14
Nəni pətɨgəmiən nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfa, mɨne nəniən nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn
Otalkut əskasɨk məmə nolkeikeiən otarmənɨg e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni motalkut əskasɨk məmə onəkotos nəsanəniən mɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa, kəni otalkut pɨk təhmɨn mɨn o nəsanəniən rəha nəni pətɨgəmiən nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfa. 1Kor 12:31; 14:39 Iəkəni lanəha mətəu-inu itəmah kəti iətəm tətəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn mɨn, təsəghatiən kəm nətəmimi, mətəu tətəghati əmə kəm Uhgɨn. Pəhriən, iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun nəghatiən iətəm in tətəni, mətəu in tətəni pətɨgəm nəghatiən oneuən mɨn e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Mətəu nətəmimi rəfin nətəm kəutəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən e nəghatiən rəhalah, kəutəni kəm nətəmimi o nol əskasɨkiən ilah, o nəfəriən nətəlɨgiən rəhalah, kəni o nasiruiən məfəri nɨkilah. Iətəmimi iətəm tətəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, tatol əskasɨk aru əmə in, mətəu iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən e nəghatiən rəhalah, tatol əskasɨk niməfaki.
Iəkolkeikei məmə itəmah rəfin agɨn nəkotəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn mɨn, mətəu təuvɨr pɨk məmə nəkotəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfɨnə. Iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən, in tətasiru pɨk e niməfaki tapirəkɨs agɨn iətəmimi iətəm tətəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn mətəuarus in təni nɨpətɨn məmə otol əskasɨk niməfaki.
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. ?Nəmə iətuva o təmah kəni mətəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn, təhro lanu iəu iəkəuvɨr o təmah? Mətəu nəmə iatol pətɨgəm nəghatiən nəuvein iətəm kəmautəhluaig aupən, uə iətos nəhruniən nəuvein, uə nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfa, uə nəghatiən rəha nəgətuniən, kəni oiəkasiru e təmah. Otətəlɨg-to e natimnati təhmen e bambu iətəm kətahli, uə kitar iətəm katoh. Natimnati mɨn əha kəsotəmiəgəhiən, iətəmimi əmə tatol ilah kəutagət. Mətəu nəmə kəsotagət əhruahruiən, kəni itəmah onəkotəruru məmə nəpuən nak ilah kəutani. Kəni nəmə təui təsasək əhruahruiən, kəni nətəmimi okotəruru məmə kotəkeikei motol əpenə-penə o nəluagɨniən.* E nian rəha Pol, soldiə kəti tətahli nati kəti təhmen e təui nian nərahiən tətuva təhmen e nəluagɨniən. Nəpuən kəti, nɨpətɨn təni məmə, “Otol əpenə-penə o nəluagɨniən!” Kəni nian nətəmimi kəutətəu, ilah kotol əpenə-penə o nəluagɨniən.
Mətəu təhmen əmə e təmah. ?Nəmə nəutəghati e nəghatiən iətəm nətəmimi kotəruru, okotəhro lanu motəhrun nɨpətɨ nəghatiən nəutəni? Itəmah onəkotəghati əmə kəm nɨmagəuagəu, mətəu nətəmimi kəsotosiən nɨpətɨn. 10 Pəhriən məmə nəghatiən mɨn tepət e nəhue nɨftəni, mətəu ilah rəfin nɨpətɨlah əha ikɨn. 11 Kəni nəmə iəsəhruniən nɨpətɨ nəghatiən iətəm iətəmi kəti tətəni=pa kəm iəu, iəu iapɨspɨs ohni, kəni in iapɨspɨs ohniəu. 12 Təhmen əmə e təmah. Itəmah nəkotolkeikei nəsanəniən mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni tol lanəha, otalkut məmə nəkotuvləkɨn niməfaki e nəsanəniən mɨn iətəm okotasiru pɨk lan.
