13
Iesu təməueiu
nəhlkɨ rəhan mɨn nətəmimi
Tɨnuva mətəuarus nian nətəm Isrel kotol lafet lan, lafet rəha Pasova, kəni Iesu tɨnəhrun məmə rəhan nian tɨnuva rəkɨs məmə otəpəh nəhue nɨftəni u, muvən meruh Tatə Uhgɨn.* Jon 16:28 Nian rəfin in təmatolkeikei pɨk rəhan nətəmimi u kəutatɨg e nəhue nɨftəni, kəni mətəu rəueiu in tətəgətun əsas rəhan nolkeikeiən kəm lah muvən mətəuarus naunun nian rəhan.
Tɨnəhnaiuv, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutauən, kəni Setən tɨnəfən rəkɨs nətəlɨgiən e nɨki Jutəs Iskariot, nətɨ Saimon, məmə in otətuati e Iesu tuvən e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Iesu təməhrun məmə Tatə Uhgɨn təmələhu=pən rəkɨs natimnati rəfin u e nəhlmɨn, Mat 28:18 kəni tɨnəhrun mɨn məmə in təmsɨpən e Uhgɨn, kəni in otəpanɨtəlɨg=pən mɨn o Uhgɨn. Tol lanəha, in təməhtul, kəni məpeg rəkɨs rəhan sot asoli, kəni matu in e tauɨl kəti. Kəni mələs pesɨn kəti, mətu=pən nəhu lan, kəni əmeiko mətuəuin mətəueiu nəhlkɨ rəhan mɨn nətəmimi, kəni mətafəl e tauɨl, tauɨl u iətəm in tətətəuti lan.
Təmol lanəha muvən e Saimon Pitə, kəni Pitə təni=pən kəm in məmə, “?Iərmənɨg, təhro? Təsəuvɨriən məmə ik onəkəueiu nəhlkək.”
Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, “Rəueiu ik nəkəruru nɨpətɨ nati u iəu iatol, mətəu uərisɨg nəpanəhrun nɨpətɨn.”
Kəni Pitə təni=pən in məmə, “Onəkəpəh agɨn nafəliən nəhlkək.”
Mətəu Iesu təni məmə, “Nəmə iəsəueiuiən nəhlkəm, kəni ko ik nəsuvaiən mol rəhak iətəmimi.”
Kəni Saimon Pitə təməni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, nəmə tol lanəha, kəni onəsəueiu əməiən nəhlkək, mətəu əueiu mɨn nəhlmək mɨne rəhk-kapə!”
10 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “!Kəpə! Iətəmimi u tɨnaig rəkɨs, in tɨnəruən rəkɨs, tɨnəhmen. Təuvɨr əmə məmə okəsəueiu mɨniən nɨpətɨn; mətəu iəu oiəkəkeikei məueiu mɨn əmə nəhlkɨn. Itəmah nɨnotəruən rəkɨs. Mətəu səniəmə itəmah rəfin agɨn.” Jon 13:18 11 Iesu tɨnəhrun rəkɨs məmə ilah pəh u otegəhan=pən lan e nəhlmɨ rəhan mɨn tɨkɨmɨr mɨn. Tol lanəha, kəni in təni məmə, “Səniəmə itəmah rəfin agɨn.”
12 Nian Iesu tɨnəueiu rəkɨs nəhlkɨ rəhan mɨn nətəmimi, kəni muvən mɨn e rəhan napən, kəni muvən məharəg e nɨmein e tepɨl. Kəni əmeiko mətapuəh o lah məmə, “?Itəmah nəkotəhrun nɨpətɨ nati u iəmol rəueiu agɨn e təmah? 13 Itəmah nəutauɨn lak məmə Nəgətun mɨne Iərmənɨg, kəni təhruahru əmə lanko, mətəu-inu nɨpəhriəniən məmə iəu u, rəhatəmah Nəgətun mɨne rəhatəmah Iərmənɨg.
14 “Mətəu-inu iəu, iəu u rəhatəmah Iərmənɨg mɨne iəu Iəgətun rəhatəmah, konu iəu iəkəueiu nəhlkɨtəmah, konu itəmah mɨn, onəkotəueiu nəhlkɨtəmah mɨn.§ 1Pitə 5:5 15 Iəu iəmol məgətun itəmah lan, məmə itəmah onəkotol kəm təmah mɨn.* Iesu təmol uək rəha slef, kəni molkeikei məmə okotol uək rəha slef kəm kitah mɨn nəuvein. Suaru mɨn tepət o nasiruiən e kitah mɨn nəuvein lanəha. 16 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, ioluək kəti, in təsapirəkɨsiən rəhan iətəmi asoli, konu iahli=pən in təsapirəkɨsiən iətəm tətahli. 17 Rəueiu əha, itəmah nəkotəhrun vivi natimnati mɨn u. Kəni o nati u, nəmə onautol lanu, kəni itəmah onəkotos nəuvɨriən o Uhgɨn. Mat 7:24,25; Luk 11:28; Jem 1:25
18 “Iəu iəsəniən itəmah rəfin. Jon 13:10 Iəkəhrun vivi itəmah mɨn u nətəm iəu iəmɨtəpɨn itəmah.§ Jon 15:16 Mətəu nəghatiən u rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn, otəkeikei muva mol nɨpəhriəniən lan. Nəghatiən u tətəni məmə, ‘Iətəmimi u, aupən itɨmlau iəmatuauən pəti e pɨlet kətiəh, mətəu rəueiu, in tɨnəuhlin rəhan nətəlɨgiən, mɨnətələhu nəghatiən tərah ohniəu.’* Sam 41:9
19 “Iəu iətəni pətɨgəm natimnati mɨn u kəm təmah u rəueiu, nian okəsol əhanəhiən. Mətəu nian okatol, kəni itəmah onəkotəhatətə lak, məmə Iəu U Inu. “Iəu u inu” — Afin-to futnot e Jon 8:24. 20 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, iətəmimi pəh iətəm tatos iətəmi u iətahli=pɨnə, kəni nɨkin tagiən ohni, təhmen=pən əmə məmə in tatos mɨn iəu, kəni nɨkin tagiən ohniəu. Konu iətəmimi iətəm tatos vivi iəu, kəni nɨkin tagiən ohniəu, təhmen=pən əmə məmə in tatos vivi mɨn rəhak Tatə, kəni nɨkin tagiən ohni.” Mat 10:40; Jon 17:18
Iesu təməni pətɨgəm məmə Jutəs in otegəhanpən lan
