20
Iesu tɨnəmiəgəh mɨn
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
E Sante, ləplapɨn agɨn, tətapinəpu əhanəh, Meri u pətan Maktələ,* Luk 8:2; Jon 19:25 təmuvən e nɨpəg kəpiel. !Kəni meruh məmə kəpiel asoli u kəmahtɨpəsɨg e nɨpəg kəpiel lan, kəmɨsuə rəkɨs! Tol lanəha, kəni in təmaiu mɨtəlɨg muvən o Saimon Pitə mɨne iətəmimi u kəti mɨn rəha Iesu, u Iesu tolkeikei pɨk, kəni məni=pən kəm lau məmə, “Ilah kəmotələs rəkɨs nɨpətɨ Iərmənɨg əpəha e nɨpəg kəpiel. Kəni iəkotəruru məmə kəmotələhu=pən iə nɨpətɨn.”
Kəni Pitə mɨne iətəmimi kəti mɨn u rəha Iesu, kəmiaiet mətian məmə okueruh nɨpəg əha. Kəmuaiu əsanən mian, mətəu suah u kəti in təmaiu maupən mapirəkɨs Pitə, maupən muvən əpəha nɨpəg u ikɨn. Kəni in təməməhli-əməhli məsal=pən əpəha imə, kəni meruh napən təuvɨr u linən tətəməhli, mətəu in təməsuvəniən imə.
Kəni Saimon Pitə in təmiet pətɨgəm=pa mɨn, kəni miuvɨg=pən uəhai əmə imə e nɨpəg kəpiel u, kəni meruh napən mɨn u kautəməhli, kəni meruh mɨn napən u kəməuveg rəhn-kapə Iesu lan aupən. Napən u, in təsəməhli-pəniən ilah napən mɨn u nəuvein, mətəu in kəmaiu-aiu vivi kələhu pɨsɨn. Iətəmimi u rəha Iesu iətəm təmaupən, in mɨn təmuvən imə e nɨpəg kəpiel, kəni in təmeruh natimnati mɨn u, kəni in təməhatətə məmə Iesu tɨnəmiəgəh mɨn. (Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə Iesu otəkeikei məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, mətəu ilah kəsotəhrun vivi əhanəhiən nəghatiən əha.) Sam 16:10; Aes 53:11; Luk 24:25-27,46; Jon 2:22; Uək 2:24-28
Meri u pətan Maktələ in təmeruh Iesu
(Mak 16:9-11)
10 Kəni iətəmimi mil u rəha Iesu kəmiatəlɨg mətian imalau ikɨn, 11 mətəu Meri in tətəhtul iuəkɨr e nɨpəg kəpiel u mətasək. Kəni nian in təmətasək əhanəh, kəni məməhli-əməhli mətəsal=pən əpəha e nɨpəg. 12 Kəni əmeiko mafu agelo keiu əpəha imə. Napən rəhalau in təruən vivi. Ilau kətuəharəg əha kəmələhu=pən Iesu ikɨn. Kətiəh tətəharəg e nɨmei rəhn-kapə, kəni kətiəh e nɨmei nəhlkɨn.
13 Kəni ilau kəmuətapuəh ohni məmə, “Pətan. ?Ik nətasək o nak?”
Kəni in təməni=pən kəm lau məmə, “Ilah kəmotələs rəkɨs nɨpətɨ Iərmənɨg rəhak, kəni iəkəruru məmə kəmotələhu=pən iə.”
14 Nian in tɨnəni rəkɨs nəghatiən u, kəni meirair, kəni meruh Iesu tətəhtul, mətəu in təruru məmə Iesu.
15 Kəni Iesu təmətapuəh ohni məmə, “Pətan. ?Nətasək o nati nak? Ik nətəsal e pəh?”
Mətəu pətan u, nɨkin təhti məmə məta iətəmi u tətafəl nati əha ikɨn əha, kəni in təməni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli, nəmə ik nəmələs rəkɨs nɨpətɨn, kəni mələhu=pən ikɨn kəti, əui, əni=pa-to kəm iəu, pəh iəu iəkuvən mos.”
16 Kəni Iesu təni=pən məmə, “Meri.” Iesu təmauɨn e nərgɨ Meri e nəghatiən Aram, u nəghatiən əhruahru rəhalau, konu in təhrun məmə Iesu. Məta ilau kətuəghati e nəghatiən Kris kəm lau mɨn e fes 13-15.
Kəni Meri təmeirair uəhai əmə, məsal=pən meruh, kəni məni məmə, “!Raponi!” (Inu nəghatiən rəha nətəm Isrel u, nɨpətɨn təni məmə, “Rəhak Iəgətun.”)
17 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Saskəlɨmiən iəu, mətəu iəu iəsuvən əhanəhiən əpəha ilɨs o rəhak Tatə. Mətəu ik, uvən, meh piak mɨn kəni məni=pən kəm lah məmə iəu inatɨtəlɨg=pən ilɨs o rəhak Tatə, kəni in mɨn rəhatəmah Tatə. In Uhgɨn rəhak, kəni in Uhgɨn mɨn rəhatəmah.”
18 Kəni Meri təmuvən meruh nətəmimi mɨn rəha Iesu, kəni təni=pən kəm lah məmə, “!Nəsuah mɨn əpə! !Iəu iəmeruh Iərmənɨg!” Kəni in təməni pətɨgəm nəghatiən mɨn iətəm Iesu in təməni=pən kəm in.
Nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmoteruh in
