11
Iesu təmasuə e togki
mətuvən Jerusɨləm
(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Kəməhuvən iuəkɨr o Jerusɨləm, iuəkɨr o lahuənu mil u Petfas mɨne Petəni, mautəhuvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif, kəni Iesu təmahli=pən rəhan keiu iətəmimi mil kuaupən. Təməni=pən nəghatiən u kəm lau məmə, “Onəkian əpəha e lahuənu əha kəutəsal=pən ikɨn. O nian nəkian əha ikɨn, kəni ko mueruh mɨn nətɨ togki kəti kəsasuə əhanəhiən lan kəmohrain. Kəni nəkiatɨs muasɨg miəuva. Kəni nəmə iətəmi kəti tətəni məmə, ‘?Onəkuəhro e nətɨ togki?’ kəni nəkuəmə, ‘Iərmənɨg tolkeikei, kəni otəpanahli=pa mɨn tuva uəhai əmə.’ ”
Ilau kəmian kəni mueruh nətɨ togki u kəmohrain e nɨkalɨ suaru əpah iuəkɨr o namtɨhluə e nimə, kəni kiatɨs. Mətəu nətəmimi nəuvein kəməutəhtul əha ikɨn kəni motətapuəh o lau məmə, “!Ei! !Nətiatɨs nətɨ togki u o nak?”
Kəni kəmuəni=pən nəghatiən rəha Iesu kəm lah, kəni kəmotegəhan=pən e nətɨ togki kəm lau. Kəni kəmuasɨg togki mian o Iesu, kəni muəpeg rəhalau kot muəhtərain nəhue togki u lan, kəni Iesu təmasuə lan.* Togki in nati miəgəh kəti təhmen e əhos əkəku. Iətəmi rəha nəluagɨniən otasuə e əhos kəti, mətəu iətəmi rəhan nətəlɨgiən ləhtəni otasuə e togki. Nian Iesu təmasuə e togki, tətəgətun məmə in tətuva e nəməlinuiən təhmen e Kig iətəm rəhan nətəlɨgiən ləhtəni. Sek 9:9 tətəni məmə nian Məsaiə otuva Jerusɨləm, in otasuə e nətɨ togki kəti. Kəni nətəmimi tepət kəmotepin rəhalah kot əpah e suaru, kəni nəuvein kəmotaiu məhuvən əpəha e nɨkinati motətei nɨmənati motəmki məhuva motepin əpah e suaru. Kəmotol lanəha tətəgətun=pən məmə kəutəfən nɨsiaiən. Nətəm kəutaupən mɨne nətəm kautəhuərisɨg kəmotagət əfəməh məmə,
“!Hosanə, Aupən nɨpətɨ nəghatiən u “Hosanə” təni məmə, “osmiəgəh.” Kəni mətəu uərisɨg lanko, nɨpətɨn tɨnuva mɨn, “əni-vivi.” əni-vivi Uhgɨn!
!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau iətəmimi u iətəm tətuva e nərgɨn! Sam 118:25-26
10 !Pəh Uhgɨn otəfən rəhan nəuvɨriən kəm suah u tətuva məmə iərmənɨg təhmen e Tefɨt u tɨpɨtɨmah aupən!
!Hosanə o Uhgɨn əpəha ilɨs e negəu e neai!”
11 Kəni Iesu təmuvən əpəha Jerusɨləm e Nimə Rəha Uhgɨn meruh rəfin natimnati mɨtəlau. Mətəu mɨtɨgar tɨnalelin rəkɨs, kəni tiet ilah rəhan mɨn tueləf nətəmimi mautəhuvən mɨn Petəni.
Nɨgi kəti fik iətəm nəuan tɨkə
(Mat 21:18-19)
12 Kəni kəməni pa lauɨg lan, kohiet mɨn Petəni mɨnautəhuvən Jerusɨləm, kəni nəumɨs tɨnus Iesu. 13 Kəni təsal=pən e nɨgi kəti fik tətəhtul əpəha isəu nəuvetɨn nɨmalɨn tepət. Tuvən məmə otəhli nəuan kəti, mətəu nəuan tɨkə, nɨmalɨn əmə, mətəu-inu səniəmə nian rəha nɨgi fik tətəuə lan. Luk 13:6 14 Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨgi fik əha məmə, “Pəh nətəmimi kəsotun mɨniən nəuam e nu mɨn rəfin.” Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotətəu rəhan nəghatiən əha təməni.§ E Oltestɨmɨn mɨne Niutestɨmɨn, nɨgi fik tətəgətun nətəm Isrel.
Iesu təmahli pətɨgəm nətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn
(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15 Kəni kəməhuvən mohiet=pən əpəha Jerusɨləm, kəni Iesu tuvən əpəha imə e Nimə Rəha Uhgɨn məhgi pətɨgəm nətəmimi kautol makɨt, kəni mahuvihin tepɨl rəha nətəm kautol senɨs e məni, mɨne stul rəha nətəmi kautol səlɨm e mak mɨn.* Afin-to e tiksɨnəri “Nimə Rəha Uhgɨn” o nəhruniən natimnati nian Iesu təmuvən məhgi pətɨgəm nətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn. Sek 14:21; Jer 26:1-15; Hos 9:15-16; Mal 3:1-5 16 Kəni məhtul pəsɨg e nətəmimi məmə okəsotəmkiən rəhalah natimnati məhuvən əpəha e Nimə ikɨn Rəha Uhgɨn. 17 Kəni təməgətun ilah məmə, “Kəmətei=pən e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə Uhgɨn təni məmə, ‘Rəhak nimə, in nimə rəha nəfakiən məmə nətəmimi e nɨtəni mɨn rəfin okotəfaki=pa ikɨn kəm iəu.’ Aes 56:7 Mətəu itəmah nəmotol məmə in ‘nimə rəha iakləh mɨn.’ ” Jer 7:11
