6
Noliən mɨn iətəm təuvɨr kəm Uhgɨn
Kəni Iesu təməni mɨn məmə, “Sotoliən məmə nəkotol noliən təuvɨr mɨn məmə nətəmimi okoteruh itəmah ohni. Nəmə nəkotol məmə nətəmimi okoteh, kəni Uhgɨn əpəha e negəu e neai otəsətəouiən itəmah ohni. Mat 23:5
Noliən iətəm təuvɨr
o nəfəniən kəm nanrah mɨn
“Tol lanəha, nəmə nəkotəfən nati kəti kəm nanrah mɨn məmə nəkotasiru e lah, nəsotahliən təui lan məmə nətəmimi okotəhrun. Inu təhmen e noliən rəha nəfaki eiuə mɨn. Nian ilah kotasiru e nanrah mɨn, rəhalah noluək mɨn kəutəni pətɨgəm e nimə rəha nuhapumɨniən mɨne ihluə e suaru asoli. Kautol lanəha məmə nətəmimi okotɨsiai ilah. Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə, ilah kɨnotos rəkɨs nətəouiən rəhalah, inəha nɨsiaiən rəha nətəmimi. Mətəu itəmah, nəmə nəkotəfən nati kəti kəm nanrah mɨn məmə nəkotasiru e lah, nəkotəkeikei motol məmə nətəmimi okəsoteruhiən, nati əpnapɨn rəhatəmah mɨn nətəmimi. Otol lanəha məmə nətəmimi okotəruru rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn, kəni rəhatəmah Tatə iətəm tateruh rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn nati əpnapɨn nətəmimi kəsoteruhiən, in otətəou itəmah o noliən mɨn əha.”
Noliən rəha nəfakiən
(Luk 11:2-4)
Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Nian nəkotəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən, kəni sotoliən e noliən rəha nəfaki eiuə mɨn. Nətəmimi mɨn əha, ilah kotolkeikei məmə okotəhtul əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən, mɨne ihluə e suaru asoli, kəni motəfaki məmə nətəmimi okotafu motətəu ilah. Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə ilah kɨnotos rəkɨs nətəouiən rəhalah, inəha nɨsiaiən rəha nətəmimi. Mat 23:5; Luk 18:10-14 Mətəu nian nəkotəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən, nəkəhuvən əpəha e nɨpəgnəua nimə rəhatəmah, kəni motahtɨpəsɨg, kəni motəfaki kəm Uhgɨn iətəm tətatɨg ikɨn əha iətəm nətəmimi kəsoteruhiən itəmah. Kəni rəhatəmah Tatə iətəm tateh rəhatəmah noliən oneuən mɨn, in otətəou itəmah o rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn.
“Kəni nian nəkotəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən, sotoriaruniən nəghatiən mɨn tepət pɨk u nɨpətɨn tɨkə, təhmen e nətəm kotəruru Uhgɨn. Nɨkilah təhti məmə rəhalah uhgɨn mɨn okotətəu ilah o nəghatiən mɨn tepət iətəm kəutəfaki məutəni. 1King 18:26-29 Sotoliən məmə ilah mɨne, mətəu-inu uərisɨg nəkotətapuəh ohni, mətəu rəhatəmah Tatə Uhgɨn tɨnəhrun rəkɨs nati nak iətəm nəkotolkeikei. Mat 6:32
“Kəni tol mɨn lanəha, nian nəkotəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən, kəni nəkotəfaki lanu lan:
‘Tatə rəhatɨmah iətəm nətatɨg e negəu e neai, pəh nətəmimi kotɨsiai ik.
10 Pəh narmənɨgiən rəham tuva, kəni pəh nati iətəm ik nəkolkeikei in otuva mol nɨpəhriəniən lan u ikɨnu e nəhue nɨftəni, təhmen=pən əmə mə inko ilɨs e negəu e neai. Luk 22:42
11 Əfa-to nauəniən kəm tɨmah təhmen o nian rəueiu.
12 Kəni alu məsalpɨniən, noliən tərah mɨn rəhatɨmah, təhmen=pən əmə məmə itɨmah iəsotalpɨniən motalu lan kəni məsotaskəlɨm əskasɨkiən e nɨkitɨmah noliən tərah mɨn rəha nətəmimi nətəm kautol nərahiən kəm tɨmah. Mat 6:14-15; 18:21-35
