3
Nətəm Kəlesiə kəmotəpəh suaru
!Nətəm Kəlesiə, itəmah nɨnotalməli pɨk! ?Pəh təmasɨg itəmah nɨnautəhuvən e suaru ekəu-ekəu lanko? Iəmotəni pətɨgəm vivi pau kəm təmah məmə Iesu təmos nahməiən e nɨgi kəməluau məmə otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn rəhatəmah. ?Mətəu təhro? ?Nəmə təhro iətəmi kəti təmeiuə rəkɨs e təmah kəni miuvi rəkɨs itəmah mol itəmah nɨnotalməli pɨk? !!Uhgɨn təsəfɨnəiən Narmɨn Rəhan kəm təmah mətəu-inu itəmah nautohtəu=pən Lou!! !!Kəpə!! In təməfɨnə kəm təmah mətəu-inu itəmah nəutəhatətə e Nanusiən Təuvɨr rəha Iesu Krɨsto. ?Təhro? ?Nəutalməli pɨk lan əpətu lan? !Itəmah nəmotətuəuin vivi nəmiəgəhiən vi rəhatəmah e Iesu Krɨsto e nasiruiən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni mətəu rəueiu, itəmah nɨnəutalkut məmə onəkotəpəh, kəni məhuva nətəmi əhruahru e rəhatəmah əmə nəsanəniən! Nəmautətəu nahməiən tepət mətəu-inu nəmotəhatətə e Nanusiən Təuvɨr. ?Nəmautətəu nahməiən əha əpnapɨn əmə? !Kəpə! !Nahməiən əha səniəmə rəha nati əpnapɨn əmə! Uhgɨn təməsəfɨnəiən Narmɨn Rəhan kəm təmah mol nati apɨspɨs mɨn kəm təmah mətəu-inu nəutohtəu=pən Lou. In təmol mətəu-inu itəmah nəmotətəu Nanusiən Təuvɨr rəha Iesu Krɨsto kəni itəmah nəutəhatətə lan.
Nɨtəu-pəniən Lou,
mɨne nəhatətəiən e Iesu
Otətəlɨg-to e tɨpɨtah asoli, Epraham. Nauəuə Rəha Uhgɨn təməghati pətɨgəm rəkɨs lanu lan məmə:
“Epraham in təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn, kəni tol lanəha, Uhgɨn təməni məmə in təhruahru e nəhmtɨn,” Jen 15:6
Kəni təuvɨr, məmə itəmah onəkotəkeikei motəhrun məmə nətəmimi nətəm kəutəhatətə e Uhgɨn, ilah mɨn u, in tətafin ilah məmə nenətɨ Epraham pəhriən mɨn e narmɨn, mətəu səniəmə ilah nətəm kəutarəriə e Lou.
Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni rəkɨs aupən məmə Uhgɨn otos Nanihluə mɨn, kəhuva ohni mol ilah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhalah. Aupən, Uhgɨn təməni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm Epraham məmə:
“Iəu oiəkol nəuvɨriən tɨsɨpən lam muvən o nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nəhue nɨtəni mɨn.”
Kəni Uhgɨn təməfən rəhan nəuvɨriən kəm Epraham mətəu-inu in təməhatətə əskasɨk lan. Kəni nətəmimi okotəhatətə pəhriən lan kotos nəuvɨriən təhmen lan.
10 Mətəu nətəmimi mɨn u, nətəm nɨkilah təhti məmə ilah okotos nəmiəgəhiən mətəu-inu ilah kəutohtəu=pən rəfin nati nak iətəm Lou tətəni, nətəmimi mɨn əha, ilah kɨnotatɨg rəkɨs e nəhlmɨ nərahiən. Tol lanəha mətəu-inu, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə:
“Nətəmimi nətəm kəsotol əhruahruiən natimnati mɨn rəfin iətəm kəutatɨg e nauəuə rəha Lou, ilah kɨnotatɨg rəkɨs e nəhlmɨ nərahiən, kəni okotəkeikei motos nalpɨniən kəti.” Dut 27:26
11 Kəni nati kəti mɨn, təhlan vivi əmə o tah məmə iətəmi kəti tɨkə iətəm tətuva mətəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu in təmɨtəu=pən Lou. Mətəu in tətəhruahru mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni mɨn lanəha məmə:
“Iətəmimi iətəm tətəhatətə e Uhgɨn, iətəmimi əha inəha, in tətuva mətəhruahru e nəhmtɨn, kəni in otos nəmiəgəhiən pəhriən.” Hab 2:4; Kəl 2:16