13 Mətəu-inu o nati əha, okəmə itəmah kəti tətəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, otəkeikei məfaki mɨn məmə Uhgɨn otəfən nɨpətɨ nəghatiən u məmə otəni pətɨgəm kəm niməfaki. 14 Nəmə iətəfaki e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, nɨkik tətəfaki mətəu nətəlɨgiən rəhak tətəhtul əpnapɨn əmə. 15 ?Kəni iəkəhro? Iəkəfaki e nɨkik, mətəu iəkəfaki mɨn e nətəlɨgiən rəhak e nəghatiən iətəm iəkəhrun. Kəni iəkani nəpuən e nɨkik, mətəu iəkani mɨn nəpuən e nətəlɨgiən rəhak e nəghatiən iətəm iəkəhrun. 16 ?Nəmə nətəni-vivi Uhgɨn e nɨkim e nəghatiən pɨsɨn, təhro iətəmi kəti iətəm təruru nəghatiən u in otəni “Əuəh” e rəham nəfakiən, mətəu-inu in təruru nati iətəm nətəni? 17 Nəmə təhro nətəni-vivi pəhriən Uhgɨn, mətəu nəsasiruiən e iətəmimi pɨsɨn kəti mɨn.
18 Iətəni tagkiu kəm Uhgɨn məmə iətəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn tapirəkɨs itəmah rəfin. 19 Mətəu e niməfaki, nəmə iətəgətun nətəmimi e nəghatiən faif əmə iətəm kotəhrun, inu təuvɨr mapirəkɨs agɨn nəmə iəkəni nəghatiən ten-tausɨn e nəghatiən pɨsɨn iətəm kɨnotəruru.
20 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Sotoliən nətəlɨgiən rəhatəmah təhmen e kəlkələh mɨn. E nəmiəgəhiən rəhatəmah, təuvɨr məmə nəkotəhmen e kəlkələh mɨn nətəm kotəruru əhanəh noliən tərah. Mətəu e nətəlɨgiən rəhatəmah, təuvɨr məmə nəkohmətə. Efəs 4:14 21 Kəmətei lanəha e Lou rəha Mosɨs məmə,
“Iəkol məmə nətəmimi kautəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn okotəni rəhak nəghatiən kəm rəhak nətəmimi.
Kəni ilah okotətəu nəghatiən mɨn rəha napɨspɨs mɨn.
Mətəu nati əpnapɨn ilah okotətəu nati əha iətəm tol pɨsɨn, ko kəsotətəlɨgiən lak.
Iərmənɨg tətəni lanu.” Aes 28:11,12
22 Tol lanəha, nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, in nəmtətiən kəti rəha nətəmimi nətəm kəsotəfakiən, səniəmə nəmtətiən kəti rəha nəfaki mɨn. Mətəu nian iətəmimi kəti tətəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən, in rəha nəfaki mɨn, səniəmə rəha nətəm kəsotəfakiən. 23 ?Tol lanəha, nəmə niməfaki apiəpiə tətuhapumɨn, kəni nətəmimi rəfin kəutəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, kəni ilah nəuvein nətəm kəsotəhruniən, uə nətəm kəsotəfakiən kəhuva imə, ilah okotəni məmə itəmah nəutalməli, uə kəpə? Uək 2:13 24 Mətəu nəmə iətəmi təsəfakiən kəti, uə iətəmi təruru tuva imə nian nətəmimi rəfin kəutəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən, kəni nəghatiən rəhatəmah otek nɨkin, kəni in otəhrun məmə in iol təfagə tərah, kəni nəghatiən mɨn əha okotakil rəhan noliən, Jon 16:8 25 kəni rəhan təfagə tərah mɨn iətəm kəutəhluaig otuva e nəhagəhagiən. O nati əha, in otasiəulɨn e nɨsiaiən məfaki kəm Uhgɨn, mətəni pətɨgəm məmə, “!Itəmah pəhriən Uhgɨn nəutan!”
Nələhu əhruahruiən noliən rəha nəfakiən
