəfaki, iərman uə pətan, Uhgɨn təsaskəlɨmiən in e marɨt əha. Mətəu, Uhgɨn təmauɨn e tah məmə okotatɨg mətɨg e nəməlinuiən. Rom 14:19 16 Pətan, kəmə təhro Uhgɨn otosmiəgəh rəham iərman e noliən təuvɨr rəham. Kəni iərman, nəmə təhro Uhgɨn otosmiəgəh rəham pətan e noliən təuvɨr rəham. 1Pitə 3:1
Otagiən əmə
o rəhatəmah nəmiəgəhiən
17 Mətəu in əmə u, nian Uhgɨn təmauɨn e təmah, nəmotatɨg e natɨgiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm Iərmənɨg təmələhu, kəni təuvɨr məmə nəkotatɨg əmə lan. Inu rəhak nəghatiən iətələhu kəm niməfaki mɨn rəfin. 18 Nian Uhgɨn təmauɨn e suah kəti, nəmə kəməhgi=pən in, kəni otəsəhluaigiən e nəhgi-pəniən iətəm kəmol lan. Kəni nian Uhgɨn təmauɨn e suah kəti mɨn, nəmə kəsəhgi-pəniən, kəni təuvɨr məmə təsalkutiən məmə okəhgi=pən. 19 In nati əpnapɨn əmə nəmə kəməhgi=pən suah kəti uə kəsəhgi-pəniən. Nati keikei məmə kitah kotohtəu=pən əmə nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn. Rom 2:25; Kəl 5:6; 6:15 20 Nian Uhgɨn təmauɨn e təmah, nəmotatɨg e natɨgiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kəni təuvɨr məmə nəkotatɨg əmə e lah.
21 ?Nian Uhgɨn təmauɨn lam, ik slef əmə kəti? Nɨkim təsəhti pɨkiən, (mətəu nəmə nəkəhrun nɨtəu-pəniən suaru iətəm kəmɨtɨs slef mɨn lan, ɨtəu=pən əmə.) 22 Tol lanəha mətəu-inu iətəmi u slef əmə nian Iərmənɨg təmauɨn lan, in iətəmi rəha Iərmənɨg iətəm kəmɨtɨs rəkɨs. Kəni təhmen-əhmen əmə, iətəmi səniəmə slef kəti nian Iərmənɨg təmauɨn lan, in slef rəha Krɨsto. Flm 16; 1Pitə 2:16 23 Uhgɨn təmətəou rəkɨs itəmah e nətəouiən iətəm nəhmtɨn tiəkɨs. Sotoliən məmə itəmah nəkəhuva slef mɨn rəha nətəmimi. 24 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nian Uhgɨn təmauɨn e təmah, nəmotatɨg e natɨgiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kəni təuvɨr məmə nəkotatɨg əmə e lah itəmah Uhgɨn.
Nətəm vi nətəm nəsotol əhanəhiən marɨt
25 Inu nəghatiən kəti rəhatəmah nətəm vi nətəm nəsotol əhanəhiən marɨt. Iəsos əhruahruiən nəghatiən kəti o Iərmənɨg, mətəu iəkəni əmə rəhak nətəlɨgiən. Mətəu itəmah nəkotəhrun məmə rəhak nəghatiən in nɨpəhriəniən, mətəu-inu Iərmənɨg təmasəkəhruin iəu. 26 Mətəu-inu nərahiən asoli u rəueiu iətəm nəutatɨg lan,* E nian əha, kəpmən rəha Rom tatol tərah e nətəm kəutəfaki. rəhak nətəlɨgiən tol lanu lan məmə, nəkotatɨg əmə lanu lan məmə nəutatɨg lan u rəueiu. 27 ?Təhro? ?Nəmol marɨt? Səsaliən e suaru o nəpəhiən rəham pətan. ?Təhro? ?Nəsoliən marɨt? Səsaliən o nosiən rəham kəti pətan. 28 Mətəu nəmə natol marɨt, inu səniəmə təfagə tərah. Kəni nəmə pətan vi tatol marɨt, in təsoliən təfagə tərah. Mətəu nətəm kəmotol marɨt, okotatɨg e nərahiən tepət e rəhalah natɨgiən, kəni iəkolkeikei məmə nəsəhuvəniən e nərahiən mɨn əha.
