17
Iesu təməfaki aru ohni
Nian Iesu təməghati rəkɨs, kəni məsal-pəri ilɨs e neai, kəni mətəfaki mətəni məmə,
“Tatə, rəhak nian tɨnuva rəkɨs. Iəu iəkolkeikei məmə ik onəkəfəri nərgɨ Nətɨm, məmə in mɨn otəmanəfəri nərgəm,* Jon 12:23; 13:31,32 mətəu-inu ik nəməfən nəsanəniən mɨne nepətiən kəm in, məmə in otarmənɨg e nətəmimi rəfin, Dan 7:14; Mat 28:18; 1Kor 15:27-28 kəni məhrun mɨn nəfəniən nəmiəgəhiən itulɨn kəm lah mɨn u, nətəm ik nəməfən mɨn ilah kəm in. Kəni nəmiəgəhiən itulɨn u, nɨpətɨn u məmə nətəmimi okotəhrun ik, iətəm ik əmə u ik Uhgɨn pəhriən, Jon 17:25,26 kəni motəhrun mɨn Iesu Krɨsto u, ik nəmahli=pa.§ Fɨl 3:8 Iəu iəməfəri nərgəm e nəhue nɨftəni u,* Jon 13:31 kəni inol rəfin uək iətəm ik nəməfa kəm iəu məmə iəkol. Jon 19:30 Tatə, rəueiu əha, tɨnol nian rəham məmə onəkos iəu iəkuvnə mətatɨg kilau mɨn ik. Əfəri iəu məfa nepətiən əhagəhag kəm iəu, təhmen əmə məmə inu, iəmos aupən kilau min ik e nian nɨftəni u təmatɨkə əhanəh. Jon 1:1-2; 8:58; 16:28; Fɨl 2:6-11
Iesu təməfaki o rəhan mɨn
“Nətəmimi mɨn u nətəm ik nəmos rəkɨs ilah o nəhue nɨftəni məfa ilah kəm iəu, iəu iəmatol əpu nərgəm kəm lah, məmə ilah okotəhrun ik.§ Jon 1:18 Aupən, ilah rəham mɨn nətəmimi, mətəu rəueiu ik nəməfa ilah e nəhlmək, məmə ilah rəhak mɨn nətəmimi. Ilah kəmautohtəu=pən rəham nəghatiən, kəni rəueiu əha, ilah kotəhrun məmə, natimnati mɨn u ik nəməfa kəm iəu, ilah kautsɨpən əmə ohnik. Ilah kotəhrun natimnati mɨn u, mətəu-inu ik nəməni=pa rəkɨs nəghatiən kəm iəu, kəni iəu iəməni=pən kəm lah, kəni ilah kautos e nɨkilah. Kəni ilah motəhrun məmə nɨpəhriəniən agɨn məmə iəu iəmsɨpɨnə lam, kəni məutəhatətə lak məmə ik nəmahli=pa iəu.
“Iəu iətəfaki o lah mɨn u. Iəu iəsəfakiən o nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, iətəfaki əmə o nətəmimi mɨn u nətəm ik nəməfa ilah kəm iəu, mətəu-inu ilah u rəham mɨn. 10 Nətəmimi mɨn u iatos, ilah rəfin rəham, konu ilah rəfin u nətəm ik natos, ilah rəhak.* Jon 16:15 Kəni nətəmimi mɨn u, ik nəmol ilah məmə nəmiəgəhiən rəhalah tətəfəri nərgək.
11 “Rəueiu əha iətuva ohnik, kəni təsuvəhiən iəu iəsatɨgiən u e nəhue nɨftəni u. Mətəu nətəmimi mɨn u, ilah okotatɨg əhanəh e nəhue nɨftəni u. Tatə, ik nəkəhruahru agɨn. Onəkaskəlɨm nətəmimi mɨn u kotatɨg vivi e nəsanəniən rəha nərgəm u ik nəməfa kəm iəu, məmə ilah okotatɨg kətiəh əmə, təhmen e lau, kilau kətiəh. Jon 17:21-23; Sam 133:1; Jon 10:30 12 Nian iəu iəmətatɨg itɨmah min ilah, kəni mətəpali təuvɨr “Mətəpali təuvɨr,” nɨpətɨn u, iəmateh vivi məmə nati kəti təsərəkɨniən, məsal vivi o lah. o lah, e nəsanəniən e nərgəm əmə iətəm ik nəməfa kəm iəu. Iəu iəmateh vivi ilah, iəməsairəuauiən e kəti.§ Jon 6:39 Kətiəh əmə u iətəm nətɨ nərəkɨniən, inko Uhgɨn otəkeikei mahli=pən e Nɨgəm Asoli.* Inu Jutəs. Jon 6:70,71 Konu nati əha otol lanəha, məmə otol nəghatiən e Nauəuə Rəha Uhgɨn otuva mol nɨpəhriəniən.
13 “Rəueiu əha, iətuva ohnik, mətəu iətəni nəghatiən mɨn u nian iətatɨg e nəhue nɨftəni, məmə ilah mɨn, nɨkilah otagiən məri məriauəh, təhmen əmə məmə iəu nɨkik tətagiən. 14 Iəu iəməni pətɨgəm rəham nəghatiən mɨn kəm lah. Kəni tol lanəha, nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, kəsotolkeikeiən ilah, kəutəməki e lah, Jon 8:23; 15:19 mətəu-inu ilah səniəmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, 1Pitə 2:11 təhmen əmə məmə iəu səniəmə iətəmi rəha nɨftəni u.