26 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Pəh iəkəni nɨpətɨ rəhak nəghatiən mɨn u rəueiu. Nian itəmah rəfin nəkəhuva kətiəh e nuhapumɨniən o nəfakiən, itəmah rəfin kətiəh kətiəh rəhatəmah əha ikɨn uək o noliən, nəuvein kəutani nəpuən, nəuvein kəutəgətun ilah, nəuvein kautol əpu nəghatiən nəuvein u kəmotəhluaig aupən, nəuvein kəutəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, nəuvein kəutəni nɨpətɨ nəghatiən mɨn əha. Onəkotəkeikei mautol natimnati mɨn əha o nuvləkɨniən niməfaki təskasɨk. 1Kor 12:8-10 27 Nəmə nətəmimi nəuvein kəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn, keiu uə kɨsɨl əmə okotəghati. Kəti otəni rəhan, uərisɨg kəti, konu kəti mɨn təni rəhan, kəni iətəmi kəti otəkeikei məni nɨpətɨ nəghatiən mɨn əha. 28 Nəmə iətəmimi tɨkə o nəni pətɨgəmiən nɨpətɨ nəghatiən mɨn əha, iətəmimi iətəm otəghati e nəghatiən pɨsɨn, otəkeikei məsəghatiən e niməfaki, kəni məghati oneuən əmə kəm Uhgɨn.
29 Kəni iəni mɨn, təuvɨr məmə iəni keiu uə kɨsɨl okotəghati, kəni nətəmimi nəuvein okotakil vivi nəghatiən kəutəni. 1Təs 5:21 30 Kəni nəmə Uhgɨn tatol əpu nəghatiən kəti iətəm təmatəhluaig aupən tətuva o iətəmi kəti iətəm tətəharəg, təuvɨr məmə iətəm təmaupən mətəghati otəpəh nəghatiən. 31 Tol lanəha, itəmah nətəm nəutəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfɨnə, kəti otaupən məghati, konu kəti mɨn, ko kəti mɨn məmə nəkotəgətun nətəmimi rəfin, motəfəri nətəlɨgiən rəhalah. 32 Sotaluiən məmə iəni mɨn kəutarmənɨg e nɨkilah məmə okotəhrun nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəhalah e nian iətəm in təhruahru o nəniən, 33 mətəu-inu Uhgɨn səniəmə in Uhgɨn rəha noliən nəruruiən e nati, mətəu in Uhgɨn rəha nəməlinuiən, təhmen e niməfaki mɨn rəfin.
34 Nian kətəfaki lan, nɨpətan okotəharəg mohkə agɨn, mətəu-inu təsəhruahruiən məmə okotəghati. Mətəu okotəkeikei məutətəlɨg e nətəmi asoli rəha niməfaki, təhmen əmə e iətəm Lou tətəni mɨne. 1Kor 11:3; 1Tim 2:12 35 Nəmə kotolkeikei məmə kotəhrun nati kəti, okotəkeikei motətapuəh o rəhalah nəman mɨn əpəha lahuənu, mətəu-inu tol naulɨsiən məmə pətan otəghati əpəha e niməfaki.
36 ?Təhro? ?Nɨkitəmah təhti məmə nəghatiən rəha Uhgɨn təmaupən miet pətɨgəm o təmah? ?Uə nɨkitəmah təhti məmə nəghatiən rəha Uhgɨn təmuva əmə o təmah? 37 Nəmə itəmah kəti nɨkin təhti məmə in iəni kəti, uə Narmɨn Rəha Uhgɨn təməfən nəsanəniən kəti kəm in, in otəkeikei məni nɨpəhriəniən e nəghatiən iətəm iətətei kəm təmah məmə in nəuia Iərmənɨg. 1Jon 4:6 38 Nəmə təpəh nəniən nɨpəhriəniən e nəghatiən u, okəsəni mɨniən nɨpəhriəniən e rəhan nəghatiən.
39 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, təuvɨr məmə nəkotəkeikei məmə nəkotəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfɨnə, kəni məsotəhtul pəsɨgiən e nəniən nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn. 40 Mətəu e natimnati rəfin agɨn iətəm nautol e nəfakiən, otol e noliən iətəm in təhruahru o niməfaki, motohtəu=pən vivi noliən rəha nəfaki ən.

14:1 1Kor 12:31; 14:39

*14:8 E nian rəha Pol, soldiə kəti tətahli nati kəti təhmen e təui nian nərahiən tətuva təhmen e nəluagɨniən. Nəpuən kəti, nɨpətɨn təni məmə, “Otol əpenə-penə o nəluagɨniən!” Kəni nian nətəmimi kəutətəu, ilah kotol əpenə-penə o nəluagɨniən.

14:20 Efəs 4:14

14:21 Aes 28:11,12

14:23 Uək 2:13

14:24 Jon 16:8

14:26 1Kor 12:8-10

14:29 1Təs 5:21

14:34 1Kor 11:3; 1Tim 2:12

14:37 1Jon 4:6