4
Kitah nenətɨ Uhgɨn
Rəueiu əha, oiəkəghati nəuvetɨn mɨn e noliən rəhatah. Pəh iəkəghati lan e nəghatiən əuhlin. Nəmə iətəmi kəti in otɨmɨs, kəni nətɨn in otos rəhan nəuvɨriən mɨn rəfin, mətəu nəmə nətɨn tətəkəku əhanəh, kəni ko təsos pɨpɨmiən nəuvɨriən rəhan. Nətɨn təhmen əmə e slef kəti, nati əpnapɨn rəhan nəuvɨriən mɨn rəfin. In otəkeikei mətatɨg əmə e nəhlmɨ rəhan mɨn, mətəuarus=pən nian rəhan tatə təməni in təhrun nosiən natimnati mɨn iətəm rəhan tatə təmələhu kəm in. Kəni kitah mɨn kotəhmen=pən əmə lanəha. Aupən kitah kəmotəhmen əmə e suakəku əha. Kitah slef mɨn rəha nəukətɨ lou* “Nəukətɨ lou mɨn” — E nian əha, Nanihluə mɨn nɨkilah təhti məmə iətəmimi kəti təkeikei mɨtəu=pən suaru kəti mol lou mɨn nəuvein, kəni “nəsanəniən mɨn,” ilah okəsotoliən nərahiən kəm in, mətəu okotol nəuvɨriən kəm in motəfən natimnati təuvɨr kəm in. “Nəsanəniən mɨn” əha təhmen e uhgɨn mɨn rəhalah, uə iərmɨs mɨn, uə nati kəti əpəha e neai. Məta noliən təuvɨr mɨn u iətəm suah kəha təkeikei mol kotəhmen məmə suah kəha təkeikei məfaki kəm narmɨ nati kəti, uə məta in təkeikei mətuakəm (afin-to fes 10), uə məta in təkeikei mohamu nati miəgəh kəti məfən kəm rəhan uhgɨn. Nətəlɨgiən rəhalah məmə iətəmimi təkeikei mol noliən mɨn tol lanəha, kəni in otos nəuvɨriən mɨn. Nətəm Isrel tepət, rəhalah nətəlɨgiən iuəkɨr əmə e nətəlɨgiən rəha Nanihluə mɨn e nati u. Nɨkilah təhti məmə kəkeikei məhgi=pən suah kəti, kəni in təkeikei mɨtəu=pən lou mɨn rəha Mosɨs. Kəni nian otɨtəu=pən noliən mɨn u, kəni Uhgɨn otosmiəgəh in, mol təuvɨr kəm in. Kəni lou mɨn əha kəutarmənɨg e nətəmimi, motol məmə nətəmimi mɨn u slef rəhalah. Nətəmimi kəutəkeikei motol natimnati iətəm lou mɨn kəutəni. Mətəu Pol təməni məmə nətəm Isrel u kəutalkut pɨk o nɨtəu-pəniən lou rəha Mosɨs mɨne Nanihluə mɨn nətəm kəutalkut pɨk o noliən natimnati təuvɨr mɨn, suaru mil u kəsuoliən nɨkitəmi kəti tatuvi mɨn, məsoliən məmə in təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. mɨn iətəm tətəghati e natimnati rəha nɨftəni əmə. Kol 2:20 Mətəu tɨnuva e nian əhruahru iətəm Uhgɨn təməni, kəni Uhgɨn təmahli=pa nətɨn tuva, pətan kəti təmələs tair=pa e nəhue nɨftəni, kəni təkəkeikei mətɨtəu=pən Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs. Tol lanəha məmə otɨtɨs rəkɨs itah u, Lou təməlis-ərain itah, konu Uhgɨn otəhli itah, mələs rəkɨs itah təhmen əmə e nenətɨn əhruahru mɨn. Jon 1:14; Rom 1:3