15 “Iəu iəsətapuəhiən ohnik məmə onəkos rəkɨs ilah e nəhue nɨftəni u. Mətəu iəkolkeikei məmə ik onəkahtɨpəsɨg e iətəmi tərah u Setən, məmə otəsuvaiən mərəkɨn ilah. Ik nəkəpali təuvɨr§ “Onəkəpali təuvɨr,” nɨpətɨn u, oteh vivi məmə nati kəti təsərəkɨniən ilah. o lah.* Mat 24:24; Jon 8:44; 1Pitə 5:8
16 “Iəu, səniəmə iətəmimi rəha nəhue nɨftəni u. Kəni tol lanəha, ilah mɨn səniəmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni. 17 Rəham nəghatiən in nɨpəhriəniən rəfin. Onəkol rəham nəghatiən məmə in otol uək e nəmiəgəhiən rəhalah məmə ilah nətəmimi pəhriən rəham motasim motəhruahru. Lev 11:44-45; Jon 15:3; 1Pitə 1:16 18 Ik nəmahli=pa iəu, iəkuva e nəhue nɨftəni u, Jon 3:17 kəni təhmen əmə, iəu inətahli pətɨgəm mɨn ilah, kautəhuvən e nəhue nɨftəni.§ Jon 20:21; Mat 28:18-20 19 Kəni iəu iətəfɨnə aru iəu məmə iəkasim o noliən nəlpəkauiən rəham,* Mak 14:24; Luk 22:19; Jon 6:51; 1Kor 11:24; Dut 15:19,21; Tait 2:14; Hip 9:14 məmə iəkasiru e nətəmimi mɨn u, məmə ilah mɨn okotasim motəhruahru, kəni ilah nətəmimi pəhriən rəham. Hip 10:10
Iesu təməfaki o nətəm okəpanotəhatətə lan
20 “Iəu iəsəfaki əməiən o nətəmi mɨn u, mətəu iətəfaki mɨn o nətəmimi mɨn u nətəm okəpanotəhatətə lak e nəghatiən rəha nətəmimi mɨn u. 21 Tatə. Iəu iətəfaki o lah, məmə ilah rəfin okəhuva kətiəh əmə, təhmen=pən əmə məmə inu kilau kətiəh əmə, kəni iətəhtul=pɨnə lam, kəni ik nətəhtul=pa lak. Iətəfaki məmə ilah okəhuva kətiəh əmə kitah min ik, məmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni okotəhatətə məmə ik nəmahli=pa iəu. Jon 3:17 22 Ik nɨnəfa rəkɨs nepətiən§ Jon 1:14 kəm iəu, kəni iəu iətəfən pəti nepətiən rəhak kəm lah, məmə ilah okəhuva kətiəh əmə təhmen əmə məmə kilau katuol kətiəh.* Jon 14:20 23 Iətəhtul=pən e nɨkilah, kəni ik nətəhtul=pa lak. Tol lanəha, iətəfaki məmə, ilah okəhuva kətiəh əmə e natimnati mɨn rəfin məmə nətəmimi mɨn u rəha nəhue nɨftəni, ilah okoteruh motəhrun məmə ik nəmahli=pa iəu, kəni məmə ik nəmolkeikei rəham nətəmimi Jon 16:27 təhmen əmə məmə inu, ik nəmolkeikei iəu mɨne.
24 “Tatə, ik nəməfa ilah u e nəhlmək məmə ilah rəhak mɨn, kəni iəu iəkolkeikei məmə ilah okotəhrun nuvaiən ikɨn ko iətəm iəu mɨn iəkuvən ikɨn, Jon 12:26 məmə ilah okoteruh nepətiən əhagəhag rəhak§ Nətəm kəutəfaki kauteh nepətiən rəha Iesu nəuvetɨn u rəueiu, (Jon 1:14; 2Kor 3:18). Mətəu kitah kotəhrun məmə nəmə otɨtəlɨg=pa, kitah okotəhmen lan, mətəu-inu e nian əha, okoteruh əsas rəhan nepətiən əhagəhag e nəhmtɨtah (1Jon 3:2). Nepətiən əhagəhag rəha Iesu iətəm rəhan nətəmimi mɨn ilah okoteruh, inu rəhan nepətiən məmə in Uhgɨn, nepətiən əhagəhag əha iətəm in təmos aupən nɨftəni təpənatɨg. iətəm iəu iatos. Nepətiən əhagəhag u, ik nəməfa kəm iəu, mətəu-inu ik nəmolkeikei iəu aupən agɨn nian nɨftəni u təmatɨkə əhanəh.* Jon 1:1-3; 1:14; 1Pitə 1:20
25 “Tatə, ik nəkəhruahru agɨn. Sam 119:137; Rom 3:26 Nətəmimi rəha nɨftəni u, ilah kotəruru ik, Jon 15:21; 16:3 mətəu iəu iəkəhrun ik. Kəni nətəmimi mɨn u rəhak mɨn, ilah kotəhrun məmə ik nəmahli=pa iəu. 26 Iəu iəmol əpu ik kəm lah, məmə ilah okotəhrun vivi ik,§ Jon 17:6 konu iəu, oiəkəkeikei matol əpu ik lanəha, məmə nolkeikeiən rəham otɨnpi vivi nɨkilah,* E fes u, nɨpətɨn keiu. Kətiəh, Iesu tətəfaki məmə Tatə Uhgɨn otolkeikei rəhan mɨn nətəmimi, təhmen əmə məmə in tatolkeikei Iesu. Mətəu in tətəfaki mɨn məmə rəhan nətəmimi okotolkeikei ilah mɨn təhmen əmə məmə Tatə Uhgɨn in tatolkeikei Iesu. kəni məmə iəu aru oiəkatɨg e nɨkilah. Nolkeikeiən u iətəghati lan, in nolkeikeiən rəham, təhmen məmə inu ik nəkolkeikei iəu lan.” Jon 15:9; Rom 5:5

