5
Iesu təmɨtɨs
rəhan mɨn nətəmimi
Nian Iesu Krɨsto təmɨtɨs rəkɨs itah, təmol məmə nati kəti tɨkə təhrun nəlis-ərainiən mɨn itah. O nati əha inəha, itəmah onəkotəkeikei motəhtul əskasɨk. Sotohtəu-pəniən Lou, məmə otarmənɨg e təmah. Lou əha, tatol mɨrə itəmah, məmə itəmah onəkəhuvən motol uək mɨn rəhan.
Otətəlɨg-to lak. Iəu Pol iətəni nəghatiən u kəm təmah. Nəmə itəmah onəkotegəhan məmə ilah okotəhgi=pən itəmah, konu nati u iətəm Iesu təmol təsasiruiən agɨn e təmah. Kəni iəu iətagət əskasɨk o təmah məmə iətəmimi iətəm otegəhan məmə okəhgi=pən* E nauəuə u, nian Pol tətəghati e noliən rəha nəhgi-pəniən, in tətəghati e noliən rəha nəhgi-pəniən rəha nətəm Isrel. Noliən rəhalah in tol pɨsɨn e noliən rəha nətəm Entəni. Afin-to “əhgi=pən” e tiksɨnəri. in, in otəfən aru əmə in e nəhlmɨ Lou. Kəni iətəmimi iətəm tətatɨg e nəhlmɨ Lou, otəkeikei mɨtəu=pən rəfin agɨn natimnati mɨn iətəm Lou tətəni məmə otol. Itəmah u, nətəm nəutalkut-alkut o nɨtəu-pəniən Lou məmə otol itəmah nəkotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, itəmah nɨnotətei rəkɨs aru itəmah e Iesu Krɨsto. Itəmah nɨnotəuhlin=pən rəkɨs nəmtahtəmah o nəuvɨriən rəha Uhgɨn. Kəni mətəu kitah u, okotələhu=pən əmə rəhatah nətəlɨgiən e Uhgɨn, pəh in otol itah kotəhruahru e nəhmtɨn, mətəu-inu kitah kəutəhatətə əmə e Iesu Krɨsto. Narmɨn Rəha Uhgɨn, in otol itah kautəhtul əskasɨk kəni məutəhtahnin mətəuarus nati konu otiet pətɨgəm=pa. Nian kitah kəhuva motəhkul=pən e Iesu Krɨsto, nati əpnapɨn nəmə iətəmimi kəməhgi=pən uə kəsəhgi-pəniən, mətəu nati asoli konu, in rəhatah əmə nəhatətəiən e Iesu Krɨsto. Nəhatətəiən əha, in tol itah kotolkeikei Uhgɨn, motatɨg mautol mɨn nolkeikeiən kəm nətəmimi mɨn.
7-8 Aupən, iəmeruh itəmah məhrun məmə itəmah nəutaiu əsanən e suaru əhruahru e nəmiəgəhiən rəhatəmah, məmə nəkotətəuarus mak, mətəu rəueiu, nəmohtəlɨg. Uhgɨn təmauɨn rəkɨs e təmah. ?Tol lanəha, iəkolkeikei məmə iəkətapuəh-to məmə, pəh mɨn kəutaiu pəsɨg e rəhatəmah suaru, mautiuvi kalɨn itəmah məmə onəkotohtəu=pən mɨn Lou? !Iəkəhrun məmə ko Uhgɨn tɨsəniəhuiən itəmah lanəha!
In təhmen e nəghatiən kəti iətəm kətəni lanəha məmə, “Ilah kəmohsuv nəuan nɨgi tərah kəti, tɨnateviə, mətərəkɨn nətəlɨgiən rəfin rəhatəmah.” 10 Mətəu iəkəhrun məmə nɨpəhriəniən Iərmənɨg otol nətəlɨgiən rəhatəmah tuva mɨn mol kətiəh kitah min iəu. Kəni iəkəhrun vivi məmə iətəmimi u iətəm tətərəkɨn rəhatəmah nətəlɨgiən lanko, nati əpnapɨn in iətəmi asoli uə in iətəmi əhro kəti, mətəu Uhgɨn otol nalpɨniən kəm in.
11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nəghatiən nəuvein kətəni məmə iəu, iətəni pətɨgəm əhanəh məmə nətəmi kəmotəhatətə e Uhgɨn okəkeikei kəhgi=pən ilah məmə Uhgɨn otasiru e lah. Mətəu nəghatiən əha səniəmə nɨpəhriəniən. Nəmə iəu iətəni pətɨgəm lanəha, kəni nətəmimi mɨn u nətəm kəutan itəmah min ilah, nɨkilah otagiən əmə ohniəu. !Mətəu oteruh-to! Nətəm Isrel nəuvein, kəutərəkɨn əhanəh iəu, kəutohtəu iəu, mautoh iəu, mətəu-inu iəu iatəni pətɨgəm məmə nɨmɨsiən rəha Iesu e nɨgi kəməluau, in əmə u, in otosmiəgəh itah. 12 !E rəhak nətəlɨgiən, nətəmimi mɨn ko nətəm kəutərəkɨn nətəlɨgiən rəhatəmah mautəni məmə okəkeikei kəhgi=pən itəmah, təuvɨr məmə ilah okəhuvən motətei motərəkɨn aru ilah mɨn!