Konu rəueiu əha, Uhgɨn tolkeikei məmə in otol pəh kitah kotəhrun məmə kitah nenətɨn mɨn, kəni tol lanəha, təmahli=pa Narmɨn rəha Nətɨn təmuva e nɨkitah mɨn rəfin, kəni matol itah kəutauɨn e Uhgɨn məmə, “Tatə.” Kəni inəha, kitah səniəmə slef mɨn əmə, mətəu nenətɨ Uhgɨn pəhriən mɨn. In tətəfa natimnati təuvɨr mɨn kəm tah, iətəm in təməni rəkɨs məmə otəfən kəm nenətɨn mɨn. Rom 8:15-17
Pol nɨkin tətahmə
o nətəm Kəlesiə
Aupən itəmah nəmotəruru Uhgɨn. Itəmah nəməutəfaki əmə kəm natimnati mɨn məmə rəhatəmah uhgɨn mɨn. Ilah kəmotəlis-ərain itəmah, mətəu ilah, səniəmə ilah uhgɨn pəhriən mɨn. Mətəu rəueiu əha, nɨnotəhrun Uhgɨn. (Uə təuvɨr pəhriən məmə iəkəni lanəha məmə Uhgɨn tɨnəhrun rəkɨs itəmah.) !?Kəni təhro nautohtəlɨg=pən o nəukətɨ lou mɨn o nak!? Rəhalah nəsanəniən tɨkə o nasiruiən e təmah, kəni ko kəsotoliən nati təuvɨr kəti kəm təmah nian kəti mɨne. Təhro nəkotəni məmə ilah okautəlis mɨn itəmah? 10 ?Təhro itəmah nəutohtəu=pən nətuakəmiən rəhalah e nian mɨn rəhalah, mɨne məuɨg mɨn rəhalah, mɨne nian asim mɨn rəhalah, mɨne nu mɨn rəhalah? ?Nɨkitəmah təhti məmə ko Uhgɨn nɨkin tagiən o təmah ohni? 11 !Kəsi nəman! !Iəu iətəgɨn agɨn o təmah! !Nəmə təhro iəmol pɨk uək e təmah o nati əpnapɨn əmə!
12-13 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk, iəu iətəni əskasɨk kəm təmah məmə, aupən itəmah nəməsotatɨgiən e Lou kəti, kəni nian iəu iəmuva meh natɨgiən rəhatəmah, iəu iəmos noliən rəhatəmah. Iəməsɨtəu-pəniən Lou. Kəni rəueiu, iəkolkeikei məmə itəmah mɨn onəkotos noliən rəhak, iəsoliən məmə Lou otaskəlɨm pɨk iəu tiəkɨs. Otətəlɨg e nati u məmə, aupən, iəmatɨmɨs kəni imətatɨg kitah min itəmah məmə oiəkəsanən. Kəni nian iəmətatɨg, mətəni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr kəm təmah. Mətəu nati əpnapɨn məmə iəu iəmatɨmɨs e nian əha, mətəu itəmah nəməsotoliən iəu iəkətəu tərah. 14 Nɨmɨsiən rəhak təmol mɨrə itəmah, mətəu nɨkitəmah təməsəhti rahiən iəu, kəni məsotəni rah mɨniən iəu. Itəmah nəmautos vivi iəu mautəhuvən e nimə mɨn rəhatəmah, təhmen əmə məmə iəu agelo kəti rəha Uhgɨn, uə iəu, iəu Iesu Krɨsto.
15 Aupən itəmah nəmautolkeikei pɨk iəu, kəni mə nəkotəhrun noliən nati asoli agɨn kəti kəm iəu. Iəmeruh məmə ko nəmotəhrun noliən nati u, nəmotiəlgi rəkɨs nəhmtɨtəmah motəfa. ?Mətəu tɨnəhrol əha rəueiu? 16 Iəməni nəghatiən pəhriən mɨn kəm təmah. !?Nati u tatol məmə iətuva tɨkɨmɨr rəhatəmah!?