*17:1 Jon 12:23; 13:31,32

17:2 Dan 7:14; Mat 28:18; 1Kor 15:27-28

17:3 Jon 17:25,26

§17:3 Fɨl 3:8

*17:4 Jon 13:31

17:4 Jon 19:30

17:5 Jon 1:1-2; 8:58; 16:28; Fɨl 2:6-11

§17:6 Jon 1:18

*17:10 Jon 16:15

17:11 Jon 17:21-23; Sam 133:1; Jon 10:30

17:12 “Mətəpali təuvɨr,” nɨpətɨn u, iəmateh vivi məmə nati kəti təsərəkɨniən, məsal vivi o lah.

§17:12 Jon 6:39

*17:12 Inu Jutəs. Jon 6:70,71

17:14 Jon 8:23; 15:19

17:14 1Pitə 2:11

§17:15 “Onəkəpali təuvɨr,” nɨpətɨn u, oteh vivi məmə nati kəti təsərəkɨniən ilah.

*17:15 Mat 24:24; Jon 8:44; 1Pitə 5:8

17:17 Lev 11:44-45; Jon 15:3; 1Pitə 1:16

17:18 Jon 3:17

§17:18 Jon 20:21; Mat 28:18-20

*17:19 Mak 14:24; Luk 22:19; Jon 6:51; 1Kor 11:24; Dut 15:19,21; Tait 2:14; Hip 9:14

17:19 Hip 10:10

17:21 Jon 3:17

§17:22 Jon 1:14

*17:22 Jon 14:20

17:23 Jon 16:27

17:24 Jon 12:26

§17:24 Nətəm kəutəfaki kauteh nepətiən rəha Iesu nəuvetɨn u rəueiu, (Jon 1:14; 2Kor 3:18). Mətəu kitah kotəhrun məmə nəmə otɨtəlɨg=pa, kitah okotəhmen lan, mətəu-inu e nian əha, okoteruh əsas rəhan nepətiən əhagəhag e nəhmtɨtah (1Jon 3:2). Nepətiən əhagəhag rəha Iesu iətəm rəhan nətəmimi mɨn ilah okoteruh, inu rəhan nepətiən məmə in Uhgɨn, nepətiən əhagəhag əha iətəm in təmos aupən nɨftəni təpənatɨg.

*17:24 Jon 1:1-3; 1:14; 1Pitə 1:20

17:25 Sam 119:137; Rom 3:26

17:25 Jon 15:21; 16:3

§17:26 Jon 17:6

*17:26 E fes u, nɨpətɨn keiu. Kətiəh, Iesu tətəfaki məmə Tatə Uhgɨn otolkeikei rəhan mɨn nətəmimi, təhmen əmə məmə in tatolkeikei Iesu. Mətəu in tətəfaki mɨn məmə rəhan nətəmimi okotolkeikei ilah mɨn təhmen əmə məmə Tatə Uhgɨn in tatolkeikei Iesu.

17:26 Jon 15:9; Rom 5:5