17
Nɨpətɨ Iesu təmuva mol pɨsɨn
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Nian sikɨs tɨnuva mɨnuvən rəkɨs, Iesu tit Pitə, mɨne Jemɨs, mɨne Jon u pia Jemɨs, mit ilahal məhuvən əpəha ilɨs e nɨtəuət əfəməh, ilah pɨsɨn əmə. Kəni ikɨn əha, nɨpətɨ Iesu təməuhlin muva mol pɨsɨn. Rəhn-kapə təmasiə məhagəhag təhmen e mɨtɨgar, kəni rəhan napən tɨnuva məruən məhagəhag. 2Pitə 1:16-18 Rəueiu agɨn, Mosɨs mɨne Elaijə kəmiaietɨgəm=pa məhləghati ilahal Iesu.
Kəni Pitə təməni=pən kəm Iesu məmə, “!Iərmənɨg! Təuvɨr məmə itɨmahal u iəmluva u ikɨnu. Nəmə nəkolkeikei, iəkol nɨmauvluvl kəti u ikɨnu, rəham kəti, rəha Mosɨs kəti, kəni rəha Elaijə kəti.”
Nian Pitə təmətəghati əhanəh, nəpuə əhagəhag kəti təmuva məuveg ilah, kəni kəmotətəu nəuia iətəmi kəti təmiet e nəpuə mətəni məmə, “Inu nətɨk iətəm iəkolkeikei pɨk. Nɨkik tagiən pɨk ohni. !Nəklətəlɨg lan!” Dut 18:15; Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22
Nian suah milahal əha kəmhlətəu nəghatiən əha, mɨhləmei=pən mɨhlɨtənɨm=pən rəhn-kapə lahal e nɨftəni məhləgɨn pɨk. Mətəu Iesu təmuva mek ilahal mətəni məmə, “Ləhtul. Sləgɨniən.” Nian kəmhləsal-pəri, məsleruh mɨniən iətəmi kəti, mətəu Iesu pɨsɨn əmə.
Nian kəmoteiuaiu=pa e nɨtəuət, Iesu təni kəm lahal məmə, “Nəsləniən kəm iətəmimi kəti nati nak iətəm nəmhleruh mətəuarus=pən Nətɨ Iətəmimi otəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.”
10 Kəni kɨhləni=pən məmə, “?Mətəu təhro nəgətun mɨn rəha Lou kəutəni məmə Elaijə otəkeikei maupən muva mɨn?”* Nian Uhgɨn təməghati kəm lahal əpəha e nɨtəuət, ilahal kɨləhrun məmə Iesu in Krɨsto iətəm otuva. Kəni kɨləhrun məmə Elaijə otəkeikei maupən muva mɨn, mətəu kəmsleruhiən məmə Elaijə təmuva mol əpenə-penə natimnati rəfin. Tol lanəha, rəhalah nətəlɨgiən tɨnol nəruruiən, mətəu-inu Iesu iətəm in Krɨsto tɨnuva rəkɨs, mətəu Elaijə təməsuvaiən. Mal 4:5
11 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nɨpəhriəniən məmə Elaijə otəkeikei maupən muva məmə otol vivi mɨn natimnati rəfin. Mal 4:5-6 12 Mətəu iəkəni=pɨnə kəm təmahal məmə, Elaijə tɨnuva rəkɨs, mətəu nətəmimi kəsotəhruniən in, kəni motol tərah lan. E noliən əhmen mɨn əmə, Nətɨ Iətəmimi otətəu nahməiən e nəhlmɨlah.” Mat 11:14 13 Kəni rəhan nətəmimi kɨnotəhrun məmə tətəghati e Jon Bəptais kəm lah nian tətəghati e iəni Elaijə. Luk 1:17
Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərah e suakəku kəti
(Mak 9:14-32; Luk 9:37-45)
14 Nian kɨnohiet=pa o nɨmənin nətəmimi, suah kəti tuva mɨsin nəulɨn aupən e Iesu, 15 kəni məni məmə, “Iərmənɨg, asiru e nətɨk. Tətauɨt, kəni mətətəu pɨk nahməiən lan. Nian tepət tətəmei=pən e nɨgəm, mətəmei=pən e nəhu. 16 Iəmələs muvən o rəham mɨn nətəmimi, mətəu kotəruru nol viviən.”
17 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “!Ei! Itəmah nətəmi rəueiu nəsotəhatətəiən, kəni nɨnəhuvən isəu o suaru rəha Uhgɨn. !?Kərmə oiəkatɨg kitah min itəmah mətəuarus=pən nian nak nəmanotəhatətə lak!? !?Kəni kərmə onəhgɨn iəpanəmeig e təmah!? !Otit suakəku ko məhuva kəm iəu!” 18 Kəni Iesu təməghati əskasɨk kəm narmɨn tərah, kəni tiet e suakəku, kəni rəueiu agɨn suakəku təməuvɨr.
19 Kəni rəhan nətəmimi kəməhuva motəhtul pɨsɨn ilah Iesu, kəni motətapuəh ohni məmə, “?Təhro itɨmah iəkotəruru nəhgi pətɨgəmiən narmɨn tərah?” Mat 10:1
20 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Mətəu-inu rəhatəmah nəhatətəiən təkəku əmə, təsəhmeniən. Mətəu iətəni pəhriən kəm təmah məmə, nəmə rəhatəmah nəhatətəiən əha ikɨn, nati əpnapɨn təhmen e nɨkɨtɨ mastət u təkəku agɨn, kəni nəkotəhrun nəni-pəniən kəm nɨtəuət u məmə, ‘Iet u e nɨmeim, muvən ikɨn əha,’ kəni nɨtəuət otiet, kəni nati kəti tɨkə iətəm itəmah nəkotəruru noliən.” E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “21 Mətəu suah kəti iətəm tolkeikei məmə otəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn lanəha, in otəkeikei mətəfaki kəni mətətuakəm.” Mat 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1Kor 13:2
22 Nian kəməhuva kətiəh əpəha Kaləli, Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu Nətɨ Iətəmimi, suah kəti otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn. Mat 16:21 23 Nətəmimi okotohamu iəu, kəni uərisɨg e nian kɨsɨl, Uhgɨn otosmiəgəh mɨn iəu e nɨmɨsiən.” Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotətəu tərah pɨk agɨn o nəghatiən əha.
Takɨs rəha Nimə Rəha Uhgɨn
24 Nian Iesu mɨne rəhan nətəmimi kəməhuva Kapeniəm, nətəmimi rəha nosiən məni rəha takɨs rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəməhuva o Pitə motəni məmə, “?Təhro? ?Rəham iəgətun tatətəou takɨs u, uə kəpə?” Eks 30:13; 38:26
25 Kəni Pitə təməni=pən məmə, “Əuəh, tatətəou.”
Nian Pitə təmuvən e nɨpəgnəua nimə, kəni Iesu təmaupən məghati mətəni kəm in məmə “?Saimon, nɨkim təhti məmə nak? ?Kig mɨn rəha nəhue nɨftəni kautos takɨs o pəh, kautos o rəhalah mɨn nətəmimi, uə nətəmimi pɨsɨn mɨn?”
26 Pitə təməni=pən məmə, “Kautos o nətəmimi pɨsɨn mɨn.”
Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Kəni tol lanəha, nətəmimi rəha kig kəsotətəouiən. Inu tol lanu məmə nətəm Rom ilah kəutarmənɨg e nɨtəni u Isrel. Kəni nətəm Isrel ilah kəutətəou takɨs tatuvən o Rom. Mətəu nətəm Rom, ilah kəsotətəouiən takɨs. Mətəu e fes u, in tətəghati e takɨs pɨsɨn kəti o Nimə Rəha Uhgɨn u nətəm Isrel ilah kəutətəou. Mətəu Iesu tətəni məmə, in Nətɨ Uhgɨn pəhriən. Kəni Nimə Rəha Uhgɨn in rəhan mɨn. Ko ilah kəsotətapuəhiən o Iesu məmə in otətəou takɨs u. 27 Mətəu kitah kəsotolkeikeiən məmə kotol ilah kotətəu tərah o tah. Kəni tol lanəha, təuvɨr məmə ik onəkuvən əpəha ləuahtəni e lek, məraki rəham nɨpien o niuviən nəmu. Nəmu iətəm nəkaupən miuvi, məhapu nɨpəgnəuan, kəni meruh məni silfə kəti təhmen o nətəouiən takɨs. Mos muvən məfən kəm lah o nətəouiən rəhalau takɨs.”