17 Nəgətun eiuə mɨn ko, kəutalkut pɨk məmə onəkotəuhlin rəhatəmah nətəlɨgiən mautohtəu=pən ilah. Mətəu ilah kəsotoliən məmə okotasiru e təmah. Kotolkeikei əmə məmə okotiuvi rəkɨs itəmah ohniəu məmə itəmah onəkotalkut pɨk o nɨtəu-pəniən ilah. 18 !Əui! In nati təuvɨr məmə nəkotalkut pɨk o noliən natimnati, mətəu nəkotəkeikei motalkut o nati iətəm təuvɨr, inu nəgətuniən rəhak, mətəu səniəmə rəhalah! Kəni onəkotəkeikei mautol nian mɨn, nati əpnapɨn iətatɨg kitah min itəmah, uə iəsatɨgiən kitah min itəmah.
19 Iəu mɨn nəuvein, iəu iətətəu tərah agɨn mɨn o təmah, təhmen=pən əmə e pətan iətəm nəmtahn tɨnətahmə məmə otemək, matuvən mətəuarus itəmah nəkotos noliən əhruahru rəha Iesu Krɨsto e rəhatəmah nəmiəgəhiən. 20 Iəkolkeikei pɨk məmə iətatɨg kitah min itəmah u rəueiu mətəu-inu nəmə iətatɨg, ko iəsagət pɨkiən e təmah. Mətəu rəueiu iətatɨg isəu o təmah lanəha, kəni məruru məmə iəkəhro lanu masiru e təmah.
Namsu rəha Hekər mɨne Serə Jen 16 mɨne 21
21 Onəkotuhalpɨn-to rəhak nəghatiən. ?Nɨpəhriəniən məmə itəmah nəkotolkeikei pɨk nɨtəu-pəniən Lou? !Mətəu itəmah nəsotəhruniən nati Lou tətəni! Rəueiu pəh iəkəni kəm təmah. 22 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə Epraham təmələs nətɨn iərman keiu. Kəti iətəm slef rəha pətan rəhan təmələs, kəni kəti rəhan pətan əhruahru təmələs, səniəmə in slef mətəu pətan əhanəh rəhan. 23 Suakəku iətəm pətan slef təmələs in təmair e nətəlɨgiən əmə rəha nətəmimi. Mətəu suakəku iətəm pətan əhruahru əha rəhan təmələs, in təmair mətəu-inu Uhgɨn in təməni rəkɨs məmə pətan əha otələs, kəni in təmol nati apɨspɨs lan.
24-25 Kəni kitah kotəhrun nəniən namsu rəha pəta mil əha kəni motəuhlin=pa nɨpətɨn e tah. Pəta mil əha ilau kətuəgətun nəniən mil əha iətəm Uhgɨn təmol kəm nətəmimi. Pətan u Hekər, in mɨne nətɨn mɨn ilah slef mɨn əmə, okatol mɨrə ilah. Kəni pətan əha Hekər, in təhmen e nəniən iətəm Uhgɨn təmol e nɨtəuət Sainai əpəha e nɨtəni asoli Arepiə, ikɨn əha inəha Uhgɨn təməfən Lou ikɨn kəm Mosɨs. Kəni in təhmen mɨn e taun asoli kəti u Jerusɨləm iətəm nətəm ikɨn kəutaskəlɨm əskasɨk Lou, kəni ilah kotəhmen e slef mɨn iətəm Lou tətəlis-ərain ilah. 26 Mətəu Jerusɨləm kəti mɨn əpəha ilɨs e neai, in təhmen e pətan iətəm səniəmə slef, iətəm Lou təsəlis-ərainiən, kəni in mamə rəhatah. 27 Inu nəghatiən kəti e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni lanəha məmə,
“!Ik u inu, nəseməkiən. !Agiən! Aes 54:1. Serə təməseməkiən mətəuarus təni məmə pətauəhli. Mətəu Hekər təmemək uəhai əmə.
Ik u inu, nəməsosiən nahməiən kəti o neməkiən. !Agət əfəməh, mətəu-inu nɨkim tətagiən!
