5
Nəghatiən tatuvən o nətəmimi rəhalah nautə tepət
Itəmah nətəm rəhatəmah nautə tepət. Otətəlɨg-to e nəghatiən u. Təuvɨr məmə nəkotətəu tərah motasək əfəməh o nərahiən iətəm tətuva o təmah. Rəhatəmah nautə tɨnəmnəmɨt rəkɨs, kəni uvni mɨn kɨnəutoarehre rəhatəmah napən. Mat 6:19 Namrəiən tatus rəhatəmah aiən u kol tətoraip-oraip, mɨne sɨlfə. Kəni namrəiən in otəni pətɨgəm noliən tərah mɨn rəhatəmah kəni motus nɨpətɨtəmah təhmen e nɨgəm. Nian rəha naunun nian tətuva iuəkɨr, mətəu itəmah nəmotoriarun rəhatəmah nautə mɨn. !Otətəlɨg-to e nati u! Rəhatəmah noluək mɨn kəmotəulək e rəhatəmah nasumiən mɨn, mətəu nəməsotətəouiən e məni nəuvetɨn rəhalah. Kəni nətəouiən iətəm nəməsotəfəniən kəm lah, kəutəni pətɨgəm rəhatəmah noliən tərah mɨn. Iərmənɨg Əsanən Pɨk Agɨn, tɨnatətəu nasəkiən rəha noluək mɨn rəhatəmah. Dut 24:14-15 E nəhue nɨftəni u, itəmah nəmotatɨg e natɨgiən iətəm tɨmətɨg əmə, nəmotol nɨkitəmah tagiən o rəhatəmah nautə e nian iətəm otəsuvəhiən Uhgɨn otakil rəhatəmah noliən mɨn. Itəmah nəkotəhmen e nati miəgəh mɨn iətəm kətaugɨn ilah, kəni kotasisi o nian rəha nuhiən ilah. Luk 16:25 Nəmotiuvi pətɨgəm nətəmimi nətəm kotəhruahru e kot, kəni motakil ilah motəni nalpɨniən rəhalah, kəni mautohamu ilah, kəni ilah kəməsotoliən nati kəti məmə okotəniəhu itəmah.
Nətəlɨgiən əfəməh
e nian rəha nərahiən
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Otol məmə rəhatəmah nətəlɨgiən otəfəməh nian nəutəhtahnin Iərmənɨg otɨtəlɨg=pa mɨn. Nɨkitəmah tətəhti noliən rəha iətəmi kəti rəha nasumiən. Tətəhtahnin nian əhruahru rəha nəteiən nɨmai, kəni mətəhtahnin nian rəha nərfeiən, kəni mos rəhan nətəlɨgiən təfəməh nian mətəhtahnin mətəuarus=pən tɨməhtə, kəni matəulək e rəhan nauəniən təuvɨr agɨn. Dut 11:14; Jer 5:24 E noliən əha təhmen əmə, itəmah mɨn, otol məmə rəhatəmah nətəlɨgiən otəfəməh, kəni motəhtul əskasɨk, mətəu-inu otəsuvəhiən Iərmənɨg otɨtəlɨg=pa mɨn. Rom 13:11-12; 1Pitə 4:7
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Sotəghati-əghatiən uə nəni rahiən itəmah mɨn məmə nɨkitəmah təsagiəniən o natimnati mɨn nəuvein. Nəmə nautol lanu lan, Uhgɨn otakil nəghatiən o rəhatəmah noliən tərah mɨn. !Rəueiu əha in tətəhtul maru, kəni otəsuvəhiən tuva mol!
10 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nɨkitəmah tətəhti-to iəni mɨn aupən nətəm kəməutəni pətɨgəm nəghatiən mɨn e nərgɨ Iərmənɨg. Rəhalah nəmiəgəhiən tətəgətun itah məmə rəhatah nətəlɨgiən otəkeikei məfəməh e nian nərahiən tətuva. 11 Kəni nəkotəhrun inu, kətəni məmə nətəmimi nətəm kəutəhtul iəkɨs e nian nərahiən tətuva, ilah kautatɨg e nəuvɨriən pəhriən. Nəmotətəu nanusiən rəha Job məmə təməhtul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kəni motəhrun nəlpəkauiən təuvɨr rəha Iərmənɨg o Job, kəni uərisɨg e nian tepət rəha nərahiən, Iərmənɨg təmol təuvɨr agɨn kəm in. Kəni tol lanəha, sotaluiən məmə nɨki Iərmənɨg təməri məriauəh e nasəkəhruiniən itah, kəni nɨkin tepət o tah. Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8