e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn
(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 Nian Iesu tɨnəni pətɨgəm rəkɨs nəghatiən əha, kəni nɨkin təməfɨgəm pɨk, kəni in təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, itəmah kəti u ikɨnu otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”
22 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotəsal=pən moteruh ilah mɨn, mɨnotəruru agɨn məmə in tətəni pəh. 23 Kəni ilah kəti u iətəm Iesu in tolkeikei pɨk,§ Iətəmimi iətəm nauəuə u tətəni, in Jon u iətəm tətəməhli iuəkɨr o Iesu e tepɨl. In u, iətəm Iesu tolkeikei pɨk, mətəu in təmətei nauəuə u, kəni məsəniən nərgɨn. in tətəməhli* E noliən rəhalah e nian əha, ilah kəutəməhli lanəha məutauən. iuəkɨr əmə o Iesu. 24 Kəni Saimon Pitə, in təmasiuən=pən kəm in məmə, “Ətapuəh-to ohni, məmə iətəmimi pəh kəha in tətəni.”
25 Kəni suah kəha təmiəu-iəu muva iuəkɨr o Iesu, kəni mətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, pəh u nətəni?”
26 Kəni Iesu təni məmə, “Iəu iəkəmkərɨs pɨret nəuvetɨn, konu məuveri=pən e sup, kəni məfən kəm in, konu suah u, inko.” Kəni əmeiko, in təməmkərɨs pɨret kəti, məuveri=pən e sup, kəni məfən kəm Jutəs, nətɨ Saimon Iskariot. 27 Kəni Jutəs təmos pɨret u. Kəni rəueiu agɨn, Setən Setən — Afin-to e tiksɨnəri. tɨnəuveg rəhan nətəlɨgiən.
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nati u nəkəmə natol, uvən uəhai əmə mol.” Luk 22:3 28 Nətəmimi mɨn u rəha Iesu nətəm kautəməhli tɨtəlau e tepɨl məutauən, ilah kəsotəhruniən məmə Iesu təməni=pən nəghatiən u kəm in o nak. 29 Jutəs in tətaharu kətɨm rəha məni rəhalah, kəni ilah nəuvein nɨkilah təhti məmə Iesu təməni=pən kəm in məmə otuvən mos nəhmtɨn nauəniən nəuvein nɨglah o lafet, uə nəmə təhro tatuvən otəfən məni kəti kəm nanrah mɨn.§ Jon 12:5-6 30 Kəni nian Jutəs təmos rəkɨs pɨret u, təməhtul miet uəhai əmə. Kəni tɨnapinəpu rəkɨs.* Tɨnapinəpu mətəu-inu lapɨn, mətəu tɨnapinəpu mɨn e nɨki nətəmimi. E Luk 22:53, Iesu təməni kəm pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha soldiə mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel məmə, “Mətəu rəueiu əha, in nian əhruahru rəhatəmah, kəni nəsanəniən rəha napinəpuiən in tətarmənɨg.”
Iesu təməni nəghatiən vi kəti
məmə okotol
31 Nian Jutəs tɨniet rəkɨs, kəni Iesu təni məmə, “Rəueiu əha, Uhgɨn tɨnatəfəri nərgɨ Nətɨ Iətəmimi, Jon 12:23 kəni Nətɨ Iətəmimi tɨnatəfəri nərgɨ Uhgɨn. 32 Mətəu nian Nətɨ Iətəmimi tɨnol əpu rəkɨs nepətiən rəha Uhgɨn, kəni Uhgɨn aru əmə in otol əpu mɨn nepətiən rəha Nətɨ Iətəmimi. Kəni in otol əmə uəha rəueiu əmə. Jon 17:1-5
33 “Nenətɨk mɨn, ko iəsatɨgiən tuvəh kitah min itəmah. Kəni itəmah onəmanotəsal lak, mətəu iəu iətəni mɨn nəghatiən kətiəh əmə kəm təmah u rəueiu, iətəm iəməni=pən kəm nətəmi asoli mɨn rəha Isrel aupən. Iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, ikɨn əha iatuvən ikɨn, itəmah nəkotəruru nuvəniən ikɨn.§ Jon 7:33-34
34 “Iəu iətəni=pɨnə nəghatiən vi kəti kəm təmah məmə nəkotəkeikei mautol.* Jon 15:12; 1Jon 2:7-11; 3:11 Itəmah nəkotəkeikei motolkeikei itəmah mɨn. Lev 19:18; 1Təs 4:9; 1Pitə 1:22 Iəu iəmolkeikei itəmah, kəni itəmah nəkotəkeikei motolkeikei itəmah mɨn təhmen əmə lanəha. Efəs 5:1-2; 1Jon 4:10-11 35 Kəni nəmə nəkolkeikei lanu itəmah mɨn, kəni nətəmimi rəfin okotəhrun məmə itəmah rəhak mɨn nətəmimi.”§ 1Jon 3:14; 4:20
Iesu təməni pətɨgəm məmə Pitə otəpanəni məmə
in təruru Iesu
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 Kəni Saimon Pitə tətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, ik onəkuvən iə?”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Ikɨn əha iəu iatuvən ikɨn, ik nəkəruru nɨtəu=paiən iəu rəueiu, mətəu uərisɨg ko, onəpanuva.”* Jon 14:2
37 Kəni Pitə tətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, oiəsɨtəu-pəniən ik u rəueiu o nak? Iəu, nɨkik tagiən əmə məmə iəkɨmɨs ohnik.”
38 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “?Ik nəkəmə nɨkim tagiən əmə məmə onəkɨmɨs ohniəu? Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm ik məmə, mənɨg otəsəkakə əhanəhiən, kəni ik onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.” Jon 18:27