Ik nəməsələsiən iəpəou nian kəti mɨne, mətəu rəueiu əha, nenətɨm mɨn tɨnol tepət pɨk agɨn, tapirəkɨs nenətɨ pətan iətəm tətatɨg ilau rəhan iərman nian rəfin.”
28 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, itəmah nenətɨ Uhgɨn mɨn mətəu-inko təməni əskasɨk məmə otol. Itəmah onəkotəhmen e Aisək u aupən, nətɨ Serə. 29 Kəni suakəku u Ismael, nətɨ Hekər, iətəm təmair e nətəlɨgiən əmə rəha iətəmimi, in təmatərəkɨn pɨk suakəku u Aisək iətəm təmair e nahgin rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Konu rəueiu əha mɨne, noliən əha tatuvən əmə lanəha, ilah nətəm slef mɨn rəha Lou kəutərəkɨn itah nətəm kəmotair vi e Narmɨn Rəha Uhgɨn e nəhatətəiən. 30 ?Mətəu Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni məmə nak? In təməni məmə,
“Ik onəkəkeikei mahli pətɨgəm pətan u slef mɨne nətɨn. Ilau kuagɨm rəkɨs u ikɨnu mətəu-inko, nətɨ pətan əha, in ko təsosiən nəuvɨriən kəti rəha tatə. Nəuvɨriən mɨn rəfin rəha tatə otuvən kəm nətɨ pətan iətəm səniəmə slef.”
31 Mətəu kitah u, kitah səniəmə nenətɨ pətan slef, kitah nenətɨ pətan iətəm səniəmə slef.

*4:3 “Nəukətɨ lou mɨn” — E nian əha, Nanihluə mɨn nɨkilah təhti məmə iətəmimi kəti təkeikei mɨtəu=pən suaru kəti mol lou mɨn nəuvein, kəni “nəsanəniən mɨn,” ilah okəsotoliən nərahiən kəm in, mətəu okotol nəuvɨriən kəm in motəfən natimnati təuvɨr kəm in. “Nəsanəniən mɨn” əha təhmen e uhgɨn mɨn rəhalah, uə iərmɨs mɨn, uə nati kəti əpəha e neai. Məta noliən təuvɨr mɨn u iətəm suah kəha təkeikei mol kotəhmen məmə suah kəha təkeikei məfaki kəm narmɨ nati kəti, uə məta in təkeikei mətuakəm (afin-to fes 10), uə məta in təkeikei mohamu nati miəgəh kəti məfən kəm rəhan uhgɨn. Nətəlɨgiən rəhalah məmə iətəmimi təkeikei mol noliən mɨn tol lanəha, kəni in otos nəuvɨriən mɨn. Nətəm Isrel tepət, rəhalah nətəlɨgiən iuəkɨr əmə e nətəlɨgiən rəha Nanihluə mɨn e nati u. Nɨkilah təhti məmə kəkeikei məhgi=pən suah kəti, kəni in təkeikei mɨtəu=pən lou mɨn rəha Mosɨs. Kəni nian otɨtəu=pən noliən mɨn u, kəni Uhgɨn otosmiəgəh in, mol təuvɨr kəm in. Kəni lou mɨn əha kəutarmənɨg e nətəmimi, motol məmə nətəmimi mɨn u slef rəhalah. Nətəmimi kəutəkeikei motol natimnati iətəm lou mɨn kəutəni. Mətəu Pol təməni məmə nətəm Isrel u kəutalkut pɨk o nɨtəu-pəniən lou rəha Mosɨs mɨne Nanihluə mɨn nətəm kəutalkut pɨk o noliən natimnati təuvɨr mɨn, suaru mil u kəsuoliən nɨkitəmi kəti tatuvi mɨn, məsoliən məmə in təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.

4:3 Kol 2:20

4:5 Jon 1:14; Rom 1:3

4:7 Rom 8:15-17

4:20 Jen 16 mɨne 21

4:27 Aes 54:1. Serə təməseməkiən mətəuarus təni məmə pətauəhli. Mətəu Hekər təmemək uəhai əmə.