3
Namɨtəmi mɨne rəhan uək
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Təsəuvɨriən məmə itəmah tepət nəkəhuva nəgətun mɨn rəha niməfaki, mətəu-inu nəkotəhrun məmə Uhgɨn in oteruh vivi kəni makil nəmiəgəhiən rəhatəmah nəgətun mɨn, tapirəkɨs məmə oteruh vivi kəni makil nəmiəgəhiən rəha nətəmimi əpnapɨn. Nɨpəhriəniən, kitah rəfin kəutəmei e nəmiəgəhiən rəhatah nian tepət. Mətəu nəmə iətəmi kəti təsəmeiən e rəhan nəghatiən, nati u tətəgətun məmə in iətəmimi tɨnɨməhtə, kəni nətəlɨgiən rəhan təhrun neh viviən rəhan mɨn noliən mɨn rəfin.
Tol məmə nati mɨn u mɨne. Kətətu=pən pɨt e nohlɨ hos məmə otol nəuia iətəmimi, kətealelin rəhn-kapə, kəni tətəuhlin nɨpətɨn rəfin. Kəni negəu, in iahgin, kəni nɨmətagi asoli tətarəg lan, mətəu stiə in nati əkəku kəti iətəm nian kaptɨn tətalelin, kəni nɨpətɨ negəu asoli rəfin tatuvən=pən əha kaptɨn tolkeikei məmə okian=pən ikɨn. E noliən əha inəha, namɨtəmi in nati kəti təkəku, mətəu təhrun niuvi=paiən nati asoli mɨn. Nɨkitəmah təhti-to, nəmtahlɨ nɨgəm əkəku kəti təhrun nuəuiən mol nəmegəm asoli lan mus nati. Kəni nɨpəhriəniən, namɨtəmi in təhmen e nɨgəm. Namɨtəmi in nəuəlɨ nɨpətɨ iətəmimi iətəm nərahiən mɨn rəfin rəha nəhue nɨftəni u kotəriauəh vivi lan. Kəni nərahiən mɨn rəhan kəutərəkɨn nəmiəgəhiən rəfin rəhatah. Kəni Setən əmə tətahli=pən nɨgəm e namɨtəmi. Kəni namɨtəmi tətahli=pən nɨgəm tərah e suaru rəfin e nəmiəgəhiən rəhatah.
Nətəmimi kotəhrun noliən nati rarpɨn mɨn məmə okəhuva motəpəou, u natimiəgəh mɨn, mɨne mənɨg mɨn, mɨne natimnati mɨn u kəutəlkəu, mɨne natimnati mɨn kəutan ləuantəhi. Nətəmimi kəmotol ilah kotəpəou. Mətəu iətəmi təruru noliən namɨtəmi təpəou. In nati rarpɨn tatol uaiəl, məriauəh e nərahiən mɨne nakonəiən rəha nɨmɨsiən. Rom 3:13
E namɨtah, kəutəni-vivi Iərmənɨg Tatə Uhgɨn rəhatah, kəni e namɨtah kəutəni rah nətəmimi lan iətəm Uhgɨn təmol ilah kotol məmə in mɨne. 10 Nohlɨtəmi kətiəh əmə tətəni pətɨgəm nəni-viviən mɨne nəni rahiən. Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Pəh okəsoliən mɨn lanəha. 11 Nəhu təuvɨr mɨne nəhu arfu, ko kəsiasɨpəniən e nəhmtɨ nəhu kətiəh. 12 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. ?Nɨgi u fik otəuə e nəua olif? ?Kəni nɨləuɨs u krep otəuə e nəua fik? !Kəpə! Kəni nəhmtɨ nəhu arfu təsəfaiən nəhu təuvɨr.
Neinatɨgiən təuvɨr iətəm tatsɨpən o Uhgɨn
13 ?Iətəmimi kəti əha ikɨn e nəlugɨn e təmah iətəm nɨkin təhti məmə in teinatɨg vivi kəni məhrun nati nak iətəm Uhgɨn tolkeikei? Təuvɨr. Kəni pəh in otol uək təuvɨr mɨn e noliən iətəm tatsɨpən e neinatɨgiən, inəha noliən rəha iətəmimi iətəm rəhan nətəlɨgiən ləhtəni. Kəni noliən əhruahru rəhan otəgətun neinatɨgiən mɨne nəhruniən rəhan. 14 Mətəu nəmə nɨkitəmah təhti məmə nəkoteinatɨg, mətəu nɨkitəmah təriauəh e netetiən, kəni nəutətəlɨg aru əmə e təmah o nəfəriən itəmah, tol lanəha, nəuteiuə aru əmə e təmah. Sotəghati əfəri pɨkiən o neinatɨgiən eiuə rəhatəmah mɨn, mətəu-inu səniəmə noliən u rəha iətəmimi u teinatɨg. 15 Neinatɨgiən tol lanəha təsɨsɨpəniən e negəu e neai, mətəu rəha nəhue nɨftəni əmə u, mɨne nətəlɨgiən rəha iətəmimi, mɨne rəha Setən. 16 Tol lanəha mətəu-inu nian nətəmimi kautetet motolkeikei məmə kautəfəri aru ilah, kəni nətəmimi kəutohtəu=pən əmə rəhalah aru nətəlɨgiən mautol nərahiən, kəni noliən tərah rəfin kohiet pətɨgəm.
17 Mətəu iətəmimi iətəm tatos neinatɨgiən iətəm tatsɨpən e negəu e neai, rəhan noliən tol lanu lan. Nati aupən, rəhan nəmiəgəhiən in təhruahru vivi, kəni in tolkeikei pɨk nəməlinuiən, kəni in iətəmi mətɨg, in tatɨsiai nətəlɨgiən rəha nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kəni in təriauəh e nasəkəhruiniən, kəni matəuə e nəuan tepət e nəmiəgəhiən rəhan, in tateh nətəmimi məmə kotəhmen-əhmen əmə, kəni nian tətəni nati kəti mə otol, matol əmə. 18 Nətəmimi rəha nəniən nəməlinuiən, kotəhmen=pən e nətəmimi nətəm kəmotərfei nɨkɨtɨ nati e nasumiən, kəni tateviə mətəuə e nəuan. Nəmə kotol natimnati mɨn əha motasiru e nətəmimi o nələhuiən nəməlinuiən, kəni ilah okoteruh nəuan məmə in nəhruahruiən. Mat 5:9

3:8 Rom 3:13

3:18 Mat 5:9