12 Nəghatiən əha, tətəghati e nəhatətəiən rəhatah e Uhgɨn. Suaru rəha nɨtəu-pəniən Lou, in suaru rəha noliən natimnati, mətəu in təsəhmen-əhmeniən e suaru rəha nəhatətəiən e Uhgɨn. Inəha, mətəu-inu suaru rəha nɨtəu-pəniən Lou, təhmen=pən əmə lanəha, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə:
“Iətəmimi iətəm tolkeikei məmə otos nəmiəgəhiən pəhriən mətəu-inu tətɨtəu=pən əhruahru Lou, in otəkeikei mol natimnati mɨn rəfin agɨn iətəm Lou tətəni.” Lev 18:5
13 Nətəmimi rəfin agɨn kəsotol əhruahruiən nati nak iətəm Lou tətəni. Tol lanəha, Lou in təmələhu nalpɨniən tətatɨg o tah rəfin, kəni kitah rəfin kəutatɨg e nəhlmɨ nərahiən. Mətəu Iesu Krɨsto təmɨmɨs e nɨgi kəməluau, mos nalpɨniən o tah, kəni miuvi rəkɨs itah e nəhlmɨ nərahiən əha. Təhmen=pən əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmimi kəti, iətəm kəmohamu kətu-pəri e nɨgi, noliən əha tətəgətun=pən məmə Uhgɨn in təmol nalpɨniən kəm in.” Dut 21:23; Rom 8:3
14 Mətəu rəueiu, Iesu təmɨmɨs lanəha məmə Nanihluə mɨn, ilah kotəhrun nosiən nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təməni kəm Epraham məmə, in otəfən kəm nəuanɨləuɨs mɨn rəhan. Kəni nati əha tol lanəha məmə rəueiu u kitah nətəm kəutəhatətə e Iesu, kitah kotəhrun nosiən Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm Uhgɨn təməni məmə otəfən kəm nətəmimi.
Uhgɨn təmaupən mol nəniəskasɨkiən rəhan,
mətəu Lou təmuərisɨg təsafəliən
15-16 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, pəh iəkəghati e natɨgiən rəhatah rəueiu. Kitah kotəhrun noliən u rəha nəniəskasɨkiən. Nian iətəmi kəti tatol, ko kəsərəpei rəkɨsiən, kəsətu-pəniən nəghatiən kəti mɨn lan. Təhmen əmə lanəha, Uhgɨn təmol nəniəskasɨkiən kəti kəm Epraham mɨne rəhan kəti nəuanɨləuɨs. Jen 12:7; 13:15; 24:7 Kəni e nəghatiən əha, təməsəniən məmə Uhgɨn təməni kəm nətəmimi tepət, mətəu təməni əmə kəm iətəmimi kətiəh əmə otsɨpən lan, iətəmimi u, in Iesu Krɨsto.
17 Kəni rəhak nəghatiən, nɨpətɨn tol lanu lan məmə, aupən, Uhgɨn təməniəskasɨk məmə otaskəlɨm nəghatiən rəhalau Epraham, mətəu uərisɨg nu fo-hanrɨt-tate təmuvən rəkɨs, kəni Lou təmuva. Mətəu Lou əha, iətəm təmuərisɨg e nəniəskasɨkiən əha, ko təsərəkɨniən nəghatiən iətəm in təməni kəm Epraham, ko təsərəpei rəkɨsiən nəniəskasɨkiən rəhan, ko təsətu-pəniən lan. Eks 12:40 18 Kəni nəmə nɨpəhriəniən məmə kitah kəutatɨg e nəuvɨriən rəha Uhgɨn mətəu-inko kitah kəutohtəu=pən Lou u, tətəgətun=pən məmə nəniəskasɨkiən iətəm Uhgɨn təmol aupən in nati əpnapɨn əmə. Mətəu təsoliən lanəha. Mətəu-inu kitah koteruh Epraham in təmətatɨg e nəuvɨriən mɨn rəha Uhgɨn mətəu-inu in təmaskəlɨm iəkɨs nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn. Rom 4:14
Lou rəhan əha ikɨn uək
