3
Noliən tərah mɨn iuəkɨr o Naunun Nian
Mətəu onəkəkeikei məhrun nəghatiən u məmə nian əskasɨk mɨn okəhuva iuəkɨr o Naunun Nian. 1Tim 4:1 Tol lanəha mətəu-inu, nətəmimi okautətəlɨg aru əmə e lah mɨn, kəni ilah okotolkeikei pɨk məni. Nətəmimi nətəm kəutəni aru əmə nati, məutəfu aru ilah mɨn, məutəni rah nətəmimi mɨne Uhgɨn, məutəhti nəuia tatə mɨne mamə, məutəpəh nəniən tagkiu e nɨkilah, kəni okəsotɨsiaiən Uhgɨn. Rəhalah nolkeikeiən otarfu, məsotaluiən e nərahiən kəti okol e lah. Okəsotarmənɨgiən e noliən mɨn rəhalah. Nɨkilah otagiən o nərəkɨniən nətəmimi mɨne nərgɨlah. Okotəməki e nati iətəm təuvɨr. Ilah kəuɨt kəsuə mɨn, kəni okotol natimnati tərah nəuvein mətəu kəsotətəlɨgiən məmə nati nak otiet lan. Kəni ilah okotəfəri aru ilah, kəni ilah okotolkeikei pɨk natimnati o nətəuiən təuvɨr e nɨpətɨlah, mətəu ilah okəsotolkeikeiən Uhgɨn. Okotol noliən mɨn rəha nəfaki mɨn məmə nətəmimi okoteruh, mətəu ilah okəsotolkeikeiən məmə nəsanəniən rəha Uhgɨn otəuhlin nɨkilah. Uvən isəu o nətəmimi mɨn u. Mat 7:15,21; Tait 1:16
Əpəh əmə ilah mətəu-inu nəuvein kauteh suaru o nuvəniən lahuənu mɨn, kəni mautiuvi rəkɨs nətəlɨgiən rəha nɨpətan nətəm rəhalah nətəlɨgiən təsəskasɨkiən. Təfagə tərah mɨn rəha nɨpətan mɨn u, in tiəkɨs pɨk o lah, kəni noliən tərah mɨn tepət iətəm ilah kautolkeikei, kautiuvi=pən ilah. Kəni nɨpətan mɨn əha kautətəlɨg vivi e nəghatiən mɨn rəfin rəha nətəmi mɨn əha, mətəu ko kəsotəhruniən nəghatiən rəha nɨpəhriəniən. Aupən ikɨn, Janes mɨne Jampres kəmətuəməki e Mosɨs,* Janes mɨne Jampres, ilau iəmki nərɨk mil rəha kig rəha Ijɨp. Nərgɨlau tɨkə e Nauəuə Rəha Uhgɨn, mətəu ilau əha ikɨn e nauəuə pɨsɨn mɨn rəha nətəm Isrel. kəni e noliən əhmen əmə lanəha, nətəmimi mɨn əha kautəhti nəghatiən rəha nɨpəhriəniən. Nətəmimi mɨn u, rəhalah nətəlɨgiən təriauəh e noliən tərah mɨn, kəni noliən rəha nəhatətəiən rəhalah in neiuəiən əmə in əmə. Eks 7:11 Mətəu nəgətuniən eiuə rəhalah, ko təsəhtuliən tuvəh, mətəu-inu nətəmimi rəfin okoteruh məmə ilah kəsotəhruniən nati iətəm kəutəghati lan, kotəhmen=pən əmə e suah mil əha.
Nəghatiən rəha Pol kəm Timoti
10 Mətəu ik, Timoti, ik nəmətəu=pən rəhak nəgətuniən, mɨne noliən rəha nəmiəgəhiən rəhak, mɨne nati nak iətəm iəkolkeikei məmə iəkol, mɨne rəhak nəhatətəiən, mɨne noliən rəha nətəlɨgiən rəhak iətəm təfəməh, mɨne rəhak nolkeikeiən, mɨne nəhtul əskasɨkiən rəhak, 11 kəni nəkəhrun nian əskasɨk mɨn iətəm tətuva e rəhak nəmiəgəhiən, mɨne noliən tərah mɨn iətəm katol lak. Kəni nəkəhrun noliən əskasɨk mɨn iətəm kəmol lak əpəha Antiok, mɨne Ikoniəm, mɨne Listra. Uək 13:50; 14:5; 14:19 Mətəu Iərmənɨg təmos rəkɨs iəu e natimnati mɨn rəfin əha. Sam 34:19 12 Nɨpəhriəniən, nətəmimi rəfin nətəm kotolkeikei məmə okotol noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei, kəni motol e Krɨsto Iesu, nətəmimi okotol tərah kəm lah, Mat 16:24; Jon 15:20; Uək 14:22 13 mətəu nian kətiəh mɨn əmə, nol təfagə tərah mɨn mɨne nətəmimi rəha neiuəiən, “nətəmimi rəha neiuəiən” — Nɨpətɨn məmə ilah nətəmimi nətəm kəutəni məmə ilah kautol nati kəti məmə okoteiuə e nətəmimi nəuvein. Inu təhmen e nətəmimi nətəm Pol tətəni kəm Timoti. Ilah kəutəni məmə ilah nəgətun mɨn rəha niməfaki, mətəu kəpə, kəuteiuə. Səniəmə rəha niməfaki. Kəutəni əmə rəhalah əmə nətəlɨgiən mɨn məmə okoteiuə e nətəmimi. ilah okotol noliən tərah məhuvən motol nətəm kotərah agɨn. Ilah nətəm kəteiuə e lah, Setən uə nətəmimi pɨsɨn mɨn okoteiuə e lah. kəni ilah okoteiuə pɨk agɨn e nətəmimi.
14 Mətəu ik, Timoti, onəkeikei mətɨtəu=pən əmə natimnati təuvɨr mɨn iətəm kəməgətun ik lan nətəm nəməni əskasɨk rəkɨs nɨpəhriəniən lan, mətəu-inu ik nəkəhrun vivi nətəmimi nətəm kəmotəgətun ik lan. 15 Kəni nian nəmatəkəku mətəuarus=pa u rəueiu, nəməhrun Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm təhrun nəfɨnəiən neinatɨgiən məmə nəkəhrun nosiən nəmiəgəhiən itulɨn lan o nəhatətəiən e Krɨsto Iesu. 16 Nəghatiən mɨn rəfin e Nauəuə Rəha Uhgɨn, kəmotsɨpən əmə e nohlɨ Uhgɨn, kəni kəutasiru e tah. Kəutəgətun itah natimnati tepət. Mautəni əpu noliən tərah mɨn rəhatah, mautəgəu əhruahru itah, kəni məutəgətun itah e noliən mɨn iətəm kotəhruahru. Rom 15:4 17 Kautol əpenə-penə itah u nətəmimi rəha Uhgɨn məmə kitah kəhuva nətəmimi nətəm kotəhrun noliən uək təuvɨr mɨn rəfin.
 