*13:1 Jon 16:28

13:3 Mat 28:18

13:10 Jon 13:18

§13:14 1Pitə 5:5

*13:15 Iesu təmol uək rəha slef, kəni molkeikei məmə okotol uək rəha slef kəm kitah mɨn nəuvein. Suaru mɨn tepət o nasiruiən e kitah mɨn nəuvein lanəha.

13:17 Mat 7:24,25; Luk 11:28; Jem 1:25

13:18 Jon 13:10

§13:18 Jon 15:16

*13:18 Sam 41:9

13:19 “Iəu u inu” — Afin-to futnot e Jon 8:24.

13:20 Mat 10:40; Jon 17:18

§13:23 Iətəmimi iətəm nauəuə u tətəni, in Jon u iətəm tətəməhli iuəkɨr o Iesu e tepɨl. In u, iətəm Iesu tolkeikei pɨk, mətəu in təmətei nauəuə u, kəni məsəniən nərgɨn.

*13:23 E noliən rəhalah e nian əha, ilah kəutəməhli lanəha məutauən.

13:27 Setən — Afin-to e tiksɨnəri.

13:27 Luk 22:3

§13:29 Jon 12:5-6

*13:30 Tɨnapinəpu mətəu-inu lapɨn, mətəu tɨnapinəpu mɨn e nɨki nətəmimi. E Luk 22:53, Iesu təməni kəm pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha soldiə mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel məmə, “Mətəu rəueiu əha, in nian əhruahru rəhatəmah, kəni nəsanəniən rəha napinəpuiən in tətarmənɨg.”

13:31 Jon 12:23

13:32 Jon 17:1-5

§13:33 Jon 7:33-34

*13:34 Jon 15:12; 1Jon 2:7-11; 3:11

13:34 Lev 19:18; 1Təs 4:9; 1Pitə 1:22

13:34 Efəs 5:1-2; 1Jon 4:10-11

§13:35 1Jon 3:14; 4:20

*13:36 Jon 14:2

13:38 Jon 18:27