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 E Sante ləhnaiuv, nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotuhapumɨn ilah mɨn əpəha e nimə kəti, kəni motasisɨg e doə motol lok lan, mətəu-inu ilah kəutəgɨn e nətəmimi asoli rəha nətəm Isrel. Kəni əmeiko, Iesu təmuva məhtul e nəlugɨn e lah kəni məni=pən kəm lah məmə, “Pəh nəməlinuiən tətatɨg o təmah.”§ Jon 20:21,26; Jon 14:27; 16:33 20 Kəni məgətun nəhlmɨn mɨne nəhlkɨn kəm lah, kəni nɨkilah təmagiən pɨk mətəu-inu kɨnoteruh Iərmənɨg.* Jon 16:19-22
21 Kəni Iesu təni=pən mɨn kəm lah məmə, “Pəh nəməlinuiən tətatɨg o təmah. Jon 20:19,26 Tol mə rəhak Tatə təmahli=pa iəu, Jon 3:17 e noliən əhmen əmə, iəu iətahli=pən itəmah.”§ Mat 28:19; Jon 17:18 22 Kəni nian in tɨnəni rəkɨs nəghatiən u, kəni in təmehag=pən e lah, kəni məni məmə, “Itəmah, otos Narmɨn Rəha Uhgɨn.* Esik 37:9; Jon 7:39; Uək 2:38; 8:15-17; 19:2; Kəl 3:2 23 Nəmə nəkotalu e noliən tərah rəha iətəmimi, kəni Uhgɨn mɨn otafəl rəkɨs noliən tərah rəhan. Mətəu nəmə itəmah nəsotaluiən e noliən tərah rəha iətəmimi, kəni Uhgɨn otəsaluiən lan kəni məsafəl rəkɨsiən.” Mat 16:19; 18:18
Iesu mɨne Toməs
24 Kəni iətəmi tueləf u kəti rəha Iesu, nərgɨn u Toməs, u kətauɨn lan məmə, Mil-Mil, in təmɨkə e nian Iesu təmiet pətɨgəm=pa o lah. 25 Kəni in mɨn nəuvein, ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “!Ei, iəmoteruh rəhatah Iərmənɨg!”
Mətəu Toməs təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə iəkeruh nɨmei nil e nəhlmɨn mil, konu iəkek e nəuanəhlmək, konu meapən e nɨmei nɨrəu e nɨkalɨn, konu pəh iəkəni nɨpəhriəniən məmə in pəhriən məpanəhatətə lan. Mətəu nəmə iəsehiən, ko iəsəhatətəiən lan.” Mak 16:11
26 Kəni tɨnos nəfakiən apiəpiə kətiəh rəkɨs, nətəmimi mɨn rəha Iesu kəutəharəg mɨn əpəha imə, e nimə kətiəh əmə, kəni motahtɨpəsɨg e doə, motol lok. Kəni Toməs əha ikɨn ilah min. Nati əpnapɨn kəmol lok e doə, mətəu Iesu tatɨg muva mɨn məhtul e nəlugɨn e lah məni=pən məmə, “Pəh nəməlinuiən tətatɨg o təmah.”§ Jon 14:27; 20:19,21 27 Kəni məni=pən kəm Toməs məmə, “Eruh-to nəhlmək. Va mek e nəuanəhlməm. Kəni muahru=pa e nəhlməm kəni meapən e nɨmei nɨrəu u e nɨkalɨk. Səniən neiuəiən lan, mətəu ik onəkəkeikei məhatətə lak.”* Luk 24:40
28 Kəni Toməs təni=pən kəm in məmə, “Ik rəhak Iərmənɨg, kəni ik rəhak Uhgɨn.” Nəh 4:11
29 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Ik nəməhatətə lak, mətəu-inu nəmeruh iəu. Jon 3:15 Mətəu nətəmimi mɨn u kəsoteruhiən iəu, kəni ilah kəutəhatətə lak, ilah okotos nəuvɨriən pəhriən, nɨkilah tagiən pəhriən.”§ 1Pitə 1:8-9
Nauəuə u, kəmətei məmə nətəmimi okotəhatətə e Iesu
30 Iesu təmol nəmtətiən mɨn tepət e nəhmtɨ rəhan nətəmimi, iətəm kəsətei rəkɨsiən e nauəuə u.* Jon 21:25 31 Mətəu kəmətei natimnati mɨn u e nauəuə u məmə itəmah onəkotəhatətə Jon 3:15 məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, inu Nətɨ Uhgɨn. Kəmətei lanəha, məmə itəmah onəkotos nəmiəgəhiən e nərgɨn, mətəu-inu itəmah nəutəhatətə lan. Jon 19:35

*20:1 Luk 8:2; Jon 19:25

20:9 Sam 16:10; Aes 53:11; Luk 24:25-27,46; Jon 2:22; Uək 2:24-28

20:16 Iesu təmauɨn e nərgɨ Meri e nəghatiən Aram, u nəghatiən əhruahru rəhalau, konu in təhrun məmə Iesu. Məta ilau kətuəghati e nəghatiən Kris kəm lau mɨn e fes 13-15.

§20:19 Jon 20:21,26; Jon 14:27; 16:33

*20:20 Jon 16:19-22

20:21 Jon 20:19,26

20:21 Jon 3:17

§20:21 Mat 28:19; Jon 17:18

*20:22 Esik 37:9; Jon 7:39; Uək 2:38; 8:15-17; 19:2; Kəl 3:2

20:23 Mat 16:19; 18:18

20:25 Mak 16:11

§20:26 Jon 14:27; 20:19,21

*20:27 Luk 24:40

20:28 Nəh 4:11

20:29 Jon 3:15

§20:29 1Pitə 1:8-9

*20:30 Jon 21:25

20:31 Jon 3:15

20:31 Jon 19:35