29 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, inu nɨpətɨ nəghatiən rəhak. Natɨgiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni in tɨnəkuəkɨr əmə. Kəni rəueiu mɨne matuvən, nətəm kəmotol marɨt, təuvɨr məmə okəsotətəlɨg pɨkiən e noliən rəha marɨt rəhalah. 30 Nəmə iətəmi kəti tətasək, uə tətagiən, uə tatos nəhmtɨ nati kəti, kəni təuvɨr məmə otəsegəhaniən məmə rəhan nasəkiən, uə nagiəniən, uə rəhan nati vi otəriauəh e rəhan nətəlɨgiən. 31 Kəni təuvɨr məmə nətəmimi nətəm kautol bɨsnɨs e nəhue nɨftəni, ilah okotətəlɨg lan məmə rəhalah bɨsnɨs in nati əpnapɨn əmə, mətəu-inu nəhue nɨftəni mɨne nəuvɨriən rəhan mɨne noliən mɨn rəhan otəpanɨkə. 1Jon 2:17
32 Iəkolkeikei məmə nɨkitəmah təsəhti pɨkiən nati kəti rəha nəhue nɨftəni u. Tol lanəha, nəmə iətəmi kəti təsoliən marɨt, nɨkin tətəhti pɨk uək rəha Iərmənɨg məmə təhro lanu mol Iərmənɨg nɨkin tagiən o uək iətəm in tatol. 33 Mətəu iətəm təmol marɨt, nɨkin təhti pɨk əmə natimnati rəha nəhue nɨftəni məmə otəhro lanu mol nɨki rəhan pətan tagiən, 34 kəni rəhan nətəlɨgiən tatuvən o nati keiu, rəhan pətan mɨne uək rəha Iərmənɨg. Kəni pətan iətəm təsoliən marɨt, uə pətan mɨtə, nɨkin tətəhti pɨk uək rəha Iərmənɨg məmə təhro lanu in otətuakəm o Iərmənɨg e nɨpətɨn mɨne narmɨn. Mətəu pətan iətəm təmol marɨt, in tətətəlɨg pɨk əmə o natimnati rəha nəhue nɨftəni məmə otəhro lanu mol rəhan iərman nɨkin tagiən.
35 Iətəni=pɨnə nəghatiən mɨn u o nəuvɨriən aru əmə rəhatəmah, səniəmə iətəniəhu itəmah, mətəu məmə nəkotohtəu=pən suaru rəha nəmiəgəhiən iətəm təhruahru, kəni nɨkitəmah tətəhti pɨk uək rəha Iərmənɨg.
36 Mətəu e nɨkalɨn rəha iərman vi kəti mɨne pətan vi kəti. Nəmə tol lanu lan məmə, kɨnəniəkɨs məmə ilau okuol marɨt. Uərisɨg, kəni iərman təni məmə okuəpəh pɨpɨm. Mətəu rəueiu, nɨkin təhti məmə təsoliən noliən əhruahru e pətan əha, kəni iərman nɨkin təhti məmə təkeikei mol-tə marɨt e pətan əha, kəni təuvɨr məmə, in təhrun noliən. In təsoliən təfagə tərah, mətəu təuvɨr məmə in otol marɨt. 37 Kəni e nɨkalɨn kəti mɨn e rəha inu. Nəmə keiu mɨn lanəha kuolkeikei məmə okuol marɨt. Mətəu iərman nɨkin tɨnəhti rəkɨs məmə okuəpəh marɨt. Kəni nati kəti tɨkə məmə otəkeikei kəm in məmə otol marɨt. Kəni iərman in tətarmənɨg vivi e nɨkin. Kəni nəmə nɨkin tɨnəhti rəkɨs məmə otəsoliən marɨt e pətan əha, kəni iətəmi əha, in mɨn tatol noliən əhruahru. 38 Tol lanəha, iərman iətəm tatol marɨt e pətan vi, in tatol əhruahru, mətəu iərman iətəm təsoliən marɨt, in tatol təuvɨr mapirəkɨs agɨn.
Pətalɨmɨs mɨn kotəhrun noliən marɨt
39 Pətan otəkeikei mətatɨg ilau rəhan iərman e nian rəfin, mətəu nəmə rəhan iərman tɨmɨs, in təhrun noliən marɨt e suah kəti mɨn iətəm in tolkeikei, mətəu nati kətiəh əmə, in təkeikei mol marɨt e iərman kəti iətəm tətəfaki kəm Uhgɨn. Rom 7:2-3 40 Mətəu e rəhak nətəlɨgiən, nəmə in tətatɨg əmə lanəha məsoliən marɨt, kəni nɨkin otagiən tapirəkɨs nəmə in tatol marɨt. Kəni nɨkik təhti məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg mɨn lak məfa nəghatiən u kəm iəu.

7:9 1Tim 5:14; Prov 6:20-29

7:10 Mat 5:32

7:15 Rom 14:19

7:16 1Pitə 3:1

7:19 Rom 2:25; Kəl 5:6; 6:15

7:22 Flm 16; 1Pitə 2:16

*7:26 E nian əha, kəpmən rəha Rom tatol tərah e nətəm kəutəfaki.

7:31 1Jon 2:17

7:39 Rom 7:2-3