12 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nati u in nati keikei, məmə nəsotosiən nonauvɨl. Sotosiən nonauvɨl e negəu e neai, uə nəhue nɨftəni, uə nati kəti mɨn. Nian rəfin, otəni əmə nɨpəhriəniən. Nian itəmah kəti otəni məmə, “Əuəh,” kəni rəhan nəghatiən otəkeikei mol nɨpəhriəniən. Kəni nian itəmah kəti otəni məmə, “Kəpə,” kəni rəhan nəghatiən otəkeikei mol nɨpəhriəniən. Nəmə iətəmi kəti təsoliən lanəha, kəni Uhgɨn otələhu=pən nəghatiən rəha nalpɨniən kəm in. Mat 5:34-37
Nəfakiən iətəm nəuan əha ikɨn
13 Nəmə itəmah kəti tətatɨg e nərahiən, təuvɨr məmə otəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən. Nəmə itəmah kəti nɨkin tagiən, təuvɨr məmə otani nəpuən mɨn rəha nəni-viviən. 14 Nəmə iətəmi kəti tatɨmɨs, təuvɨr məmə otauɨn e eldə mɨn rəha niməfaki məmə okəhuva motəfaki lan, kəni motol=pən oiel e nərgɨ Iərmənɨg. Mak 6:13 15 Kəni nian ilah kəutəhatətə məmə Uhgɨn otol vivi iətəmi əha, kəni motəfaki lan, rəhalah nəfakiən in suaru məmə Iərmənɨg otol məmə iətəm tatɨmɨs otətəu təuvɨr mɨn. Kəni nəmə in təmol təfagə tərah kəti iətəm tatiuvi=pa nɨmɨsiən, kəni Uhgɨn otafəl rəhan təfagə tərah. Mat 17:18-20 16 Tol lanəha, təuvɨr məmə nəkotəni pətɨgəm rəhatəmah noliən tərah mɨn kəm təmah mɨn, kəni motəfaki o təmah mɨn pəh motəmiəgəh. Iətəmimi kəti iətəm təhruahru, rəhan nəfakiən in təsanən, kəni təuə e nəuan.
17 Inu təhmen e Elaijə u aupən. In iətəmimi kəti təhmen əmə e tah. Kəni in təməfaki pɨk məmə otəsəfuviən, kəni nuhuən təməsəfuviən mos nu kɨsɨl mɨne məuɨg sikɨs. 1King 17:1; 18:1 18 Kəni təməfaki mɨn, kəni Uhgɨn təmahli=pa nuhuən tuva mɨn, kəni nasumiən rəfin, nauəniən təmatɨg mɨn e lah. 1King 18:42-45
Iuvipa mɨn nətəmimi kəməhuvən isəu
e rəhalah nəhatətəiən
19 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nəmə itəmah kəti tatekəu mətəpəh suaru rəha nɨpəhriəniən, kəni nəmə iətəmi kəti mɨn tatiuvi=pa mɨn, Kəl 6:1 20 təuvɨr məmə nəkotəhrun nati u məmə, iətəmimi u iətəm otol iol təfagə otɨtəlɨg=pa mɨn e suaru rəha nɨpəhriəniən, in otosmiəgəh iol təfagə u e nɨmɨsiən, kəni tol suaru məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn tepət rəha iətəmi kəha.

5:2 Mat 6:19

5:4 Dut 24:14-15

5:5 Luk 16:25

5:7 Dut 11:14; Jer 5:24

5:8 Rom 13:11-12; 1Pitə 4:7

5:11 Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8

5:12 Mat 5:34-37

5:14 Mak 6:13

5:15 Mat 17:18-20

5:17 1King 17:1; 18:1

5:18 1King 18:42-45

5:19 Kəl 6:1