3:1 1Tim 4:1

3:5 Mat 7:15,21; Tait 1:16

*3:8 Janes mɨne Jampres, ilau iəmki nərɨk mil rəha kig rəha Ijɨp. Nərgɨlau tɨkə e Nauəuə Rəha Uhgɨn, mətəu ilau əha ikɨn e nauəuə pɨsɨn mɨn rəha nətəm Isrel.

3:8 Eks 7:11

3:11 Uək 13:50; 14:5; 14:19

3:11 Sam 34:19

3:12 Mat 16:24; Jon 15:20; Uək 14:22

3:13 “nətəmimi rəha neiuəiən” — Nɨpətɨn məmə ilah nətəmimi nətəm kəutəni məmə ilah kautol nati kəti məmə okoteiuə e nətəmimi nəuvein. Inu təhmen e nətəmimi nətəm Pol tətəni kəm Timoti. Ilah kəutəni məmə ilah nəgətun mɨn rəha niməfaki, mətəu kəpə, kəuteiuə. Səniəmə rəha niməfaki. Kəutəni əmə rəhalah əmə nətəlɨgiən mɨn məmə okoteiuə e nətəmimi.

3:13 Setən uə nətəmimi pɨsɨn mɨn okoteiuə e lah.

3:16 Rom 15:4