18 Kəni pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəmotətəu rəhan nəghatiən. Kəni kɨnotəgɨn e Iesu mətəu-inu nian nɨmənin nətəmimi kəmotətəu rəhan nəgətuniən, narmɨlah tiuvɨg pɨk ohni. Kəni pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kɨnotətuəuin məutəsal e suaru kəti məmə okotohamu in. Mak 14:1 19 Kəni nian tɨnəhnaiuv, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kohiet Jerusɨləm mɨnautəhuvən.
Nɨgi fik təmɨmɨs mətəgətun nəhatətəiən rəha nətəmimi
(Mat 21:20-22)
20 Kəni kəməni lauɨg lan, kəməhuva mɨn e suaru motafu nɨgi fik əha tɨnaukei rəkɨs muvən mətəuarus əpəha e nəukətɨn. 21 Kəni Pitə nɨkin tɨnəhti nəghatiən rəha Iesu e nɨgi əha, kəni təni=pən kəm in məmə, “!Iəgətun, afu-to nɨgi fik əpələ nəməni rah, kəni tɨnaukei rəkɨs!”
22 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Otəhatətə əmə e Uhgɨn. 23 Iətəni pəhriən kəm təmah məmə nəmə iətəmi kəti tətəhatətə pəhriən e Uhgɨn, kəni otəni=pən kəm nɨtəuət əpəha məmə, ‘Uvən, miuvɨg pətɨgəm əpəha ləuantəhi mamnɨm,’ kəni nəmə təsəniən e nɨkin keiu, məhatətə əmə e Uhgɨn, kəni nati u otol nɨpəhriəniən. Mat 17:20 24 Kəni o nati u inu, iəkəni kəm təmah məmə, nəmə nəkotəfaki o nati kəti kəni motəhatətə məmə onəkotos pəhriən, kəni onəpanotos rəfin nati u nəmotəfaki ohni. Mat 7:7
25 “!E nian nəkotəhtul məutəfaki, mətəu nɨkitəmah nəuvetɨn əha ikɨn tərah mətəu-inu iətəmi kəti təmol nati kəti təsəhmeniən e təmah, kəni otalu e rəhan noliən tərah məsotalpɨniən nɨtai təfagə tərah rəhan. Otol lanəha pəh Uhgɨn əpəha e negəu e neai in otalu kəni mafəl rəhatəmah təfagə tərah mɨn.” E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “26 Mətəu nəmə itəmah nəsotaluiən, motaskəlɨm iəkɨs e nɨkitəmah noliən tərah mɨn rəha nətəmimi iətəm kautol e təmah, motalpɨn, kəni ko rəhatəmah Tatə Uhgɨn əpəha e negəu e neai otəsaluiən kəni malpɨn noliən tərah mɨn rəhatəmah.” Mat 6:14-15
?Pəh təmegəhan e Iesu məmə otol natimnati mɨn əha?
(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Kəni Iesu mɨne rəhan tueləf nətəmimi kəmohtəlɨg=pa mɨn əpah Jerusɨləm. Kəni Iesu taliuək mətan əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni pris asoli nəuvein, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəməhuva ohni. 28 Kəni kəutətapuəh məmə, “?Əni-to kəm tɨmah məmə pəh təmegəhan lam natol natimnati mɨn əha? ?Kəni pəh təmegəhan e nepətiən əha, Uhgɨn uə iətəmimi əmə?”
29 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Oiəkətapuəh-pɨnə-to nəghatiən kəti kəm təmah, kəni nəmə nəkotuhalpɨn ko, kəni iəkəni=pɨnə məmə pəh təmegəhan e nepətiən u məmə iəkol natimnati mɨn əha. 30 ?Otəni-to məmə pəh təməni məmə Jon otol bəptais e nətəmimi? ?Uhgɨn, uə iətəmimi əmə kəti?”
31 Kəni əmeiko kɨnotəni-əni kəm lah mɨn məmə, “?Ei, okotəni məmə nak? Nəmə okotəni məmə Uhgɨn əha rəueiu, kəni otəni mɨn məmə, kəni təhro kəməsotəhatətəiən e Jon. 32 Mətəu, ko kəsotəniən məmə iətəmimi əmə kəti.” Kəmotəni lanəha mətəu-inu ilah kəmotəgɨn e nətəmimi iətəm kɨnotəni rəkɨs nɨpəhriəniən e Jon məmə in iəni kəti rəha Uhgɨn. 33 Kəni kəmotəni=pən kəm Iesu məmə, “Itɨmah iəkotəruru.” Mətəu Iesu təni məmə, “Kəni iəu mɨn, ko iəsəni pətɨgəmiən kəm təmah məmə pəh təmegəhan e nepətiən məmə iəkol natimnati mɨn əha.”

