13
Nolkeikeiən
Nəmə iətəghati e nəghatiən rəha nətəm ikɨn pɨsɨn mɨn, uə nəghatiən rəha nagelo mɨn, mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, rəhak nəghatiən in nəuian əpnapɨn əmə təhmen e nəuia dɨrəm uə nəuia bel. Nəmə iatos nəsanəniən iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa o nəni pətɨgəmiən nəghatiən mɨn iətəm Uhgɨn tətəfa, mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, iəu nati əpnapɨn əmə. Kəni nəmə iəkəhrun nati oneuən rəfin mɨne nəhruniən rəfin, mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, iəu nati əpnapɨn əmə. Kəni nəmə rəhak nəhatətəiən təskasɨk məmə otol nɨtəuət kəti tiet, mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, iəu nati əpnapɨn əmə. Mat 17:20 Nəmə iəkəfən rəfin rəhak natimnati kəm nanrah mɨn, uə iəkegəhan e nɨpətɨk məmə nɨgəm otus, mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, iəsoliən win e nati kəti.
Noliən rəha nolkeikeiən tol lanu: iətəmi kəti rəhan nətəlɨgiən təfəməh, kəni matol təuvɨr kəm nətəmimi, kəni məsɨtgərahiən e nətəmimi, kəni məsəri pɨkiən, kəni məsəfəri aruiən in, kəni məsol-pəniən nətəmimi, məsalkutiən o nərfɨn, kəni nɨkin təsahmə uəhaiən, kəni məsaskəlɨm pɨkiən nərahiən iətəm iətəmi kəti tatol lan. Kəni nɨkin təsagiəniən o noliən tərah mɨn, mətəu nɨkin tagiən əmə o noliən təuvɨr mɨn rəha nɨpəhriəniən. Rom 12:9 Noliən rəha nolkeikeiən tol lanu: nati əpnapɨn suaru rəha iətəmi kəti tiəkɨs, mətəu nian rəfin iətəmi əha tatɨtəu=pən əmə, məsəhlmaniən e rəhan nəhatətəiən nian kəti, kəni nian rəfin tətələhu=pən əskasɨk rəhan nətəlɨgiən e Uhgɨn, rəhan nəhatətəiən tətəhtul əmə lanko e nian rəha nərahiən. 1Pitə 4:8
Noliən rəha nolkeikeiən naunun tɨkə. Mətəu rəha nəni pətɨgəmiən nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfa, otəpanɨkə. Rəha nəghatiən ikɨ pɨsɨn mɨn, okəpanohkə. Rəha nəhruniən nati, otəpanɨkə. Tol lanəha mətəu-inu nəhruniən rəhatah nəuan nəuvetɨn əmə, kəni kəutəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfa mətəu nəghatiən u tatol əpu nəuan nəuvetɨn əmə. 10 Mətəu nian Iesu Krɨsto otuva mɨn mol əhruahru natimnati mɨn rəfin, kəni nəsanəniən mɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa rəueiu okohkə. 11 Nian iəmətəkəku, iəmətəghati təhmen e iəpəou, kəni nəhruniən rəhak təhmen e rəha iəpəou, kəni noliən rəha nətəlɨgiən rəhak təhmen e rəha iəpəou. Mətəu nian iəmuva mol iətəmi asoli lak, iəmələhu noliən mɨn rəha iəpəou e nəmtahk. 12 Rəueiu, kitah kauteruh nəuan nəuvetɨn əmə təhmen e iətəmi kəti tateh narmɨn e kɨlas iətəm təuau. Mətəu e nian əha, kitah okoteruh əhruahru nəhmtɨ Uhgɨn. Rəueiu, iəkəhrun nəuan nəuvetɨn əmə, mətəu e nian əha, iəpanəhrun əhruahru natimnati rəfin, təhmen məmə Uhgɨn təhrun ərəfin iəu mɨne əha rəueiu.
13 Kəni rəueiu, noliən milahal u kɨsɨl kələhtul: noliən rəha nəhatətəiən, noliən rəha nuhuiniən e Uhgɨn, mɨne noliən rəha nolkeikeiən. Mətəu iətəm in təuvɨr pɨk agɨn e lahal, in noliən rəha nolkeikeiən. 1Təs 1:3

13:2 Mat 17:20

13:6 Rom 12:9

13:7 1Pitə 4:8

13:13 1Təs 1:3