13 Mətəu piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, Uhgɨn təmauɨn e təmah, kəni mɨtɨs rəkɨs itəmah, məmə Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs in otəsələsiən itəmah. !Onəutətəu vivi itəmah! Nɨkitəmah otəsəhtiən məmə, “Təuvɨr, iəu inagɨm rəkɨs e Lou əha. Rəueiu əha, iəu iəkəhrun noliən natimnati rəfin iətəm nɨkik aupən tolkeikei.” Itəmah, onəsotəniən lanəha. Mətəu nolkeikeiən rəhatəmah otəkeikei mol itəmah nɨkitəmah tagiən məmə onəkotasiru e təmah mɨn.
14 Noliən əha, in tatɨtəu=pən vivi nəghatiən kəti rəha Lou, u iətəm tətəmkərain rəfin nəghatiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Lou, in tətəni məmə, “Ik, onəkolkeikei nətəmimi rəfin, kəni matol təuvɨr kəm lah, təhmen əmə mə ik natol aru kəm ik.” 15 Itəmah onəkotəkeikei motətəu vivi itəmah. Nəmə itəmah nautol tərah kəm təmah mɨn, nəkotəhmen əmə e kəi mɨn, kautus aru əmə ilah mɨn, kəni nəghatiən rəhatəmah otərəkɨn itəmah.
Noliən rəha
Narmɨn Rəha Uhgɨn mɨne
noliən rəha nətəmimi
16 Iəu, iəkolkeikei mə iəkəni nəghatiən kəti kəm təmah. Itəmah, Narmɨn Rəha Uhgɨn otəkeikei matit itəmah kəni itəmah nəkotohtəu=pən, kəni itəmah məsotələsiən noliən tərah aupən rəhatəmah, iətəm nəmotos motair mohietɨgəm=pa. 17 Noliən tərah aupən əha, inu u, nautol natimnati tərah iətəm nətəlɨgiən əuas rəhatəmah tolkeikei. Mətəu noliən əha, in təməki e noliən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn in təsolkeikei mɨniən noliən tərah aupən kəmotos motair=pa mautol. Noliən mil əha katuol tɨkɨmɨr kəm lau mɨn, kəni tatol məmə nəsotoliən noliən təuvɨr mɨn iətəm nəkotolkeikei məmə onəkotol. 18 Sotaluiən e nati u. Nəmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit itəmah, konu Lou in təsəlis-ərain mɨniən itəmah.
19 Kitah kotəhrun əmə noliən tərah aupən rəha nətəmimi nətəm kəmotos motair=pa mautol. Nɨpətan mɨne nəman mɨne, kautit oneuən ilah mɨn; kəni ilah kautol noliən tərah rəfin iətəm tol naulɨsiən o nəniən; rəhalah nətəlɨgiən tatuvən pɨk o noliən tərah mɨn əha. 20 Ilah kəutəfaki kəm narmɨ nati mɨn, məutəmki nərɨk, mautos təmafə tərah mɨn, mautol kləpə, mɨne. Kəni mautol mɨn tɨməti, mautəməu, mautetet, mautol niəməha, məutəfəri aru əmə ilah, mautəuəri ilah mɨn, kəni nəmə rəhalah nətəlɨgiən tol pɨsɨn pɨsɨn, kəni ilah kəutahi ilah mɨn. 21 Nɨkilah tətakləh e natimnati rəha nətəmimi pɨsɨn, məutəmnɨm nəmnɨmiən mɨn məutapɨs lan, kəni mautol lafet məutagiən lan o noliən tərah mɨn əmə, mautol mɨn natimnati tepət mɨn tol lanəha. !Iatəni mɨn təhmen=pən əmə məmə iəməni aupən məmə, autətəu vivi itəmah! Mətəu nətəmimi kautol noliən mɨn əha, ko ilah kəsəhuvaiən motatɨg ahgəl narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm tatol əpenə-penə lan.
22 Mətəu nəua Narmɨn rəha Uhgɨn iətəm tateviə e nəmiəgəhiən rəha nətəmimi rəha Uhgɨn, in tol lanu lan. Ilah kotolkeikei nətəmimi, kəni nɨkilah tətagiən, konu nəməlinuiən tətatɨg e nɨkilah, kəni rəhalah nətəlɨgiən təfəməh, kəni məutasəkəhruin iətəmimi, kəni rəhalah noliən in təuvɨr pɨk. Kəni nətəmimi kotəhrun məmə ilah nətəmi əhruahru, kautol nəuə. 23 Kəni ilah nətəmi mətɨg mɨn. Kəni ilah kəutarmənɨg e nətəlɨgiən mɨn mɨne noliən mɨn rəfin rəhalah. Nəmə nautol noliən mɨn u, kəni nautol natimnati mɨn rəfin agɨn iətəm Lou tətəni! 24 Kitah u nətəmimi rəha Iesu Krɨsto, kitah kɨnotəpəh rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatah, u kəmautol natimnati mɨn iətəm nətəlɨgiən tərah əmə rəhatah tolkeikei. Təhmen əmə lanəha məmə, kəməhti=pən nətəlɨgiən tərah mɨn rəhatah e nɨgi kəməluau.
25 !Koteruh-to! Narmɨn Rəha Uhgɨn in təməfa rəkɨs nəmiəgəhiən kəti kəm tah, kəni təuvɨr məmə kitah okotaliuək e noliən təuvɨr mɨn rəhan. 26 Tərah məmə kitah okotəfəri kəni motəfəri aru itah, motiuvi-pəri nərahiən, kəni mautetet itah mɨn.

*5:3 E nauəuə u, nian Pol tətəghati e noliən rəha nəhgi-pəniən, in tətəghati e noliən rəha nəhgi-pəniən rəha nətəm Isrel. Noliən rəhalah in tol pɨsɨn e noliən rəha nətəm Entəni. Afin-to “əhgi=pən” e tiksɨnəri.