13 Kəni segəhaniən e tɨmah iəkəhuvən ima nəfeifeiən, məta oiəkotəkeikei motol noliən tərah. Mətəu os rəkɨs itəmah e nəhlmɨ Setən.’ Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15; 2Təs 3:3; 2Tim 4:18
14 “Nəmə itəmah nəkotalu e noliən tərah mɨn rəha nətəmimi iətəm kautol e təmah məsotaskəlɨm iəkɨsiən e nɨkitəmah məsotalpɨniən, kəni rəhatəmah Tatə Uhgɨn e negəu e neai, in otalu məsalpɨniən rəhatəmah noliən tərah mɨn. Mak 11:25-26 15 Mətəu nəmə itəmah nəsotaluiən, motaskəlɨm iəkɨs e nɨkitəmah noliən tərah mɨn rəha nətəmimi iətəm kautol e təmah, motalpɨn, kəni ko rəhatəmah Tatə Uhgɨn otəsaluiən kəni malpɨn noliən tərah mɨn rəhatəmah.”
Noliən rəha nətuakəmiən
16 Kəni Iesu təmətəni mɨn məmə, “Nian nəkotətuakəm motəpəh nauəniən motəfaki kəm Uhgɨn, sotoliən nəhmtɨtəmah təpəou təhmen=pən e nəfaki eiuə mɨn. Ilah kautol nəhmtɨlah tol pɨsɨn, məmə nətəmimi okoteruh ilah məmə nəumɨs tɨnus ilah, kəni nətəmimi okotɨsiai ilah. Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə ilah kɨnotos rəkɨs nətəouiən rəhalah, inəha nɨsiaiən rəha nətəmimi. Aes 58:5-9 17 Mətəu nian nəkotətuakəm motəpəh nauəniən məutəfaki kəm Uhgɨn, onəkoteikuas e nəhmtɨtəmah, kəni motol məmə okeruh məmə nəkotəuvɨr. 18 Nautol lanəha məmə nətəmimi okəsoteruhiən məmə nəutətuakəm məutəpəh nauəniən mautəfaki kəm Uhgɨn. Kəni rəhatəmah Tatə iətəm tateruh rəhatəmah noliən oneuən mɨn, in otətəou itəmah o rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn.”
Nati təuvɨr əpəha
e negəu e neai
(Luk 11:34-36)
19 Kəni Iesu təmətəni mɨn məmə, “Təsəuvɨriən məmə nəkotoriarun rəhatəmah natimnati təuvɨr mɨn e nəhue nɨftəni u məmə rəhatəmah nautə otepət, mətəu-inu e nəhue nɨftəni u, uvni mɨn kotəhrun noarehreiən, kəni namrəiən təhrun nərəkɨniən natimnati mɨn əha, kəni nakləh mɨn kotəhrun nəhapuiən nimə məhuvən imə motakləh e rəhatəmah natimnati. Jem 5:1-3 20 Mətəu təuvɨr məmə nəkotoriarun rəhatəmah natimnati təuvɨr mɨn əpəha e negəu e neai. Ikɨn əha uvni mɨn kəsotoarehreiən, kəni namrəiən ko təsərəkɨniən natimnati mɨn əha, kəni nakləh mɨn ko kəsotakləhiən lan. Mat 19:21; Luk 18:22 21 Nəukətɨ nətəlɨgiən u məmə onəsotaluiən lan məmə, ikɨn pəhruvən rəhatəmah natimnati təuvɨr mɨn kəutəməhli ikɨn, mətəu nian rəfin nɨkitəmah otəkeikei mətəhti natimnati mɨn əha ikɨn əha.
22 “Nəhmtəm in təhmen e lait iətəm tətəfɨnə nəhagəhagiən kəm nɨpətɨm. Nəmə nəhmtəm mil kuəuvɨr, təhmen əmə məmə nɨpətɨm təriauəh e nəhagəhagiən. 23 Mətəu nəmə nəhmtəm mil kuərah, təhmen əmə məmə nɨpətɨm in təriauəh e napinəpuiən. !Kəni nəmə nəhagəhagiən e nɨpətɨm in napinəpuiən əmə, təhmen əmə məmə ik nətatɨg e napinəpuiən asoli agɨn!* Nɨpətɨn kəti rəha “nəhmtəm mil kuəuvɨr” təni məmə, ik iətəmi kəti iətəm nɨkim tagiən o nasiruiən e nətəmimi e rəham məni. Kəni nɨpətɨn kəti mɨn rəha “nəhmtəm mil kuərah” təni məmə, ik iavərəs kəti.
24 “Iətəmimi tɨkə iətəm təhrun nuvaiən in slef rəha iətəmi asoli keiu. Nəmə in tətalkut məmə otol lanəha, kəni otolkeikei kəti mol nəuian, kəni məməki e kəti məsoliən nəuian. Ko nəsoliən slef rəha Uhgɨn mɨne məni e nian kətiəh əmə.”
Təsəuvɨriən məmə
nəkotətəlɨg pɨk
(Luk 12:22-31)