17:2 2Pitə 1:16-18

17:5 Dut 18:15; Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22

*17:10 Nian Uhgɨn təməghati kəm lahal əpəha e nɨtəuət, ilahal kɨləhrun məmə Iesu in Krɨsto iətəm otuva. Kəni kɨləhrun məmə Elaijə otəkeikei maupən muva mɨn, mətəu kəmsleruhiən məmə Elaijə təmuva mol əpenə-penə natimnati rəfin. Tol lanəha, rəhalah nətəlɨgiən tɨnol nəruruiən, mətəu-inu Iesu iətəm in Krɨsto tɨnuva rəkɨs, mətəu Elaijə təməsuvaiən.

17:10 Mal 4:5

17:11 Mal 4:5-6

17:12 Mat 11:14

17:13 Luk 1:17

17:19 Mat 10:1

17:20 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “21 Mətəu suah kəti iətəm tolkeikei məmə otəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn lanəha, in otəkeikei mətəfaki kəni mətətuakəm.”

17:20 Mat 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1Kor 13:2

17:22 Mat 16:21

17:24 Eks 30:13; 38:26

17:26 Inu tol lanu məmə nətəm Rom ilah kəutarmənɨg e nɨtəni u Isrel. Kəni nətəm Isrel ilah kəutətəou takɨs tatuvən o Rom. Mətəu nətəm Rom, ilah kəsotətəouiən takɨs. Mətəu e fes u, in tətəghati e takɨs pɨsɨn kəti o Nimə Rəha Uhgɨn u nətəm Isrel ilah kəutətəou. Mətəu Iesu tətəni məmə, in Nətɨ Uhgɨn pəhriən. Kəni Nimə Rəha Uhgɨn in rəhan mɨn. Ko ilah kəsotətapuəhiən o Iesu məmə in otətəou takɨs u.