19 Iətəmi kəti otəpanətapuəh məmə, “?Nəmə tol lanəha, kəni konu Uhgɨn təməfən Lou o nak?” Kəni iəkəhrun nəniən kəm təmah u rəueiu məmə nəniəskasɨkiən iətəm Uhgɨn təmol kəm Epraham in təmaupən matɨg, mətəu Lou in təmuərisɨg lan. Təmuva məmə otəgətun əmə itah nətəmimi məmə okotəhrun məmə kitah nol təfagə tərah. Mətəu Uhgɨn təmələhu Lou əha məmə otatɨg matuvən əmə lanko mətəuarus iətəmimi u otsɨpən e Epraham otair=pa o tah. Kitah kotəhrun məmə Lou əha, rəhan uək təuvɨr, mətəu nɨkitah otəkeikei matəhti məmə Lou əha, Uhgɨn təmaupən məfən kəm nagelo mɨn, uərisɨg təmanəfən kəm iətəmimi kəti u Mosɨs. Mosɨs, in suaru o nəfaiən mɨn Lou kəm tah. Mətəu nian Uhgɨn təmol nəniəskasɨkiən ilau Epraham, təməsoliən lanəha. 20 Kəni nian Uhgɨn təməghati kəm Epraham, təsəghatiən e suaru kəti təhmen e nagelo mɨn uə iətəmi kəti təhmen e Mosɨs. Mətəu in əhruahru əmə təməghati məni=pən nəniəskasɨkiən rəhan e nəhmtɨ Epraham əmə.
21 Kəni səniəmə Lou əha təmuva mə otərəkɨn nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn. Kəpə, təsoliən lanəha. Nəmə Lou təhrun nəfaiən nəmiəgəhiən vi kəm tah, kəni kitah okotəhrun nəhuvaiən motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu təsoliən lanəha. Rom 8:2-4 22 Mətəu Lou kəti tol lanəha tɨkə. Mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə noliən tərah təməlis rəfin itah, kəni otəkeikei mol pəhriən lanəha. Tol lanəha məmə, suaru kətiəh əmə məmə kitah okotos nəuvɨriən mɨn rəha Uhgɨn iətəm təməni əskasɨk rəkɨs. Kəni suaru u məmə kəutəhatətə e Iesu Krɨsto.
Nian u rəueiu rəha nəhatətəiən e Iesu Krɨsto
23 Aupən, Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs, in təmaskəlɨm itah tiəkɨs, təhmen əmə məmə kitah kəmotatɨg e kaləpus, mətəuarus=pa u rəueiu, Uhgɨn təmerəh e nəhmtɨtah koteruh suaru rəha nəhatətəiən. Kəl 4:3 24 Kəni Lou əha, in təhmen əmə e hedmasta kəti iətəm tətarmənɨg e tah muva mətəuarus kautol naunun e skul. Kəni təhmen əmə, Lou təmətarmənɨg e tah muva mətəuarus=pən nian Krɨsto təmuva, məmə e nian əha, kitah kɨnəhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu-inu, kitah kəmotəhatətə lan. Rom 10:4 25 Mətəu rəueiu əha, Lou ko təsarmənɨg mɨniən e tah, mətəu-inu nian rəha nəhatətəiən e Iesu Krɨsto tɨnuva rəkɨs.
Itəmah rəfin kətiəh əmə
e Iesu
26 Kəni mətəu-inu itəmah nəmotəhatətə e Iesu Krɨsto, itəmah rəfin nenətɨ Uhgɨn mɨn. Jon 1:12 27 Kəni kɨnol bəptais rəkɨs e təmah, məmə itəmah nəkəhuva motol kətiəh əmə itəmah min. Tol lanəha məmə, itəmah nɨnotos noliən təuvɨr mɨn rəha Iesu təhmen əmə məmə nəməhuvən e napən vi. Rom 6:3 28 Kəni itəmah rəfin agɨn nəməhuva motol əmə kətiəh itəmah Iesu Krɨsto, kəni itəmah rəfin nɨnotəhmen əmə. Təuvɨr məmə kitah kəsotəuəri mɨniən nətəmimi, nati əpnapɨn nəmə in iətəm Isrel uə in Ianihluə kəti, in slef kəti uə in səniəmə slef kəti, in iərman kəti uə pətan kəti. Rom 10:12 29 Itəmah rəfin nətəmimi rəha Iesu. Tol lanəha, itəmah nəuanɨləuɨs pəhriən rəha Epraham. Kəni e suaru kətiəh əmə, nəuvɨriən mɨn iətəm Uhgɨn təməni rəkɨs kəm Epraham, itəmah onəkotos motatɨg lan. Rom 4:13

3:6 Jen 15:6

3:10 Dut 27:26

3:11 Hab 2:4; Kəl 2:16

3:12 Lev 18:5

3:13 Dut 21:23; Rom 8:3

3:15-16 Jen 12:7; 13:15; 24:7

3:17 Eks 12:40

3:18 Rom 4:14

3:21 Rom 8:2-4

3:23 Kəl 4:3

3:24 Rom 10:4

3:26 Jon 1:12

3:27 Rom 6:3

3:28 Rom 10:12

3:29 Rom 4:13