25 Kəni Iesu təməni məmə, “Kəni o natimnati mɨn əha, iəu iətəni kəm təmah məmə, təsəuvɨriən məmə nəkotətəlɨg pɨk e rəhatəmah nəmiəgəhiən məmə onəkotun nak, kəni motəmnɨm nak. Kəni təsəuvɨriən məmə nəkotətəlɨg pɨk e nɨpətɨtəmah məmə onəkotos iə rəhatəmah napən. ?Nəukətɨ nəmiəgəhiən rəhatəmah tətəmiəgəh əmə e nauəniən, uə kəpə? Kəpə. ?Kəni nati nak in nati asoli o nɨpətɨtəmah? ?Napən, uə kəpə? Kəpə. Fɨl 4:6; 1Tim 6:6-8; 1Pitə 5:7 26 Oteruh-to mənɨg mɨn iətəm kautiuvɨg məutan. Ilah kəsotasumiən, kəni məsotəuləkiən, kəni ilah kəsotələhu viviən nauəniən e nɨpəgnəua nimə, mətəu Tatə rəhatəmah e negəu e neai, in tətəfən nauəniən kəm lah. ?Kəni e nəhmtɨn, nɨkitəmah təhti məmə in tolkeikei pɨk itəmah tapirəkɨs mənɨg mɨn? !Əuəh! Mat 10:29-31; Luk 12:6-7 27 ?Nɨkitəmah təhti məmə rəhatəmah nətəlɨg pɨkiən təhrun noliən rəhatəmah nəmiəgəhiən təfəməh? !Kəpə! Noliən rəha nətəlɨg pɨkiən təsəfɨnəiən auə kətiəh mɨn e rəhatəmah nəmiəgəhiən.
28 “?Kəni təhro nɨkitəmah tətəhti pɨk napən onəkəhuvən lan? Nɨkitəmah təhti-to nəugɨ nɨgi mɨn iətəm kauteviə əpnapɨn əmə. Ilah kəsotol pɨkiən uək o nəhliən rəhalah napən. 29 Mətəu iəkəni kəm təmah məmə aupən Kig Solomən, in iətəmimi rəhan nautə tepət, kəni rəhan napən iətəm tatuvən lan, ilah kotəuvɨr motapirəkɨs. Mətəu nəugɨ nɨgi əpnapɨn mɨn kotəuvɨr tapirəkɨs agɨn rəhan napən. 1King 10:4-7; 2Kron 9:3-6 30 Uhgɨn təmol nɨmanuvehli əpnapɨn əmə təuvɨr pɨk e nəugɨ nɨgi mɨn əha. Mətəu nɨmanuvehli əha in rəha nian kətiəh əmə, kəni olauɨg kuvan e nɨgəm. ?Kəni nəmə Uhgɨn tatol vivi nɨmanuvehli əha, kəni nɨkitəmah təhti məmə Uhgɨn otəfɨnə napən iətəm nəkotəkeikei məhuvən lan? !Əuəh! In otol lanəha. !Ei, rəhatəmah nəhatətəiən in təkəku agɨn!
31 “Tol lanəha, təsəuvɨriən məmə itəmah nəkotətəlɨg pɨk məmə, ‘?Iəkotun nak?’ uə ‘?Iəkotəmnɨm nak?’ uə ‘?Iəkotos iə napən məhuvən lan?’ 32 Sotətəlɨg pɨkiən. Nətəmimi nətəm kotəruru Uhgɨn, ilah kautətəlɨg pɨk e natimnati iətəm tol lanəha. Mətəu itəmah nenətɨ Uhgɨn mɨn, kəni rəhatəmah Tatə əpəha e negəu e neai, in təhrun məmə nəkotəkeikei motos natimnati mɨn əha. Mat 6:8 33 Mətəu pəh onəkotol Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, mɨne nəmiəgəhiən əhruahru iətəm Uhgɨn tolkeikei, ilau okuəhtul aupən e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Nian nəkotol lanəha, kəni Uhgɨn otəfɨnə mɨn natimnati mɨn əha kəm təmah o natɨgiən. 1King 3:11-14; Sam 37:4,25; Rom 14:17 34 Tol lanəha, təsəuvɨriən məmə nəkotətəlɨg pɨk e natimnati iətəm onəkotəkeikei motos olauɨg, mətəu-inu natimnati mɨn rəha olauɨg, ilah rəha olauɨg. Nərahiən rəha nian kətiəh, in tɨnəhmen rəkɨs rəha nian kətiəh.

6:1 Mat 23:5

6:5 Mat 23:5; Luk 18:10-14

6:7 1King 18:26-29

6:8 Mat 6:32

6:10 Luk 22:42

6:12 Mat 6:14-15; 18:21-35

6:13 Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15; 2Təs 3:3; 2Tim 4:18

6:14 Mak 11:25-26

6:16 Aes 58:5-9

6:19 Jem 5:1-3

6:20 Mat 19:21; Luk 18:22

*6:23 Nɨpətɨn kəti rəha “nəhmtəm mil kuəuvɨr” təni məmə, ik iətəmi kəti iətəm nɨkim tagiən o nasiruiən e nətəmimi e rəham məni. Kəni nɨpətɨn kəti mɨn rəha “nəhmtəm mil kuərah” təni məmə, ik iavərəs kəti.

6:25 Fɨl 4:6; 1Tim 6:6-8; 1Pitə 5:7

6:26 Mat 10:29-31; Luk 12:6-7

6:29 1King 10:4-7; 2Kron 9:3-6

6:32 Mat 6:8

6:33 1King 3:11-14; Sam 37:4,25; Rom 14:17