*11:7 Togki in nati miəgəh kəti təhmen e əhos əkəku. Iətəmi rəha nəluagɨniən otasuə e əhos kəti, mətəu iətəmi rəhan nətəlɨgiən ləhtəni otasuə e togki. Nian Iesu təmasuə e togki, tətəgətun məmə in tətuva e nəməlinuiən təhmen e Kig iətəm rəhan nətəlɨgiən ləhtəni. Sek 9:9 tətəni məmə nian Məsaiə otuva Jerusɨləm, in otasuə e nətɨ togki kəti.

11:8 Kəmotol lanəha tətəgətun=pən məmə kəutəfən nɨsiaiən.

11:9 Aupən nɨpətɨ nəghatiən u “Hosanə” təni məmə, “osmiəgəh.” Kəni mətəu uərisɨg lanko, nɨpətɨn tɨnuva mɨn, “əni-vivi.”

11:9 Sam 118:25-26

11:13 Luk 13:6

§11:14 E Oltestɨmɨn mɨne Niutestɨmɨn, nɨgi fik tətəgətun nətəm Isrel.

*11:15 Afin-to e tiksɨnəri “Nimə Rəha Uhgɨn” o nəhruniən natimnati nian Iesu təmuvən məhgi pətɨgəm nətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn.

11:15 Sek 14:21; Jer 26:1-15; Hos 9:15-16; Mal 3:1-5

11:17 Aes 56:7

11:17 Jer 7:11

11:18 Mak 14:1

11:23 Mat 17:20

11:24 Mat 7:7

11:25 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “26 Mətəu nəmə itəmah nəsotaluiən, motaskəlɨm iəkɨs e nɨkitəmah noliən tərah mɨn rəha nətəmimi iətəm kautol e təmah, motalpɨn, kəni ko rəhatəmah Tatə Uhgɨn əpəha e negəu e neai otəsaluiən kəni malpɨn noliən tərah mɨn rəhatəmah.”

11:25 Mat 6:14-15